Danmarks Breve

Breve til og fra Herluf Trolle og Birgitte Gjøe (1. bind)

Brevudgiver:
Wad, Gustav Ludvig
Forlag:
V. Thaning & Appels Forlag
Udgivelsesdato:
1893

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Trolle, Herluf; (1558-09-27)
27. Septb. 1558 . Herluf Trolle til Birgitte Gjøe . Om Øxne, som skulle sendes til Anders Høg i Jylland. Herluf sender hende forskjellige Roer og en Gave til Mette Sehested og erklærer sig villig til at yde denne og hendes Søstre mere. Han spørger, om han skal forære Erik Rosenkrantz og Mogens Gyl

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Trolle, Herluf; (1558-11-10)
10. Novbr. 1558 . Herluf Trolle til Birgitte Gjøe . Han har ikke kunnet faa Tilladelse til at komme til Ring Kloster. Han sender hende forskjellige Ting. Noget Mjød skal sendes over til Sjælland. Om en forestaaende Fest, til hvilken han tvivler om at kunne faa Lov til at møde. Et Par Folk, som han

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Trolle, Herluf; (1558-11-14)
14. Novbr. 1558 . Herluf Trolle til Birgitte Gjøe . Han skal gjøre sit bedste for at komme til Festen. Hun kan overlade sin Broder Eskild saa meget Flæsk hun vil. Han har bestilt Konfekt til Eskild. En drikfældig Svend hjemsendes. Hiertthe kære Byrgitthe, siiden thett forste breff waar screffuit N

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Trolle, Herluf; (1558-11-15)
15. Novbr. 1558 . Herluf Trolle til Birgitte Gjøe . Han sender Konfekt til Eskild Gjøe og haaber at møde til Festen Dronningen vil have en skotsk Pige og ønsker en Hest, som Eskild Gjøe har. Han spørger om, hvorledes han skal skaffe Antonius Bryske et Par smaa Svin, og beder om nogle Voxlys. Dronn

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Trolle, Herluf; (1559-03-06)
6. Marts 1559 . Herluf Trolle til Birgitte Gjøe . Om Transporten af nogen Vin fra Kjøbenhavn til Roskilde. Myn hiertthe kære Byrgitthe, gud beuare theg well fraa alt ontt oc vnde oss att fyndis mit giede y guds frycth. Hiertthe kære Byrgitthe, her ligger y waar egen keller I Kjøbenhavn ejede Herlu

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Trolle, Herluf; (1561-02-03)
3. Febr. 1561 . Herluf Trolle til Birgitte Gjøe . Han er bekymret for hendes Helbred og giver hende Raad. Han omtaler, hvorledes hun kan faa Breve besørgede over til Skaane og til Ring Kloster i Jylland. Om hans Bestræbelser for at skaffe Ø1. Hiertthe kærre Byrgitthe, gud hand giffue theg glede, l

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Trolle, Herluf; (1561-10-11)
11. Oktbr. 1561 . Herluf Trolle til Birgitte Gjøe . Om Breve, som han har modtaget, og om hans Rejse omkring i hans Len. Myn hiertthe kere Byrgitthe, ieg haffuer faaidt thyn scriffuelsse y dag mitt Thor Skanning oc Chrestophers Birgittes Broder Christoffer Gjøe. screffuelss[e] om Hans Ruddell Han

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Trolle, Herluf; (1565-04-11)
11. April 1565 . Herluf Trolle til Birgitte Gjøe . Om hendes lykkelig overstandne Rejse; om et forestaaende Besøg af ham hos hende; om Kjøb af Vin til hende. Skibene, som ere bestemte til Stralsund, ere løbne ud. Det hedder sig, at der er kommet svenske Afsendinge til Pommern for at forhandle om F

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Trolle, Herluf; (1565-06-06/1565-06-07)
6.-7. Juni 1565 . Herluf Trolle til Birgitte Gjøe . Om hans Kamp med den svenske Flaade, som han nu forfølger. Han selv og Henrik Gyldenstjerne ere blevne saarede. — I en Efterskrift melder han, at han er kommen til Dragør og den næste Dag vil drage til Kjøbenhavn, hvor han beder hende om at indfi

BREV TIL: Trolle, Herluf; FRA: Palladius, Peder; (1554?)
1554? Peder Palladius til Herluf Trolle . Han trøster Herluf Trolle under Birgitte Gjøes Sygdom og anbefaler hende Læsningen af forskjellige Skriftsprog. Dej gratiam et pacem per lesum Christum. Kerre Herluff, sønderlige gode wenn, will ieg flithelig bode selff bede och lade bede aft alle predicke

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Trolle, Herluf; (1556-03-16)
16. Marts 1556 . Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne . Om Forhandlinger mellem Peder Oxe og hans Sødskende paa den ene og Mogens Gjøes Arvinger paa den anden Side om Snapperup, der er i Mogens Gyldenstjernes Værge, men kræves tilbage af hine som hørende til Torsø Gods, uden at de ville tage mo

BREV TIL: Boldich, Hieronymus; FRA: Trolle, Herluf; (1556-11-20)
20. Novbr. 1556 . Herluf Trolle til Hieronymus Boldich . Efter nu at have erfaret, at det er Hertug Hans’ Bestemmelse at begynde paa sine Byggearbejder, vil han lade Mester Theus med sine Folk drage til Hertugen, og han vil desuden bestille Bjælker i Norge og lægge Pengene ud dertil. Wenlig, kae[r

BREV TIL: Trolle, Herluf; FRA: Krabbe, Morten; (1557-08-22)
22. Aug. 1557 . Morten Krabbe til Herluf Trolle . Han er villig til at udlægge en anden Gaard til Herluf Trolle i Stedet for en ham i Mageskifte udlagt Gaard i Tystofte, med hvilken Herluf ikke er tilfreds. Om en Gaard i Øxenhede og den endelige Ordning af et Mageskifte vil han tale nærmere med He

BREV TIL: Christian 3.; FRA: Trolle, Herluf; (1558-08-10)
10. Aug. 1558 . Herluf Trolle til Kong Christian III . Om Retsforfølgningen mod Peder Oxe. Mynn ganndske ydmyge, wnderdann oc pliigtiige thienist altiidtt forsent mett wor herre. Aller naadte herre oc konning, werdiis etthers konge matze att wiide, att som ethers konge matte befoll mig att dele Pe

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Trolle, Herluf; (1558-10-09)
9. Oktbr. 1558 . Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne . Om Hertuginden af Sachsens Rejse; om Sagen med Peder Oxe, som gjør det nødvendigt, at Herluf rejser over til Kongen; han vil snart komme til Kjøbenhavn; han spørger til Mogens Gyldenstjernes Hustrus Befindende; m. m. Wenlig, kerlig helssen

BREV TIL: Bryske, Antonius; FRA: Trolle, Herluf; (1558-10-09)
9. Oktbr. 1558 . Herluf Trolle til Anthonius Bryske . Han udbeder sig et Straxbrev i Sagen med Peder Oxe og spørger om, hvorledes han skal bære sig ad i denne Sag; han drager til Kongen for at indhente Forholdsregler. Wenlig helssen altiid for sendt mett waar herre. Kære Anthonis, synderlige gode

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Trolle, Herluf; (1559-03-21)
21. Marts 1559 . Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne . Besked om en Række Punkter, som han har skullet forhøre sig om hos Kongen, Enkedronningen og Rentemesteren, for saa vidt han har kunnet faa Svar derpaa. Kongen, drager til Kalø. Item the hedsko oc hest[s]kosøm schall were liige saa mange, s

BREV TIL: Trolle, Herluf; FRA: Krabbe, Morten; (1559-09-09)
9. Septbr. 1559 . Morten Krabbe til Herluf Trolle . Han har forgjæves søgt Herluf Trolle i Roskilde i Anledning af et Mageskifte, hvorom de ikke have kunnet enes, og beder ham nu fastsætte en Dag, da de kunne mødes for at forhandle derom. Mynn weluiligh helssen nu och alttiidtt forssentt metth wor

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Trolle, Herluf; (1559-12-29)
29. Decbr. 1559 . Herluf Trolle til Corfits Ulfeldt . Beretning om den til Danmark ankomne Biskop af Osnabrücks Udtalelser om svenske Forhold, og Raad om at indlade sig noget nærmere med ham. Wennligh, kierliigh hiilssenn forsenntt mett wor herre. Kiere Korffiitz, gode wenn, huadt som thw kantt ha

BREV TIL: Frederik 2.; FRA: Trolle, Herluf; (1560-04-25)
25. April 1560 . Herluf Trolle til Kong Frederik II . 4 Skibe, som skulle løbe op under Norge, ere afsejlede; de andre skulle blive lagte ud paa Strømmen saa hurtig som muligt. Han er efter Befaling i Færd med at lade anstille Undersøgelser om Adelens og Kapitlets Jordegods i Try og Holbo Herreder

BREV TIL: Frederik 2.; FRA: Trolle, Herluf; (1560-08-24)
24. Aug. 1560 . Herluf Trolle til Kong Frederik II . Han gjentager et tidligere Spørgsmaal, om Skibene skulle udfetallies paa ny eller lægges i Havn; han tror ikke, at der dette Aar kan ventes nogen svensk Flaade; hvis Skibene skulle ud til Foraaret igjen, maa 600 Baadsmænd lægges i Borgeleje, og

BREV TIL: ukendt FRA: Trolle, Herluf; (1560-uu-uu)
1560 . Herluf Trolles Opgjørelse over Udgiften ved en Ligstens Forfærdigelse og Anbringelse samt over Omkostningerne ved Udfærdigelsen af en Dom. Penndinge som ieg haffuer vdlagt paa allis waaris vegne. Item gaff ieg Lauris sthenhugger for sthenen att vdhugge I Klevenfeldts Dokumentsaml.: Trolle fi

BREV TIL: Trolle, Herluf; FRA: Gyldenstierne, Mogens; (1561-01-29)
29. Jan. 1561 . Mogens Gyldenstjerne til Herluf Trolle . Birgitte Gjøe lider meget af Stensmerter, i hvilken Anledning han giver forskjellige Raad. Herluf Trolle anmodes om at komme til Kjøbenhavn for at bringe nogle Mageskifter i Orden. Kere Herluff, ganske gode wen, nest møgen tacksygelsse etc.

BREV TIL: ukendt FRA: Trolle, Herluf; (1561-02?)
Febr. 1561? 1. Forst att forfaare kong. matt. vilge, huor tiiligen hans kong. matt. will haffue skiiben til siøes Som Svar paa et Brev til Kongen, for hvilket nærværende Optegnelse maa have ligget til Grund, hvis ikke selve Optegnelsen har været tilsendt Kongen gjennem Mogens Gyldenstjerne, modtog H

BREV TIL: Trolle, Herluf; FRA: Loitz, Hans; (1561-03-28)
28. Marts 1561 . Hans Loitz til Herluf Trolle . Efter Herluf Trolles gjentagne Anmodning har han henvendt sig til Hertug Barnim angaaende Overførelse af Fru Sophie Gjøes Lig fra Stettin til Danmark. Gestrenger, edler vnnd ernuhester herr heuptman, nechst erpiettung meyner allezeitt willigen vnnd g

BREV TIL: Trolle, Herluf; FRA: Gyntersberg, Henning; (1561-04-uu)
April 1561 . Henning Gyntersberg til Herluf Trolle . Om hans og Hans Loitz’s frugtesløse Bestræbelser for at faa Tilladelse til at opgrave Fru Sophie Gjøes Lig. Om nogle Skiver (Borde), han efter Herluf Trolles Bestilling har kjøbt. Edler, gestrenger vnnd erntuhester, grossgunstiger herr ritter, n

BREV TIL: Frederik 2.; FRA: Trolle, Herluf; (1561-06-03)
3. Juni 1561 . Herluf Trolle til Kong Frederik II . Han har ladet en svensk Spion sætte i Blaataarn. Myn ganske ydmyge vnderdanig tyenesthe altiid forsendt mit waar herre. Alder naadigste herre oc koning, giiffuer ieg etthers kong. matt. vnderdanlige tiill kennde om thend sue[n]ske karll, som cant

BREV TIL: Trolle, Herluf; FRA: Dyre, Peder Christensen; (1561-10-29)
29. Oktbr. 1561 . Peder Christensen Dyre til Herluf Trolle . Han takker for Herluf Trolles Venlighed og anmoder ham om at udføre hans sidste Villie, hvis han nu skulde dø; han beder om Herlut Trolles Forbøn hos Kongen og forskjellige højtstaaende Adelsmænd. Han omtaler sine Pengeforhold, sender en

BREV TIL: Trolle, Herluf; FRA: Dyre, Peder Christensen; (1561?)
1561? Peder Christensen Dyre til Herluf Trolle . Han opsætter sin sidste Villie og anmoder Herluf Trolle om at fuldbyrde dens Bestemmelser. Sluttelig beder han Herluf om at gaa i Forbøn for ham hos Kongen. Iesus gud faders enborne søn befal iegh megh tyll euig tid, amen. Effter dy ath yngen tyng y

BREV TIL: Frederik 2.; FRA: Trolle, Herluf; (1561-11-19)
19. Novbr. 1561 . Herluf Trolle til Kong Frederik II . Indberetning om Byggearbejder paa Frederiksborg, om Slottets Have og Grave. Nogle af de sjeldne Dvr, der findesved Slottet, ere døde. Myn ganske wnderdanige tyenesthe och ydmyge helssen altiid forsendt mit waar herre. Alder naadigste herre oc

BREV TIL: Frederik 2.; FRA: Trolle, Herluf; (1561-11-28)
28. Novbr. 1561 . Herluf Trolle til Kong Frederik II . Indberetning om Arbejderne paa Frederiksborg, om Kongens Stod paa Faurholm samt om en Ungarer, som Kongen har afskediget af sin Tjeneste. Myn ganske ydmyge oc wnderdanige helssen nu oc altiid forsendt mitt waar herre. Alder naadigste herre oc

BREV TIL: Frederik 2.; FRA: Trolle, Herluf; (1562-02-27)
27. Febr. 1562 . Herluf Trolle til Kong Frederik II . Han sender Kongen en Mængde Garn og udbeder sig Kongens Bestemmelse om, hvorvidt Bygmesterens Stenhuggere paa Frederiksborg skulle have deres Forplejning fra Slottet. Stormectesthe, høgborne fwrsthe, alder naadigste herre oc konig, giiffuer ieg

BREV TIL: Hans; FRA: Trolle, Herluf; (1562-03-09)
9. Marts 1562 . Herluf Trolle til Hertug Hans . Han meddeler Hertug Hans, der har anmodet ham om at forskaffe noget Kalk, at Kongen har forbudt ham at lade Nogensomhelst faa Kalk, da alt skal bruges til Byggearbejderne paa Frederiksborg i den kommende Sommer. Han tilraader derfor Hertugen at henve

BREV TIL: Frederik 2.; FRA: Trolle, Herluf; (1562-03-15)
15. Marts 1562 . Herluf Trolle til Kong Frederik II . Han melder, at et Skib er sat i Vandet; flere andre Skibe ere under Udrustning. Om Bygningen af et Toldhus i Helsingør. Stormectisthe, høgborne fwrsthe, alder naadigste herre, giiffuer ieg etthers kong. matt. vnderdanligen tiill kenne, thett et

