Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Ole Andreasen (1849-08-03)

Felthospitalet i Frederits3 August 1849.

Kjære Moder, Søstende og Venner!

. . . . . Jeg vil nu lade Eder vide, at jeg, Gud oære lovet, befinder mig meget vel efter Omstændighederne; vel maa jeg ligge i samme Stilling som forhen, men alligevel er jeg godt i Bedring, har god Madlyst og har det i alle Maader godt, undtagen at Leiet bliver haardt, men med Taalmodighed overvinder man Alting, og jeg haaber med Guds Hjælp til Mikkelsdag at være fuldkommen rask. Jeg er hjertefrisk og mangler ikke Andet, end at jeg skulde kunne træde paa mit Been, men det haaber jeg skal skee om en Maaned til. Lars Hansen og Lars Jensen besøger mig daglig, og jeg mangler just heller ikke Læsning, saa at Tiden gaaer saa taalelig for mig. Jeg har ingen af de Penge faaet, som er sendt til mig, men de er jeg sikker nok, naar jeg kommer mig, og saa er de ogsaa brugelige, og saalænge jeg ligger her, behøver jeg dem ikke, saa I skal ikke sørge for at jeg lider nogen Nød her. Jeg vil nu slutte min Skrivelse og bede at undskylde den, fordi den er saa kort og ringe, men da jeg ikke kan bruge Blæk og Pen, fordi jeg maa ligge paa Ryggen, saa kan jeg ikke saae meget til at staae paa Papiret. I hilses paa det Kjærligste allesammen fra mig, og jeg øusker snart at faae Svar igjen. Lev vel!

Ole Andreasen.

Brevet er skrevet med Blyant.