Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Enslev FRA: Ane Catrine Mikkelsdatter (1848-05-02)

Ane Catrine Mikkelsdatter til sin Mand Jens Enslev,
Overkonstabel ved 4be Battevi. Grenaa-Egnen.
Selkjær2 Mai 1848.

Kjære Ven!

Din Skrivelse har jeg modtaget og seer deraf, at Du er kommen til Kjødenhavn og er frisk og rask og er lovet at blive der, og det er mig allerede til stor Trøst, hvis dette kan blive ved Magt; men jeg beder Dig, hvis det er Dig muligt, at tilmelde mig, hvor lang Tid Du troer at blive borte. Og jeg har Gud skee Lov ogsaa den Glæde at tilmelde Dig, at ogsaa vi ere ved godt Helbred begge to, og jeg trøster mig berved, at den Gud, der een Gang har fammenknyttet os i et uopløseligt Kjærligheds Baand, han ogsaa igjen vil føre os til hinauden med Glæde, skjøndt det er mig mere tungt at savne Dig, end da jeg i mine Forældres Huus stod ene tilbage. Men Gud har hjulpet mig at bære dette Kors med Taalmodighed, og jeg haver det Haab til Gud, at han ogsaa i bisse Prøvedage vil s. 28 styre og lede daabe Dig, som skal vandre i det Fjærne, og vi, som skal leve i vor Enlighed, indtil han igjen vil føre os til hinanden, enten det nu skeer her eller hisset, da maa vi være fornøiet med hvad Skjæbne Gud den Almægtige vil tilføie os. Den title Dorte siger hver Dag: Gid Fader var hjemme. Rasmus Fynbo saaede paa Paasteløverdag 30 Skjæpper Havre; Anders saaebe Kløveragrene de anbre Helligdage; min Morbroder fra Hammelev harvede Resten af Havrelandet og pløiede det tildageblevne til Havre i forrige Uge; idag saaebe min Morbrøder i Torsø 6½ Skjæppe reent Havre og 1 Tønde, som var blandet med Byg nedenfor Kjelden ……… Nu vil jeg ende min ringe Skrivelse med de Ord: Lev vel min søde Ven, det ønskes af din hengivne Kone og elskede Datter. Jeg ønsker at see Dig istedetfor et Brev, hvis det er Guds Villie, men er det ikke saa, da vil jeg vente med Taalmodighed, indtil Herrens Time kommer. Hits din Broder Jakob, Rasmus Røgaard og Kone, og Du være hilset paa det Venligste Du min elskede Manb; forglem os ikke i din Bøn til Gud.

Ane Catvine Mikkelsdatter.