BREV TIL: Frederik 2.; FRA: Trolle, Herluf; (1562-03-27)
27. Marts 1562 . Herluf Trolle til Kong Frederik II . Om Ansættelse af en ny Skriver paa Kjøbenhavns Slot. Etthers kong. matt., myn ganske vnderdanige thyenesthe altiid forsendt mett waar herre. Aider naadigste herre, giffuer ieg etthers kong. matt. vnderdanligen tiill kennde, att epther thij att

BREV TIL: Frederik 2.; FRA: Trolle, Herluf; (1562-04-12)
12. April 1562 . Herluf Trolle til Kong Frederik II . Om Opsættelsen af et Svovlhus i Kjøbenhavn og Bygningen af den nye Toldbod i Helsingør. Han takker Kongen, fordi denne har fritaget ham for Kjøbenhavns Len. Etthers konge matte, min gandske wnnder danne thienniste altiidtt forsenndtt mett worhe

BREV TIL: Frederik 2.; FRA: Trolle, Herluf; (1562-05-05)
5. Maj 1562 . Herluf Trolle til Kong Frederik II . Han udbeder sig Kongens Samtykke til at lade flytte en Kornlade tra Asserbo til Kongens Ladegaard paa Amager, da den der værende er meget forfalden. Etth[e]rs konge matte, minn ganndske wnderdane thienniste alltiidtt forsenndt mett wor herre. Alle

BREV TIL: Trolle, Herluf; FRA: Krabbe, Morten; (1562-07-16)
16. Juli 1562 . Morten Krabbe til Herluf Trolle . Om Mageskifte af noget ham tilhørende Gods i Sjælland mod noget af Herluf Trolles Gods i Vendsyssel. H. G. Myn weluiligh helssen nu och altiidth forsentt mett wor here. Kere her Herloff Trolle, frende, ssuoger och ssynderligh gode wen, tack[er] ieg

BREV TIL: Frederik 2.; FRA: ukendt (1562-08-11)
11. Aug. 1562 . Indberetning til Kong Frederik II fra de danske Gesandter i Lifland om Forhandlingerne angaaende Sonnenburgs Overlevering til Danmark. Durchleuchtigster, grossmechtigster, hochgeborner furst, gnedigster konig vnd herr, negst vnderthenigster erpietunge vnsers gehorsamen pflichtt

BREV TIL: Frederik 2.; FRA: Trolle, Herluf; (1562-12-23)
23. Decbr. 1562 . Herluf Trolle til Kong Frederik II . Han sender Kongen en Gjenpart af et Brev fra Hertug Magnus til Enkedronningen. Om Kongens Befalinger til Jørgen Barnekow. Etthers konge matte, minn ganndtzske wnderdaniige och plictige tro thienniste nu och alletiidtt forsenndtt mett worherre.

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Trolle, Herluf; Bille, Peder; (1563-08-08)
8. Aug. 1563 . Peder Bille og Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne . De sende ham en Besked fra Kongen om Jens Truidsen Ulfstand. Om Krigsskibenes Udrustning. Knud Jude er kommen i Mistanke hos Kongen. Waar wænlig oc kerlige helssen nu oc altiid forsendt mit waar herre. Kere her Magnus, tacker v

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Trolle, Herluf; Bille, Peder; (1563-08-12)
12. Aug. 1563 . Peder Bille og Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne . De love at tale til Kongen angaaende de Sager, om hvilke Mogens Gyldenstjerne har skrevet. Tropperne ere nu samlede i Varberg og agte at drage mod Elfsborg. De bede om Forsyning med Proviant fra Kjøbenhavn. Om Mistanken mod Kn

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Trolle, Herluf; Bille, Peder; (1563-08-18/1563-08-19)
18. eller 19. Aug. 1563 . Peder Bille og Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne . De love at være Gert Rytters Svend behjælpelig. Om Bestilling af Ammunition og Forsyning med Proviant, paa hvilken der er stor Mangel. De bede Mogens Gyldenstjerne skrive dem til. Kongen vil kun have Svarte Hans til

BREV TIL: Frederik 2.; FRA: Trolle, Herluf; (1563-10-28)
28. Oktbr. 1563 . Herluf Trolle til Kong Frederik II . Om Forsvaret af Laholm og Halmstad. Alder naadigste herre oc koning, etthers kong. matt. myn vnderdanige tyenisthe altiid forsendt mit waar herre. Huorledis thennde leylighed begeffuer sig, skall thene berffersser ɔ: Brevviser. beretthe etth

BREV TIL: Frederik 2.; FRA: Trolle, Herluf; (1563-10-30)
30. Oktbr. 1563 . Herluf Trolle til Kong Frederik II . En Del af Hallands Bønder have givet Løfte om Tilførsel af Proviant til Krigsfolket. Om Kong Eriks Krigsplaner. Han sender til Kongen en Landsknægt, som angiver at have noget magtpaaliggende at meddele. Der er Mangel paa Ammunition. [Etthers]

BREV TIL: Skovgaard, Hans; FRA: Trolle, Herluf; (1563-11-01)
1. Novbr. 1563 . Herluf Trolle til Hans Skovgaard . Han sender tre svenske Overløbere. Den største Aarvaagenhed vises overfor saadanne og overfor svenske Spejdere. En Afdeling svenske Tropper er dragen til Halmstad for at slutte sig til den der i Lejr liggende svenske Styrke. Wertlig, kerlig helss

BREV TIL: Frederik 2.; FRA: Trolle, Herluf; (1563-11-03)
3. Novbr. 1563 . Herluf Trolle til Kong Frederik II . Spejdere have skaffet Underretning om de Svenskes Bevægelser og Krigsbegivenhederne ved Halmstad. Han gjør alt for at hindre Svenskerne i at faa Underretning om de danske Tropper. Han haaber sikkert at kunne holde Laholm. Etthers kong. matt.s,

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Trolle, Herluf; (1563-11-05)
5. Novbr. 1563 . Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne . Han beklager Mogens Gyldenstjernes Afgang som Statholder i Kjøbenhavn og lover vedblivende at sende ham Underretning om Krigsbegivenhederne; i Efterskriften meddeler han, hvad han har faaet at vide om Halmstads Belejring. De danske Krigsfol

BREV TIL: ukendt FRA: Trolle, Herluf; (1563-10/1563-11?)
Oktbr. eller Novbr. 1563? Optegnelse af Herluf Trolle angaaende Forstærkning af Mandskab. Ther som her wor en fane rijtther, thaa kunde vij end haffue nogen tijd [at] fordreffue och iage huer anden, att the skulle icke lenges. Ther her oc kunde kome nogen flere hageskytther, thaa gøres thett behoff,

BREV TIL: ukendt FRA: Trolle, Herluf; (1564-04?)
April 1564? Optegnelse ai Herluf Trolle om Flaadens Tilstand m. v. Om skijben haffuer thett thenne beskedt. Forst att alle skijben ere ferdige saa ner som thett ny oc thend Suenske iomffrv, som skulle mit guds hielp bleffue aldeles rede inden xiiij dage Denne Optegnelse, der er udateret, maa vistnok

BREV TIL: Frederik 2.; FRA: Trolle, Herluf; (1564-05-11)
11. Maj 1564 . Herluf Trolle til Kong Frederik II . Han har besluttet at gaa under Sejl og sender Kongen Sejlordenen; ønsker al Proviant sendt til Gulland og tilraader Kongen i Sundet kun at anholde de Skibe, som sikkert gjøre Fjenden Tilførsel; herom beder han Underretning givet Tolderen i Helsin

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Trolle, Herluf; (1564-05-16/1564-05-17)
16. eller 17. Maj 1564 . Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne . Om Flaadens Sejlads; han har holdt Raad med sine Officerer om Planerne for denne. Den lybske Admiral har ytret Frygt for, at Flaaden ikke var tilstrækkelig stor, men Herluf Trolle venter endnu 2 Skibe. Han sender Flaadens Slagorden

BREV TIL: Frederik 2.; FRA: Trolle, Herluf; (1564-05-21)
21. Maj 1564 . Herluf Trolle til Kong Frederik II . Han indberetter, at Flaaden har lagt sig ind under Bornholm, forat Lybækkerne kunne proviantere. Han agter derefter at søge Fjenden mellem Øland og Gulland. Han udtaler sin Tilfredshed saavel med Officererne som med Mandskabet. Etthers kongl. maj

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Trolle, Herluf; (1564-05-23)
23. Maj 1564 . Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne . Han beder indtrængende om Tilførsel af Proviant, da der begynder at blive Mangel derpaa. Han agter nu at sætte Kursen mellem Øland og Gulland. Til Skibet Achilles behøves en Præst og til Flaaden i det Hele nogle Badskærer. Han sender en Tømme

BREV TIL: Frederik 2.; FRA: Trolle, Herluf; (1564-05-25)
25. Maj 1564 . Herluf Trolle til Kong Frederik II . Han indberetter, at Flaaden er ankret op under Karlsø ved Gulland uden endnu at have truffet Fjenden. Der er megen Sygdom og Dødelighed paa Flaaden, ligesom der er Mangel paa Øl. Han ønsker snarest at møde Fjenden. «Achilles» er bleven udrustet.

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Trolle, Herluf; (1564-05-25)
25. Maj 1564 . Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne . Flaaden er ankret op under Karlsø. Der er Mangel paa Øl og snart paa Proviant; mange af Folkene ere syge og en Del ere døde. Han ønsker snarest at søge Fjenden. Han foreslaar, at der sendes Malt til Gulland til Brygning. Han beder om Underret

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Trolle, Herluf; (1564-05-27)
27. Maj 1564 . Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne . Han agter næste Dag at gaa under Sejl med Flaaden; der er Mangel paa Øl og Lys. Han er bekymret over kun at kunne faa svenske Lodser paa Sejladsen i Skjærgaarden. Han ønsker at faa tilsendt Badskjærer. Han beder forklaret for Kongen Grunden t

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Trolle, Herluf; (1564-05-28)
28. Maj 1564 . Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne . Flaaden vil nu lette uden Hensyn til Vinden. Der trænges til Proviant; han beklager, at han ikke selv har faaet Fortegnelserne over Skibenes Proviant med. Kere her Magnus, gud han geffue thig lijcke oc saleghed, amen. Kere her Magn[u]s, wij h

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Trolle, Herluf; (1564-05?)
(Maj?) 1564 . Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne . Han sender Prøver af den Sten, der brydes paa Karlsø. Kere her Magnus, ieg sender theg nogen sthen, som fyndis for dagen paa Kalsøø. Ther som atthett wore god ertz, thaa er ther nock att bekome och belegit nock bode tiill skoff oc wandstrøme p

BREV TIL: Frederik 2.; FRA: Trolle, Herluf; (1564-06-01/1564-06-04)
1.-4. Juni 1564 . Herluf Trolle til Kong Frederik II . Rapport om en heldig Kamp med den svenske Flaade mellem Øland og Gulland, hvorom Peder Munk vil give nærmere Underretning. Han beder om Ordre angaaende, hvorledes han herefter skal forholde sig. Han melder Afsendelsen af nogle af de Byttepenge

BREV TIL: ukendt FRA: ukendt (1564-06?)
(Juni?) 1564 . Optegnelse om Krudt og Skyts, der fandtes ombord paa det svenske Admiralskib Mars. Skiøtt, som waar paa thend suenske amyrall mett naffn Marss, och huor møgid krudt hand haffde etc. Slange krudt 150 skippundt. Kiørne krudt viii Stockholms tynder. Kiørne krudt til høffuidzmend vi øll f

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Trolle, Herluf; (1564-06-07)
7. Juni 1564 . Herluf Trolle til Mogens . Gyldenstjerne. Proviantskibet er ankommet; naar Provianten er indladet, vil han søge Fjenden, hvis Styrke han omtaler som overmaade stor. Om Reparation af Skytset. Han ser nødig, at de svenske Fanger sendes til Lybæk. Glæder sig over, at han ikke var ombor

BREV TIL: Frederik 2.; FRA: Trolle, Herluf; (1564-06-12)
12. Juni 1564 . Herluf Trolle til Kong Frederik II . Han agter nu at bryde op fra Karlsø og krydse mellem Sverige og Tvdskland. Peder Munk har bragt eller vil bringe Kongen Melding fra Flaaden, til hvilken han beder om Forstærkning baade af Baadsmænd og af Krigsfolk Etthers kongl. maytt. min gands

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; Trolle, Børge; FRA: Trolle, Herluf; (1564-06-17)
17. Juni 1564 . Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne og Børge Trollh . Peder Munk er hjemsendt med Breve. Om Planerne for Flaadens Foretagender og Lybækkernes Optræden. Der er Mangel paa Ammunition m. m. Lybækkerne have gjerne villet beholde de svenske Fanger og sende dem hjem, hvilket han dog i

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Trolle, Herluf; (1564-06-18)
18. Juni 1564 . Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne . Han sender Fortegnelse over, hvad der fattes Flaaden. Der er intet Krigsbytte at dele, men han sender Foræringer. Jørgen Brahe har for Sygdom maattet hjemsendes. Han takker Mogens Gyldenstjerne inderlig for hans Breve. Kere her Magnus, ieg s

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Trolle, Herluf; (1564-06-18)
18. Juni 1564 . Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne . Han sender et haardt medtaget Skib hjem; mange af Skibene mangle Skyts, med hvilket saavel som med Ammunition han beder sig forsynet. Sygdom hærger Mandskabet svært. Der føres Klage over Krudtets Beskaffenhed. Han er ilde tilfreds med det fr

BREV TIL: Frederik 2.; FRA: Trolle, Herluf; (1564-06-26/1564-06-28)
24.-28. Juni 1564 . Herluf Trolle til Kong Frederik II . Han har modtaget Brev fra Kongen, hvem han giver Underretning om de Foranstaltninger, han har truffet. Det er nu hans Hensigt, mest for Lybækkernes Skyld, at sejle til Bornholm; der er stor Sygelighed paa Flaaden, hvorfor han højlig ønsker f

BREV TIL: ukendt FRA: Trolle, Herluf; (1564-06-25)
25. Juni 1564 . Herluf Trolle til Indbyggerne paa Øland . Han forestiller dem, hvorledes den svenske Konge har nødt den danske Konge til Krig, hvorfor denne med stor Magt kriger mod Sverige; men da det ikke er hans Hensigt at fortrædige Befolkningen, men beskjærme den og opretholde dens gamle Love

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Trolle, Herluf; (1564-06-29)
29. Juni 1564 . Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne . Taksigelse for et Brev. Om Poul v. Saras Anvendelse til Lands; «Makaløs»s Skyts lader sig næppe optage; Modvind holder Flaaden ved Øland, hvis Indbyggere han har tilskrevet. Han takker Mogens Gyldenstjerne for hans Omhu for Flaadens Forsynin

BREV TIL: Frederik 2.; FRA: Trolle, Herluf; (1564-07-02)
2. Juli 1564 . Herluf Trolle til Kong Frederik II . Han har tilskrevet Bven Rostock angaaende et der liggende svensk Skib og afsendt to Skibe derhen for at faa det udleveret. Ludvig Munk har han sendt med Besked til Kongen, ligesom han ogsaa har skikket Lave Brockenhuus til Kjøbenhavn i Anledning

