Danmarks Breve

BREV TIL: Bjørnstjerne Bjørnson FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1874-07-24)

24/7 74.

Kjære Bjørnson.

Efter nogle faa Dages Ophold paa Møen fandt jeg idag ved min Hjemkomst Dit kjære Brev af 16. Juli. Jeg negter ikke, at det overraskede mig at se, at Baron Lüttgendorff- Leinburg har kunnet forlange en saa ublu Betaling for at oversætte Dine nye Dramaer; men er han en saa udmærket Oversætter, som Du mener, og har han stor Indflydelse hos de forskjellige Theaterbestyrelser og vil gjøre denne gjæl- dende ved at indlede de foreløbige Forhandlinger om Stykkernes Antagelse til Opførelse, finder jeg, at de 450 Thaler for begge Stykkerne ere vel anvendte. Men Du bør ikke give ham det Hele forud! Lad ham i det højeste faae Halvdelen, saa Del naar han har leveret Dig I Exemplar af sin Oversættelse enten i Afskrift eller trykt, og Resten naar han har gjort de indledende Skridt med de tydske Theatre. Du maa endelig forbeholde Dig at træffe den endelige Aftale med disse og Selv hæve Honorarerne. Dette skal Du under ingen Omstændigheder overdrage Baronen, der synes at være i stor Pengeforlegenhed og muligvis kunde ledes i Fristelse.

— Jeg kan jo kun sige Dig min Mening, om Du vil tage Hensyn til mine Raad, maa jeg overlade til Dig; jeg sender derfor herved til Dig de ønskede 450 Thaler og henstiller om Du deraf vil betale Baronen som ovenfor antydet, saa han altsaa foreløbig ikke faaer stort mere end de 300 fl. (Gylden) Du alt har givet ham, hvad dog i alt Fald er det sikkreste. Skulde han gjøre sig udtilbens, saa har Du da Lobedanz, der ogsaa er en smagfuld Oversætter. Samtlige 5 af Dine Bøger, Du nævner, har jeg sendt Baron L. L. gjennem hans Boghandler i München.

I forrige Uge var Henrik Ibsen her en Dag paa Reisen til Norge. Han havde sin Frue og Søn med og lod til at være vel tilfreds. Han bliver hjemme en Maaneds Tid og tager da igjen tilbage til Dresden. Han har intet Nyt for; men har i denne Sommer omarbejdet Fru Inger, som snart kan blive færdigt og som han da vil forsøge at faa opført her paa The atret.

For en 14 Dage siden sendte jeg »en Fallit« i Afskrift til Direktør Stjernstrøm. Dit Manuskript er nu i Trykkeriet, og om en 3 Uger haaber jeg at kunne have det færdig. Det skal da blive sendt til de samme, som fik »Redaktøren«. Inden s. 64 Dit nyeste Skuespil blev givet i Trykkeriet læste jeg det sammen med Jacob. Hvor det er smukt og fint; mange Gange havde vi begge Taarer i Øjnene. Det vil upaatvivleligt blive antaget for vort Nationaltheater og vil sikkert her og overalt skaffe Dig Glæde og Berømmelse.

I den sidste Tid have vi havt meget uroligt Vejr, navnlig stærk Torden og Lynild, som har foranlediget mange Ulykker.

Jacob og lille Julie, som er bleven større siden Du saae hende, have travlt med at samle til Brudeudstyr og, om Gud vil, er det vor Agt at deres Bryllup skal holdes i den første halve Del af Oktober. Du vilde glæde dem og os alle, dersom Du fik Lyst og Leilighed til at skrive en lille Sang i denne Anledning. Vil Du tænke paa det?

I Haab om, at Din elskværdige Frue og alle Børnene leve vel, og med de kjærligste Hilsener for Eder Alle fra Jacob, Julie og mig, er jeg

Din oprigtig hengivne
Fr. Hegel.