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Trolle, Herluf; (1564-07-02)
2. Juli 1564 . Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne . Om det svenske Skib i Rostock og de Foranstaltninger, han har truffen for at faa det udleveret. Han haaber et godt Svar paa sin Henvendelse til Ølands Indbyggere. Han har Besvær med at holde Fred mellem Skibscheferne, ligesom ogsaa Kjældersve

BREV TIL: ukendt FRA: Trolle, Herluf; (1564-07-02)
2. Juli 1564 . Herluf Trolle til Byen Rostock . Opfordring til Byen om godvillig at udlevere til Danmark det i Stadens Havn liggende svenske Skib Falken. Wenlig helsen altiid forsendt met wor herre. Kiere herrer och gode wenner, giffuer ieg etther wenligenm tillkiende, at kongl. maytt. till Danmar

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Trolle, Herluf; (1564-07-05)
5. Juli 1564 . Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne . Sender udførlig Meddelelse om Indholdet af, hvad han har overdraget Ludvig Munk og Lave Brockenhuus mundtlig at berette i Kjøbenhavn. Peder Huitfeldt skal med paa Rejsen til Rostock; Lave Brockenhuus og Ludvig Munk drage nu afsted. Kere her M

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Trolle, Herluf; (1564-07-07)
7. Juli 1564 . Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne . Klager over Skibenes mangelfulde Udrustning og gjentager sit Ønske om at erholde nogle Rekognosceringsfartøjer. Hans Lauritsen Baden trænger til en Kjedel. Ogsaa over Proviantskibenes Tilstand besværer man sig. Han har besluttet at sejle til

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Trolle, Herluf; (1564-07-08)
8. Juli 1564 . Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne . Om Reparation af Skibet Svenske Jomfru; han opholdes af Lybækkerne, med hvilke han har forhandlet om de svenske Fanger; refererer Forhandlingernes Gang. Takker for et Brev fra Mogens Gyldenstjerne, som han just har faaet med Jørgen Busks Pink

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Trolle, Herluf; (1564-07-11)
11. Juli 1564 . Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne . Beklager sig over den stærke Varme og Sygeligheden. Saasnart Lybækkerne ere færdige med at proviantere, agter han at gaa under Sejl. Om Flaadens Forstærkning med Mandskab, om Sendeisen til Rostock, om de svenske Fanger. Haaber paa Ølands Ove

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Trolle, Herluf; (1564-07-11)
11. Juli 1564 . Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne . Han har haft en Samtale med den syge lybske Admiral, der, da Herluf Trolle udtalte Ønsket om snart at brvde op fra Bornholm, fremhævede sin Flaades Mangler med Hensyn til Proviantering og Styrke, men lovede at overveje Sagen med sine Officer

BREV TIL: Frederik 2.; FRA: Trolle, Herluf; (1564-07-12/1564-07-13)
12. eller 13. Juli 1564 . Herluf Trolle til Kong Frederik II . Han melder, at den svenske Flaade har været i Nærheden af den danske, men at han med den nuværende Vind ikke kan naa den. Mandskabet er ved godt Mod og, saasnart det bliver muligt, vil han søge Fjenden. Etthers kongl. maytt. myn gandsk

BREV TIL: Frederik 2.; FRA: Trolle, Herluf; (1564-07-15)
15. Juli 1564 . Herluf Trolle til Kong Frederik II . Han har forgjæves søgt den svenske Flaade ved Nydyb og Hiddensee og agter nu at søge den ved Warnemünde. I Efterskriften melder han, at Fjenden nu siges at være under Bornholm. Etthers kongl. maytt. min gandske vnderdanige och willige tyeniste n

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Trolle, Herluf; (1564-07-15)
15. Juli 1564 . Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne . Fortæller, hvorledes han forgjæves har søgt den svenske Flaade i Nydyb og under Hiddensee; agter sig 1111 til Warnemünde og derfra til Bornholm, hvor Fjenden nu siges at ligge. Lybækkerne ere forsagte. Der er Mangel paa Folk. Om Proviantski

BREV TIL: Frederik 2.; FRA: Trolle, Herluf; (1564-07-16)
16. Juli 1564 . Herluf Trolle til Kong Frederik II . Melder, at han nu har anholdt Sylvester Francke, der er kommen til Flaaden fra Narva; hans Folk ere fordelte paa Flaaden, hans Skib skal gjøre Tjeneste som Orlogsskib; han undskylder sig med sine Ordrer, hvilke Herluf sender Kongen. Lybækkerne b

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Trolle, Herluf; (1564-07-16)
16. Juli 1564 . Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne . Det er i Krigsraad besluttet at benvtte den gunstige Vind til at søge Fjenden under Bornholm; Mandskabet er ved godt Mod. Wenlig, kierlig helsenn nu och altijd forsentt met wor herre. Kierre her Magnus, gandske besynderlige gode wenn, giffue

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Trolle, Herluf; (1564-07-16)
16. Juli 1564 . Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne . Han beder om Forstærkning af Mandskab. Kierre her Magnus, beder ieg theg gandske gierne, att dli wille well giore oc sende oss nogen bodtzmend eller hageskytther, huilcke ther er best wall paa Bedst Valg paa, bedst Udvalg af. , mett thend s

BREV TIL: Frederik 2.; FRA: Trolle, Herluf; (1564-07-19)
19. Juli 1564 . Herluf Trolle til Kong Frederik II . Efter af den lybske Admiral at have faaet Underretning om den svenske Flaades Sejlads sydpaa har han forgjæves søgt denne i Nydyb m. fl. Steder. Beklager sig over Lybækkernes Mangel paa Mod, men roser Stemningen i den danske Flaade, uagtet der b

BREV TIL: Frederik 2.; FRA: Trolle, Herluf; (1564-07-20)
20. Juli 1564 . Herluf Trolle til Kong Frederik II . Beklager sig over Lybækkernes Modløshed; han har foreslaaet den lybske Admiral, at de i Forening skulle tilskrive Kong Erik angaaende Krigsfangernes Behandling. Om Jacob Bagge og de andre svenske Fangers Skjæbne. I Efterskriften omtaler han Kon

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Trolle, Herluf; (1564-07-20)
20. Juli 1564 . Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne . Han beretter den sidste Uges Krigsbegivenheder og udtaler sin Bekymring over Lybækkernes Modløshed. Beder om Tilførsel af Proviant og Skibe. Om Lybækkernes Besværinger med Hensyn til Farten paa Narva. Han beder indtrængende om Forstærkning m

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Trolle, Herluf; (1564-07-20)
20. Juli 1564 . Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne . Han sender nogle Breve fra Lifland. Hvis han faar truffen Aftale med Lybækkerne angaaende de svenske Fanger, vil han skikke Bud derom. Kierre her Magnus giffuer ieg theg wenligen till kiende, at meg erre kommen nogenn breffue till hande fra

BREV TIL: Frederik 2.; FRA: Trolle, Herluf; (1564-07-22)
22. Juli 1564 . Herluf Trolle til Kong Frederik II . Han har ikke villet modtage de svenske Fanger af Lybækkerne, før han faar Kongens Befaling, da Lybækkerne fordre en saa haard Forskrivelse af ham; sender Sylvester Franckes Skib hjem; han anser ham for at være uden Skyld. Haaber paa et gunstigt

BREV TIL: Erik 14.; FRA: Trolle, Herluf; (1564-07-22)
22. Juli 1564 . Herluf Trolle til Kong Erik XIV . Han opfordrer den svenske Konge til at forbyde sine Undergivne fremtidig at handle saa grusomt med de Fanger, der falde i deres Hænder, som de have gjort mod dem, de toge under Bornholm, og truer med, hvis Opfordringen ikke tages til Følge, at gjør

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Trolle, Herluf; (1564-07-22)
22. Juli 1564 . Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne . Han agter at sende Morits Rantzaus Skib til Kjøbenhavn og roser saavel Skibet som dets Fører. Med Hensyn til de svenske Fanger har han endnu ikke opnaaet Enighed med Lybækkerne. Han udtaler sin Frygt for, at disse Forbundsfæller i en Kamp k

BREV TIL: Frederik 2.; FRA: Trolle, Herluf; (1564-07-23)
23. Juli 1564 . Herluf Trolle til Kong Frederik II . Efter Anmodning af Indbyggerne paa Bornholm beder han Kongen give dem Henstand med Udredelsen af den paabudne Skat. Han udbeder sig Ordre om, hvorledes han skal forholde sig overfor de Skibe, der fare til Narva m. v. Etthers kong. maytt., myn ga

BREV TIL: Frederik 2.; FRA: Trolle, Herluf; (1564-07-27)
27. Juli 1564 . Herluf Trolle til Kong Frederik II . Han takker Kongen for hans Løfte om at sende Flaaden Forstærkning af Mandskab, hvortil der højlig trænges; hele Flaaden er nu samlet og med Lybækkerne, der nu have faaet mere Mod, vil han søge Fjenden. Han oversender Jacob Bagge og tre andre sve

BREV TIL: Frederik 2.; FRA: Trolle, Herluf; (1564-08-15)
15. Aug. 1564 . Herluf Trolle til Kong Frederik II . Beretning om en Træfning under Øland mellem den dansk-lybske og den svenske Flaade, hvorved denne blev slaaet paa Flugt og tildels adspredt. Alle have gjort deres Pligt. Han savner nogle Skibe, men haaber at samle Flaaden, der ikke synes at have

BREV TIL: Trolle, Herluf; FRA: Hardenberg, Knud; (1564-08-17)
17. Aug. 1564 . Knud Hardenberg til Herluf Trolle . Han sender Herluf Trolle Underretning om Krigsbegivenhederne til Lands og fortæller, hvorledes han selv har afslaaet et fjendtligt Angreb, men atter trænges haardt af Fjenden. Sender forskjellige Breve. Myn ganske wenlig hillssen allttiid forsend

BREV TIL: Frederik 2.; FRA: Trolle, Herluf; (1564-08-20)
20. Aug. 1564 . Herluf Trolle til Kong Frederik II . Han melder, at Flaaden siden sidste Sammenstød med Fjenden har ligget bi under Bornholm, da den ikke har kunnet naa Øland. Lybækkerne maa nu proviantere; selv beder han om Tilførsel af Proviant. Et Skib, der var bestemt til Lifland, er opsnappet

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Trolle, Herluf; (1564-08-22)
22. Aug. 1564 . Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne . Han trøster Mogens Gyldenstjerne i Anledning af dennes Hustrus Bortgang og raader ham til at kalde sin Datter Sibylle til sig. Fremfor alt beder han ham ikke lade Sorgen faa Overhaand, men søge sin Trøst hos Gud. Mijn ganske wenlige helssen

BREV TIL: Frederik 2.; FRA: Trolle, Herluf; (1564-08-23)
23. Aug. 1564 . Herluf Trolle til Kong Frederik II . Han melder, at han efter Kongens Befaling har givet Ordre til, at Skibe fra Greifswalde og Stralsund fremtidig ikke maa anholdes. Saasnart Lybækkerne have provianteret, agter han igjen at søge Fjenden. Han er bekymret for de tre Skibe, der ere b

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Trolle, Herluf; (1564-08-24)
24. Aug. 1564 . Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne . Der er stadig stor Sygelighed paa Flaaden. Han lover at sende en Fortegnelse over Mandskabet. Saasnart Lybækkerne have provianteret, vil han søge Fjenden. Der er megen Klage paa Flaaden over forskjellige Mangler, i hvilken Anledning han har

BREV TIL: Frederik 2.; FRA: Trolle, Herluf; (1564-08-27)
27. Aug. 1564 . Herluf Trolle til Kong Frederik II . Skibene Fortuna og Mercurius ville endnu en kort Tid kunne gjøre Tjeneste. Han har haft nogle Skibe ude at spejde efter Fjenden og vil med det Første holde sig i dens Farvand. Han har skrevet efter en Skibsbygger, der er bleven ham stærkt anbefa

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Trolle, Herluf; (1564-08-28)
28. Aug. 1564 . Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne . Han takker for Forsvning med Proviant; fra Stephan Loitz er der kommen Tilførsel af Øl. Rygter om de tre fra Flaaden skilte Skibe. Om de svenske Fanger. Han har Skibe ude for at udspejde den svenske Flaade. Fra Birgitte Gjøe har han modtaget

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Trolle, Herluf; (1564-08-31)
31. Aug. 1564 . Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne . Om Flaadens Forsyning med Tougværk og Skyts. Den svenske Flaade ligger nu i Kalmarsund, hvorhen den samlede Flaade agter at sejle. Sygdom raser bestandig og forringer Mandskabet. Om de tre borteblevne Skibe vides intet sikkert. Rygter om Lan

BREV TIL: Frederik 2.; FRA: Trolle, Herluf; (1564-09-01)
1. Septbr. 1564 . Herluf Trolle til Kong Frederik II . Den svenske Flaade ligger nu i Kalmar Sund, hvorhen han agter at følge den. Han har lagt Plan om at opsnappe Nils Gyllenstjerna. Lybækkerne have atter beklaget sig med Hensyn til fremmede Skibes Sejlads paa Riga og Narva, hvilken han tilraader

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Trolle, Herluf; (1564-09-02)
2. Septbr. 1564 . Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne . Paa Grund af Modvind ligger Flaaden endnu stille. Han trænger stærkt til Mandskab og fordeler paa bedste Maade mellem Skibene de Folk, han kan raade over; der vil snart fattes Proviant; han sender tomme Tønder hjem. Admiral Frederik Knebel

BREV TIL: Frederik 2.; FRA: Trolle, Herluf; (1564-09-07)
7. Septbr. 1564 . Herluf Trolle til Kong Frederik II . Han sender Nattergalen hjem. Melder, at den svenske Flaade skal være løben ind i Björkenäs Havn og dens Admiralskib forlist, hvilke Efterretningers Paalidelighed han selv nærmere vil undersøge. Etthers kongl. maytt. myn gandske vnderdanige och

BREV TIL: Skovgaard, Hans; FRA: Trolle, Herluf; (1564-09-08)
8. Septbr. 1564 . Herluf Trolle til Hans Skovgaard . Flaaden har i længere Tid ligget for Vindstille; han mener ikke at have forsømt noget i den forløbne Sommer, men Vejret har været Fjenden gunstigt. Han haaber, at Forholdene ville bedre sig og sætter i alt sin Lid til Gud, som vist vil hjælpe, n

BREV TIL: Trolle, Herluf; FRA: Huitfeldt, Peder; (1564-09-12)
12. Septbr. 1564 . Peder Huitfeldt til Herluf Trolle . Han beder Herluf Trolle om at sende sin Skibspræst over at prædike paa «Mercurius». Omtaler den store Sygelighed paa dette Skib og beder om Tilladelse til at sende de Syge hjem med Proviantskibene. Kiere Herloff, synnderlig gode wenn, er minn

BREV TIL: ukendt FRA: Trolle, Herluf; (1564-09-14)
14. Septbr. 1564 . Herluf Trolle til Borgmestre og Raad 1 Stralsund . Da Kongen har udsendt ham med en Flaade for at bekrige hans Fjender og dem, som støtte disse, og han nu erfarer, at der sker Svenskerne Tilførsel i Stralsund, tilkjendegiver han Byens Magistrat, at han mulig kan nødsages til at

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Trolle, Herluf; (1564-09-16)
16. Septbr. 1564 . Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne . Han er nu beredt til at lette, men hindres af Lybækkerne, der vente Tilførsel af Proviant. Han har afsendt Skibe til Stralsund og Lifland. Mandskabet savner Klæder; ogsaa fattes adskilligt paa de Skibe, han i den kommende Vinter agter at

BREV TIL: ukendt FRA: Trolle, Herluf; (1564-09-27)
27. Septbr. 1564 . Herluf Trolle til Indbyggerne paa Øland . Han udtaler sin Beklagelse over, at Indbyggernes Adtærd har nødsaget ham til mod sit Ønske at behandle dem som Fjender. Skylden herfor maa de tilskrive sig selv, ligesom det ogsaa vil afhænge af dem selv, hvorledes de herefter blive beha

BREV TIL: Frederik 2.; FRA: Trolle, Herluf; (1564-10-06)
6. Oktbr. 1564 . Herluf Trolle til Kong Frederik II . Han melder, hvorledes han har ladet hærge og brænde paa Øland i flere Dage og haft Sammenstød med svenske Krigsfolk. Han har derefter forladt Øland og er efter en meget stormfuld Sejlads, der har medtaget Admiralskibet stærkt, ankommen under B

BREV TIL: Skovgaard, Hans; FRA: Trolle, Herluf; (1564-10-16)
16. Oktbr. 1564 . Herluf Trolle til Hans Skovgaard . Flaaden har nu for Storm og Mangel paa Ankere maattet søge hjem til Kjøbenhavn. Han bifalder Raadets Beslutning om at hjemsende Mandskabet, der er i høj Grad medtaget af Mangel, Kulde og Sygdom, og udtaler sin Bekymring for, hvorledes Flaaden sk

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Trolle, Herluf; (1564-12-05)
5. Decbr. 1564 . Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne . Han meddeler, hvilke Sager Kongen har forelagt Raadet til Forhandling i Nvborg. Hofmesteren er ankommen dertil, ligeledes Greven af Schwarzburg. Kongen har bifaldet, at der i Kronens Skove hugges Tømmer til Flaaden, saavel i Sjælland som i

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Trolle, Herluf; (1564-12-15)
15. Decbr. 1564 . Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne . Sammen med flere Rigsraader skulde han have været til Mønstring i Skaane, men de ere blevne opholdte. Jørgen von Holle og Daniel Rantzau ere indtrufne. Forskjellige højere Officerer ere blevne udnævnte. Alt gaar for øvrigt saare langsomt.

BREV TIL: Trolle, Herluf; FRA: Skave, Herluf; (1564-12-20)
20. Decbr. 1564 . Herluf Skave til Herluf Trolle . Han meddeler, hvorledes han heldig har afslaaet de svenskes Anfald paa Throndhjem, og beklager sig over Landsknægtenes Gjenstridighed. Wenliig, kierliig helssenn nu och altiid forsenndt metth vor herre. Kierre Harloff Trolle, farsøstersønn Herluf

BREV TIL: Skovgaard, Hans; FRA: Trolle, Herluf; (1564-12-26)
26. Decbr. 1564 . Herluf Trolle til Hans Skovgaard . Han fremsender en af ham og flere Rigsraader opsat Betænkning om Udskrivningen af Krigsfolk, hvilken ønskes snarest sat i Værk. Hvis Jørgen Bille ikke vil overtage Blekinge og Lister Len, haaber han, at Kongen vil overdrage det til en anden. End

BREV TIL: Brahe, Otte Thygesen; FRA: Trolle, Herluf; (1565-uu-uu)
1565 . Optegnelse af Herluf Trolle om Breve, der skulle udfærdiges til Otte Brahe angaaende Udskrivningen af Mandskab til Flaaden Denne Optegnelse, der formentlig har været bestemt for Sekretæren Hans Skovgaard, synes at være affattet efter 14. Jan. 1565, da der blev udskrevet Baadsmænd, Skippere,

BREV TIL: ukendt FRA: Trolle, Herluf; (1565-01-25)
25. Jan. 1565 . Herluf Trolle til Borgmester og Raad i Thisted . Han meddeler dem, at de Borgere, der have været udskrevne til Krigstjeneste, ere pligtige at svare til de dem medgivne Harnisker og Vaaben. Wenlig, kierlig helsenn altijd forsend met wor herre. Kierre wenner, giffuer ieg etther wenli

BREV TIL: Trolle, Herluf; FRA: Ulfstand, Gregers Truidsen; (1565-02-20)
20. Febr. 1565 . Gregers Ulfstand til Herluf Trolle . Om forskjellige Mageskifter, han dels har gjort, dels ønsker at gjøre med Herluf Trolle, hvis Gods i Vendsyssel det er ham meget magtpaaliggende at erhverve sig. 8 7 Disse Tal skulle maaske betyde «Hjælp Gud», idet Brevskriveren i Stedet for Bo

BREV TIL: ukendt FRA: Trolle, Herluf; (1565-03-04)
4. Marts 1565 . Herluf Trolle til Borgmester og Raad paa Skagen . Han paaminder dem indtrængende om i rette Tid at stille de af Byen udskrevne Søfolk og Soldater. Wenliig helsenn nw och altiid forsenndt med vor herre. Kierre wrenner, som ether vel fortencker, ath y for nogenn tiid siidenn haffuer

BREV TIL: Trolle, Herluf; FRA: Rozenkrantz, Jørgen Ottesen; (1565-03-20)
20. Marts 1565 . Jørgen Rosenkrantz til Herluf Trolle . Han har efter Kongens Befaling udskrevet 400 Karle i Kalø Len, blandt hvilke 130 ere søvante. Desforuden har Skibshøvedsmanden Jørgen Grøn udtaget Mandskab i Grenaa og Æbeltoft. Saasnart Vinden bliver gunstig, sender han Mandskabet til Kjøben

BREV TIL: Trolle, Herluf; FRA: Bille, Jens; (1565-05-14)
14. Maj 1565 . Jens Bille til Herluf Trolle . Han meddeler, at Størsteparten af det Malt, hvoraf han efter Kongens Ordre skulde lade brygge Øl til Flaaden, alt ifjor er anvendt; af Tønder til Flaaden har han ikke flere. Han skildrer den store Nød, der hersker paa Gulland, og beder Herluf Trolle vi

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Trolle, Herluf; (1565-05-30)
30. Maj 1565 . Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne . Udtaler sin Forhaabning om Sejr over Fjenden. Han har tilskrevet Børge Trolle om Forstærkning med Mandskab til Flaaden. Kere her Magnus, ganske gode wen, meg hobis mit guds hielp, att gud will wende waar vlycke tiill lycke oc velfart, oc att

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Trolle, Herluf; (1565-06-01)
1. Juni 1565 . Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne . Han beder om, at der maa blive sørget for, at de til Norge afsendte Krigsskibe, naar de vende tilbage, kunne blive provianterede i Helsingør eller Helsingborg, for at de desto snarere kunne slutte sig til Flaaden, der vil være at træffe under

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Trolle, Herluf; (1565-06-01)
1. Juni 1565 . Herluf Trolle til Mogens Gyldenstjerne . Holger Rosenkrantz har meddelt ham, at Elfsborg skal være undsat. Han er nu gaaet til Søes og haaber et lykkeligt Resultat; Skibe ere udsendte for at udspejde Fjendens Flaade. Mogens Gyldenstjernes Søn Henrik har anmodet om Tilladelse til at

BREV TIL: Frederik 2.; FRA: Trolle, Herluf; (1565-06-06/1565-06-07)
6.-7. Juni 1565 . Herluf Trolle til Kong Frederik II . Beretter om en Kamp, han har haft med Fjenden imellem Femern og Wismar, i hvilken saavel han selv som Henrik Gyldenstjerne er bleven saaret og Skibene saa stærkt medtagne, at han nødes til snart at sejle hjem. Den svenske Flaade er derefter st

BREV TIL: Trolle, Herluf; FRA: Gyldenstierne, Mogens; (1565-06-07)
7. Juni 1565 . Mogens Gyldenstjerne til Herluf Trolle . Han tilraader Herluf Trolle at gaa i Land for bedre at kunne komme sig af sine Saar; han har ikke før kunnet faa Brev afsendt til ham. Sender et Brev om Begivenhederne for Elfsborg; for øvrigt vides intet nyt om Krigen til Lands. Beder ham ta

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Trolle, Herluf; (1563-09-15)
EFTERSLÆT. Udg. blev først opmærksom paa dette Brev, efterat Trykningen af alle Herluf Trolles Breve var sluttet (i Sommeren 1892). 12. Septbr. 1563 HERLUF TROLLE TIL BIRGITTE GJØE . Han udtaler sin Glæde over at have faaet Brev fra Birgitte Gjøe og beder hende endelig være ved godt Mod og sætte s

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Dorothea; (1551-05-12)
12. Maj 1551 . Dronning Dorothea til Birgitte Gjøe . Dronningen beder hende skaffe forskjellige Planter, om hvilke de skulle tale nærmere, naar Birgitte Gjøe kommer til Kjøbenhavn. Dorothea mett guds naade Danmarckis, Norgis, Wendis och Gottis drottningh etc. Vor gunsth tillfornn Birgitte Gjøe, de

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Krabbe, Elsebe; (1556-02-28)
28. Febr. 1556 . Elsebe Krabbe til Birgitte Gjøe . Hun har modtaget noget Uld fra Birgitte Gjøe og vil snarest sende Betalingen for den. Hun og hendes Mand have været Gjenstand for Bagvadskelser, hvis Ophavsmænd hun overlader til Guds Straf. Da Tiden falder hende lang i hendes Ensomhed, opfordrer

BREV TIL: Krognos, Oluf Mouritsen; FRA: Gøye, Birgitte; (1556-10-03)
3. Oktbr. 1556 . Birgitte Gjøe til Oluf Mouritsen Krognos . Hun fortæller ham, at hans Moder er i Skaane og trænger meget til hans Bistand. Formaner ham indtrængende til at sky den ham saa skadelige Drik. Hun og Herluf Trolle rejse til et Bryllup. Udtaler Haabet om mulig at mødes med ham. M. a. k.

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Gyldenstjerne, Magdalene; (1557-11-24)
24. Novbr. 1557 . Magdalene Gyldenstjerne til Birgitte Gjøe . Hun takker Birgitte Gjøe for hendes Godhed mod hendes afdøde Søn og sender hende til Minde om ham en Kande. De Penge, som hun er bleven Fru Birgitte skyldig, har hun medgivet Arild Ugerup til hende. Tilbyder sin Bistand, hvis Fru Birgit

BREV TIL: Bryske, Grethe; FRA: Gøye, Birgitte; (1558-09-18)
18. Septbr. 1558 . Birgitte Gjøe til Grethe Bryske . Det Brev, som Grethe Bryske har tilskrevet hende om en vis Sag, vil hun vise Herluf Trolle, saa snart han kommer hjem fra Skaane, hvorefter han selv nok vil skrive til Peder Rud om Sagen, der da sikkert vil blive ordnet. Vennligh helssenn forsen

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Mortensdatter, Benedicte; (1559-06-07)
7. Juni 1559 . Benedicte Mortensdatter til Birgitte Gjøe . Efter en besværlig Rejse er hun og hendes Ægtefælle ankomne til Throndhjem. Med ham og hans Børn lever hun lykkeligt; derimod gjør Lensmanden Evert Bild og hans Frue dem Livet surt ved den Haan og det Overmod, hvormed de behandle dem, hvil

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Gøye, Mogens; Gøye, Falk; Gøye, Mette; (1559-07-29)
29. Juli 1559 . Mogens, Mette Og Falk Gjøe til Birgitte Gjøe . De takke Birgitte Gjøe for hendes Godhed mod dem og ønske hende alt godt. Deres Søster Margrethe er uventet kommen hjem. Wor allerkieriste fadersoster och alles wor hierte kiere hulde maader, wii kand aldrigh fultacke ether for ethers

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Gøye, Elline; (1559/1561?)
1559—6 r . Elline Gjøe til Birgitte Gjøe . Vincens Juel vil fortælle Fru Birgitte om deres Trætte med Anne Rosenkrantz. Minder Fru Birgitte om, at hun har lovet at skaffe hende en Kjælderdreng og en Brygger. .................................................................... thet ................

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Brahe, Beate; (1560-03-02)
2. Marts 1560 . Beate Brahe til Birgitte Gjøe . Jørgen Lykke skal rejse i Kongens Ærinde til Frankrig, hvorfra hun ønsker ham vel hjemme igjen. Kongen har været i Ribe og modtaget Gesandter fra Hertugen af Brunsvig-Lyneborg, hvis Bryllup med Kongens Søster skal staa i Celle. Hun længes meget efter

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Anna; (1560-06-01)
1. Juni 1560 . Kurfyrstinde Anna Af Sachsen til Birgitte Gjøe . Hun sender Birgitte Gjøe et Glas Akvavit, som hun tidligere har lovet hende. An Brigitten Trollin, haubtmanin zw Rotschildt. Vnsern gnedigenn willen zuuorn. Erbare, liebe, besondere. Nachdem wir Christian III’s ældste Barn, Anna, født

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Gøye, Elline; (1561-02-09)
9. Febr. 1561 . Elline Gjøe til Birgitte Gjøe . Hun har modtaget Birgitte Gjøes Brev paa Skanderborg, hvorfra hun er rejst til Koldinghus til Dronning Dorothea, der føler Deltagelse for hende i den Uret, hun lider. Anne Rosenkrantz har faaet al den Ret over hende, som hun ønskede. Anbefaler en Bon

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Gøye, Elline; (1562-05-26)
26. Maj 1562 . Elline Gjøe til Birgitte Gjøe . Tvende Personer af hendes Omgivelse have været syge, og selv er hun ikke rask. Hun vil snart besøge Birgitte Gjøe. Om den forestaaende Flytning m. m. Hun sender nogle Brasen og lover hende flere. Anne Abildgaard er syg m. m. H. k. søster, ieg taker de

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Gyldenstierne, Sibylle; (1562-04-uu/1571-04-uu)
1562—71 . Sibylle Gyldenstjerne til Birgitte Gjøe . Et Brev fra Birgitte Gjøe vil hun sende videre til dets Bestemmelsessted. Af den Vin, Fru Birgitte har syntes saa godt om, haaber hun at kunne skaffe hende saa meget, som ønskes. Hun takker Gud for, at Fru Birgitte kom vel over Bæltet. Om en Jomf

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Augustinus, Rasmus; (1562/1571)
1562—71 . Rasmus Augustinus til Birgitte Gjøe . Et Digt om Djævlebesættelsen i Anne Grubbes Hus i Næstved. En kort wise giort i en tacksigelse 0111 Satans grwmhed, som lod seg obenbare i iomfrw Anne Grubbis hws i Nestid oe blef vijd guds barmhiertighed wddreffuen Forfatter af denne Vise er uden Tv

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Augustinus, Rasmus; (1563-02-10)
10. Febr. 1563 . Rasmus Augustinus til Birgitte Gjøe . Efter Birgitte Gjøes Opfordring er han paa Næsbyholm hos hendes Søster, Fru Ide Gjøe, der er meget farlig syg og beredt paa at dø; alt for otte Dage siden tog hun Afsked med sine Børn; dog har han ikke opgivet alt Haab om hendes Helbredelse. H

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Augustinus, Rasmus; (1563-08-11)
11. Aug. 1563 . Rasmus Augustinus til Birgitte Gjøe . Han er pludselig bleven hjemsøgt af megen Sygdom i sit Hus, og to Personer, deriblandt hans Brodersøn, ere alt døde deraf. Han advarer mod Nydelse af Frugt i denne Tid og anfører et Exempel paa, at Nydelsen af et Æble har medført Døden. Han sel

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Gyldenstierne, Sibylle; (1563/1565)
1563—65 . Sibylle Gyldenstjerne til Birgitte Gjøe . En Fadeburskvinde og en Pige, som Birgitte Gjøe har lovet hende, ønsker hun at modtage, medens hendes Mand er i Sjælland hos Kongen, helst snarest muligt, da hun er i Trang for Piger, hvilket især er føleligt for hende nu, da hun venter sin Nedko

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Hardenberg, Anne; (1564-03-30)
30. Marts 1564 . Anne Hardenberg til Birgitte Gjøe . Dronning Dorothea er bekymret for, hvorledes Birgitte Gjøes Rejse er gaaet, og beder om Underretning derom; hun længes ogsaa efter at høre om Kongen. Anne Hardenberg savner meget Fru Birgitte, hvem hun takker for al hendes Kjærlighed; minder hen

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Bølle, Birgitte; (1564-05-02)
2. Maj 1564 . Birgitte Bølle til Birgitte Gjøe . Hun takker Birgitte Gjøe for sidst. Christoffer Gjøe, der er bleven syg, takker for nogle Lægemidler og venter snart at kunne besøge hende i Kjøbenhavn. Jørgen Marsvin er kommen i Besøg paa Gunderslevholm. Mynn allerkiierste søster, tacker ieg thiig

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Bølle, Birgitte; (1564-06-01)
1. Juni 1564 . Birgitte Bølle til Birgitte Gjøe . Hun takker for Birgitte Gjøes Venlighed mod hende og hendes Mand under deres Besøg hos hende samt for en Gave og beder hende snart aflægge Besøg paa Gunderslevholm. Hun ønsker, at Christoffer Gjøe maa kunne blive hjemme endnu en Tid. Hertug Adolf a

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Alpinas, Christian Machabæus; (1564-10-19)
19. Oktbr. 1564 . Christian Machabæus til Birgitte Gjøe . Han trøster Birgitte Gjøe i hendes Bekymring over Herluf Trolles Fraværelse i Krigen. Efther thij att bestandig oc rettskaffen wenskabe (welburdig frue), som beginder ther aff, att meniskerne kommer offer eens vdj theris seder oc idrett, oc

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Krognos, Oluf Mouritsen; (1564-12-20)
20. Decbr. 1564 . Oluf Mouritsen Krognos til Birgitte Gjøe . Han takker Birgitte Gjøe for hendes Breve og for hendes Besørgelse af Breve for ham. Han er ret rask, men der er stor Dødelighed i Aarhus og Randers. Han drager nu til Kongen og haaber at komme til Skaane; siden vil han besøge Fru Birgit

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Gyldenstierne, Mogens; (1565-08-07)
7. Aug. 1565 . Mogens Gyldenstjerne til Birgitte Gjøe . Han sender et Brev fra sin Datter Else angaaende en Guldkjæde, som Fru Kirstine Friis var hende skyldig, men som hun ikke har faaet, og udbeder sig Fru Birgittes Raad. Kongen er misfornøjet med Skibshøvedsmændene. Kere Beritte, nest søsken ba

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Gyldenstierne, Mogens; (1565-08-08)
8. Aug. 1565 . Mogens Gyldenstjerne til Birgitte Gjøe . Han sender hende et Brev fra sin Datter Sibylle. Fortæller om Krigsbegivenhederne, Opbrændingen af Gammel Lødøse m. m. Borggreven af Dohna og Otte Gjøe ere saarede. Kere Beritte, nest søsken barn oc fortroede ganske gode wen, tyn sundhet, lii

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Krabbe, Elsebe; (1565-08-20)
20. Aug. 1565 . Elsebe Krabbe til Birgitte Gjøe . Hun udtaler sin Beklagelse over, at flere Adelsmænd ere komne i Ugunst hos Kongen for deres Adfærd i et Søslag; især gjør det hende og Peder Skram ondt for Vincens Juel, hvem Herluf Trolle altid gav et godt Lov, hvorfor de bede hende gjøre, hvad hu

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Anna; (1565-08-31)
31. Aug. 1565 . Kurfyrstinde Anna Af Sachsen til Birgitte Gjøe . Trøster Birgitte Gjøe i Anledning af Herluf Trolles Død. Ann Brigitta, Herloff Trollen seligen nachgelassene withwe. Erbare, liebe, besondere. Weill vnss itzo bequeme botschafft in Dennemarck furgefallenn, haben wir aus gnedigstem ge

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Rosenkrantz, Holger Ottesen; (1565-09-08)
8. Septbr. 1565 . Holger Rosenkrantz til Birgitte Gjøe . Da han ikke har truffet Fru Birgitte inden hendes Afrejse fra Kjøbenhavn, lader han hende vide, at han har givet Fogeden paa Næsbyholm Paalæg om at rette sig efter hendes Befalinger med Hensyn til, hvad hans Broderbørn behøve. Kiere Bergiith

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Gøye, Birgitte; (1565-09-13)
13. Septbr. 1565 . Birgitte Gjøe til Mogens Gyldenstjerne . Hun beder ham besegle tvende Breve. Hun har opsat sin Rejse til Jylland, indtil hun har faaet Efterretninger fra Krigsskuepladsen om Slægt og Venner. Min gandske god welliig, kierliig helssen altiid forsennt mett wor herre. Kiere her Mang

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Krognos, Oluf Mouritsen; (1565-09-19)
19. Septbr. 1565 . Oluf Mouritsen Krognos til Birgitte Gjøe . Han takker Birgitte Gjøe for to Breve og fortæller om Varbergs Indtagelse. Den danske Hær er draget fra Halmstad og agter nu at søge Fjenden. Han vil ikke opholde hendes Bud længer, men sender ham afsted med Brevet. Udtaler sit Haab om

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Hardenberg, Anne; (1565-09-19?)
19. Septbr. 1565? Anne Hardenberg til Birgitte Gjøe . Enkedronning Dorothea har hørt, at Kongen af Sverige ligger for Halmstad. Hun sender nu det Bud, som ogsaa overbringer dette Brev, til sin Søn Kongen. Anne Hardenberg har fortalt Dronningen om, at Pesten har bortrevet adskillige ved Ring Kloste

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Gøye, Birgitte; (1565-12-24)
24. Decbr. 1565 . Birgitte Gjøe til Mogens Gyldenstjerne . Efter Aftale med Frants Banner er et Møde angaaende Skiftet efter Fru Kirstine Friis fastsat til at finde Sted i Viborg. Kongen er paa Skanderborg. Hr. Johan Rantzau er død. Med Peder Friis, der har overbragt hende et Brev fra Mogens Gylde

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Sørensen, Jens; (1565)
1565 . Jens Sørensen til Birgitte Gjøe . Han sender en versificeret daglig Bøn. Erlige och welburdige frwe Birritte Gøye, salige her Herloff Trollis till Herloffshollm etc. Hellssenn mett gudt och Christi kundska Ynnsker iegh ether mett engellske Adjektiv af Engel. herska B Ethers liff och seell

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Rosenkrantz, Holger Ottesen; (1565?)
1565? Holger Rosenkrantz til Birgitte Gjøe . Han sender hende Oplysning om, for hvilke af Kongens Gjældsforskrivninger Herluf Trolle var gaaet i Borgen. Kiere Bergethe, effther thin begiere haffuer ieg søgt hos meg vdj the regester, ieg haffuer, huad sallig Herloff haffuer louid fore kongen, och b

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Trolle, Børge; (1566-02-28)
28. Febr. 1566 . Børge Trolle til Birgitte Gjøe . Af Birgitte Gjøes Brev erfarer han, at Walter Maler ikke har truffet hende før hendes Afrejse til Kolding; imidlertid har han befalet ham ikke at forlade Landet, før hun har set hans Udkast. Svenskerne have brændt Sten Billes Gaard Vandaas, som var

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Rosenkrantz, Erik Ottesen; (1566-03-08)
8. Marts 1566 . Erik Rosenkrantz til Birgitte Gjøe . Han udtaler sin Længsel efter at høre fra Birgitte Gjøe og Haabet om at gjense hende. Pesten raser i Bergen. Han er bedrøvet over Fru Anne Hardenbergs Død og bekymret for sin Datter, der opholdt sig hos hende; beder Fru Birgitte tage sig af Barn

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Augustinus, Rasmus; (1566-03-25?)
25. Marts (1566?) Rasmus Augustinus til Birgitte Gjøe . Betragtninger i Anledning af Mariæ Bebudelsesdag. Han beretter om et i Næstved begaaet Mord m. m. Sender Fru Birgitte et Skrift af Biskop Hans Albretsen og takker for hendes Brev og Gave. Oluf Mouritsen Krognos har udvirket hans Fritagelse fo

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Anna; (1566-09-18)
18. Septbr. 1566 . Kurfyrstinde Anna Af Sachsen til Birgitte Gjøe . Hun takker Birgitte Gjøe for en Gave af to Tørklæder og tilbyder at gjøre Gjengjæld med et eller andet fra Sachsen. Hun ønsker ret ofte at høre om Fru Birgittes Tilstand. Vonn gottes gnadenn Anna gebornne aus koniglichem stamme zw

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Krabbe, Elsebe; (1566-10-09)
9. Oktbr. 1566 . Elsebe Krabbe til Birgitte Gjøe . Hun ønsker Birgitte Gjøe Trøst i hendes Sorg og omtaler Tabet af sine egne Brødre og sine Sønner, der skulde have været deres gamle Forældres Alderdoms Støtte. Krigen har ødelagt meget af deres Bøndergods, og Skedal er afbrændt. Hun er bekymret ov

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Krabbe, Elsebe; (1566-10-24)
24. Oktbr. 1566 . Elsebe Krabbe til Birgitte Gjøe . Hun har ved et Brev kaldt sin Datter Anne Skram hjem. I sidste Sammenstød med Fjenden ere ingen danske Adelsmænd faldne, men flere saarede; sex tydske ere faldne. Rygtet har omtalt Daniel Rantzau og Kommissærerne som døde. Et Bud fra den franske

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Oxe, Pernille; (1566-11-16)
16. Novbr. 1566 . Pernille Oxe til Birgitte Gjøe . Hendes paatænkte Afrejse fra Sæbygaard er bleven forsinket ved en Fogeds Utroskab, der har givet hende nok at varetage. Hun længes meget efter Brev fra Fru Birgitte og haaber snart at kunne besøge hende. Gud almetygeste hand uere nu altyd hos eder

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Jacobsson, Olof; (1566-12-11)
11. Decbr. 1566 . Olof Jacobsson til Birgitte Gjøe . Han opholder sig endnu paa Bregentved hos Oluf Mouritsen Krognos og afventer Fru Birgittes Hjemkomst. Paa Herlufsholm er Tilstanden god. En Bog og et Instrument til hende ere snart færdige. Alle ønske hendes snarlige Hjemkomst. Min ydmyge och tr

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Krognos, Oluf Mouritsen; (1568-06-12)
12. Juni 1568 . Oluf Mouritsen Krognos til Birgitte Gjøe . Kongen har kaldet ham til sig til 1. Juli, hvilket hindrer ham i at komme til Fru Birgitte i Sjælland inden den Tid. Denne Tilsigelse kommer ham meget ubelejligt, da han saa ikke faar Tid til at afhøre sin Fogeds Regnskab. Om en Sag, hvori

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Gøye, Birgitte; (1568-10-21)
21. Oktbr. 1568 . Birgitte Gjøe til Mogens Gyldenstjerne . Hun takker ham, fordi han har underrettet hende om, at en Person er død af Pest i hendes Gaard i Kjøbenhavn; det fortryder hende meget, at hendes Skriver har optaget ham i Huset. Kiere her Magnus, gandze gode oc best forthrode wenn, gudt w

BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens; FRA: Gøye, Birgitte; (1568-11-04)
4. Novbr. 1568 . Birgitte Gjøe til Mogens Gyldenstjerne . Christiern Munk er fast besluttet paa at ville have Dorthe Gyldenstjerne til Ægte; hvis Kongen ikke vil gjøre Brylluppet, vil Enkedronningen gjøre det, inden Brudgommen drager af Landet. Hun tilraader Mogens Gyldenstjerne at foreslaa Otte K

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Hans; (1569-11-04)
4. Novbr. 1569 . Hertug Hans Den Yngre til Birgitte Gjøe . Hans Gemalinde er nedkommen med en Datter, til hvis Daab han indbyder Birgitte Gjøe som Fadder. Iohanps der iunger, von Gots gnaden erbe zw Norwegen, herzog zw Sleswig, Holstain etc. Vnnsern gnedigen grass zuuorn. Erbare, liebe, besondre,

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Dorothea; (1569-11-06)
6. Novbr. 1569 . Dronning Dorothea til Birgitte Gjøe . Hun beder Birgitte Gjøe om at laane hende sin Kok i Anledning af Hertug Hans den yngres Datters Daab. Dorothea, von gots gnaden zw Dennemarken etc. künigin witwe. Vnnsern gnadigsten grus zuuor. Erbare, liebe, besondre, nach dem wir zw vnnsers

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Rosenkrantz, Holger Ottesen; (1570-01-05)
5. Jan. 1570 . Holger Rosenkrantz til Birgitte Gjøe . Han og hans Broder Jorgen Rosenkrantz agte at drage til Sjælland. Min ... well huoes deg williigen b[e]tacket och will [thet] ath fortiene b[e]findis wellig. Och well deg icke forholde, ath ieg mett guds heelp, huere well effther min schadis le

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Ulfstand, Ide Truidsdatter; (1570-01-08)
8. Jan. 1570 . Ide Ulfstand til Birgitte Gjøe . Hendes Fiskerfartøj ligger ved Fjellerup Strand, men hindres af Is fra at losse; hun beder Birgitte Gjøe, naar Vejrforholdene blive gunstige, sende Bud efter sin Del af de fangede Sild. Saasnart hendes Folk komme hjem, vil hun besøge Fru Birgitte, da

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Smede, Reinholdt Thor; (1571-01-15)
15. Jan. 1571 . Reinholdt Thor Smede til Birgitte Gjøe . Paa Birgitte Gjøes Besværing over, at der har manglet noget i Maalet af det Tøj, han har leveret hende, vil han senere give Svar. Sender hende en Del bestilte Varer. Mynenn frundtlyckenn grodtt stedes thouorenn. Erbar vnd dogettsame leue fro

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Brahe, Beate; (1571-02-03)
3. Febr. 1571 . Beate Brahe til Birgitte Gjøe . Jørgen Lykke er kommen hjem fra Nyborg, men har faaet Befaling til snarest at drage til Kongen, hvilken Rejse ængster hende meget paa Grund af den farlige Overfart over Store Bælt. Hun længes efter at høre fra Birgitte Gjøe. Kiiere Berettj oc myn al

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Krognos, Oluf Mouritsen; (1571-02-11)
11. Febr. 1571 . Oluf Mouritsen Krognos til Birgitte Gjøe . Han har ikke før kunnet faa Brev besørget til Fru Birgitte, da Forholdene have hindret Forbindelsen. Han har faaet Befaling at følge Kongen til Udlandet, hvilket kommer ham meget ubelejligt. Sender forskjellige Breve. Han har lovet at kom

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Gøye, Mogens; (1571-04-01)
1. April 1571 . Mogens Gjøe til Birgitte Gjøe . Han og hans Broder takke Birgitte Gjøe for hendes Godhed mod dem, og have ikke villet undlade at benytte en Lejlighed til ved Bud fra Frankfurter-Markedet at sende hende et Brev og love større Flid i Fremtiden med at skrive. De haabe at høre godt ny

BREV TIL: Oxe, Peder; FRA: Gøye, Birgitte; (1571-04-02)
2. April 1571 . Birgitte Gjøe til Peder Oxe . Da Ring Kloster er blevet hende opsagt til 1. Maj, beder hun ham udvirke Kongens Samtykke til, at hendes Kvæg og Svin maa blive paa Klostret Sommeren over, da det vil falde hende vanskeligt at anbringe dem andensteds. Selv vil hun drage til sin Gaard i

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Hemmingsen, Niels; (1571-06-12)
12. Juni 1571 . Niels Hexmmingsen til Birgitte Gjøe . Han trøster Birgitte Gjøe i Anledning af, at Ring Kloster er hende opsagt; Gud vil vende alt til det bedste for dem, der tro paa ham. Han har talt med Oluf Mouritsen Krognos, i hvis sønlige Kjærlighed hun ogsaa bør søge Trøst. Takker hende for

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Poulsen, Peder; (1571-06-12)
12. Juni 1571 . Peder Poulsen til Birgitte Gjøe . Han trøster Birgitte Gjøe i Anledning af, at hun har maattet fraflytte Ring Kloster. Myn ydmig hielsen all tydt forsendt ved voer herre Iesum Christum. Betacker ieg Hans anden Hustru, Marine Madsdatter, † 1582 (Rørdam, Kjøbenhavns Universitets Hist

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Krognos, Oluf Mouritsen; (1571-06-30)
30. Juni 1571 . Oluf Mouritsen Krognos til Birgitte Gjøe . I Anledning af, at Birgitte Gjøe har tilskrevet ham om Kongens Misfornøjelse med hendes Forhold ved Fratrædelsen af Ring Kloster, meddeler han, at Kongen intet har talt til ham derom; han vilde da ikke være bleven Kongen Svar skyldig, skul

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Rozenkrantz, Jørgen Ottesen; (1571-08-17)
17. Aug. 1571 Jørgen Rosenkrantz til Birgitte Gjøe . Hun har tilskrevet ham, at hun efter at have gjæstet Visborggaard vil besøge ham paa Rosenholm, i hvilken Anledning han svarer, at hun skal være velkommen, naar hun vil tage til Takke. Myn wenlig helssen altiidt forsendt mett wor herre. Kiere Bi

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Anna; (1571-08-19)
19. Aug. 1571 . Kurfyrstinde Anna Af Sachsen til Birgitte Gjøe . Hun udtaler sin Tilfredshed med, at Fru Birgitte har bestræbt sig saa meget for at virke i den Anne Hardenberg vedkommende Sag, og haaber, at hun fremdeles vil gjøre sit yderste for at bringe den til en god Ende. Med Deltagelse har

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Madsen, Anders; (1571-08?)
(Aug.?) 1571 . Anders Madsen til Birgitte Gjøe . Han anmoder indtrængende Fru Birgitte om at tilbagegive ham en Del af de Penge, hun ved Retsforfølgning har fravundet ham, hvilket efter hans Overbevisning er sket med Urette. Han nødsages ellers til i sin Trang at henvende sig til andre om Hjælp. M

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Jacobsson, Olof; (1571-09-02)
2. Septbr. 1571 . Olof Jacobsson til Birgitte Gjøe . Han er antagen til Livlæge hos Dronningen af Sverige og haaber, saa snart han faar sin Løn, at kunne betale sin Gjæld til Fru Birgitte og andre i Danmark. Inddrivningen af forskjellige tidligere Krigsfangers Gjæld til Fru Birgitte volder adskill

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Hardenberg, Anne; (1571-10-15)
15. Oktbr. 1571 . Anne Hardenberg til Birgitte Gjøe . Fra Kongen er der kommet Meddelelse om, at han vil sende nogle Mænd til Sønderborg for at ordne alt til Dronning Dorotheas Ligfærd. Hun længes meget efter Birgitte Gjøe, men kan ikke rejse, dels fordi hun frygter, at man skal mistænke hende for

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Oxe, Peder; Rosenkrantz, Holger Ottesen; Rozenkrantz, Jørgen Ottesen; Bille, Peder; Bjørn, Bjørn Andersen; Grubbe, Eiler; Munk, Peder; (1571-10-20)
20. Oktbr. 1571 . Syv Rigsraader til Birgitte Gjøe . De udbede sig Birgitte Gjøes Udtalelse med Hensyn til, hvem hun ønsker Forstanderskabet for Herlufsholm betroet, efterat nu Børge Trolle er afgaaet ved Døden. Wor ganntz wennlig helsenn nu och aldtid forsenndt med wor herre. Kiere frw Birgitte,

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Oxe, Inger; (1571-10-23)
23. Oktbr. 1571 . Inger Oxe til Birgitte Gjøe . Hun trøster Birgitte Gjøe i Anledning af Enkedronningens Død og hendes deraf følgende Fraflytning af Aakjær. Beder hende ikke græmme sig over Sophie Rosenkrantz’ Død, som Jacob Seefeld tager sig meget nær. Peder Oxe er ikke i Kjøbenhavn, men hun har

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Rosenkrantz, Mette; (1571-10-26)
26. Oktbr. 1571 . Mette Rosenkrantz til Birgitte Gjøe . Hun glæder sig over, at Fru Birgitte beholder Aakjær Len til 1. Maj og udtaler sin Sorg over Fru Sophie Rosenkrantz’ Død. Hun antager, at Peder Oxe selv har tilbudt hende at tage Ophold paa Løgismose eller Holmegaard, hvilken sidste hun maask

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Seefeld, Jacob; (1571-11-07)
7. Novbr. 1571 . Jacob Seefeld til Birgitte Gjøe . Han indbyder Birgitte Gjøe til sin Hustrus Begravelse. M[ynn] vennlig hellssenn nu och altiidt forsenndt mett vor [herre] Kiere frw Beritthe, nest mynn wennlig tacksiigelss for a[Itt gott] for huilchet ieg ganndske giernne mett ethfer] forskiølle

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Bielke, Hogenskild; (1571-11-10)
10. Novbr. 1571 . Hogenskild Bielke til Birgitte Gjøe . Han takker Birgitte Gjøe for en Gave af Papegøjefjedre, hun har sendt ham med Dr. Olof Jacobsson. Forholdene hindre ham for Tiden i at sende hende noget til Gjengjæld. Minn gannsche wenlige och welwillige helssenn medtt huadt mere kertt och g

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Krabbe, Elsebe; (1571-11-15)
15. Novbr. 1571 . Elsebe Krabbe til Birgitte Gjøe . Hun sender Birgitte Gjøe et Brev fra Sjælland, hvoraf hun vil erfare, hvorledes Fru Elsebe har antaget sig hendes Sag. En Herredag er indkaldt til Kjøbenhavn. Hendes Datter Elsebe er syg. Hiertte kiere søster, gud were oc bliffue euig hus dig oc

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Alpinas, Christian Machabæus; (1571-11-20)
20. Novbr. 1571 . Christian Machabæus til Birgitte Gjøe . Han er kommen vel hjem fra sin Sendelse til Rusland. Trøster Birgitte Gjøe i Anledning af Enkedronningens og Sophie Rosenkrantz’ Død og udtaler sin Beklagelse over, at hun har maattet fraflytte Ring Kloster. Han tager nu til Lund. Hans Mode

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Jacobsson, Olof; (1571-12-26)
26. Decbr. 1571 . Olof Jacobsson til Birgitte Gjøe . Om Jacob Bagges og andre Svenskeres Gjæld til Birgitte Gjøe og om hans Bestræbelser for at faa Pengene inddrevne; sin egen Gjæld vil han afgjøre, saa snart han kan. Dronningen af Sverige har det bedre. Han har haft megen Trætte angaaende sin Mod

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Rosenkrantz, Erik Ottesen; (1571)
1571 . Erik Rosenkrantz til Birgitte Gjøe . Han ønsker en af sine Sønner optagen i Herlufsholms Skole, i hvilken Anledning han beder Birgitte Gjøe om nogle Oplysninger. Venlig, kierlig helsenn nu och altiid forsend medt wor herre. Kiere Berette, fenncke och synderlig guode wenn, tacker ieg Det ovf

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Gyldenstierne, Sibylle; (1571-01?)
(Jan.?) 1572 . Sibylle Gyldenstjerne til Birgitte Gjøe . Hun lover at besøge Birgitte Gjøe efter dennes Hjemkomst fra Jørgen Ruds Jordefærd. Glæder sig over Fru Birgittes Beslutning at ville bo i Sjælland; hendes Brev har hun sendt til Fru Anne Rosenkrantz. Ihs. Myn hierte kere, gode farsøster, ie

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Hardenberg, Anne; (1572-01-31)
31. Jan. 1572 . Anne Hardenberg til Birgitte Gjøe . Hun længes meget efter Svar paa de mange Breve, hun har tilskrevet Fru Birgitte. Beretter om sin Sammenkomst med Hertuginde Elisabeth af Meklenburg og om, hvad de ved denne Lejlighed have talt om m. m. Udtaler sin Længsel efter Birgitte Gjøe. Myn

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Rosenvinge, Henrik Mogensen; (1572-02-13)
13. Febr. 1572 . Henrik Mogensen Rosenvinge til Birgitte Gjøe . Han sender Tilstaaelse for Modtagelsen af en Pengesum, som Fru Birgitte har tilstillet Helsingør Magistrat til et Legat til fattige Skolebørn. Myn gandske wenlige hiilssen alltydtt forsendtt mett wor herre Christo. Kiere fru Beritte,

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Brahe, Beate; (1572-03-30)
30. Marts 1572 . Beate Brahe til Birgitte Gjøe . Hun glæder sig over, at Fru Birgitte er kommen hjem til Jylland, men er bekymret for hendes Helbred; hun har savnet hende meget under hendes Fraværelse og haaber sikkert snart at besøge hende, naar det maatte passe Fru Birgitte. Der skal være Herred

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Seefeld, Jacob; (1572-04-09)
9. April 1572 . Jacob Seefeld til Birgitte Gjøe . Han sender Birgitte Gjøe forskjellige Sager. Beder hende meddele, hvad Besked Christoffer Gjøe har givet hende, og om Hans Johansen Lindenov tager til Kjøbenhavn. Fru Ide Ulfstand har sendt et Skib hid for at føre Kalk til Næstved til Fru Birgittes

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Jacobsson, Olof; (1572-04-13)
13. April 1572 . Olof Jacobsson til Birgitte Gjøe . Han gjør Rede for sine Bestræbelser for at inddrive Birgitte Gjøes Fordringer i Sverige og beder om Undskyldning for, at han endnu ikke har betalt sin egen Gjæld. Tilbyder at sende hende Savdæler og Søm til hendes Bygning. Hr. Hogenskild Bielke e

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Anna; (1572-07-09)
9. Juli 1572 . Kurfyrstinde Anna Af Sachsen til Birgitte Gjøe . Da hun med Kurfyrsten er paa Rejse til Kjøbenhavn, beder hun Birgitte Gjøe møde hende under Vejs, eftersom hun meget gjerne vil tale med hende. Ann Brigitta Trollen, geborne Goen, witwen. Om Marcus Hess s. ovfr. S. 156. Anna. Erbare,

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Anna; (1572-07-21)
21. Juli 1572 . Kurfyrstinde Anna Af Sachsen til Birgitte Gjøe . Jørgen Rosenkrantz, med hvem hun har talt om Anne Hardenbergs Ægteskab, har lovet at befordre det. Hun beder derfor Birgitte Gjøe i Forening med ham at indvirke paa Oluf Mouritsen Krognos, og tilligemed Anne Hardenberg give Møde i Kj

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Anna; (1572-08-27)
27. Aug. 1572 . Kurfyrstinde Anna Af Sachsen til Birgitte Gjøe . Hun udtaler sin Deltagelse for Birgitte Gjøe i hendes Sygdom og tilbyder hende Lægemidler. Med Glæde har hun erfaret, at Anne Hardenberg har besluttet sig til Ægteskabet med Oluf Mouritsen Krognos og vil nu søge at faa Sagen bragt i

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Anna; (1572-08-31)
31. Aug. 1572 . Kurfyrstinde Anna Af Sachsen til Birgitte Gjøe . Da det urolige Liv paa Frederiksborg gjør det umuligt for hende der at faa den ønskede Sammenkomst med Anne Hardenberg, har hun tilskrevet hende, at hun vil se hende paa sin Hjemrejse. Hun ønsker nu, at Oluf Mouritsens og Anne Harden

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Elisabeth; (1572-09-22)
22. Septbr. 1572 . Hertuginde Ursula Af Meklenburg til Birgitte Gjøe . Hun takker Birgitte Gjøe for nogle tilsendte Pudebetræk og udtaler Ønsket om endnu en Gang at tale med hende. Om Gedske Scheffers. Vrsula vonn gotts gnaden gebornne zv Sachssen, Engern vnnd Westphalen etc., hertzogin zw Meckelb

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Anna; (1572-10-03)
3. Oktbr. 1572 . Kurfyrstinde Anna Af Sachsen til Birgitte Gjøe . Før sin Afsked med Kongen har hun talt med ham om Anne Hardenbergs Giftermaal, som han har erklæret sig tilfreds med og har derhos højtidelig lovet at ville være Oluf Mouritsen en naadig Herre. Dette har hun ikke villet undlade at m

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Anna; (1572-11-08)
8. Novbr. 1572 . Kurfyrstinde Anna Af Sachsen til Birgitte Gjøe . Hun skriver til Fru Birgitte for snarere at faa Underretning om hendes Helbredstilstand og sender hende nogle Lægemidler. Beder hende skrive, hvorledes det staar med Anne Hardenbergs Bryllup. An fraw Brigitta Trollin witwen. Vnsern

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: De Prato, Hans Philippus; (1572-10-26?)
26. Oktbr.(1572?) . Hans Philippus De Prato til Birgitte Gjøe . Han udtaler sin Glæde over, at Fru Birgitte igjen er bleven rask og sender hende nogle Lægemidler, der skulle befri hende for den Vædske, der foraarsager hendes Sygdom. Wenlig helsen forsend med gud. Kiere frue Byrgitte, ieg betacker

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Lauritsen, Christen; (1572-12-20)
20. Decbr. 1572 . Christen Lauritsen til Birgitte Gjøe . Han beretter om Inddrivningen af nogle Birgitte Gjøe tilkommende resterende Ydelser af Aakjær Len. Beder hende undskylde, at han paa Grund af de dyre Tider ikke har kunnet opdrive Honning. Hendes Heste paa Tvilum have lidt af Sygdom. Nogle H

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Rosenkrantz, Margrethe; (1572/1573)
1572—73 . Margrethe Rosenkrantz til Birgitte Gjøe . Hans Johansen Lindenov har lovet at forespørge sig angaaende noget Guld, Birgitte Gjøe har skrevet om. Hun lover at besørge Honning til Fru Birgitte. Hilleborg Lindenov har forgjæves ventet sin Frier. Minn hiertte kiere moder, gud spare och bewar

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Gyldenstierne, Axel; (1573-02-13)
13. Febr. 1573 Axel Gyldenstjerne til Birgitte Gjøe . Han indbyder Birgitte Gjøe til at overvære hans Søns Daab. Mynn ganntz wennlliig hellssenn nu och altiidt forss[ennt] mett gudt. Kiere fru Beretj, synnderliig goude ve[nn], thacker ieg ɔ: raader, gjætter. ether giernne for altt godt, huilckitt

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Lindnov, Hans Johansen; (1573-02-13)
13. Febr. 1573 . Hans Johansen Lindenov til Birgitte Gjøe . Han har ikke villet lade en sikker Lejlighed til at faa et Brev bragt til Fru Birgitte gaa unyttet forbi. Kongen har indløst hans og hans Søsters Pant og givet dem god Betaling. Mynn ganndske godwillig hellssenn etther nu och altidtt tiil

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Rosenkrantz, Mette; (1573-02-19)
19. Febr. 1573 . Mette Rosenkrantz til Birgitte Gjøe . Peder Oxe mener ikke selv at kunne møde i Ringsted, naar Sagen om Herlufsholms Stiftelse skal for Retten ; dog vil han komme, hvis det er Birgitte Gjøe meget om at gjøre; han har om Sagen tilskrevet Rigskansleren. Hun sender forskjellige Fødev

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Seefeld, Jacob; (1573-02-21)
21. Febr. 1573 . Jacob Seefeld til Birgitte Gjøe . Han har i Korsør faaet Birgitte Gjøes Brev med Anmodning til ham om at kræve Axel Gyldenstjerne for en Sum Penge; glæder sig over, at hun, der har været svg, nu har det bedre. Om sin Giftermaalsplan vil han skrive hende nærmere til. Han gaar nu ti

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Rosenkrantz, Mette; (1573-02-22)
22. Febr. 1573 . Mette Rosenkrantz til Birgitte Gjøe . Hun udtaler sin Bekymring over Birgitte Gjøes Sygdom og sender efter hendes Ønske nogle Lægemidler fra Dr. Hans Philippus de Prato. Peder Oxe vil efter Fru Birgittes Ønske ikke give Møde i Ringsted, naar Sagen om Herlufsholm skal for, og hun f

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Huitfeldt, Lisbeth; (1573-02-27)
27. Febr. 1573 . Lisbeth Huitfeldt til Birgitte Gjøe . Da der just skal gaa Bud til Birgitte Gjøe, vil hun ikke forsømme denne Lejlighed til at udtale sin Hengivenhed for hende. Mynn allderkierresthe morsøsther, denn alldmegteste gud werre nu och allthid hoss eder och sparre och beware eder nadeli

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Høg, Jacob; (1573-03-04)
4. Marts 1573 . Jacob Høg til Birgitte Gjøe . Da han erfarer, at hans tidligere Brev til Birgitte Gjøe er gaaet tabt, meddeler han hende igjen Grunden til, at han ikke har kunnet komme til Oluf Mouritsen Krognos’ Bryllup, hvorom han beder hende underrette de nygifte. Et paatænkt Mageskifte for Fru

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Krognos, Oluf Mouritsen; (1573-03-04)
4. Marts 1573 . Oluf Mouritsen Krognos til Birgitte Gjøe . Han takker for Lax m. m., som Birgitte Gjøe har sendt ham; men da der er tilstrækkeligt af Lax paa Bregentved, sender han den tilbage. Ligeledes tilbagesender han et Brev, som Fru Birgitte vilde have til Jylland, da han nu ikke faar Bud de

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Hardenberg, Anne; (1573-03?)
(Marts?) 1573 . Anne Hardenberg til Birgitte Gjøe . Hun sender Fryndser til en Kjole, som Birgitte Gjøe har lovet at sende hende. Oluf Mouritsen kan ikke mødes med Fru Birgitte inden sin Afrejse. Sender en Ske til Edel Hardenbergs Søn paa Herlufsholm. Om en Tjenestepige. Erik Valkendorf takker for

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Seefeld, Jacob; (1573-03-23)
23. Marts 1573 . Jacob Seefeld til Birgitte Gjøe . Han sender Birgitte Gjøe noget smeltet Fedt og Brev paa noget Gods. Om Axel Gyldenstjernes Gjæld til hende. Hendes Kvæg og Svin trives vel. Hans Johansen Lindenov skal forlade Silkeborg. Minder Fru Birgitte om hendes Løfte at lade hans Hustru og D

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Seefeld, Jacob; (1573-04-10)
10. April 1573 . Jacob Seefeld til Birgitte Gjøe . Da Birgitte Gjøes Foged Mikkel Svinholt ligger i Aarhus og bier paa Vinden, benytter han Lejligheden til med ham at sende hende dette Brev. Kongen er i Randers. Om Ammen til Birgitte Seefeld. Axel Gyldenstjerne har erklæret at have sendt Fru Birgi

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Rosenkrantz, Mette; (1573-04-18)
18. April 1573 . Mette Rosenkrantz til Birgitte Gjøe . Hun og Peder Oxe ere Aftenen forud komne til Vallø; han er nu rejst til Kjøbenhavn, hvorhen hun om nogle Dage vil følge ham, naar et hende paakommet Ildebefindende har fortaget sig. Hun har med Deltagelse erfaret, at Fru Birgitte er syg, og øn

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Oxe, Pernille; (1573-04?)
(April?) 1573 . Pernille Oxe til Birgitte Gjøe . Sender Fru Birgitte Vin. Hun er i Begreb med at rejse til Jylland efter sin Søsters Raad for at bringe sin Sag i Orden. Skanderborg Len er opsagt Holger Rosenkrantz. M. a. k. m., gud beuare eder altyd uel fra alt det, som vndt er, oc hand beløne ede

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Augustinus, Rasmus; (1573-05-02)
2. Maj 1573 . Rasmus Augustinus til Birgitte Gjøe . Han takker Birgitte Gjøe for Brev og Gave, hun har sendt ham i hans Sygdom. Om en syg Pige. Vor herre Iesus Christus, som wdsender den sande trøster mand, den werdige helligaand, hand wære altijd hos eder i eders hierte met glæde oc trøst, min ki

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Rosenkrantz, Birgitte; (1573-05-04)
( 4. Maj 1573 ?) Birgitte Rosenkrantz til Birgitte Gjøe . Hun takker for Fru Birgittes Breve og for en Hund, hun har sendt hende. En Kvinde, som Birgitte Gjøe har fæstet, har lovet at opføre sig godt i denne gode Tjeneste. Birgitte Rosenkrantz og Peder Bille agte sig til Jylland. Margrethe Bille h

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Krognos, Oluf Mouritsen; (1573-05-07)
7. Maj 1573 . Oluf Mouritsen Krognos til Birgitte Gjøe . Da han drager til Jylland, hvor der er megen Sygdom, beder han Birgitte Gjøe besegle Stadfæstelsen paa hans Morgengavebrev til Anne Hardenberg, saa at hun med Hensyn til dette kan være sikret; han vil derefter anmode tvende andre Fruer om a

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Oxe, Pernille; (1573-05-08)
8. Maj 1573 . Pernille Oxe til Birgitte Gjøe . Peder Oxe er rejst over Bæltet; saasnart hendes Datter Pernille, som er syg, bedres, vil hun drage fra Korsør. Hun længes meget efter at tale med Birgitte Gjøe. Hun har talt med Peder Oxe om en Gaard og en Eng, som Fru Birgitte ønsker. Beder Fru Birgi

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Seefeld, Jacob; (1573-05-22)
22. Maj 1573 . Jacob Seefeld til Birgitte Gjøe . Jørgen Marsvins Sag mod Herlufsholm er paadømt paa Herredagen. Han takker for nogle Skjorter, som Birgitte Gjøe har ladet gjøre for ham, og sender hende en Lax. Om hans Giftermaal er endnu intet afgjort; naar Herredagen er forbi, vil han skrive hend

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Huitfeldt, Lisbeth; (1573-05-31)
31. Maj 1573 . Lisbeth Huitfeldt til Birgitte Gjøe . Hun har ikke kunnet andet end benvtte en Lejlighed, da der gaar Bud til Birgitte Gjøe, til at sende hende et Brev. Hun glæder sig over, at Fru Birgittes Helbred er godt, og længes meget efter at se hende. Mynn gannske godwillige hellsenn nu och

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Brahe, Steen; (1571-06-01)
1. Juni 1573 . Sten Brahe til Birgitte Gjøe . Han meddeler Birgitte Gjøe, at han nu har faaet en god Afslutning paa en vis Sag, og at han selv vilde være kommen over til hende, hvis hans Tjeneste ikke fordrede hans Nærværelse hos Kongen. Mynn gandske godwiilliig helssenn eder nu och alltiidt forse

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Krognos, Oluf Mouritsen; (1573-06-03)
3. Juni 1573 . Oluf Mouritsen Krognos til Birgitte Gjøe . Efter Herredagens Ophør vil han nu bie paa Clausholm, til Jytte Podebusk er begravet, og derefter drage til Sjælland. Ingeborg Juel er tilsagt Manderup Parsberg. Om Jørgen Marsvins Sag. Mynn a. k. m. s., iegh wiill ynnsche aff gud denn alme

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Gøye, Mogens; Gøye, Falk; (1573-06-05)
5. Juni 1573 . Mogens Og Falk Gjøe til Birgitte Gjøe . Efter deres Moders Ønske berede de sig til at tiltræde Hjemrejsen, der er bleven forhalet ved Erik Langes Sygdom. Naar deres Bud til Danmark vender tilbage, ville de strax rejse hjem. Worr gandtske ydmigeligh kierligh helsenn nu och altidt for

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Bryske, Christence; (1573-06-06)
6. Juni 1573 . Chrtstence Bryske til Birgitte Gjøe . Hun beklager, at Birgitte Gjøe paa Grund af Sygdom ikke kan være tilstede ved Sidsel Bryskes Begravelse, da hun saare gjerne vilde have talt med hende; hun er meget bedrøvet over Fru Sidsels Død. Hun vil gjøre sit bedste for i Sommerens Løb at

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Bryske, Christence; (1573-06-25)
25. Juni 1573 . Christence Bryske til Birgitte Gjøe . Hun er just kommen tilbage fra Fru Sidsel Bryskes Jordefærd og føler sig meget nedbøjet ved Tabet af denne sin Faster, som stod hende nærmest. Hun savnede Birgitte Gjøe i det store Ligfølge. Hun vil gjøre sig Umage for at lade en Kvindesperson

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Rosenkrantz, Mette; (1573-06-27)
27. Juni 1573 . Mette Rosenkrantz til Birgitte Gjøe . Med Deltagelse erfarer hun af Birgitte Gjøes Brev, at hun ikke er rask. Sender nogle Tinpotter m. m. og beder hende lade Urtegaardsmanden paa Gisselfeld hente til sig, at han kan lære at destillere Akvavit. Takker for Fru Birgittes Ulejlighed m

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Krabbe, Elsebe; (1573-07-06)
6. Juli 1573 . Elsebe Krabbe til Birgitte Gjøe . Hun trøster Birgitte Gjøe i Anledning af Oluf Mouritsen Krognos’ Død, der ogsaa har smertet hende selv dybt. Ihs. Myn hiertte kere søster, dend euige gode gud med syn hellige andz naade were deg alltyd neruerindes oc deg bestørcke til siell oc lyff

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Beck, Lauge; (1573-07-08)
8. Juli 1573 . Lave Beck til Birgitte Gjøe . Han sender paa Kongens Vegne Birgitte Gjøe Indløsningssummen for noget Gods i Hasle, som Oluf Mouritsen Krognos havde i Pant af Kronen. Mynn gantz wenligh hielssendt met stor tacksigelsse for aldt beuist welgierninger, huilcket at forschylle ieg Blandt

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Rosenkrantz, Margrethe; (1573-07?)
(Juli?) 1573 . Margrethe Rosenkrantz til Birgitte Gjøe . Hun beder Birgitte Gjøe ikke græmme sig for meget over Oluf Mouritsens Krognos’ Død; hun kan ikke besøge Fru Birgitte før efter Mikkelsdag, naar hendes Nedkomst er overstaaet; hun føler sig ene. Hun har været til Fru Jytte Podebusks Begravel

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Thott, Otte; (1573-08-10)
10. Aug. 1573 . Otte Thott til Birgitte Gjøe . Han indbyder Birgitte Gjøe til at overvære hans Søster Lenes Bryllup med Henrik Brahe. Mynn gands[che............................vor here................................... .........sønderly[g gode] wenn, nest enn venlig thachsiigilse for all got, [hu

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Holck, Anne; (1573-08-11)
11. Aug. 1573 . Anne Holck til Birgitte Gjøe . Hun beder Birgitte Gjøe undskylde, at hun ikke har kunnet følge hendes Indbydelse til at besøge hende, og sender et Brev. hun har lovet at tilbagegive Fru Birgitte. Ihs. Myn kere Byrrete, myn gode ssuster, gud almechtesste hand were altyd hoes tygh, o

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Bille, Beate; (1573-08-15)
15. Aug. 1573 . Beate Bille til Birgitte Gjøe . Hun beklager, at det ikke har været hende muligt paa sin Rejse gjennem Sjælland at besøge Birgitte Gjøe, og takker hende for hendes Omsorg for at skaffe hende «gale Ane». Mynn aller kiereste Berethe och kiere syster, nest myn venligh tacksigelsse for

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Oxe, Peder; (1573-09-04)
4. Septbr. 1573 . Peder Oxe til Birgitte Gjøe . Han lover at være Birgitte Gjøe behjælpelig med Ordningen at et Mageskifte og at tale med Kongen om hendes Kirketiender. Om Mogens Gjøes Gaard tilraader han at tale med ham personlig. Kerre Berritte och kerre morsøster, gud beuarre deg fran alth vnth

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Oxe, Peder; (1573-09-12)
12. Septbr. 1573 . Peder Oxe til Birgitte Gjøe . Kongen er dragen til Kolding. Han selv har med Møje faaet Orlov til Oluf Mouritsen Krognos’ Begravelse. Om hendes Magelæg vil han tale med hende; sender Brev paa hendes Tiender. Kerre Berritte och kerre morsøster, gud beuare dig fran alth vnth. Ieg

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Ulfstand, Ide Truidsdatter; (1573-09-12)
12. Septbr. 1573 . Ide Ulfstand til Birgitte Gjøe . Hun har fulgt Oluf Mouritsen Krognos’ Lig fra Clausholm til Aarhus ; forøvrigt ledsagedes det kun af faa Personer, af hvilke hun nævner nogle; flere stødte til i Aarhus. Hun glæder sig til at faa Fru Birgitte i Tale m. m. Mynn hierthe allerkieris

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Anna; (1573-09-18)
18. Septbr. 1573 . Kurfyrstinde Anna Af Sachsen til Birgitte Gjøe . Hun beder Birgitte Gjøe sende hende en Del ren Bøgeaske og anmoder Fru Birgitte om Opskriften paa et Middel til at bevare Haarvæxten. Ann Brigitta Goen. Anna etc. Erbare, liebe, besondere. Nachdem wir alhier keine reine buchens as

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Oxe, Peder; (1573-09-26)
26. Septbr. 1573 Peder Oxe til Birgitte Gjøe . Han meddeler Resultatet af en Skiftesamling, der har været afholdt efter Oluf Mouritsen Krognos; Skiftet skal fortsættes i Kolding. Han sender Birgitte Gjøe Øl. Om nogle Øxen m. m. Han venter snart at faa hende i Tale. Kerre Berritte, gud beuarre deg

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Lindnov, Hans Johansen; (1573-10-25)
25. Oktbr. 1573 . Hans Johansen Lindenov til Birgitte Gjøe . Hans Hustru er nedkommen med en Søn, til hvis Daab han indbyder Birgitte Gjøe. Min gandske wenlig helsenn forsend med gud. Kiere frw Birritthe, morsøster Hans Johansen Lindenovs og Margrethe Rosenkrantz’ ældste Søn Hans Lindenov fødtes p

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Oxe, Peder; (1573-10-30)
30. Oktbr. 1573 . Peder Oxe til Birgitte Gjøe . Med Deltagelse har han hørt om Birgitte Gjøes Sygdom. Hendes Mageskifte med Kongen gaar nok snart i Orden. Om Festerne og Besøgene ved Hoffet m. m. Om Jørgen Marsvins Rettergang mod Herlufsholm og Skiftet efter Oluf Mouritsen Krognos. Han haaber snar

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Jensen, Peder; (1573-11-15)
15. Novbr. 1573 . Peder Jensen til Birgitte Gjøe . Han trøster Birgitte Gjøe i Anledning af Oluf Mouritsen Krognos’ Død og sender hende et af ham forfattet Opbyggelsesskrift. Han lever nu i god Forstaaelse med Niels Andersen Dresselberg. Takker Fru Birgitte for den Hustru, han ved hende har faaet.

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Ulfstand, Ide Truidsdatter; (1573-11-24)
24. Novbr. 1573 . Ide Ulfstand til Birgitte Gjøe . Det har gjort hende meget ondt at høre om Birgitte Gjøes Svaghed siden hendes Besøg hos hende. Hun havde en god Hjemrejse til Jylland. Hun har været til Tyge Sandbergs Bryllup og skal snart til Margrethe Friis’. Hun har intet hørt fra sine Fiskere

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Oxe, Peder; (1573-12-02)
2. Decbr. 1573 . Peder Oxe til Birgitte Gjøe . Kongen har trukket sig tilbage fra sit foreslaaede Mageskifte med Birgitte Gjøe, og Jørgen Munk har støttet Kongen heri. Han venter at kunne give endelig Besked herom, naar han igjen faar talt med Kongen. Sender Fru Birgitte Østers m. m. Mourits Podeb

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Oxe, Peder; (1573-12-11)
11. Decbr. 1573 . Peder Oxe til Birgitte Gjøe . Han har talt med Mourits Podebusk, som gjør store Fordringer paa Arv efter Oluf Mouritsen Krognos, ligesom hans Søster Fru Vibeke, og vil omstøde Oluf Mouritsens Morgengavebrev, uagtet det er anerkjendt af hans Moder. Han har maattet holde sig inde p

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Ulfstand, Ide Truidsdatter; (1573-12-15)
15. Decbr. 1573 . Ide Ulfstand til Birgitte Gjøe . Hendes Breve have forgjæves søgt at naa Birgitte Gjøe over Fobisiet. Hun lover at lade slagte Fru Birgittes Oldensvin i Ramten Skov. Hendes Søn Mogens Gjøes Afrejse til Sjælland er opsat paa Grund af de mange Bryllupper og Begravelser. Hendes Skib

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Oxe, Peder; (1573-12-16)
16. Decbr. 1573 . Peder Oxe til Birgitte Gjøe . Han er nu saa rask, at han har været ude. Beder Birgitte Gjøe ikke tvivle om, at Mourits Podebusk kun faar, hvad ham med Rette tilkommer. Først om otte Dage kan han drage til Gisselfeld og haaber da at faa hende i Tale inden Jul. Sender noget Hvalspæ

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Banner, Karen; (1573)
1573 . Karen Banner til Birgitte Gjøe . Hun sender Birgitte Gjøe nogle Harer med Løfte om flere. Ønsker at høre om Fru Birgittes Befindende, siden hun kom hjem, og lover, saa vidt muligt, at besøge hende inden sin Afrejse fra Sjælland. Min a. k. Beret oc min kere nenssøskinbarn(!), gud almectigest

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Bille, Beate; (1573)
1573 . Beate Bille til Birgitte Gjøe . Hun bekræfter Birgitte Gjøes Formodning om, at hendes Broders Hustru venter sin Nedkomst. Hun har gjort sig Umage for at faa en Kjøber til Fru Birgittes Flæsk og venter at kunne faa det afsat til en Hamborger. Ihs. Allerkiereste Biergette och kiere syster, ne

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Hardenberg, Anne; (1573/1574)
1573-74 . Anne Hardenberg til Birgitte Gjøe . Hun sender Birgitte Gjøe Breve fra Pernille Oxe samt noget Silke; endvidere sender hun en Pige, hun har lovet Fru Birgitte. Erik Rosenkrantz kommer ikke til Skiftet. Hendes Gods er kommet fra Skaane. Peder Oxe er nu paa Gisselfeld og kommer idag til Fr

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Oxe, Peder; (1574-01-14)
14. Jan. 1574 . Peder Oxe til Birgitte Gjøe . Skiftet efter Oluf Mouritsen Krognos begynder nu; Holger Rosenkrantz og hans Brødre ere ikke komne. En Karl, som han vilde have gift, vil nu ikke paa Grund af Gjæld. Kerre Berritte och kerre morsøster. Gud verre altyd met deg och beuarre deg fran alth

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Rosenkrantz, Mette; (1574-01-18)
18. Jan. 1574 . Mette Oxe til Birgitte Gjøe . Hun meddeler Udfaldet af Prøvelsen af Mourits Podebusks Fordringer paa Skiftet efter Oluf Mouritsen Krognos. Saasnart hun bliver rask, vil hun besøge Birgitte Gjøe. Brødrene Rosenkrantz og Gregers Ulfstand udebleve paa Skiftet. Myn alder kerist morster

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Oxe, Peder; (1574-01-26)
26. Jan. 1574 . Peder Oxe til Birgitte Gjøe . Han beretter om Skiftet efter Oluf Mouritsen Krognos, især om Mourits Podebusks Fordringer. Med Deltagelse har han hørt om Birgitte Gjøes Svaghed. Skjødet paa Sigbrits Gaard er tinglæst; han tilraader hende at beholde det sin Livs Tid. Han har givet si

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Oxe, Albert; (1574-02-01)
1. Febr. 1574 . Albert Oxe til Birgitte Gjøe . Han har rigtig modtaget tvende Dokumenter Herlufsholm vedkommende. Samfrændernes Dom paa Skiftet efter Oluf Mouritsen Krognos tilbagesender han. Han lover at besøge Fru Birgitte og sender hende nogle Agerhøns. Myn ganske venlig, kerlig helsin nu och a

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Bille, Ermegaard; Bille, Birgitte; (1574-02-14)
14. Febr. 1574 . Ermegaard Og Birgitte Bille til Birgitte Gjøe . De have med Bedrøvelse erfaret, at Birgitte Gjøe har været syg, siden de besøgte hende, og frygte, at hendes Færden med dem skal have skadet hende. De sende hende efter Løfte en Vise. Ihs. Wor gandske wenlyg helsen aldtyd forsent met

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Oxe, Peder; (1574-02-26)
26. Febr. 1574 . Peder Oxe til Birgitte Gjøe . Han maa opsætte sit Besøg hos Birgitte Gjøe, da Søgningen efter Breve vedkommende en Retssag om en Gaard i Helsingør optager hans Tid. Han sender et Brev fra Jørgen Marsvin angaaende dennes Sag mod Herlufsholm. Kerre Berritte och kerre morsøster, gud

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Oxe, Peder; (1574-03-02)
2. Marts 1574 . Peder Oxe til Birgitte Gjøe . Han glæder sig over, at Birgitte Gjøes Tilstand er bedre og meddeler hende, hvorledes det staar med Skiftet efter Oluf Mouritsen Krognos; han haaber snart at besøge hende. Sender nogle Urhøns. Kerre Berritte och kerre morsøster, gud verre met deg och b

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Bille, Beate; (1574-03-06)
6. Marts 1574 . Beate Bille til Birgitte Gjøe . Hun beder Birgitte Gjøe lade hende vide, hvorledes hendes Helbredstilstand er efter hendes Sygdom. Hun har været paa Frederiksborg for at tale med Kongen og havde villet besøge Fru Birgitte med det samme, men turde ikke opsætte Hjemrejsen for Isen i

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Oxe, Peder; (1574-03-22)
22. Marts 1574 . Peder Oxe til Birgitte Gjøe . Han har siden sit sidste Brev været fri for Hoste. Saasnart hans Forretninger tillade det, vil han mødes med Fru Birgitte paa Holmegaard. Om Urter og Bergfisk, han har lovet at bestille til hende. Kerre Berritte och kerre morsøster, gud verre met deg

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Oxe, Peder; (1574-03-25)
25. Marts 1574 . Peder Oxe til Birgitte Gjøe . Skiftet af Løsøret efter Oluf Mouritsen Krognos er nu tilendebragt paa Bollerup og skal fortsættes paa hans andre Gaarde, hvorfor han beder Birgitte Gjøe meddele, hvem der skal varetage hendes Tarv derved. Han rejser med det første til Vordingborg og

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Hardenberg, Anne; (1574-03?)
Marts 1574? Anne Hardenberg til Birgitte Gjøe . Hun har med Sorg erfaret, at Birgitte Gjøe igjen har været syg. Peder Oxe vil besøge Fru Birgitte. Hun beder Fru Birgitte bestille hende Eddike i Lybæk. En af de hende paa Skiftet tilfaldne Stude er kommen ind blandt Christoffer Gjøes Kvæg. Hun har i

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Oxe, Peder; (1574-04-09)
9. April 1574 . Peder Oxe til Birgitte Gjøe . Han sender Birgitte Gjøe Vildt og Østers. Om Fru Helvig Gjøes Brev. Kongen har for Kansleren Ejler Grubbe udtalt sig om Jørgen Marsvins Angreb paa Herlufsholm; han vil nu tale med Kansleren og skrive Fru Birgitte nærmere Besked til. Kerre Berritte och

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Oxe, Peder; (1574-04-30)
30. April 1574 . Peder Oxe til Birgitte Gjøe . Han har med Glæde erfaret, at Birgitte Gjøe har det bedre, og beder hende ikke bekymre sig for Jørgen Marsvins Proces. Han har talt med Niels Hemmingsen om Machabæus’ Ansættelse ved Universitetet. Sender en Kiste. Sender Figen og Malvasier m. m. Haabe

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Gøye, Pernille; (1574-05-04)
4. Maj 1574 . Pernille Gjøe til Birgitte Gjøe . Hun takker for et Smykke, som Birgitte Gjøe har foræret hende. Hendes Haab om at træffe Fru Birgitte i Roskilde blev tilintetgjort ved dennes Sygdom. Miin gandske godwelliig hellsen alltiid for sendt med gud. Miin allerkiereste farsoster, ieg Pernill

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Leiel, Frederik; (1574-05-14)
14. Maj 1574 . Frederik Leiel til Birgitte Gjøe . Han takker for to Kvier, Birgitte Gjøe har foræret ham, og sender hende en Del Lærred, hun har bestilt, m. m. Efter hendes Ønske har han vexlet Penge for hende i Guld og vil gjøre sig Umage for ogsaa at vexle Penge for Birgitte Rosenkrantz. Om Erlæ

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Oxe, Peder; (1574-05-29)
29. Maj 1574 . Peder Oxe til Birgitte Gjøe . Han har været utilpas og har ugjerne hørt det samme om Birgitte Gjøe. Niels og Erik Kaas have lovet at møde, naar Sagen om Herlufsholm skal foretages. Sender en Buk. Kerre Berritthe och kerre morsøster., gud verre met deg och beuarre deg fran alth vnth.

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Oxe, Pernille; (1574-06-07)
7. Juni 1574 . Pernille Oxe til Birgitte Gjøe . Hun takker Birgitte Gjøe for hendes Indbydelse til hende og hendes Sønner, hvilken de dog ikke kunne modtage, da den er kommen saa sent. Hun glæder sig over, at det gaar saa godt i Herlufsholms Sag med Jørgen Marsvin. Hvis Fru Birgitte ikke kommer ti

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Leiel, Frederik; (1574-06-27)
27. Juni 1574 . Frederik Leiel til Birgitte Gjøe . Han bringer Birgitte Gjøe sit forrige Brev i Erindring og indbyder hende til at besøge ham i Helsingør og bo i hans Hus. Mynn wiilliige thieneste ether nu oc altiidtt tiillfforen sientt mett gudtt. Kiere fru Beritte, nest megen tacsigelsse for al

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Leiel, Frederik; (1574-06-29)
29. Juni 1574 . Frederik Leiel til Birgitte Gjøe . Han kan ikke opfylde Birgitte Gjøes Ønske om at komme til hende for at afgjøre deres Regnskab, da Tolden giver ham saa meget at bestille; han beder hende derfor sende ham det ham tilkommende Beløb. Om nogle Rosiner. Fru Birgitte ikke mindes at ha

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Ovesen, Hans; (1574-07-08)
8. Juli 1574 . Hans Ovesen til Birgitte Gjøe . Han har leveret Birgitte Gjøes Brev til den Kvinde, som hun ønsker at tage i sin Tjeneste, og raadet hende til at tage mod Fru Birgittes Tilbud ; han har imidlertid ikke kunnet faa noget bestemt Svar. Mynn iidmiige hiillsenn oc welluylliige tiennisact

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Bjørn, Dorthe Jacobsdatter; (1574-07-16)
16. Juli 1574 . Dorthe Jacobsdatter Bjørn til Birgitte Gjøe(?) . Hun takker for en Gave. Paa Grund af Sygdom tvivler hun om at kunne modtage Fru Birgittes Indbydelse; hun venter desuden selv Besøg. Niels Kaas har været hos hende. Sender forskjellige Gaver. [Mynn ganndz w]ennlig, kierllig hellssenn

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: Oxe, Peder; (1574-07-23)
23. Juli 1574 . Peder Oxe til Birgitte Gjøe . Han indbyder Birgitte Gjøe til at komme til Holmegaard; hvis hun ikke er i Stand til at drage derhen, vil han besøge hende i hendes Hjem. Kerre Berritte och kerre morsøster, gud verre met deg altyd. Giffuer ieg deg venligen till kenne, att ieg kam hith

BREV TIL: Gøye, Birgitte; FRA: ukendt (1574?)
1574? En Unavngiven til Birgitte Gjøe . Brevskriveren tilbagesender Birgitte Gjøe en skreven Opsats med sine Bemærkninger, giver Raad med Hensvn til at afværge den Herlufsholm truende Fare og beder hende meddele, naar Laasen paa Herlufsholm skal sluttes. Kiere Byrtte och kiere søster, gud were teg

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene