Danmarks Breve

Det nordslesvigske Spørgsmaal, 1864-1879 - aktstykker og breve til belysning af den danske regerings politik (1. bind)

Brevudgiver:
Friis, Aage
Forlag:
Henrik Koppels Forlag
Udgivelsesdato:
1921

Tekst før brevene

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Bluhme, Christian Albrecht; (1865-01-05)
Udenrigsminister Bluhme til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Confidentiel. Kjøbenhavn , 5. Januar 1865 . Hr. Greve. De Antydninger, som De i Rapport Nr. 94 Denne Rapport af 30/11 1864 om »den holstenske Sag« er i Journalen indført som modtaget 5/12, men har ikke kunnet findes. har see

BREV TIL: Christian 9.; FRA: Bluhme, Christian Albrecht; (1865-01-14)
Udenrigsminister Bluhme til Kongen . Kjøbenhavn , 14. Januar 1865 . Allerunderdanigst Forestilling. Siden den under 30te October f. A. afsluttede Fredstraktat har givet de tvende tydske Stormagter Frihed til at bygge videre paa det politiske Grundlag, Hertugdømmernes Adskillelse fra Danmark har

BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht; FRA: von Plessen, Otto; (1865-01-05?)
Baron O. Plessen , Gesandt i St. Petersborg, til Udenrigsminister Bluhme . St. Pétersbourg , 17/5 janvier 1865 . Monsieur le Président du Conseil. J’ai touché avec le Vice-Chancelier le sujet dont traite le rapport de M. de Vind Nr. 1 du 7/25 dr. Modtaget 13. Jan. — E. Vind var under Plessens Frav

BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht; FRA: von Plessen, Otto; (1865-01-06?)
Baron O. Plessen , Gesandt i St. Petersborg, til Udenrigsminister Bluhme . St. Pétersbourg , 18/6 janvier 1865 . Monsieur, ... J’ai vu à mon passage par Berlin M. Bræstrup Overpræsident Bræstrup forhandlede i Berlin om finansielle Spørgsmaal hidrørende fra Fredsslutningen. . J’avois presque envie

BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht; FRA: Güldencrone, Christian Frederik; (1865-01-27)
Baron Guldencrone , Chargé d’affaires i Berlin, til Udenrigsminister Bluhme . Berlin , 27 janvier 1865 . Monsieur le Ministre. Monsieur de Bismarck, à qui j’ai eu l’honneur de remettre hier matin la lettre de Votre Excellence qui m’accrédite auprès du gouvernement de Sa Majesté le Roi de Prusse en

BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht; FRA: Güldencrone, Christian Frederik; (1865-01-30)
Baron Guldencrone , Chargé d’affaires i Berlin, til Udenrigsminister Bluhme . Berlin , 30. Januar 1865 . Deres Excellence. . . . Herr von Bismarck lægger i sine Samtaler med herværende Diplomater ingen Skjul paa Preussens Hensigter med Hensyn til Hertugdømmernes Annexion, ligesom han ogsaa ved saa

BREV TIL: ukendt FRA: Bluhme, Christian Albrecht; (1865-02-22)
Cirkulæredepeche fra Udenrigsminister Bluhme til Gesandterne i Stockholm, St. Petersborg, London og Paris . Kopi af samme sendtes til Wien, Berlin og Haag. Copenhague , 22 février 1865 . Le Ministre de Suède vient de me communiquer confidentiellement une dépêche dans laquelle le comte Wachtmei

BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1865-03-30)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Bluhme . Paris , 30 mars 1865 . Monsieur le Ministre. La question des duchés est entrée dans une phase nouvelle, par suite des dernières communications échangées entre les cours de Vienne et de Berlin, mais on ne saurait cependant y ra

BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht; FRA: Güldencrone, Christian Frederik; (1865-04-22)
Baron Guldencrone , Chargé d’affaires i Berlin, til Udenrigsminister Bluhme . Berlin , 22. April 1865 . ... On me dit que M. de Bismarck travaille toujours à préparer le terrain à une annexion sauf la rétrocession d’une partie du nord du Slesvig. Cette partie ne contiendrait qu’une soixantaine de

BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1865-05-23)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Bluhme . Paris , 23. Mai 1865 . Deres Excellence troer jeg herved at burde underrette om at Cand. Hansen Kopist, cand. jur. Jens Julius (Jules) Hansen. , der besøgte mig igaar, har meddeelt mig at han faa Øieblikke førend han kom til m

BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht; FRA: Quaade, George Joachim; (1865-05-25)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Bluhme . Fortrolig. Berlin , 25. Mai 1865 . Deres Excellence. . . . Da Volontair i Udenrigsministeriet Grev J. Knuths forestaaende Afreise til Kjøbenhavn tilbød mig en sikker Leilighed for mere uforbeholdne Udtalelser, har jeg i mine hidt

BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht; FRA: Quaade, George Joachim; (1865-05-25)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Bluhme . Berlin , 25. Mai 1865 . Deres Excellence. Grev von Bismarck omtalte ogsaa Hansen i vor Samtale. Det forekom mig i Grunden at han selv var lidt forlegen derved, og dette gav mig Assürance, thi jeg var ogsaa lidt forlegen, ligesom

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1865-05-30)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 30. Mai 1865 . Kjære Vedel. . . . Her er en forskrækkelig Hede, og Opholdet her under de forandrede Forhold trykker mig meer end jeg nogensinde havde tænkt mig. Folk ere meget høflige og forekommende, men det er næsten det Vær

BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1865-06-02)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Bluhme . Paris , 2. Juni 1865 . Minister-Resident Falbe, der overbringer disse Linier, vil kunne meddele Deres Excellence at han har havt en Samtale med Grev Chaudordy og at denne har udtalt sig ligeoverfor ham aldeles i samme Retning

BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1865-05-08)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Bluhme . Paris , 8. Juni 1865 . I Fortsættelse af mine tvende Breve af 23de Mai og 2den Juni, som jeg haaber at Deres Excellence rigtigt vil have modtaget, tillader jeg mig at underrette Deres Excellence om at jeg iforgaars har havt en

BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht; FRA: Quaade, George Joachim; (1865-06-23)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Bluhme . Berlin , 23. Juni 1865 . Deres Excellence. . . .Jeg har opsat til idag at takke Deres Excellence . . . for Deres venlige Brev, hvormed De har glædet mig meget, fordi jeg, da B[ismarck] reiser imorgen vilde søge en Samtale med ham

BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1865-07-14)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Bluhme . Confidentiel. Wien , 14. Juli 1865 . Deres Excellence. Hans Majestæt Keiseren er i Mandags afreist til Ischl, og ventes først tilbage kommende Mandag til Wien. Min Modtagelse lider saaledes nogen Udsættelse, og jeg forhindres derve

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Bluhme, Christian Albrecht; (1865-08-31)
Som Nr. 17 a, b, c er i Tillæg aftrykt Dep. fra C. Falbe i Wien til Bluhme af 10/8 og 23/8 1865 samt Telegr. fra Bluhme til Falbe af 22/8 1865. Udenrigsminister Bluhme til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Kjøbenhavn , 31. August 1865 . Herr Greve. Jeg takker Dem for Deres interessante

BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1865-09-19)
Som Nr. 18 a er i Tillæg trykt Depeche af 7/9 1865 fra Kammerherre Falbe i Wien. Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Bluhme . Paris , 19 septembre 1865 . Monsieur le Ministre. Dans la dépêche confidentielle que Votre Excellence m’a fait l’honneur de m’adresser en date d

BREV TIL: Christian 9.; FRA: Bluhme, Christian Albrecht; (1865-09-21)
Udenrigsminister Bluhme til Kongen . Kjøbenhavn , 21. September 1865 . Allerunderdanigst Beretning angaaende de europæiske Cabinetters Opfatning af Gasteiner-Conventionen. De tydske Stormagter havde med stor Iver fremhævet, at Gasteiner-Conventionen kun er ganske provisorisk, men de have dog ikk

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Bluhme, Christian Albrecht; (1865-09-30)
Udenrigsminister Bluhme til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Copenhague , 30 septembre 1865 . Monsieur le Comte. Je n’ai pas besoin de vous expliquer pourquoi il nous est impossible de prendre une initiative quelconque relativement au sort de nos compatriotes dans le Slesvig. Mais une

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Bluhme, Christian Albrecht; (1865-09-30)
Udenrigsminister Bluhme til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Kjøbenhavn , 30. September 1865 . Hr. Greve. Det er med den største Interesse, at jeg har læst Deres Depesche af 19. d. M. Den indeholder Facta som vare mig ubekjendte og som i høi Grad tjene til at kaste Lys paa Europas poli

BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1865-10-09)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Bluhme . Paris , 9 octobre 1865 . Monsieur le Ministre. J’ai cru devoir attendre qu’il se présentât une occasion sûre pour faire parvenir à Votre Excellence ce très-humble rapport, que, sans cette difficulté, j’aurais pu Lui adresser p

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1865-10-18)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Direktør P. Vedel . Paris , 18. October 1865 . Kjære Etatsraad. Det vilde være mig saare kjært at kunne sende Dem de meest detaillerede Oplysninger om Grev Bismark’s Reise, men De vil let indsee at hvor vel underrettet jeg end undertiden kan være, er d

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1865-10-28)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , Lørdag [28. October 1865] . Kjære Kammerherre. Ministeriet har nægtet at gaae ind paa Commitéens Forslag Forslag til ny Grundlov, formuleret i Rigsraadets Fællesudvalg. Sml. Neergaard II, 1735 f. og Hemmeligheden er egen

BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht; FRA: Quaade, George Joachim; (1865-11-03)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Bluhme . Fortrolig. Berlin , 3. November 1865 . Deres Excellence. En forhenværende kongelig Undersaat, der er bosat i Berlin som Haandværker og i mange Aar har været preussisk Borger, har i disse Dage gjort mig en Meddelelse, som formeent

BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht; FRA: Quaade, George Joachim; (1865-11-03)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Bluhme . Berlin , 3. November 1865 . Deres Excellence. Herr Kafkas Meddelelse angik ikke alene Stemningen i Slesvig. Han omtalte ogsaa Grosserer Molzen. Claus Molzen. Sml. Neergaard II, 1637. Justitsraad Wagner, med hvem Molzen har været

BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht; FRA: Quaade, George Joachim; (1865-11-04)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Bluhme . Berlin , 4. November 1865 . Deres Excellence. Molzen er indtruffet her Onsdag Aften, efterat have forladt Kbhvn. Tirsdag Eftermiddag. Han havde havt Audients hos Kongen Søndag .... Idag spiser han til Middag hos Justitsraad Wagne

BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht; FRA: Quaade, George Joachim; (1865-11-06)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Bluhme . Berlin , 6 November 1865 . Deres Excellence. Naar Ministeriet ikke vilde enten kjøre med 4 eller opløse, kunde det jo ikke være anderledes. Ministeriet Bluhme kunde ikke gennemføre en ny Forfatningslov og havde 3. Novbr. 1865 ind

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1865-11-07)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Tirsdag, 7. November 1865 . Kjære Kammerherre. Atter ere Personerne forandrede, og jeg begynder snart at betragte mig som Kobberskillingen der fortæller sine Hændelser og Vandringer fra Haand til Haand — det er overordentligt penibelt

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1865-11-09)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 9. November 1865 . Kjære Vedel. Tak for Deres Brev af 7de; og især for den Deel deraf, der har Hensyn til vort indbyrdes Forhold. De har Ret i at denne Gaaen fra Haand til Haand er ikke behagelig, det er det der skeer i det St

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1865-11-09)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Fortrolig. Kjøbenhavn , 9. November 1865 . Deres Excellence! Indesluttet er jeg saa fri at sende et Telegram, som jeg formoder at være fra Hrr Molzens Haand, og jeg anmoder Dem om at drage Omsorg for, at jeg forskaanes for

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1865-11-09)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , Lørdag [9. November 1865] . Kjære Kammerherre. Tusinde Tak for Deres Brev, som jeg skal svare paa ved saa godt jeg kan at oplyse Dem om Situationen her, der er meget foruroligende Ministeriet her er ikke stærkt. Mange ere

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1865-11-13)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . [I Randen staar:] Cfr. Bemærkn. paa Nr. 25 [trykt her S. 76 ff.]. Copenhague , 13 novembre 1865 . M. le Gomte. Vous savez que les motifs qui ont décidé le Roi, n. a. S., à accepter la démission du cabinet, présidé par S.

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1865-11-13)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . [I Randen staar med en anden Haand:] Blev ikke afsendt paa Grund af Grev Moltke’s Ankomst til Kjøbenhavn, men overleveredes ham b[revi] m[anu] af Ministeren. Kjøbenhavn , 13. November 1865 . Hr. Greve. Jeg antager at Dere

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1865-11-14)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 14 novembre 1865 . Monsieur le Ministre. Si le voyage de M. de Bismark en France n’a pas amené un succès immédiat et défini pour la politique prussienne, ce qui paraît être certain, on ne saurait cependant pas lui

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1865-11-14)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 14. November 1865 . Kjære Vedel. Først og fremmest maa jeg takke Dem for . . . Deres Brev af Lørdag. . . . Den næste Deel af Deres Brev er ikke glædelig. Jeg havde troet at det ved ydre Vold ødelagte Land nu skulde faae Ro til

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1865-11-17)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 17. November 1865 . Kjære Vedel. . . .Jeg befinder mig uden nogensomhelst Antydning om virkelige Forbindelser mellem M. og mere betydende Personer i Kbhvn., navnlig de to Personer for hvis Vedkommende De ikke nævner Forbogstav

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1865-11-17)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Fortrolig. Berlin , 17. November 1865 . Deres Excellence, Jeg benytter en sikker Leilighed, som idag frembyder sig, for at meddele Deres Excellence Indholdet af en Samtale jeg nylig har havt med Grev Bismarck. — Jeg havde ans

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1865-11-17)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Fortrolig. Berlin , 17. November 1865 . Deres Excellence. Idet jeg i Forbindelse med mine tidligere Meddelelser om Herr Molzen vedlægger et Résumé af hvad der paa anden Haand er bleven mig forebragt om bemeldte Person, tillad

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1865-11-17)
Bilag til Brev fra Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs af 17. November 1865 . Herr M. staaer i meget levende Correspondance med Personer i Kjøbenhavn og modtager næsten daglig Breve derfra. Iblandt hans Correspondenter befinder sig Redacteuren af et i Kbhvn. ud

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1865-11-20)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 20. November 1865 . Kjære Quaade! Hjertelig Tak for Deres Skrivelse af 17de dennes og det deri Meddeelte, hvoraf for mig endnu tydeligere fremgaaer, at Vedkommende ikke er ved sin Forstands fulde Brug, thi elle

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1865-11-21)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 21. November 1865 . Kjære Vedel. . . . Hvad M. angaaer, saa har nu den af mig Advarede sagt M.s Protector, at han er bleven advaret; men ikke destomindre skal dog Spillet fortsættes mellem de Tre. Jeg tror ikke, at dette skade

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1865-11-26)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 26. November 1865 . Kjære Vedel. Spillet med Molzen fortsættes stadig. Igaar sagde Kafka mig, at han atter var bleven opfordret til at see Personen, og spurgte mig om han skulde gjøre det. Jeg svarede, at jeg forholdt mig alde

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1865-11-30)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 30. November 1865 . Kjære Quaade! Tak for Deres venlige Linier og de deri indeholdte Oplysninger; for Øieblikket ere jeg og Collegaer fuldt beskjæftigede med Rigsdagen og vi have for et Par Dage siden havt et S

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1865-12-07)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Torsdag, 7. December [1865] . Kjære Kammerherre. . . .Jeg ønsker særdeles meget at Sagen [vedrørende en Overenskomst om Hamburgs Postrettigheder] med Preussen skal arrangeres. . . . Det er efter min Mening politisk klogt at vi benytte

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1865-12-15)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 15. December 1865 . Kjære Vedel. ... Jeg maa dog her endnu bemærke, at efter hvad der siges mig, er Forholdet mellem Bismarck og Wagner nu ikke meer hvad det tidligere var. Dette er imidlertid næppe en Følge af den Molzenske H

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1865-12-20)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 20 décembre 1865 . Monsieur le Comte! Ayant passé la soirée, il y a quelques jours, au ministère des Affaires étrangères, j’ai demandé à M. Drouyn de Lhuys une entrevue qu’il m’a accordée hier et j’ai profité de ce

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1865-12-21)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 21. December 1865 . Kjære Vedel. ... M. rører sig ualmindelig meget. Han har udentvivl ved Hjælp af positive Data, saasom Breve fra Personer her, faaet Folk i Kbhvn. til at troe, at han kan udrette Meget her; og dette i Forbin

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1865-12-29)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 29. December 1865 . Deres Excellence. Der kan aabenbart ingen Tvivl være om, at den Stilhed, som for Tiden giver sig tilkjende i Spørgsmaalet om Hertugdømmernes Fremtid, ikke alene er tilsyneladende, men ogsaa er en

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-01-12)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 12. Januar 1866 . Deres Excellence, Jeg tillader mig herved at fremsende en Coupon af den her udkommende »Norddeutsche Allgemeine Zeitung«, der indeholder en Artikel om danske Forhold, skreven i den Hensigt at vildle

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-01-15)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 15. Januar 1866 . Kjære Quaade! Tak for Deres venlige Brev hvorfor jeg ikke noksom kan takke Dem og vil jeg ret af Hjertet haabe at det ikke maa gaae ned af Bakke med Øinene. Jeg har givet de omtalte Herrer en

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-01-24)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 24. Januar 1866 . Kjære Vedel. . . . Nogle Dage førend jeg skrev Dem til, modtog jeg i Fortrolighed fra Kbhvn. et Vink om, at jeg stod paa svagere Fødder her end jeg selv havde troet vilde blive Tilfældet da jeg i Efteraaret r

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-02-04)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 4. Februar 1866 . Kjære Vedel. Det er ikke noget let Spørgsmaal De forelægger mig ved Deres sidste Brev. Ialmindelighed kan jeg sige, at jeg ikke troer man hos os saa let vilde kunne finde nogen bedre end en af de omhandlede t

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1866-02?)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Onsdag. [Februar 1866?.] Kjære Kammerherre. Tak for Deres Brev og Deres Bemærkninger om Budgettet. Hvad Bauer angaaer, skal jeg giøre hvad jeg kan for at bevare Noget for ham men Grev Frijs vilde egtl. aldeles undertrykke Pressecontoen

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud;
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjære Kammerherre. De 100 Rbd. som De idag faaer til Disposition ere bestemte til Bauer, men vi vilde ikke skrive Navnet i Piecen selv. . . . P. Vedel. Udateret.

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1866-02?)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Onsdag. [Februar 1866?] Kjære Kammerherre. Grev Frijs har bedt mig sige Dem at det var godt om De vogtede paa M. der igien er i Berlin. Navnlig ønskede han ogsaa nøiagtig at vide, naar han kom dertil og naar han igien forlader. Det er

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-02-23)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 23. Februar 1866 . Kjære Vedel. Jeg sender Dem hermed et lille Memorandum, som jeg vil bede Dem overveie og meddele Grev Frijs. Jeg tilstaaer Sagen er af den allerdelicateste og vanskeligste Beskaffenhed, og derfor giver jeg d

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-02-25)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 25. Februar 1866 . Kjære Vedel. ... M. er ganske rigtigt, som jeg troede, kommen her tilbage den 7de om Aftenen. Vedkommende, som ikke veed om han ikke mistænkes, har ikke seet ham siden, men fik igaar en Sendelse fra ham, nog

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-02-26)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . En chiffres. Copenhague , 26 février 1866 . M. Quaade m’écrit de Berlin que la crise et peut-être la guerre sont imminentes. II me mande qu’une alliance ofet défensive est conclue entre la Prusse et l’Italie au su et avec

BREV TIL: Kauffmann, Heinrich August Theodor; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-02?)
Udenrigsminister Grev Frijs’s Udkast til Instruks for General Kaufmann . [ Februar? 1866 ]. Almindelige Bemærkninger ved Reisen at iagttage. 1) Politiske Discussioner undgaaes saa meget som muligt og især hvad Danmarks Sag angaaer aldeles bestemt ligeoverfor Uvedkommende, hvortil jeg regner Alle,

BREV TIL: Kauffmann, Heinrich August Theodor; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-03-05)
Instruks for General Kauffmann , da han i 1866 rejste med Kronprinsen udenlands. Kjøbenhavn , 5. Marts 1866 . Herr General, I Overeensstemmelse med H. Maj. Kongens Allerhøieste Befaling har jeg allerede havt den Ære mundtligen at meddele Dem, hvad jeg i politisk Henseende maatte ansee for vigtigt

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1866-03-06)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 6 mars 1866 . Monsieur le Comte, [I det franske Corps législatif havde 2. Marts 1866 M. de Parieu, Vicepræsident i Conseil d’Etat, udførlig omtalt det slesvig-holstenske Spørgsmaal, Krigen 1864 og Freden i Wien. Re

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-03-09)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 9. Marts 1866 . Kjære Vedel. . . . Hvad Molzen angaaer, maa jeg berigtige mine tidligere Meddelelser derhen, at han sidste Gang er fra Kbhvn. kommen tilbage hertil den 6te om Aftenen, og at han atter er afreist herfra til Kbhv

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-03-11)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 11. Marts 1866 . Kjære Vedel. . . . B[auer] har atter faaet et Par Linier fra M. med et Brev til W., og hvorved han bebuder sin snartforestaaende Ankomst. W. har strax efter Modtagelsen af det første Brev skrevet til B. Andet

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-03-14)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Kjøbenhavn , 14. Marts 1866 . Jeg bifalder fuldstændigt det Skridt hos Hr. Drouyn de Lhuys, hvorom Deres Høivelbaarenhed har indberettet i Nr. 14 af 6. Marts og takker Dem fordi De uden at afvente Instruction herfra, har

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-03-21)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 21. Marts 1866 . Kjære Vedel. Jeg havde haabet i disse Dage at kunne skrive med Petersen, og det skal jeg gjøre hvis han reiser før med den engelske Coureer Lørdag Morgen. Men i modsat Fald maa jeg vente til denne Leilighed me

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-03-23)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 23. Marts 1866 . Kjære Vedel. Situationen er krigerisk; men dog lidt mindre end da jeg skrev mit sidste Brev til Dem. Sagen er den at man er i en Impasse, Østrig som Følge af gamle gjentagne Dumheder og Preussen som Følge af a

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-03-26)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 26. Marts 1866 . Kjære Vedel. Det er ikke godt at have at bestille med Folk som have en slet Samvittighed; her bliver man fra alle Sider mistænkt. Forresten kan vor Ven Molzen være Skyld i det Hele. Han har maaskee de bedste H

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1866-03-30)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Direktør P. Vedel . Paris , 30. Marts [1866] . Kjære Etatsraad. Hvad maa De tænke om min lange Taushed ligeoverfor Dem? jeg haaber at De med sædvanlig Velvillie vil undskylde den og især ikke troe at den beroer paa Mangel paa god Villie. Dagene gaae al

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-04-04)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 4. April 1866 . . . . Man skulde troe, at den gjensidige Stræben efter at skyde Skylden for Krigen over paa sin Contrapart tydede paa en Lyst fra begge Sider efter at det maatte blive til Krig. — Naar vi sammenholde Quaades forskje

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1866-04-13)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Lettre confidentielie. Paris , 13 avril 1866 . Monsieur le Comte, J’ai adressé à Votre Excellence avant-hier soir un télégramme lui annonçant que M. de Bille devait partir pour Copenhague, porteur de dépêches importantes.

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-04-17)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Kjøbenhavn , 17. April 1866 . Bifalde i Princip. Om nogle Dage kan indledes Skridt i Berlin; men har forandret Stilling i Tydskland ei forandret Drouyns Mening om Betimelighed? Afskrift.

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1866-04-19)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 19. April 1866 . Drouyn anseer ikke Stillingen væsentlig modificeret selv ved Østerrigs sidste Forslag om Afvæbning, forandrer derfor ikke sin Anskuelse om Betimeligheden af Skridt i Berlin. Han raader at holde paa

BREV TIL: Christian 9.; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-04-20)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kongen . Kjøbenhavn , 20. April 1866 . Allerunderdanigst Forestilling. Det vil være Deres Majestæt bekjendt, at min Forgænger i det mig allernaadigst betroede Ministerium i sin Tid har gjort det til Gjenstand for sin alvorligste Overveielse, hvilken Holdning den k

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-04-20)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Copenhague , 20 avril 1866 . O. Plessen arrive dimanche soir à Berlin, a une mission à St. Pétersbourg, désire voir Bismarck, veuillez commander logis à Hôtel Royal. Afskrift af Chiffertelegram, indleveret i København 20. A

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-04-20)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Kjøbenhavn , 20. April 1866 . Troer De, at vi confidentielt tør lade forstaae i Berlin, at Frankrig kjender vort Forslag? Bille afreiser senest Søndag. Afskrift af Chiffertelegram, indleveret i København 20. April 1866.

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1866-04-21)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 21. April 1866 . Nei. Bismark vil vistnok strax forstaae, at vore Forslag ere foranledigede herfra. Moltke. Chiffertelegram, indleveret i Paris 21. April 1866 Kl. 4.25 Efterm.

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-04-22)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Copenhague , 22 avril 1866 . Veuillez dire à Plessen que sur ma demande à Paris on m’a répondu: Non, Bismarck comprendra immédiatement et sans cela que nos propositions sont dues à l’initiative du gouvernement français. Afs

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-04-23)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 23. April 1866 . Deres Excellence, Baron Plessen fortsætter i Aften sin Rejse til Petersborg, efter idag at have haft en Samtale med Grev Bismarck, om hvis Indhold han har sat Deres Excellence i Kundskab, ved en Bere

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-04-23)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 23. April 1866 . Kjære Quaade! Tak for Deres venlige Linier fra igaar, Ikke bevaret. det undrer mig i høi Grad, at De nogensinde har kunnet tvivle om, at jeg holdt saa stærkt som muligt paa Dem. Jeg svarer ida

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-04-23)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Fortrolig. Intet Nummer. [ Berlin ], 23. April 1866 . Deres E[xcellence] har jeg den Ære at underrette om at Copiist Hansen er ankommen hertil fra Paris over Frankfurt a/M. Herr Hansen har opholdt sig en Ugestid i sidstnævnte

BREV TIL: von Bismarck-Schönhausen, Otto Eduard Leopold ; FRA: von Plessen, Otto; von Bismarck-Schönhausen, Otto Eduard Leopold ; (1866-04/1866-05)
Referat af Baron Otto Plessens Samtaler med Grev Bismarck April—Maj 1866 . Den 23. April havde Baron Plessen en Sammenkomst med Grev Bismarck, for hvis Resultat han gjør Rede i en Beretning af s. D. . . . Efter først at have henvist til det for Tilbudets Modtagelse lidet stemmende Øieblik, melder

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-04-24)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 24. April 1866 . Kjære Vedel, Hansen, stakkels Djævel, var atter hos mig idag. Han blev ikke vel ved at høre at jeg havde skrevet om ham; men indsaae, at jeg ikke kunde Andet, og trøstedes ved at jeg sagde ham, at mit Brev var

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-04-25)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Kjøbenhavn , 25. April 1866 . Bismarck har ikke sagt Nei, men han opsætter Sagen til en mere beleilig Tid, da Faren for en Krig er fjærnet for Øieblikket. Afskrift af Telegram, indleveret i København 25. April 1866; i Hen

BREV TIL: von Plessen, Otto; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-04-25)
Udenrigsminister Grev Frijs til Baron O. Plessen , Gesandt i St . Petersborg. Copenhague , 25 avril 1866 . D’ordre du Roi je vous remercie de votre rapport. Dans circonstances actuelles pas de raison pour parier au gouvernement russe de la démarche tentée à Berlin. Afskrift af Telegram, indleve

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-04-25)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 25. April 1866 . Jeg bifalder ganske den Plan for Deres Forhold, som indeholdes i fortrolig Rapport af 23de. Afskrift af Telegram, indleveret i K∅benhavn 25. April 1866.

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: von Plessen, Otto; (1866-05-26)
Baron O. Plessen , Gesandt i St. Petersborg, til Udenrigsminister Grev Frijs . St. Pétersbourg , 26/14 avril 1866 . Monsieur le Comte, . . . Au sujet des directions que Votre Excellence me fait parvenir par ce télégramme Af 25/4 1866, her trykt som Nr. 82. j’avais pressenti ses intentions et, san

BREV TIL: von Plessen, Otto; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-04-29)
Udenrigsminister Grev Frijs til Baron O. Plessen , Gesandt i St . Petersborg. Copenhague , 29 avril 1866 . Je ne doute pas que vous ne gardiez le secret le plus absolu sur la démarche faite dernièrement à Berlin et surtout sur ce qui en a été la cause. Afskrift af Telegram, indleveret i Københa

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-04-29)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 29. April 1866 . Kjære Vedel! Da jeg først kom hjem lidt efter 4, løb jeg strax op til Lund Departementssekretær i Udenrigsministeriet F. C. Lund. for at bede ham telegraphere til Petersborg kuns at jeg undlod at nævne Berlin og F

BREV TIL: von Plessen, Otto; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-05-01)
Udenrigsminister Grev Frijs til Baron O. Plessen , Gesandt i St . Petersborg. Kjøbenhavn , 1. Mai 1866 . Deres Excellence vil allerede have modtaget min telegraphiske Depesche, i hvilken jeg havde den Ære efter Hs. Maj.’ Ordre at udtale for Dem Allerhøistsammes Anerkjendelse af den Maade, hvorp

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-05-01)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 1. Mai 1866 . Hoslagt har jeg den Ære at tilstille D. H. aabne Instructioner til Baron Plessen, som jeg tør anmode Dem om at overlevere ham, naar han paa sin Tilbagereise fra Petersborg kommer til Berlin. Afskr

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-05-01)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Kjøbenhavn , 1. Mai 1866 . Hoslagt sender jeg Dem Afskrift af Baron Plessens Indberetning af 23. April samt af min Instruction af Dags Dato, som ovennævnte Gesandt vil forefinde ved sin Tilbagekomst til Berlin, hvor jeg a

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1866-05-02)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Lettre confidentielle. Paris , 2 mai 1866 . Monsieur le Comte, Je profite d’une occasion süre pour adresser à Votre Excellence ces lignes. Samedi dernier le 28 mai, Maa være: avril. j’ai vu M. Drouyn de Lhuys, auquel j’ai

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-05-04)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Kjøbenhavn , 4. Mai 1866 . Hvad mener Drouyn om Bismarcks Svar og hvorvidt billiger han den Instrux til Berlin, som De har modtaget med Hagerup. Svar med Telegraph. Afskrift af Telegram, indleveret i København 4. Maj 1866

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-05-05)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Kjøbenhavn , 5. Mai 1866 . Mit Telegram af igaar tilbagekaldes efter Deres Rapport. Plessen har i Petersborg ikke med et Ord berørt det i Berlin gjorte Skridt, og Frankrig er intetsteds nævnt eller antydet. Afskrift af Te

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-05-05)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 5. Mai 1866 . Deres Excellence, Ved min allerærbødigste Indberetning af 22de Februar d. A. Nr. 7 har jeg omtalt en Meddelelse, jeg havde erholdt om en Alliancetractat, der var i Begreb med at afsluttes mellem Preusse

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-05-06)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 6. Mai 1866 . Jeg har modtaget følgende Depesche fra Moltke: Drouyn billiger fuldkommen Instrux til Berlin, raader til at holde paa Slilinien, i intet Tilfælde at tage mindre end Syd for Flensborg, beder om hur

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-05-07)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 7. Mai 1866 . Kjære Vedel, Da det vilde være en altfor stor Ødselhed med gode Leiligheder, at lade Kjettinge Bud i Udenrigsministeriet. reise samtidigt med Plessen har jeg holdt ham tilbage til imorgen tidlig. Imidlertid er d

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-05-08)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Kjøbenhavn , 8. Mai 1866 . Plessen maatte selv bringe Sagen paa Bane i sin Samtale med Bismarck, men denne var nu mindre stemt for Forslaget end forrige Gang og fandt endnu Øieblikket ugunstigt. Han syntes forresten at fø

BREV TIL: Falbe, Christian Frederik; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-05-10)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien . Kjøbenhavn , 10. Mai 1866 . Jeg har modtaget Deres Indberetning Nr. 46 og billiger fuldstændigt at De har sagt til Hertugen af Grammont at De var uden nogensomhelst Antydning om den kgl. Regerings eventuelle Holdning i Tilfæld

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-05-10)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 10. Mai 1866 . Efter at have modtaget Baron Plessens Beretning om Udfaldet af det ved ham i Berlin foretagne Skridt, finder jeg at der for Øieblikket ikke kan være andet at giøre for os end at lade den franske

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-05-10)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Kjøbenhavn , 10. Mai 1866 . Hoslagt sender jeg Dem Afskrift af den Beretning, som Baron Plessen efter sin Tilbagekomst hertil har givet mig om sin sidste Samtale med Grev Bismarck, og som jeg beder Dem confidentielt at b

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-05-12)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 12. Mai 1866 . Kjære Vedel, Jeg maa opsætte til en anden Leilighed, at besvare den største Deel af Deres Brev af Torsdag Det nævnte Brev synes ikke at være bevaret, hvorfor adskilligt i dette Brev er uklart. . Men den sidste D

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-05-13)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 13. Mai 1866 . . . . Rigsdagen endte igaaraftes og vedkommende Opponenter »Tscherning og Adjutant« sagdes i Thinget at ville af reise med det Allerførste for at sætte Himmel og Jord i Bevægelse; var de ydre Forhold ikke saa betænke

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-05-17)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 17. Mai 1866 . Kjære Vedel, Tak for Deres Brev af Torsdag som har krydset nogle Meddelelser fra mig der, foruden at berøre den Gjenstand De omtaler, ogsaa angaae nogle Spørgsmaal, De tidligere har forelagt mig. . . . Thile spu

BREV TIL: Raasløff, Waldemar Rudolph; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-05-18)
Udenrigsminister Grev Frijs til Generalmajor Raasløff , Gesandt i Washington . Kjøbenhavn , 18. Mai 1866 . Jeg har modtaget Deres Indberetninger om den vestind. Sag indtil Nr. 22 incl. og jeg takker Dem for den fortsatte Iver og Takt hvormed De behandler denne vanskelige Sag og for den Omhyggel

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-05-18)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Fortrolig. Berlin , 18. Mai 1866 . Deres Excellence, Siden den oprindelig ved det slesvigholsteenske Spørgsmaal fremkaldte Spænding mellem Preussen og Østerrig er begyndt at træde tydeligere frem, har der, som Deres Excellenc

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-05-18)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Fortrolig. Berlin , 18. Mai 1866 . Deres Excellence, Den i min allerærbødigste Indberetning Nr. 27 omhandlede Samtale med Grev Bismarck fandt Sted iforgaars Aftes ifølge min Begjæring og var væsentlig foranlediget ved mit Øns

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-05-18)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Fortroligt. Berlin , 18. Mai 1866 . Kjære Frijs, Til at søge en Samtale med Grev Bismarck har jeg foruden de i mine officielle Rapporter anførte Motiver, ogsaa havt den Bevæggrund, at see at erfare hvorledes han stillede sig

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-05-25)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 25. Mai 1866 . Kjære Vedel, ... Af mit Telegr. Telegram fra Quaade 22/5 (Koncept): Jeg har idag telegrapheret til Paris: Moltzen skal idag være reist til Paris. Vil sikkert søge at see Kaiseren. Jeg har skrevet foreløbigt til

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-05-26)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 26. Mai 1866 . Kjære Vedel, Baron Nicolay har spurgt mig om jeg havde Noget til Kbhvn. Men da jeg skrev igaar og der siden Intet er passeret, hvortil kommer, at Guldencrone jo sandsynligviis vil kunne reise en af Dagene, har j

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1866-uu-uu)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Fredag. [1866 Foraar.] Kjære Kammerherre. . . . Det troes for sikkert i Berlin at vi, i Tilfælde af at det gaaer Preussen mindre godt, skulde ville gribe Leiligheden til at falde over det — derfor er Düppel og Als stærkt besat. Herregu

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1866-05-28)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Direktør P. Vedel . Wien , 28. Mai 1866 . Kjære Directeur. . . . Det gjør mig ondt af Deres forrige Brev at see, at man endnu i Regjeringen har saa liden Tillid til Østerrigs gode Stemning. Jeg kan ikke betragte Gr. Mensds. Yttringer som løse, og jeg troer

BREV TIL: Bülow, Carl Ernst Johan; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-06-05)
Udenrigsminister Grev Frijs til General Bülow , Gesandt i London . Confidentielle. Copenhaque , 5 juin 1866 . Monsieur le Général. Vous vous rappelez les paroles avec lesquelles le comte Russell accompagna la proposition que de concert avec les autres puissances il mit en avant dans la séance d

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-06-05)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Kjøbenhavn , 5. Juni 1866 . Hoslagt sender jeg Dem Copi af de confidentielle Depescher, som tilstilles idag de kongelige Gesandter i Petersborg og London i Forbindelse med den identiske Depesche. Jeg henstiller til Dem at

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-06-05)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Confidentiel. Copenhaque , 5 juin 1866 . M. le Comte. Lorsque vers la fin de 1863 l’Empereur Napoléon convia l’Europe à se réunir en un congrès général pour rechercher les moyens de conjurer les dangers que prévoyait sa h

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; Bülow, Carl Ernst Johan; von Plessen, Otto; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-06-05)
Udenrigsminister Grev Frijs til Gesandterne i Paris, London og St. Petersborg . Copenhague , 5 juin 1866 . A la paix de Vienne le Danemark, accablé par les forces supérieures de ses adversaires, s’est vu contraint de leur céder les trois duchés qui faisaient partie de la monarchie danoise, et

BREV TIL: Vind, Carl Rudolph Emil; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-05-05)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerjunker Vind , Chargé d’affaires i St. Petersborg . Confidentielle. Copenhague , 5 juin 1866 . Monsieur. Lorsque vous aurez l’honneur de remettre entre les mains de S. E. le Vice-Chancelier la dépêche que je vous ai adressée aujourd’hui, je vous prie d’expri

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1866-06-08)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 8. Juni 1866 . Synes De ikke at Meddelelsen af Noterne bør opsættes, til der atter er Sandsynlighed for Conferencens Sammenkomst. Moltke. Chiffertelegram, indleveret i Paris 8. Juni 1866 Kl. 4.55 Efterm., modtaget

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-06-09)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Kjøbenhavn , 9. Juni 1866 . Sig ved Afgivelsen af Depesche Nr. 11 at De telegrafisk er instrueret til at tilføie at uagtet vor Udtalelse under de forandrede Forhold for Øieblikket ikke faaer praktisk Betydning, har Regeri

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1866-06-12)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 12. Juni 1866 . Drouyn fraraader os enhver Væbning. Moltke. Chiffertelegram, indleveret i Paris 12. Juni 1866 Kl. 5.55 Efterm., modtaget s. D.

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1866-06-12)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 12 juin 1866 . Monsieur le Comte, J’ai l’honneur d’accuser réception à Votre Excellence des dépêches Nr. 11, 12 & 13, Trykt Side 187 ff. qu’Elle a bien voulu m’adresser en date du 5 de ce mois. Conformément aux or

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1866-06-14)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 14. Juni 1866 . Herr Greve. . . . Samtalen [13. Juni med Grev Mensdorff om Frankrigs Stilling] fortsattes om Begivenhederne i Hertugdømmerne, og paa mit Spørgsmaal om han vidste, hvilken Styrke General Manteuffel havde ef

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1866-06-14)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Herr Greve. Wien , 14. Juni I Brevet staar: Januar. 1866 . Under en Samtale, som jeg idag har havt med Herr v. Biegeleben udtalte han, at den nærværende i Hertugdømmerne indtraadte Tilstand ikke alene stred mod Preussens Forpli

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-06-15)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 15. Juni 1866 . Indesluttet sender jeg Dem det mig igaar meddeelte Udkast til det nye tyske Forbund, udarbeidet af Bismarck, overleveret af Heydebrand, hvem dette engang ved Leilighed sendes tilbage; practisk Betydning vil det vel

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-06-16)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 16. Juni 1866 . Kjære Quaade! Endskjøndt jeg ikke har noget Nyt at meddele Dem herfra kan jeg dog ikke lade hengaae længere Tid uden ret hjerteligt at takke Dem for Deres sidste venlige Linier. Efter al Sandsyn

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1866-06-20)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 20. Juni 1866 . Jeg har vigtige Meddelelser at gjøre og beder i Uvished om Brevskaber naae sikkert om Befaling at komme til Kjøbenhavn. Falbe. Chiffertelegram, indleveret i Wien 20. Juni 1866 Kl. 1.40 Efterm.

BREV TIL: Falbe, Christian Frederik; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-06-21)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien . Kjøbenhavn , 21. Juni 1866 . Jeg tør ikke bemyndige Dem til at reise Selv, men beder Dem sende en eller anden ung Dansk eller Deres Tjener, som Coureer til det danske Overpostamt i Lybek. — Frijs. Koncept med Grev Frijs’s Haan

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1866-06-23)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 23. Juni 1866 . Instrux umulig at udføre, hvorfor jeg nødes til at reise. Falbe. Chiffertelegram, indleveret i Wien 23. Juni 1866 Kl 4.20 Efterm.

BREV TIL: Falbe, Christian Frederik; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1866-06-24)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien . Kjøbenhavn , 24. Juni 1866 . Behag at afvente yderligere Instrux fra Grev Frijs. Vedel. Koncept med P. Vedels Haand til Chiffertelegram, indleveret i København 24. Juni 1866 c. Kl. 2.30 Efterm.

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1866-06-24)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 24. Juni 1866 . [Har efter Tilsigelse lige haft en Samtale med Grev Mensdorff, der havde tænkt at medgive ham et Brev til Grev Frijs »for formelt at bekræfte hans Ord«.] Hr. von Biegelebens Yttringer om, at den kongelige

BREV TIL: Falbe, Christian Frederik; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-06-25)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien . Kjøbenhavn , 25. Juni 1866 . Da jeg ikke kjender de Grunde, der bevæge Dem til at troe at kunne fravige min Ordre om ikke at indfinde Dem personlig, men at sende en paalidelig Mand, maa jeg indskrænke mig til at giøre Dem ansv

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1866-06-25)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 25. Juni 1866 . Herr Greve, Tiden tillod mig ikke igaar saa fuldstændigt, som jeg maatte ønske det for at undgaae mulig Mistydning, at fremsætte Anledningen og Grundene for min Handlemaade. Deres Excellence vil vistnok h

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1866-06-25)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Mandag, 25. Juni 1866 . Kjære Kammerherre. Skulde De høre Noget om at Falbe fra Wien er reist hertil Kbhvn., saa maa De ikke blive urolig og saavidt muligt fjærne alle Mistydninger af en saadan Reise under nærværende Forhold. F. handle

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1866-06-28)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Torsdag [28. Juni 1866.] Kjære Kammerherre. Heldigvis fik vi itide stoppet Falbe i den intenderede Reise, som netop under disse Omstændigheder vilde have taget sig meget uheldigt ud.... Det seer forresten lidet trøsteligt ud, det Hele!

BREV TIL: Falbe, Christian Frederik; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-06-30)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien . Confidentiel. Kjøbenhavn , 30. Juni 1866 . I Depesche Nr. 68, overbragt hertil igaar af Grev Harold Moltke, har D. H. meddeelt mig en Samtale mellem Dem og Grev Mensdorff, i hvilken denne har udtalt: at efter den keiserl. Rege

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-06-30)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Kjøbenhavn , 30. Juni 1866 . Mit Svar paa den mig ved Grev H. Moltke igaar overbragte Depesche fra den kgl. Gesandt i Wien, som jeg vedlægger i Afskrift, vil D. H. erfare af den medfølgende uforseglede Instruction til Hr.

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-07-04)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 4. Juli 1866 . Kjære Quaade! Tak for Deres venlige Linier som stadfæstede Efterretningen om de preussiske Seiervindinger, der lade til at gjentage sig og fortsættes; dog haaber jeg, at der maa komme lidt Afvexl

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1866-07-05)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 5 juillet 1866 . Monsieur le Comte, J’ai l’honneur d’accuser réception à Votre Excellence de la dépêche (Nr. 14) qu’Elle a bien voulu m’adresser en date du 30 du mois passé et à laquelle étaient jointes copies de p

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1866-07-08)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Confidentiel. Wien , 8. Juli 1866 . Herr Greve, Jeg har iforgaars med den engelske Coureer modtaget Deres Excellences confidentielle Depeche Nr. 17 af 30te f. M. Jeg har ikke havt Leilighed til i Mellemtiden, at gjøre Grev Este

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-07-08)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 8. Juli 1866 . Kjære Quaade! Tak for Deres venlige Linier, som have givet mig meget at tænke paa i Anledning af den omtalte Personlighed og den Sag, som han skal sætte i Gang; dog har jeg ikke endnu kunnet fatt

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1866-07-21)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Lørdag, 21. Juli 1866 . Kjære Kammerherre. Jeg har længe ventet med at svare Dem paa Deres Brev, i hvilket De har meddeelt mig Deres Ønske at kunne ledsage Deres Familie hertil og tilbringe Sommerferien med Deres Søn, thi jeg har stadi

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-07-22)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Frydenlund , 22. Juli 1866 . Kjære Quaade! Jeg har ikke i de sidste Dage kunnet skrive Dem til og takke for Deres venlige Linier, men vi have Rigsdag og dette medtager mig altid noget baade legemlig og aandelig, foruden den

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-07-22)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 22 juillet 1866 . Préliminaires proposés par la Prusse et amendés par la France. Maintien de l’intégrité de l’Autriche sauf cession de la Vénétie; l’Allemagne du Nord constituée séparément avec la direction militaire

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1866-07-24)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 24. Juli 1866 . Herr Greve, Jeg havde den Ære igaar, ved et gjennem Gesandtskabet i Paris fremsendt Telegram at underrette Deres Excellence om, at en af Artiklerne af det franske Mæglingsforslag, som Østerrig har antaget

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1866-07-25)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 25 juillet 1866 . L’article des préliminaires porte textuellement: Les duchés de l’Elbe seront remis à la Prusse sauf les districts du nord du Slesvig dont les populations librement consultées désireraient être rét

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-07-26)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Copenhague , 26 juillet 1866 . Monsieur le Comte. Je viens de recevoir la dépêche télégraphique que vous m’avez envoyée lundi passé relativement à l’article des préliminaires de paix qui a trait aux duchés et M. Dotézac a

BREV TIL: Christian 9.; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-07-26)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kongen . Kjøbenhavn , 26. Juli 1866 . Allerunderdanigst Beretning. Jeg giver mig herved den Ære allerunderdanigst at indberette, at den kongelige Gesandt i Paris ad telegraphisk Vei har meddelt mig, at den Artikel af de preussisk-østerrigske Fredspræliminairer, so

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1866-07-27)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 27. Juli 1866 . Herr Greve, ... Den kongelige Regjering vil saaledes formeentlig komme til at deeltage i den almindelige Fredsslutning for Nordslesvigs Vedkommende. Dens Opgave turde da blive, at værne om og ved venskabe

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1866-07-27)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Direktør P. Vedel . Paris , 27. Juli [1866] . Kjære Etatsraad. ... Jeg vilde ønske at vi kunde snakke sammen, om kun en Times Tid, om den nye Stilling og om den Artikel i det franske Mediationsforslag, som, hvis Alt gaaer som vi nu have Ret til at haab

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-07-28)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 28. Juli 1866 . Den kgl. Regering har nu fra Paris modtaget officiel Bestyrkelse paa den Efterretning Deres HøivelҌaarenhed allerede tidligere havde seet Dem istand til at kunne bringe, navnlig at Fredsprælimin

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1866-07-31)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 31. Juli 1866 . Herr Greve, Den kongelige Gesandt i Paris har underrettet mig om, at den franske Udenrigsminister i en Samtale, han havde havt med ham den 25de dennes, havde udtalt som den Mening, han tillagde den Artike

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Bülow, Carl Ernst Johan; (1866-08-01)
General Bülow , Gesandt i London, til Udenrigsminister Grev Frijs . London , 1. August 1866 . Deres Excellence. Da jeg i Formiddags aflagde Besøg hos Udenrigsministeren erklærede denne, paa min derom gjorte Forespørgsel, at den engelske Regjering ikke havde Kundskab om, hvorvidt der ved den endeli

BREV TIL: Napoleon 3.; FRA: Christian 9.; (1866-08-02)
Kong Christian IX til Kejser Napoleon III . Copenhague , 2 août 1866 . Monsieur mon frère. Malgré les graves préoccupations qui se disputent l’attention de Votre Majesté Impériale, Votre pensée s’est arrêtée avec sympathie sur l’injustice manifeste qui fut infligée au Danemark lorsque la paix de

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-08-02)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 2. August 1866 . Kjære Quaade! Tak for Deres venlige Linier, der end yderligere bidrage til at paaskynde Udarbeidelsen af adskillige Sager og memoirer, som kunne gjøres fornødne og som hvis de end ikke bringe n

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-08-07)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Frijsenborg , 7. August 1866 . Kjære Vedel! Paa Dampskibet fra Corsør til Aarhuus, hvor jeg læste en mesterlig Artikel af Dagbladet fra 4de Aug. om den politiske Situation, fandt jeg tillige Artiklen om Rusland etc.; det faldt mig strax ind om

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1866-08-07)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 7. August 1866 . Herr Greve, Fredsunderhandlingerne ville tage deres Begyndelse imorgen i Prag, hvorhen Baron Brenner afreiser iaften. Jeg har ladet det være mig magtpaaliggende, ogsaa ved Samtaler med Baron Brenner at f

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1866-08-08)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Direktør P. Vedel . Paris , 8. August 1865 [Ɔ: 1866]. Kjære Etatsraad! Jeg takker Dem meget for Deres Brev af 2den dennes, som jeg har læst med stor Interesse og skal jeg nu tillade mig at besvare de vigtigste af de i Samme fremsatte Punkter. — Vanske

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-08-08)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Frijsenborg , 8. August 1866 . Kjære Vedel! Tak for Deres Linier igaar, om de end ikke vare meget opmuntrende, thi det forekommer mig meget uhyggeligt, at vi ikke høre et Ord fra Preussen og at man endog med Omhyggelighed undgaaer enhver Omtale

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-08-09)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 9. August 1866 . Deres Excellence. Efterat den kongelig preussiske Ministerpræsident om Aftenen den 4de d. M. samtidigt med Hans Majestæt Kongen af Preussen er vendt tilbage til Berlin, har Hans Excellence ifølge min

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-08-10)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Fortrolig. Berlin , 10. August 1866 . Deres Excellence. Til min allerærbødigste Indberetning af Gaars Dato Nr. 40 skal jeg tillade mig at knytte følgende fortrolige Bemærkninger: Minister-Præsidentens Yttringer og Holdning un

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Regenburg, Theodor August Jes; (1866-08-10)
Etatsraad Regenburg til Direktør P. Vedel . 10. August 1866 . Høistærede Etatsraad. Paa den af Dem dertil givne Foranledning, havde jeg sørget for, at en Mand i Haderslev, og en anden i Sundeved skulde bringe en Adresse i Gang. Sml. Mackeprang, 29 f. Fra Haderslev meldes mig nu, at der der har vær

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-08-10)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Fortrolig. Berlin , 10. August 1866 . Deres Excellence, Det vil ikke være Deres Excellence ubekjendt, at Herr Molzen for nogen Tid siden er vendt tilbage til Berlin, og jeg behøver da ikke at tilføie, at han, efter hvad jeg h

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-08-10)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 10. August 1866 . Kjære Vedel, Jeg skal endnu til mine Beretninger Nr. 40 og 41 Trykt som Nr. 157 og 158. føie den Bemærkning, som jeg fandt mindre paa rette Sted i en officiel Skrivelse, at Grev Bismarck, da jeg saa ham, bar

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1866-08-13/1866-08-14)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 13. August 1866 . [.Meddelelser omVaabenhvile og Fredsforhandlinger.] Som jeg erfarer, bestræber den preussiske Befuldmægtigede sig for en Forandring eller Udeladelse af den i Art. III Nordslesvig vedkommende Passus. den

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1866-08-14)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 14. August 1866 . Falbe melder: Preussen fordrer strøget Passus om fri Afstemning i Nordslesvig. Østrig føler sig fristet. Moltke. Chiffertelegram; efter den dechiffrerede Afskrift. Originalen findes ikke.

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-08-14)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 14. August 1866 . Kjære Quaade! Strax efter min Hjemkomst fra Jylland maa jeg dog bringe Dem min hjertelige Tak for de modtagne Depecher Nr. 40, 41 og 42 saavelsom den fortrolige Meddelelse, thi endskjøndt Resu

BREV TIL: ukendt FRA: Regenburg, Theodor August Jes; (1866-08-uu)
Betænkning af J. Regenburg . [ Før 15. August 1866 .] En Afstemning over hele Slesvig vil, som Stemningen er, give et gunstigt Udfald. En Deling vil berøve os en Del Stemmer, som ville føle sig nøie sammenknyttede med Sydslesvigerne; Sydens Tiltrækningskraft vil blive stærkere jo længere man gaaer

BREV TIL: ukendt FRA: Udenrigsministeriet, ; (1866-08-15)
Memoire fra Udenrigsministeriet . Copenhague , 15 août 1866 . Les préliminaires de paix, convenus entre la Prusse et l’Autriche et signés le 26 juillet à Nicolsburg, portent dans l’article 3 que »les populations des districts du nord du Slesvig seront de nouveau réunies au Danemark, si elles en ex

BREV TIL: ukendt FRA: Udenrigsministeriet, ; (1866-08-15)
Konfidentielle Motiver til Memoiren af 15. August 1866. 15. August 1866 . Hvor følgerigtigt og overeensstemmende med de faktiske Forhold i Slesvig det end vilde være, at den paatænkte Folkeafstemning i Hertugdømmet kom til at omfatte hele Landet, maa det dog efter Fredspræliminærernes Artikel 3 a

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-08-15)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Copenhague , 15 août 1866 M. le Comte. Vous verrez par le rapport de M. de Quaade, que je joins en copie, de quelle manière M. de Bismark a accueilli les ouvertures que conformément à mes ordres le Ministre du Roi à Berli

BREV TIL: Bülow, Carl Ernst Johan; von Plessen, Otto; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-08-15)
Udenrigsminister Grev Frijs til General Bülow , Gesandt i London , og Baron Plessen, Gesandt i St. Petersborg. Kjøbenhavn , 15. August 1866 . Uagtet Fredspræliminærerne mellem Østrig og Preussen som (Titl.) bekjendt indeholder et for os gunstigt Forbehold er det dog at forudsee at endnu mange V

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-08-15)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 15. August 1866 . Jeg takker Deres Høivelbaarenhed for Deres Depescher Nr. 40, 42 og billiger fuldstændigt den Maade paa hvilken De har indledet og gjennemført Deres Samtale med Grev Bismarck. Under nærværende

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-08-16)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 16. August 1866 . Kjære Quaade! Nok engang Tak for Deres Depecher saavelsom for det sidst modtagne Brev, hvoraf det fremgaaer, at Stemningen synes at være bleven lidt bedre; heri vil der naturligviis foregaae e

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1866-08-uu)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Torsdag. [August 1866.] Kjære Kammerherre. Tak for Deres Brev hvor lidet glædeligt det end var. Memoiren til Moltke er navnlig fremkaldt ved en Samtale mellem ham og Drouyn. Meddelelse herom maa formentlig indeholdes i et ikke bevaret

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1866-08-17)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 17. août 1866 . Monsieur le Comte, J’ai vu hier M. Drouyn de Lhuys et lui ai fait part de la communication qui m’était parvenue de Vienne touchant les efforts que ferait le gouvernement prussien pour obtenir la con

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Regenburg, Theodor August Jes; (1866-08-18)
Etatsraad Regenburg til Direktør P. Vedel . 18. August 1866 . Høistærede Etatsraad. Den paatænkte Deputation er da i det sidste Øieblik gaaet istykker; — 2 flensborgske Medlemmer ere her, for at faa at vide, om det er ønskeligt at Sagen optages igjen. — Jeg har lovet dem Besked paa Mandag. Er der

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1866-08-19)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 19. August 1866 . Herr Greve, Deres Excellences Telegram af 16de dennes har jeg havt den Ære at modtage. Den Meddelelse jeg, som berettet under 13de dennes, gav Hertugen af Gramont om de Vanskeligheder, der gjøres fra pr

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-08-21)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 21. August 1866 . Kjære Vedel, Jeg maa endnu bestandig holde fast ved hvad jeg alt tidligere har sagt, at det der her skal kunne gjøres ved os selv er meget Lidet. Det er Paris der i den Henseende udelukkende er af Vigtighed f

BREV TIL: Christian 9.; FRA: Napoleon 3.; (1866-08-22)
Kejser Napoleon III til Kong Christian IX . St. Cloud , 22 août 1866 . Monsieur mon Frère. Je serais bien heureux si mon intervention pouvait, comme je l’espère, rendre au Danemark la partie danoise du Schleswig. Votre Majesté veut bien d’avance me remercier de mes efforts; j’en suis très reconna

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1866-08-23)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 23 août 1866 . M. de Bismarck a assuré au Ministre de l’Empereur à Berlin que l’article trois des préliminaires se trouvera dans la paix définitive. M. Drouyn de Lhuys craint mauvaise application. Moltke. Chifferte

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1866-08-23)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 23. August 1866 . Herr Greve, Siden min ærbødigste Rapport Nr. 86 af 19de dennes, som afgik med en Reisende, har jeg dagligt holdt vaagent Øie med Gangen af Forhandlingerne i Prag og ingen Møie eller Overtalelse sparet,

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1866-08-24)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 24 août 1866 . Monsieur le Comte, Conformément aux instructions de Votre Excellence je me suis rendu hier, jeudi, chez M. Drouyn de Lhuys et lui ai donné lecture de la dépêche Nr. 19, que Votre Excellence a bien vo

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Bülow, Carl Ernst Johan; (1866-08-24)
General Bülow , Gesandt i London, til Udenrigsminister Grev Frijs . London , 24. August 1866 . Deres Excellence. I Overeensstemmelse med den i Depeche Nr. 6 af 15de ds. modtagne Instruction, har jeg samtalet med Lord Stanley og saa indtrængende som muligt opfordret til at det engelske Cabinet beny

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-08-24)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Fortrolig. Berlin , 24. August 1866 . Deres Excellence. Den herværende kongelig svensk-norske Gesandt har i Fortrolighed meddeelt mig Indholdet af en Depesche han har modtaget fra sin Regjering og som omhandler det slesvigske

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1866-08-26)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 26. August 1866 . Herr Greve, Jeg tvivler ikke om, at jeg imødekommer Deres Excellences Hensigter, naar jeg gjør opmærksom paa, at den Andeel, som Hertugen af Gramont har havt i, at Bestemmelsen om Nordslesvigs Tilbagegi

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-08-27)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 27. August 1866 . Kjære Quaade! Undskyld at jeg idag kun seer mig istand til at sende Dem et Par Linier for at meddele Dem, at jeg har udfærdiget og underskrevet Ansøgningen om congé for Dem samt at jeg idag fø

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-08-27)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 27. August 1866 . Kjære Vedel, . . . Jeg saae igaar en af det herværende U. Ministeriums Embedsmænd. Efterat vi først havde talt om mere almindelige Gjenstande, begyndte han selv at tale om Nordslesvig. Han sagde at man her og

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Vind, Carl Rudolph Emil; (1866-08-29)
Kammerjunker Vind , Legationssekretær i St. Petersborg, til Udenrigsminister Grev Frijs . St. Petersbourg , 29/17 août 1866 . Monsieur le Comte, Le général Manteuffel a quitté Saint Pétersbourg vendredi dr. après un séjour d’environ 14 jours en même tems que le Ministre de Prusse, Cte Redern, qui

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1866-08-29)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 29 août 1866 . Monsieur le Comte, [Omtaler at Frankrig næppe uil sætte noget alvorligt ind paa at formilde Sachsens Skæbne efter Nederlaget.] J’ai cru, M. le Comte, devoir vous faire connaître ces faits, attendu qu

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-09-04)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 4. September 1866 . For Deres venlige Skrivelse af 30te dennes[!] herved min Tak og kunde jeg meget ønske om vedkommende dolus hos vor kjære Landsmand kunde constateres, thi saa kunde jeg ved Leilighed, naar ha

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-09-08)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 8. September 1866 . ... Det lader til at have været Skjæbnens urokkelige Villie, at vor Ven Heydebrandt skulde have Modgang igaar, thi han tilsagdes af Overhofmarskallen W. T. v. Oxholm. til en Contradands og valgte min Hustru til

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Bülow, Carl Ernst Johan; (1866-09-13)
General Bülow , Gesandt i London, til Udenrigsminister Grev Frijs . London , 13. September 1866 . Deres Excellence. Under et Besøg igaar hos Lord Stanley spurgte jeg, om der var meddeelt Noget fra Berlin med Hensyn til Opfyldelsen af Løftet om Tilbagegivelse af en Deel af Slesvig. Lord Stanley sva

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-09-21)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Fortrolig. Berlin , 21. September 1866 . Deres Excellence. Den herværende kgl. storbritanniske Ambassadeur har ifølge sin Regjerings Befaling havt tvende Samtaler med Grev Bismarck angaaende Nordslesvig. Den ene Samtale fandt

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-09-27)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Kjøbenhavn , 27. September 1866 . Deres Høivelbaarenheds Samtale med Hr. de la Valette synes ikke at love nogen videre energisk Optræden af den franske Regering i Berlin til vor Fordeel. De Rygter som Aviserne have meddee

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-09-27)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 27. September 1866 . Kjære Quaade! . . . Prindsesse Dagmars Reise og Afsked fra Fædrelandet gik meget godt af; Forældrene ere forknytte og føle dybt Savnet, da hun var den oplivende Aand i Samlivet; man havde t

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-10-04)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 4. October 1866 . Kjære Quaade! Den tilsendte Commiteebetænkning Det preussiske Landdagsudvalgs Betænkning vedr. Hertugdømmernes Inkorporation. var ikke lystelig at see paa, og desværre kan man nok forstaae hv

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-10-05)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Confidentielle. Copenhague , 5 octobre 1866 . Monsieur le Comte. Monsieur le marquis de Moustier étant à présent entré en fonctions comme ministre des Affaires étrangères, je vous prie de saisir la première occasion qui s

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-10-06)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 6. October 1866 . Kjære Vedel, Jeg antager, at De har seet en Artikel der staaer i »Fædrelandet« for den 3die under Titelen: af et Brev fra Berlin »Fædrelandet« Nr. 229, hvor der gives et meget outreret Referat af Bismarcks Sa

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-10-15)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 15. October 1866 . Kjære Quaade! Vi have nu tilendebragt Valgene til Folkethinget, og endskjøndt Forandringen sikkerlig ikke kan siges at være til det Bedre, bilder jeg mig ind, at Kræfterne især i Begyndelsen

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1866-10-23)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 23. October 1866 . Herr Greve, Jeg har idag havt en Samtale med Grev Mensdorff, og idet jeg henledede denne paa det slesvigske Spørgsmaal, spurgte jeg Ministeren om den keiserlige Regjering i den senere Tid havde berørt

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-10-31)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 31. October 1866 . Kjære Quaade! Ligesom jeg stod i Begreb med at tilskrive Dem for i al Gemytlighed at underholde mig med Dem om Muurmestere, Snedkere og Sengefabrikanter til Frijsenborg kommer Deres Telegram

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-11-03)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 3. November 1866 . Kjære Quaade! . . . Kongen kom igaaraftes hjem fra Lerchenborg meget glad og fornøiet og jeg har imorges sat Hs. Majestæt fuldstændigt ind i Sagen; han har fuldkommen billiget den Vei, der er

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-11-07)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 7. November 1866. Kjære Quaade! . . . Den af os gjentagende omtalte Sag vil formodentlig komme i Orden om ikke i Berlin saa i Petersborg, jeg haaber, at Besøget, om et saadant finder Sted, vil blive kort, det v

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-11-09)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 9. November 1866 . Kjære Frijs, . . . C. Plessen har været her; men jeg troer ikke hans Reise har havt Noget at gjøre med Nordslesvig. Man siger mig, at han udelukkende har været her i Anledning af Militairudskrivnin

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-11-16)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Fortrolig. [ Berlin ], 16. November 1866 . Jeg troer at burde underrette Deres Excellence om, at efterat Herr Molzen nu stadig har opholdt sig i Berlin i omtrent et halvt Aar, er ogsaa den i min allerærb. Indberetning af 23.

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-11-16)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 16. November 1866 . Deres Excellence, Jeg benyttede den i min fortrolige Skrivelse af Dags Dato omhandlede Leilighed til for Herr von Thile at bringe den her i Udsnit vedlagte Artikel af »Norddeutsche Allgemeine Zeit

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-11-16)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 16. November 1866 . Kjære Vedel, . . . Indlagte Brev fra Hansen Jens Julius Hansen. tillader jeg mig at sende til Dem. Jeg havde sagt ham at jeg ikke godt kunde besørge det; men saa har han prakket det paa Guldencrone; og i G

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-11-22)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 22. November 1866 . Kjære Quaade! . . . Paa min . . . Reise til Boller og Frijsenborg hentede jeg mig en dygtig Forkjølelse, som har været lidt stræng for mig at bære endskjøndt jeg er vant til den Slags Angreb

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-11-23)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 23. November 1866 . Deres Excellence, Jeg havde igaar en Samtale med den k. preussiske Understatssecretair, hvoraf jeg skal tillade mig herved at gjengive Indholdet saa nøiagtigt som muligt. . . . Herr v. Thile . . .

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-11-25)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 25. November 1866 . Kjære Quaade! Ligesom jeg vilde sætte mig ned for at besvare Deres venlige Linier modtager jeg Deres Depeche, som skal blive besvaret imorgen eller en af de første Dage, endskjøndt den indeh

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-11-29)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 29. November 1866 . Kjære Quaade! . . . Af mit forrige Brev vil De have modtaget den bestemte Efterretning om Kronprindsens Ankomst, jeg har bedet Kongen om strax pr. Telegram at ville underrette mig om, naar D

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-12-05)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 5. December 1866 . Gode Directeur! . . . Jeg finder her paa mit Bord Ostesagen, over hvis Afgjørelse vor Ven Dotézac heller ikke vil blive fornøiet, men vist er det, at man ogsaa snart maa bede saavel Stat som de Industridrivende f

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-12-05)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 5. December 1866 . Kjære Quaade! . . . I dette Øieblik modtager jeg Telegram om, at Kronprindsen kommer imorgen tidlig og Afreisen vil da efter al Sandsynlighed blive tidligere, thi over 2 Dage bliver Opholdet

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-12-10)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 10. December 1866 . Kjære Quaade! Jeg modtog paa een Gang Deres Brev, hvoraf det glædede mig meget at faae Bestyrkelse paa min Tro om, at Kronprindsen vilde tiltale i Berlin som overalt, hvor han har viist sig,

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-12-12)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 12. December 1866 . Kjære Quaade! Tak for Deres venlige Skrivelse af 9de dennes, hvori jeg med stor Glæde har erfaret gjentagende, at det hele Ophold er faldet ud til vor Kronprindses Anbefaling, det har naturl

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-12-14)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 14. December 1866 . Deres Excellence. . . . Under Hs. k. H. Kronprindsens Ophold i Berlin er jeg ved tvende Leiligheder truffet sammen med Grev Bismarck, og ved den ene af disse Leiligheder har jeg i længere Tid kunn

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-12-17)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 17. December 1866 . Kjære Quaade! Tak for Deres tvende Breve, som jeg modtog igaar og hvoraf jeg forstaaer, at jeg har fremsat min Opfattelse af Forholdene noget skarpt og grelt; dette skal jeg med stor Villigh

BREV TIL: ukendt FRA: Hansen, Jens Julius; (1866-12-20)
Fra Jens Julius Hansen . Paris , 20. December 1866 . Deres Brev af 16de modtaget idag, og meddeler jeg Dem her after Tidsfølge en beretning om,hvad der i den senere Tid er foregaaet: 1)den 8de December forlod jeg Berlin med det indtryk, at det er Bismarcks hensigt virkelig at lade afstemme i nords

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-12-22)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 22. December 1866 . Kjære Vedel, ... Jeg vil ogsaa omtale for Dem, at Thile idag med Hensyn til Grev Bismarcks Tale i Annexionssagen tem- melig tydeligt har ladet mig forstaae, eller saagodtsom reentud sagt mig, at bemeldte Sa

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-12-24)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Frijsenborg , 24. December 1866 . ... Jeg har havt frygtelig travlt i disse Dage med mine egne Forretninger og har derfor ikke faaet Tid til at læse Aviserne; vil De være saa god at opbevare og sende mig til Nytaarsaften hvad der er sagt i det

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1866-12-24)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 24 décembre 1866 . Monsieur le Comte. ... Le discours prononcé dernièrement par monsieur de Bismark sur la question de la restitution du Slesvig du Nord a produit ici une certaine sensation. La plupart des organes

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-12-28)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 28. December 1866 . Deres Excellence, I min allerærbødigste Indberetning Nr. 57 [af 14. December 1866] har jeg omtalt den Mulighed, at man her vilde lade foretage Valg i Slesvig til det nordtydske Parlament, forinden

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-12-28)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Frijsenborg , 28. December 1866 . ... Bismarcks Tale har jeg ikke kunnet faae at læse, men jeg har Indtrykket af, at han søger at lege Blindebuk med Louis, Kejser Napoleon. kunde vi herved profitere Noget om end kun Lidet, da skal jeg ikke bek

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-12-29)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Frijsenborg , 29. December 1866 . Kjære Quaade! Tak for det Brev, som jeg igaaraftes modtog fra Dem og som var dateret den 25de fra Berlin, og hvilket jeg skynder mig med at besvare ikke alene for at takke Dem for al den Ul

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1866-12-31)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . 31. December 1866 . Kjære Kammerherre. . . . Tak for Deres Notits om Thiles Ord til Dem. Men hvad har man da isinde i Berlin, naar man troer at vi ville blive fornøiede? Paa anden Haand har jeg erfaret at Kauffmann skal have sagt at ha

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-01-02)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 2. Januar 1867 . Kjære Vedel, ... Jeg veed ikke hvorfra Kauffmann kan her have dannet sig en blot nogenlunde bestemt Mening om hvad man her vil. Jeg tilstaaer, en af Grundene hvorfor jeg ikke har kunnet give nogen bestemtere A

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-01-07)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 7. Januar 1867 . Kjære Quaade! . . . Den lille Historie, som De omtaler og som i hele sin Ubetydelighed er bleven lavet op til en forfærdelig Høide, har fundet en Berigtigelse i den franske Revue fra igaar, Rev

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Rasmussen Carlsen, Hans; (1867-01-12)
Hofjægermester H. R. Carlsen til N. F. S. Grundtvig . Raadhuusstræde , 12. Januar 1867 . Høierværdige Hr. Biskop Grundtvig! Kjære Ven! Jeg maa endnu ikke gaae ud, derfor skriver jeg Dem til. — Høgsbro har bragt mig Deres Forslag om at faae Rigsdagen til at udtale sig om vort Folks Ret i Slesvig

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-01-17)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 17. Januar 1867 . Kjære Quaade! Endskjøndt Tiden er meget knap for mig idag, kan jeg dog umulig lade hengaae længere Tid uden at takke Dem for Deres sidste kjærkomne og interessante Brev, der kom samtidig med R

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-01-18)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 18. Januar 1867 . Kjære Vedel, ... De vil have seet, at nu siger Prov. Correspondez ligefrem, at Valgene til Parlamentet skulle foretages i Slesvig før Afstemningen. ... G. Quaade. P. Vedels Privatpapirer.

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Rasmussen Carlsen, Hans; (1867-01-30)
Hofjægermester H. R. Carlsen til N. F. S. Grundtvig . Raadhuusstræde , 30. Januar 1867 . Høierværdige Hr. Biskop Grundtvig! I Anledning af Deres ærede Brev af Dags Dato tillader jeg mig at underrette Dem om, at jeg fastholder min Betragtning af, at jeg ikke vil indbringe Forslag om Adressen til

BREV TIL: Andræ, Carl Christopher Georg; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-02-03)
Udenrigsminister Grev Frijs til Gehejmeetatsraad C. Andræ . Kiøbenhavn , 3. Februar 1867 . Da Forespørgselen vedrørende de udenrigske Forhold vil finde Sted imorgen, vilde det være mig meget kjært om det maatte convenere Geheime-Etatsraaden at see hen til mig imorgen Formiddag imellem 10 og 11 f

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-02-05)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 5. Februar 1867 . Kjære Vedel, Siden jeg taler om Heydebrand, vil jeg dog bede Dem tænke paa, om der ikke kunde være Anledning til at omtale Molzen for ham. Denne Fyr er atter i fuld Virksomhed, og det naturligviis med det her

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-02-13)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 13. Februar 1867 . Kjære Vedel, . . . Det er ikke umuligt, at det slesvigske Spørgsmaal med det Allerførste kommer frem. Da jeg iforgaars præsenterede Knuth for Thile og udbedende mig hans Bistand for Postsagen og for Telegrap

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-02-13)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 13. Februar 1867 . Kjære Quaade! Dobbelt kjært var mig Deres sidste Brev, som jeg modtog med den engelske Coureer igaar, fordi jeg havde længtes meget efter at høre fra Dem og fordi jeg egentlig ikke med Rette

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-02-19)
Udenrigsminister Grev Frijs til Etatsraad Regenburg . Kjøbenhavn , 19. Februar 1867 . Herved er jeg saa fri at opfordre Dig til at sende mig et af Dig udarbeidet Udkast til den af os sidst under vor mundlige Samtale omtalte Protest; Det drejer sig om den Protest, som Ahlmann og Krüger vilde frem

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-02-19)
Indlæg i Udenrigsminister Grev Frijs’s Brev til Etatsraad Regenburg af 19. Februar 1867 . Det forekommer mig at den omspurgte Erklæring maatte have Følgende til Hovedindhold. Nordslesvigerne, hvis Sprog? og Nationalitet ikke er tydsk, ansee sig saa meget mindre for henhørende til det Nordtydske

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Wegener, Johan Jørgen Stiller; (1867-02-20)
Pastor Joh. Wegener til Etatsraad Regenburg . Halsted pr. Nakskov , 20. Februar 1867 . Hr. Etatsraad! Maa jeg tilskrive Dem nogle Ord; uagtet vort personlige Bekjendtskab er saare ringe, kjender jeg Dem dog meget godt deels fra min Broder deels fra hele Deres slesvigske Virksomhed. — Jeg blev iga

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-02-22)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 22. Februar 1867 . Deres Excellence, . . . Om den preussiske Regjerings Hensigter med Hensyn til det nordslesvigske Spørgsmaal er der i længere Tid aldeles intet Positivt kommet mig for Øre. Ifølge en Yttring, Hr. v.

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1867-02-23)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 23 février 1867 . Monsieur le Comte, Je m empresse de porter à la connaissance de Votre Excellence que le gouvernement impérial a cru devoir faire une démarche auprès du cabinet de Berlin touchant l’affaire du Sles

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1867-02-27)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Torsdag. [27. Februar 1867] . Kjære Kammerherre. 1. Jeg troer at jeg aldrig har giort Dem opmærksom [paa] hvorfor jeg især tillægger Værnepligtssagen saa stor Betydning, men det er fordi vi have Udleveringscartel med Preussen, der ogsa

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-02-28)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . 28. Februar 1867 . Kjære Quaade! Tak for Deres Brev med sidste engelske Coureer, hvori der dog endnu levnes os noget Haab, vi vare alt ifærd med at forberede Alt forinden vi i Søndags modtoge Deres politiske Rapport som opfo

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-03-01)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 1. Marts 1867 . Kjære Quaade! Overbringeren af dette Brev, Professor P. L. Panum. som De muligviis allerede kjender, og som jeg i al Fald paa det Varmeste kan anbefale Dem, er en overordentlig paalidelig Mand

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-03-01)
Udenrigsminister Grev Frijs til Etatsraad Regenburg . Kjøbenhavn , 1. Marts 1867 . Kjære Ven! Tak for Din Meddelelse men fremfor Alt for Brevets Indhold som i fuldeste Maal tilfredsstillede mig; jeg medgiver et Brev til Quaade som Anbefaling og Forklaring, da det naturligviis ligger i Sagens Nat

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1867-03-01)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , Ier mars 1867 . Monsieur le Comte, A la suite de la demande faite par le cabinet des Tuileries auprès de celui de Berlin touchant l’affaire du Slesvig du Nord et dont j’ai eu l’honneur d’entretenir Votre Excellence

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Panum, Peter Ludvig; (1867-03-02)
Professor P. L. Panum til Etatsraad Regenburg . Kiel, Bahnhofshotel , 2. Marts 1867 . Jeg har truffet V. og faaet Brev med til B. I dette og de flg. Breve fra Panum betyder V.: Valois, fransk Vicekonsul i Kiel; B.: Benedetti, fransk Ambassadør i Berlin; A.: Ahlmann; K.: Krüger; Q.: Quaade. Desud

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Panum, Peter Ludvig; (1867-03-04)
Professor P. L. Panum til Etatsraad Regenburg . Stadt Magdeburg, Mohrenstrasse 11 [Berlin] . Mandag, 4. Marts 1867 . Jeg ankom her igaar Morges Kl. 5. Efter at have opspurgt A.s og K.s Addresser (de vare flyttede fra det oprindelig opgivne Sted) gik jeg til dem. De vare i stor Quide hvad de skulde

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Panum, Peter Ludvig; (1867-03-05)
Professor P. L. Panum til Etatsraad Regenburg . Stadt Magdeburg, Mohrenstrasse 11 [Berlin] . 5. Marts 1867 . Igaar er Intet forefaldet og idag er intet Møde. Jeg var til Middag hos Q. Han havde filet noget paa Slutningspassus uden i nogen væsentlig Henseende at forandre den. Den nye Redaction har

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Scheel-Plessen, Wulff Heinrich Bernhard; (1867-03-05)
Grev Scheel-Plessen , Gesandt i Stockholm, til Udenrigsminister Grev Frijs . Stockholm , 5 mars 1867 . Monsieur le Comte, ... J’ai eu l’occasion de voir une lettre particulière de Berlin, adressée au comte de Manderström par une personne évidemment fort au courant des affaires, qui lui rend compt

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-03-07)
Udenrigsminister Grev Frijs til Etatsraad Regenburg . Kjøbenhavn , 7. Marts 1867 . Kjære Ven! Indesluttet sender jeg Dig Panums Brev tilbage; jeg haaber snart igjen at høre Noget fra den Kilde og vil først være ret beroliget, naar jeg erfarer at Hovedpræstationen nemlig Forbeholdet er taget og u

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-03-08)
Udenrigsminister Grev Frijs til Etatsraad Regenburg . Kjøbenhavn , 8. Marts 1867 . Kjære Ven! Det glædede mig at modtage den lille Meddelelse i dette Øieblik og endnu mere fordi den stadfæstede Vedkommendes Opfattelse fuldkommen i Lighed med hvad jeg tidligere har yttret for Dig vedrørende Bauer

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-03-08)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 8. Marts 1867 . Kjære Quaade! Skjøndt det ikke er længe siden, at De har hørt fra mig, maa jeg dog benytte et Øiebliks Frihed for at samtale lidt med Dem; af Aviserne vil De have seet, at man beskjæftiger sig m

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-03-13)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 13. Marts 1867 . Kjære Greve, ... Den herværende franske Ambassade har for nogle Dage siden faaet Afskrift af Grev Bismarcks Depesche til Grev Golz i det slesvigske Spørgsmaal. Den begynder med at sige, at, skjøndt m

BREV TIL: ukendt FRA: Ahlmann, Nicolai; (1867-03-15)
Fra Nicolaj Ahlmann . Berlin , 15. Marts 1867 . ... Krügers Valg er endnu ikke prøvet, og vi have den Overbeviisning, at det forsætlig opsættes for ikke at give ham Leilighed til at yttre sig. Igaar var der Valgprøver paa Dagsordenen, og Krüger var fuldt rustet til at træde i Skranken og paatale N

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1867-03-16)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 16 mars 1867 . Monsieur le Comte, J’ai exactement reçu les dépêches Nr. 2 & 3 que Votre Excellence m’a fait l’honneur de m’adresser sous la date du 27 février dr. J’ai eu l’occasion d’entretenir hier soir M. le Min

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-03-17/1867-03-18)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 17. Marts 1867 . Kjære Quaade! Jeg har ikke kunnet besvare Deres Breve tidligere, fordi jeg deels har været lidende, deels har havt meget at bestille, men jeg benytter det nærværende Øieblik, hvor jeg har Ro ti

BREV TIL: Panum, Peter Ludvig; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-03-22)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Professor P. L. Panum . Berlin , 22. Marts 1867 . Det har været en stor Beroligelse for mig, kjære Herr Professor, at modtage Deres venlige Linier af 10de d. M., og det er kun som Følge af en forøget, om end, som jeg troer, unødvendig Forsigtighed, at jeg

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1867-03-25)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Mandag, 25. Marts 1867 . Kjære Kammerherre. ... Mig forekommer vore Sager at staae inderligt slet. Minus de saftige Talemaader synes jeg destoværre at Fædrelandet havde Ret i sin Artikel i Fredags. En ledende Artikel i »Fædrelandet« 2

BREV TIL: Panum, Peter Ludvig; FRA: Schleisner, A. E. M. ; (1867-03-25)
A. E. M. Schleisner til Professor P. L. Panum . Berlin , 25. Marts 1867 . Høivelbaarne Hr. Professor! • • • Jeg blev aldeles forbauset da jeg i Deres Brev læste, at det var Dem kjært at høre at jeg saa ofte var sammen med vore fælleds Venner, da jeg nemlig i Følge Aftale med en lille Mand med bla

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-03-26)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 26. Marts 1867 . Kjære Quaade!... Vor Rigsdag gaaer som sædvanlig sin vante langsomme Gang og Arbeiderne i Udvalget om Hærorganisationen skride kun langsomt fremad, dog har jeg endnu godt Haab om at det ved Udh

BREV TIL: Panum, Peter Ludvig; FRA: Schleisner, A. E. M. ; (1867-03-29)
A. E. M. Schleisner til Professor P. L. Panum . Berlin , 29. Marts 1867 . Høivelbaarne Hr. Professor! Da den gode Leilighed har tilbudt sig, samtidig med at jeg sender Prof. Barfoed nogle for ham indkjøbte Apparater, ogsaa at kunne faae en lille Pakke sikkert i Deres Hænder, saa have vi benyttet

BREV TIL: Schleisner, A. E. M. ; FRA: Panum, Peter Ludvig; (1867-03-29)
Professor P. L. Panum til A. E. M. Schleisner . Nørrevold 8, 29. Marts 1867 . Kjære Herr S. Jeg har rigtig modtaget Deres Brev, og takker Dem ret derfor. Saavel dets første som dets sidste Deel har jeg læst med stor Interesse. [Første Del handler om Schleisners private Forhold og Fremtidsplaner. ]

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-04-03)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 3. April 1867 . Kjære Quaade!... Fra Kongen har jeg Telegram i dette Øieblik om, at han bliver Mandagen, sin Fødselsdag, over i London.... Her er man i Publikum i stor Uro over Luxemborg-Affairen og de dermed i

BREV TIL: Panum, Peter Ludvig; FRA: Schleisner, A. E. M. ; (1867-04-04)
A. E. M. Schleisner til Professor P. L. Panum . Berlin , 4. April 1867 . Høivelbaarne Hr. Professor! Jeg griber Leiligheden til, rigtignok i al Hast at sende Dem et Par Linier.... Efter Aftale med Blaae Bri. have vi besluttet ikke længere at holde mit Venskabsforhold til vore Venner hemmeligt da

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-04-05)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 5. April 1867 . Deres Excellence. ... I det slesvigske Spørgsmaal er Intet forefaldet med Undtagelse af de enkelte Yttringer, hvormed de tvende nordslesvigske Rigsdagsmedlemmer af og til bringe deres Nærværelse og he

BREV TIL: Salicath, Carl; FRA: Krüger, Hans Andersen; (1867-04-06)
H. A. Krüger til Advokat Carl Salicath . Berlin , 6. April 1867 . Kjære Salicath! Paa staaende Fod skal jeg besvare Deres Skrivelse jeg modtog i Morges, hvis Indhold var alt Andet end hyggelig og opmuntrende. Skaus og Juhls Mission samt det vundne Resultat af samme, og det korte men forstaaelige

BREV TIL: ukendt FRA: Krüger, Hans Andersen; (1867-04-06)
Fra H. A. Krüger . Berlin , 6. April 1867 . Kjære Ven! Indlagte Brev til Salicath er du nok saa god at overlevere ham snarest mueligt, han skrev mig til i Gaar i Anledning af Edsfæstelsen af det ældre værnepligtige Mandskab, og det er mit Svar paa denne hans Skrivelse her følger, du kan gjerne læs

BREV TIL: Panum, Peter Ludvig; FRA: Schleisner, A. E. M. ; (1867-04-08)
A. E. M. Schleisner til Professor P. L. Panum . Berlin , 8. April 1867 . Høivelbaarne Hr. Professor! ... Jeg er meget beslaglagt af vore Venner, som synes at finde Behag i mit Selskab, og naar jeg derfor først kommer seent hjem om Aftenen fra dem er jeg for træt og anstrengt til at paatage mig no

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-04-15)
Udenrigsminister Grev Frijs til Etatsraad Regenburg . Kjøbenhavn , 15. April 1867 . Kjære Ven! Da jeg formoder at Schleisner idag er kommet til Byen beder jeg Dig om at sørge for at jeg kunde faae ham at see imellem 2 og 4 idag i Udenrigsministeriet, thi jeg skal rimeligviis i Rigsdag imorgen, p

BREV TIL: Schleisner, A. E. M. ; FRA: Regenburg, Theodor August Jes; (1867-04-15)
Etatsraad Regenburg til A. E. M. Schleisner . Kjøbenhavn , 15. April 1867 . Hvis De, som jeg har hørt, kommer til Byen idag, vilde jeg efter given Anledning bede Dem om at søge Conseilspræsidenten paa Amalienborg mellem 2 og 4. A. Regenburg. Cand. phil. O. A. Schleisners Papirer.

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Panum, Peter Ludvig; (1867-04-18)
Professor P. L. Panum til Etatsraad Regenburg . Kiel , 18. April 1867 . Jeg har talt med V[alois] og han er meget glad over de Berigtigelser jeg har foreslaaet ham. Hertug Carl har været her og havt lange Samtaler med ham. Carl har i Ballenstedt været sammen med Christian og denne har havt lange

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-04-19)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 19. April 1867 . Kjære Vedel, Jeg er bleven gjort opmærksom paa en Ting, som maaskee er aldeles tilfældig og ligegyldig, men som jeg dog ifølge Omstændighederne ikke kan med Bestemthed frakjende al Betydning, og som derfor, if

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Panum, Peter Ludvig; (1867-04-21)
Professor P. L. Panum til Etatsraad Regenburg . Leipsig, Hotel Rom , 21. April 1867 . Da jeg tilskrev Dem fra Kiel var Tiden saa kort at jeg kun havde Leilighed til at meddele Dem det Vigtigste, og det var jo unægtelig den om Carls Indiscretion og om Beskyttelsen imod Skud. Det er senere faldet m

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-04-23)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 23. April 1867 . Kjære Quaade! Hjemkommen igaaraftes fra Jylland... erfarer jeg idag ved at komme herop i Ministeriet, at Deres Frue imorgen vil forlade Byen og kan jeg ikke undlade at benytte denne Leilighed f

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-04-24)
Udenrigsminister Grev Frijs til Etatsraad Regenburg . Kjøbenhavn , 24. April 1867 . Indesluttet sender jeg Dig Dine 2 Breve tilbage; Tak for Laan og jeg skal benytte mig af Oplysningerne med største Discretion, dog troer jeg ikke stort paa Carls Meddelelser. Saasnart Indenrigsministeren kommer h

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1867-04-25)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . 25. April [1867] . Kjære Kammerherre. Det er et snurrigt Telegram som Memor. dipl. indeholder om at Preussen skulde have tilbudt os Nordslesv. mod at vi forbleve neutrale, men at vi skulde have afslaaet det. Berl. Tid. dementerer dette

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-05-06)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 6. Mai 1867 . Kjære Quaade! Tak for Deres sidste Brev, som jeg modtog igaar ved min Hjemkomst fra Frydenlund, hvor jeg med Familie havde feiret min Søns 18aarige Fødselsdag og da imorgen Schleisner reiser tilba

BREV TIL: Christian 9.; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-05-10)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kongen . Kjøbenhavn , 10. Mai 1867 . Allerunderdanigst Forestilling. Den 7de d. M. modtog jeg Hr. von Heydebrand, som efter Ordre fra sin Regjering gjorde mig følgende mundtlige Meddelelse. Ved Pragerfredens Artikel V havde Preussen under visse nærmere angivne Mod

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-05-11)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Copenhague , 11 mai 1867 . Monsieur. Dans une entrevue que j’ai eue avec le Ministre de Prusse le 7 courant, monsieur de Heydebrand s’est expliqué à peu près dans ces termes: Le gouvernement danois connaît l’engagement que

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-05-15)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 15. Mai 1867 . Kjære Quaade! Det er muligt at dette Brev kan komme til at henligge længere Tid uden at afsendes, da der saa sjeldent drage Reisende til Rerlin og jeg har ganske bestemte Erfaringer med Hensyn ti

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-05-17)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Friis . Berlin , 17 mai 1867 . Monsieur le Comte, Conformément aux ordres que Votre Excellence a bien voulu me faire parvenir par Sa dépêche Nr. 9 du 11 d. c. je me suis empressé de demander une entrevue à monsieur le comte de Bismar

BREV TIL: von Heydebrand und der Lasa, Tassilo; FRA: von Bismarck-Schönhausen, Otto Eduard Leopold ; (1867-05-23)
Grev Bismarck til von Heydebrand und der Lasa, preussisk Gesandt i København . Berlin , 23. Mai 1867 . Ew. Hochwohlgeboren erhalten in der Anlage Abschrift einer mir von Herrn von Quaade mitgetheilten Depesche des Herrn Ministers v. Frijs, d. d. Kopenhagen den 11. d. M., welche durch die Eröff

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-05-24)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 24. Mai 1867 . Kjære Quaade! Endskjøndt Tiden er knap i disse Dage, hvor vi have de mange fyrstelige Besøg, og hvor jeg desuden stadig maa have Conference med Udvalget, kan jeg dog ikke undlade at meddele, at j

BREV TIL: Andræ, Carl Christopher Georg; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-05-28)
Udenrigsminister Grev Frijs til Gehejmeetatsraad C. Andræ . Kjøbenhavn , 28. Mai 1867 . Hvis det var Dem muligt gode Geheime-Etatsraad! at see op til mig i Ministeriet idag henved Kl. 4 Eftermiddag vilde dette være mig overordentlig kjært, thi jeg skal Klokken 2 modtage den preussiske Minister o

BREV TIL: Christian 9.; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-05-31)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kongen . Kjøbenhavn , [Fredag] 31. Mai 1867 . Allerunderdanigst Forestilling. I Overeensstemmelse med hvad Grev Bismarck udtalte til Kammerherre Quaade, da denne afgav det efter Deres Majestæts Allerhøieste Resolution affattede Svar paa den i Begyndelsen af denne

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-05-31)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 31. Mai 1867 . Deres Excellence, . . . Hans kongelige Høihed Hertugen af Østergothland, Kronprins Oscar (II) af Sverige-Norge. som indtraf her den 24de d. M. paa Tilbagereisen fra Paris, fortsætter først idag sin Re

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-06-01)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Copenhague , 1er juin 1867 . Monsieur. Dans un entretien que j’ai eu mardi dernier (ɔ: 28. Mai) avec Monsieur de Heydebrand, ce ministre m’a communiqué une dépêche de son gouvernement dont je vous transmets ci-joint la copi

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-06-01)
Udenrigsminister Grev Frijs’s Udkast til Instruks for Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . 1. Juni 1867 . Det er os en Tilfredsstillelse, skikket til at styrke vore bedste Forhaabninger, naar den preussiske Regjering anerkjender vor Beredvillighed til at komme den imøde til Opnaaelse af en Vi

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-06-01)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 1. Juni 1867 . Ved at tilstille Deres Høivelbaarenhed Instruction Nr. 10 med Bilag har jeg kun nogle faae Ord at tilføie til nærmere Oplysning for Dem selv. Min Samtale med Hr. v. Heydebrand, da han forelæste m

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-06-01)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Corif. Kjøbenhaun , 1. Juni 1867 . Samtidigen med at D. H. modtager Instr. Nr. 14 har jeg ganske paa samme Maade skrevet til den kgl. Gesandt i London, hvorimod jeg i min Dep. til Kmh. Vind har søgt at bringe det russ. Ca

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-06-01)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 1. Juni 1867 . Kjære Quaade! Tak for Deres sidste Brev, som jeg vilde have forekommet ved at bringe Dem min varme og hjertelige Lykønskning til Storkorset, Kammerherre Quaade havde 26. Maj 1867 faaet Storkors a

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-06-03)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 3. Juni 1867 . Grev B. reiser imorgen. Kan ikke see mig idag og vil med- dele mig, om han kan imorgen. Jeg venter Ordre for benægtende Tilfælde. Quaade. Chiffertelegram, indleveret i Berlin 3. Juni 1867 Kl. 2.580 Eft

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-06-03)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 3. Juni 1867 . Dersom De ikke kan modtages, vil De afgive til Thile eller ved Note, om muligt, inden Grev Bismarck afreiser. E. Frijs. Koncept med Frijs’ Haand til Chiffertelegram (bl. Indberetningerne fra Berl

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: von Bismarck-Schönhausen, Otto Eduard Leopold; (1867-06-03)
Grev Bismarck til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Berlin , 3. Juni 1867 . Der Minister-Präsident beehrt sich Herrn von Quaade auf das gefällige Schreiben von gestern ergebenst zu benachrichtigen, dass es ihm wegen dringender Geschäfte unmöglich ist denselben heute zu empfangen, dass er

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-06-04)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 4. Juni 1867 . Paa Deres Henstilling Ikke bevaret, maaske mundtlig. gik jeg fuldkomment ind, da jeg ved den hurtige Expedition under Fleres Tilstedeværelse hos mig mere tænkte paa hvad Indtryk og Indflydelse Depechen kunde have pa

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-06-04)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 4. Juni 1867 . Kjære Quaade! Med Güldencrone maa jeg dog sende Dem et Par Ord idag for at underrette Dem om, at det naturligviis var af stor Vigtighed, at Depechen afgaves, paa hvad Maade nu kunde skee, forinde

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-06-04)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 4. Juni 1867 . I Henhold til den igaar stedfundne telegraphiske Correspon- dance har jeg herved den Ære at fremsende Afskrift af en Note, hvorved jeg idag har tilstillet den k. preussiske Mi- nisterpræsident en Afskr

BREV TIL: von Bismarck-Schönhausen, Otto Eduard Leopold; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-06-04)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Grev Bismarck . 4 juin 1867 . Monsieur le Comte, En m’informant qu’il Lui était impossible de me recevoir hier, Votre Excellence a bien voulu me faire espérer que peutêtre il me serait permis de me présenter chez Elle aujourd’hui pour m’acquitter d’un ordr

BREV TIL: Schleisner, A. E. M. ; FRA: Ahlmann, Nicolai; (1867-06-12)
N. Ahlmann til cand. pharm. A. E. M. Schleisner . Dalmose ved Fredriksborg , 12. Juni 1867 . Kjære Ven, gode Landsmand, jeg er her i det deilige Nordsjælland hos min Broder og min gamle Moder tilligemed min Kone og min Datter. Livet her forekommer mig som en Ferie i Skoletiden, saa behageligt er

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-06-13)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 13. Juni 1867 . Kjære Quaade! Endskjøndt jeg ikke har Noget af Betydenhed at berette maa jeg dog da en passende Leilighed tilbyder sig idag benytte denne for at takke Dem for de tvende modtagne Breve; desværre

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1867-06-17)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Mandag, 17. Juni [1867] . Kjære Kammerherre! . . . Jeg er i den Grad i Restance at jeg end ikke har sendt Dem min oprigtige Lykønskning i Anledning af Storkorset, skjøndt den vist skinnede frem af mit Telegram. De kunde sige som Friman

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-06-17)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 17. Juni 1867 . Kjære Quaade! . . . Jeg sender Dem Moltkes Depecher med Coureren for at De kan være fuldkommen au fait med Alt, hvad der passerer og jeg kan som Supplement hertil føie at jeg er temmelig sikker

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-06-18)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn , 18. Juni 1867 ]. Kjære Quaade! Endskjøndt jeg har skrevet Dem for nylig et Brev som De rimeligviis vil modtage samtidigt med dette kan jeg dog ikke undlade at meddele Dem, at Hrr. v. Heydebrand for et Øieblik

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1867-06-18)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 18 juin 1867 . Monsieur le Comte, Ainsi que me l’avait enjoint Votre Excellence j’avais fait parvenir à M. de Moustier en même temps qu’au prince Gortschakow, copie de la dépêche de M. de Bismark du 23 mai & de cel

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: von Heydebrand und der Lasa, Tassilo; (1867-06-18)
Heydebrand u. der Lasa , preussisk Gesandt i København, til Udenrigsminister Grev Frijs . Kopenhagen , 18. Juni 1867 . Der Unterzeichnete Königlich preussische Gesandte hat wiederholt die Ehre gehabt, in vertraulicher Unterredung die Aufmerksamkeit des Königlich dänischen Herrn Conseil-Präsidenten

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1867-06-19)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 19. Juni 1867 . Moustier bifalder Regjeringens Holdning. Troer endnu muligt, at Preussen opgiver sine Fordringer. Opfordrer til at holde ud. Depeche med første Leilighed. Moltke. Chiffertelegram, indleveret i Paris

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-06-19)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 19. Juni 1867 . Kjære Vedel! Lige siden vi toge Afsked udenfor min Port har jeg ikke kunnet undlade at tænke paa Deres Bemærkninger, men jeg har uagtet jeg har bestræbt mig for en saa rolig og lidenskabsløs Overveielse som muligt d

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-06-24)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Copenhague , 24 juin 1867 . Je tiens à connaître immédiatement votre idée. Schleisner peut apporter votre lettre. Frijs. Koncept med P. Vedels Haand til Chiffertelegram, indleveret i København 24. Juni 1867, modtaget s. D.

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-06-25)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 25 juin 1867 . J’écris aujourd’hui. Quaade. Chiffertelegram, indleveret i Berlin 25. Juni 1867 Kl. 6.16 Efterm., modtaget s. D.

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-06-25)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Fortrolig. Berlin , 25. Juni 1867 . Deres Excellence, I Anledning af den under 18de d. M. af den kongelige preussiske Gesandt i Kjøbenhavn indgivne Note om det nordslesvigske Anliggende, har jeg anseet det for min Pligt at me

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-06-26)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Confidentielle. Copenhague , 26 juin 1867 . M. le Comte. J’ai exactement reçu votre rapport Nr. 35 Trykt som Nr. 302. qui m’a beaucoup intéressé et je vous remercie de la manière dont vous vous êtes acquitté de la démar

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-06-27)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 27 juin 1867 . Gazette universelle du Nord de l’Allemagne publie ce soir la note du 18 dans affaire Slesvig. Gazette dit: Nous avons été mis à même de publier etc. etc. etc. Quaade. Chiffertelegram, indleveret i Berl

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-06-28)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 28. Juni 1867 . Efter igaar Aftes at have fundet den preussiske Note af 18de d. M. i det nordslesvigske Anliggende aftrykt i »Norddeutsche Allgemeine Zeitung«, har jeg idag gjort Herr von Thile opmærksom paa, at hvis

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-06-28)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Fortrolig. Berlin , 28. Juni 1867 . Deres Excellence, Den herværende franske Ambassadeur, der omtrent samtidigt med Kongen af Preussen havde begivet sig til Paris for at være tilstede ved Hans Majestæts Besøg ved det franske

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-07-02)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 2. Juli 1867 . Kjære Quaade! For Deres mange og kjærkomne Breve maa jeg bringe Dem min hjertelige Tak, thi Intet bidrager mere til at oplyse og klare Situationen end slige gjensidige frie Meddelelser foruden de

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1867-07-02?)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Tirsdag [2.? Juli 1867] . Kjære Kammerherre. Deres Depeche Nr. Formentlig Nr. 17 af 25. Juni 1867, her trykt som Nr. 308. har i høi Grad interesseret mig, fordi den i mange Maader bestyrkede Tanker, som jeg selv har havt og overveiet,

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-07-03)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 3. Juli 1867 . Kjære Vedel! Igaaraftes modtog jeg fra Knudsen Redaktøren af »Berlingske Tidende«, Etatsraad J. F. C. Knudsen. De omtalte Artikler findes i Berl. Tid. 3. og 4. Juli 1867. et Udkast til de Ord, der skulde ledsage bem

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-07-04)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 4. Juli 1867 . Kjære Vedel! Endskjøndt jeg nødig vil forstyrre Dem i Udarbeidelsen, maa jeg dog gjøre opmærksom paa, at det vil være i høieste Grad ønskeligt, at der i vort Svar skarpt skjelnes imellem Forhandlingerne imellem Preus

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1867-07-05)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Confidentielle. Paris , 5 juillet 1867 . Monsieur le Comte, Conformément aux instructions renfermées dans la dépêche télégraphique que Votre Excellence me fit l’honneur de m’adresser en date du 21 juin dr., je m’empressai

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-07-05)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 5. Juli 1867 . Kjære Vedel, Ifølge Deres Opfordring skal jeg her kortelig meddele Dem mine Bemærkninger til hvad De skriver mig i det med Prof. Melchior overbragte Brev. Det ovenfor som Nr. 314 trykte Brev. Jeg har aldrig være

BREV TIL: Christian 9.; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-07-06)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kongen . Kjøbenhavn , 6. Juli 1867 . Allerunderdanigst Forestilling. Som jeg allerede har havt den Ære i dybeste Underdanighed at meddele Deres Majestæt, har den herværende kongelig preussiske Gesandt den 18de f. M. tilstillet mig en Note, i hvilken han, i Betragt

BREV TIL: Panum, Peter Ludvig; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1867-07-06)
Direktør P. Vedel til Professor P. L. Panum . 6. Juli 1867 . Ja ganske vist soutenere vi vor Ret til Als og Dybbøl og hver Dag udtale vi at ingen Afgiørelse, ingen Retfærdighed er skeet saalænge de 2 Punkter forholdes os — det sige vi til Preussen og til de Andre. Hoslagt tilbagesender jeg Brevene

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-07-07)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 7. Juli 1867 . Kjære Quaade! . . . Det er en overordentlig Agitation og Bevægelse, der finder Sted i de tydske Blade vedrørende det slesvigske Spørgsmaal og det vil som sædvanlig føre til det samme Resultat, at

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-07-14)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 14. Juli 1867 . Kjære Quaade! Der er hengaaet længere Tid end sædvanligt uden at jeg har kunnet faae Tid til at skrive Dem til og er dette skeet, uagtet Tiden er mindre besat efter at vi ere blevne færdige med

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-07-15)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . 15. Juli 1867 . Skriver idag om fransk Demarche som gjøres imorgen i slesvigske Sag. Quaade. Chiffertelegram, indleveret i Berlin 15. Juli 1867 Kl. 7.02 Efterm., modtaget 16. Juli.

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-07-15)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 15. Juli 1867 . Deres Excellence, Hr. Lefebvre har i Anledning af den preussiske Note af 18. erholdt Paalæg om at udtale det franske Cabinets Anskuelser om det slesvigske Spørgsmaal. Disse Anskuelser ere som de udvik

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1867-07-16)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Tirsdag [16. Juli 1867] . Kjære Kammerherre! . . . Tusende Tak dernæst for Deres interessante Brev Formentlig det som Nr. 318 trykte Brev af 5. Juli 1867. om Noten, som Grev Frijs og jeg have været meget glade over at modtage. De vil

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-07-18)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 18. Juli 1867 . Kjære Vedel, Da jeg nylig skrev Dem til om min Søns forestaaende Reise hertil, omtalte jeg ikke, at han kunde bringe Sager med til mig, deels fordi jeg ikke endnu tør ansee ham for vederhæftig nok til at besørg

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-07-19)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Confidentiel. Berlin , 19. Juli 1867 . Deres Excellence, Den herværende keiserlig franske Chargé d’affaires har den 16de d. M. med Herr v. Thile havt den i min allerærbødigste Indberetning af 15de Nr. 19 bebudede Samtale om d

BREV TIL: von Bismarck-Schönhausen, Otto Eduard Leopold; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-07-20)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Grev Bismarck . Berlin , 20 juillet 1867 . Le soussigné a reçu l’ordre de présenter à Son Excellence Monsieur le Président du Conseil et Ministre des Affaires étrangères de Sa Majesté le Roi de Prusse les observations suivantes, en réponse à la note que l

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-07-20)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 20 juillet 1867 . Note remise. Mais j’ai dû faire deux changements tout formels; j’ai dit au commencement: »Le soussigné a reçu l’ordre etc. à monsieur le Président du Conseil et Ministre des Affaires étrangères de S

BREV TIL: Falbe, Christian Frederik; Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; Bülow, Carl Ernst Johan; von Plessen, Otto; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-07-22)
Udenrigsminister Grev Frijs til Gesandterne i Paris, London, Stockholm, Wien og St. Petersborg . Copenhague , 22 juillet 1867 . Monsieur. Je vous transmets sous ce pli copie de la note que le Ministre du Roi à Berlin vient de présenter au cabinet prussien, en réponse à celle que M. de Heydebra

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-07-25)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 25 juillet 1867 . Le Chargé d’affaires de France a reçu de la part du cabi- net des Tuileries lettre tendant à confirmer l’opinion expri- mée vers la fin de mon rapport Nr. 20 sur la portée de la démarche française.

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-07-26)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 26. Juli 1867 . Deres Excellence, Herr Lefebvre har meddeelt mig Indholdet af en Skrivelse, han har modtaget fra det franske Udenrigsministerium, og hvorved Marquis de Moustier billiger den forsonlige Form, hvori han

BREV TIL: Panum, Peter Ludvig; FRA: Andersen Bille , Carl Steen ; (1867-07-30)
Redaktør Bille til Professor P. L. Panum . 30. Juli 1867 . Høistærede! Valois er bange for, at vi gaae i Saxen og renoncere paa Als og Dybbøl. Jeg har beroliget ham, Ved Brev af 30/7 vedlagt Valois’ Indberetning af 31/7 1867 (Det franske U. M.s Arkiv, Paris.). men kjender forresten ikke vor sene

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1867-07-uu/1867-08-uu)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Lørdag [Juli—August 1867] . Kjære Kammerherre. Ja jeg har for Resten slet ikke Noget at sige Andet end giøre Dem en lille Visit, da det er saa længe siden De har hørt fra mig. Vi sidde roligt og vente paa Hr. v. Bismarcks Svar, som vel

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-08-05)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 5. August 1867 . Kjære Quaade! Tak for . . . det nys modtagne lange Brev; om den deri omhandlede Sag har jeg fuldkomment den samme Opfattelse som De, at Besøget kun er til Skade og vil give Anledning til Ophids

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1867-08-05)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 5 août 1867 . Monsieur le Comte, L’incident de la dépêche française sur l’affaire du Slesvig qui a mis en mouvement la presse de Berlin et celle de Paris se trouve presentement vidé; cependant il est resté ici un m

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-08-06)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Fortrolig. Berlin , 6. August 1867 . Deres Excellence, Min allerærbødigste Indberetning af 26de f. M. Nr. 21 vil være indtruffet i Kjøbenhavn samtidigt med at den franske Regjering begyndte gjennem den officielle og officiøse

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-08-14)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 14. August 1867 . Kjære Quaade! Vi have nu Franskmændene her til stor Glæde og Jubel for det ganske Land og Folk, og vil jeg haabe, at efter den søde Kløe maa ikke følge den sure Svide, thi man vil nok overgaae

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-08-16)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 16. August 1867 . Kjære Vedel! Det var som jeg vel tænkte mig ikke alene de 2 Deputerede, der henvendte sig om Audients hos Hs. M. Kongen, men ogsaa Pressens Repræsentanter, idet Flere af disse fremhævede, at de maatte ønske at fre

BREV TIL: von Heydebrand und der Lasa, Tassilo; FRA: von Bismarck-Schönhausen, Otto Eduard Leopold; (1867-08-22)
Grev Bismarck til v. Heydebrand und der Lasa , preussisk Gesandt i København . Berlin , 22. August 1867 . Ew. Hochwohlgeboren kennen bereits die Note des Herrn von Quaade vom 20sten v. M., durch welche die Königlich dänische Regierung die von Ew. Hochwl. unter dem 18ten Juni an sie gerichtete A

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-08-27)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Copenhague , 27 août 1867 . Je vous transmets ci-joint copie d’une note que M. de Heydebrand vient de m’écrire, en réponse à celle que vous aviez adressée au Ministre des Affaires étrangères prussien sous la date du 20 du m

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-08-27)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 27. August 1867 . Kjære Vedel! Idet jeg indesluttet sender Dem min Concept til Demissionsansøgningen vil De see at jeg er gaaet i Udviklingen i den Hovedretning, som i vor Samtale igaaraftes blev antydet, nemlig deels kort, deels h

BREV TIL: Christian 9.; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-09-02)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kongen . Kjøbenhavn , 2. September 1867 . Allerunderdanigst Forestilling. Da jeg allerede har havt den Ære mundtligen at forelægge Deres Majestæt den kongelig preussiske Regjerings Svar paa Kammerherre Quaades Note af 20de Juli, skal jeg her indskrænke mig til at

BREV TIL: ukendt FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-09-04)
Udenrigsminister Grev Frijs til Etatsraad Regenburg . Kjøbenhavn , 4. September 1867 . Kjære Ven! ... Skulde der virkelig blive Noget alvorligt ud af Forhandlingerne med Preussen, hvorom jeg nærer en i høieste Grad begrundet Tvivl, og man altsaa skulde begynde med at fremlægge detaillerede Fordr

BREV TIL: Quaade, George Joachim; Falbe, Christian Frederik; Vind, Carl Rudolph Emil; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-09-05)
Udenrigsminister Grev Frijs til Gesandterne i Berlin, London og Wien og til Chargés d’affaires i Paris og St. Petersborg . Copenhague , 5 septembre 1867 . Monsieur. Les résultats des élections qui ont eu lieu dans le Slesvig le 31 du mois passé sont maintenant connus. Au premier coup d’oeil on

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-09-10)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Copenhague , 10 septembre 1867 . Monsieur. Dans une dépêche du 22 du mois passé, que M. de Heydebrand m’a communiquée, le gouvernement prussien agrée l’idée que nous avions suggérée d’ouvrir des pourparlers confidentiels da

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-09-10)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Fortrolig. Kjøbenhavn , 10. September 1867 . Hr. Kammerherre, I Forbindelse med min officielle Instrux til d. H. af 10de ds. skal jeg tillade mig kortelig at antyde den Stilling, som den kgl. Regjering ønsker, at De skal in

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-09-10)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kbhvn . [Frijsenborg?], 10. September 1867 . Kjære Vedel! Deres 3 forskjellige Skrivelser har jeg rigtig modtaget. . . . For at begynde med Regyndelsen, saa var det da det besynderligste Rrev fra Generalen, thi jeg kan forstaae, at han ikke vil

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-09-13)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 13. September 1867 . Deres Excellences meget ærede Depescher Nr. 18 og Nr. 19 angaaende den fortrolige Forhandling om Garantier i Anledning af Spørgsmaalet om Tilbagegivelsen af Nordslesvig har jeg modtaget idag. Jeg

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-09-15)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 15. September 1867 . Deres Excellence, Jeg har igaar for den preussiske Udenrigsminister forelæst Deres Excellences meget ærede Depesche Nr. 18 af 10de d. M. og meddeelt Ministeren Afskrift af dette Actstykke. Trykt

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-09-16)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Frijsenborg , 16. September 1867 . Kjære Vedel! ... Den 22de eller 23de om Aftenen venter jeg, hvis ikke Særligt passerer, at være tilbage i Kjøbenhavn og vi maae da for Alvor begynde paa den vestindiske Sag, thiher kunne vi dog vente et for de

BREV TIL: Panum, Peter Ludvig; FRA: Ahlmann, Nicolai; (1867-09-17)
Nicolaj Ahlmann til Professor P. L. Panum . Augustenborg , 17. September 1867 . Høistærede Hr. Professor Panum. Den sidste Tids Begivenheder, de fredeligere Udsigter, Frankrigs tilsyneladende Maadehold og de fortrolige Underhandlinger, der skulle aabnes i Berlin med danske Befuldmægtigede, have i

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-09-20)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 20. September 1867 . Deres Excellence, Det paaligger mig endnu at gjøre Deres Excellence fuldstændig Rede for den Samtale jeg har havt med Grev Bismarck, da jeg meddeelte ham den meget ærede Depesche af 10de d. M. Nr

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-09-23)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 23. September 1867 . Kjære Vedel! ... Jeg beder [Dem] om at ville remittere mig Quaades Rapport; Rapporten maa vel være den som Nr. 352 trykte, men efter Paategningen er denne først modtaget 26. Septbr. Den kan dog vel være kommet

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-10-06)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 6. October 1867 . Jeg har herved den Ære at underrette det kongelige Ministerium om, at ifølge en Meddelelse jeg i dette Øieblik har modtaget fra Understatssecretairen i det preussiske Udenrigsministerium, er Legatio

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-10-08)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 8. October 1867 . Kjære Greve, Jeg har idag havt mit første Møde med Bucher. Imidlertid var dette Møde eller vor Samtale ikkun af reent orienterende Beskaffenhed, og det Eneste som jeg kan sige at der derved er vunde

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1867-10-14)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Mandag, 14. October 1867 . Kjære Kammerherre. Tilgiv den Ubetænksomhed af Ministeriet som De med saa megen Rette giør opmærksom paa i Deres sidste Brev til mig, Formentlig Brev af 9/10 om Vanskeligheden ved at skulle staa i Forskud ved

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-10-14)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 14. October 1867 . Confidentielt. Af Deres Høivelbaarenheds confidentielle Beretning har jeg seet, at Hr. Bucher har anseet det for umuligt at holde de confidentielle Forhandlinger som han er befuldmægtiget til

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-10-18)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 18. October 1867 . Deres Excellence, Ved min fortrolige Skrivelse af 8de d. M. har jeg havt den Ære at gjøre Deres Excellence bekjendt med de Bemærkninger, der i mit første Møde med Legationsraad Bucher af denne var

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-10-21)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 21. October 1867 . . . . Indesluttet sender jeg Dem et Rrev fra Quaade, som ikke indeholder stort. Istedetfor at gaae fremad med Territorialspørgsmaalet var det bedst at fremskynde Debatteringen af Pengespørgsmaalet og ønskeligt vi

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-10-21)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 21. October 1867 . Deres Excellence, Jeg har idag Formiddag havt mit andet Møde med Legationsraad Bucher i den fortrolige Forhandling om de Garantier den preussiske Regjering forlanger til Fordeel for de tydske Beboe

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-10-22)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 22. October 1867 . Idet jeg herved remitterer Dem Knudsens Brev med Carl Plessens Carl Scheel-Plessens Brev, dateret Lindholm, 20. October, tilligemed de dertil føjede Bemærkninger findes i Berlingske Tidende Nr. 247, 23/10 1867.

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-10-23)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 23. October 1867 . Kjære Vedel! Da jeg ikke fandt den omtalte Artikel i Berlingske igaaraftes, kunde der muligviis være Anledning til at gjøre Herr Etatsr. Knudsen, paa hvis Taktfuldhed jeg ikke i nogen høi Grad stoler, opmærksom p

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-10-23)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 23. October 1867 . Deres Excellence, Jeg har herved den Ære at fremsende et med enkelte forklarende Bemærkninger forsynet Exemplar af den Oversigt over de preussiske Garantiefordringer, som findes vedlagt min allerær

BREV TIL: ukendt FRA: Quaade, George Joachim; (1867-10-23)
Bilag til Kammerherre Quaades Indberetning fra Berlin 23. Oktober 1867 . Der forlanges Garantier mod 1) Verkümmerung des Petitionsrechts; 2) Verkümmerung des Vereinsrechts; 3) Beamtenwillkühr; 4) Beschränkung des Privatunterrichts; (Disse 4 Punkter have Hensyn til Forfatningen af 15de Februar 185

BREV TIL: Falbe, Christian Frederik; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-10-24)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien . Kjøbenhavn , 24. October 1867 . For nogle Dage siden paa den sædvanlige Conferencedag har Grev Paar efter sin Regerings Ordre takket mig fordi den kgl. Regering i rigtig Vurdering af det østerrigske Cabinets politiske Stilling

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-10-24)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 24. October 1867 . Af D. H.s Beretning Nr. 29 Trykt som Nr. 360. har jeg erfaret, med Hensyn til hvilke Punkter den kgl. preussiske Regering forlanger Garantier, men jeg skal afholde mig fra at udtale nogensom

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-10-25)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . 25. October 1867 . Afsendt Depesche igaar, ønsker, at De afventer den, før De reiser. Frijs. Koncept med P. Vedels Haand til Chiffertelegram, indleveret i København 25. Oktober 1867.

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-10-26)
Udenrigsminister Grev Frijs til Etatsraad Regenburg . Kjøbenhavn , 26. October 1867 . Kjære Yen! Det havde været min Hensigt at besøge Dig igaaraftes, meddele Dig det i den sidste Tid Passerede, som Du dog vil erfare af Professor Larsen, hvem jeg har meddeelt at jeg vilde henvende mig til Dig om

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-10-28)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 26. October 1867 . Deres Excellence, Som Følge af en Samtale jeg iforgaars, den 24de d. M., havde med Legationsraad Bucher har jeg, til hvad jeg har havt den Ære at bemærke ved den min allerærbødigste Beretning af 23

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-10-29)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 29. October 1867 . Dersom Buchers Svar er ligesaa officielt som Bismarcks vilde være, er det første nok. Men jeg ønsker ikke, at De kommer hertil, før jeg har faaet Garantierne undersøgt, hvilket vil kunne være

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-10-30)
Udenrigsminister Grev Frijs til Etatsraad Regenburg . Kjøbenhavn , 30. October 1867 . Kjære Yen! Da jeg af vor Samtale forleden Aften fik det Indtryk, at Du ikke havde nogen stor Tilbøielighed til at afgive en Slags Betænkning over de forskjellige Propositioner fra Preus- sens Side, er jeg saa f

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Regenburg, Theodor August Jes; (1867-10-31)
Etatsraad Regenburg til Udenrigsminister Grev Frijs . Kjøbenhavn , 31. October 1867 . K. V.! Jeg tvivler paa at jeg kan føie noget Væsentligt til de Bemærkninger Formentlig den som Nr. 375 trykte Betænkning. der ere meddeelte af Prof. Larsen, som har talt med mig derom; men ønsker Du at have min

BREV TIL: ukendt FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-10-uu/1867-11-uu)
Bemærkninger af Udenrigsminister Grev Frijs til det tyske Forslag . [ October—November 1867 ]. Med Hensyn til de 4 første Punkters Besvarelse da forekommer det mig at være rettest i Besvarelsen først at kaste Blikket paa den preussiske Forfatning, idet man tilfulde kan forstaae, at den preussiske

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-11-01)
Udenrigsminister Grev Frijs til Etatsraad Regenburg . Kjøbenhavn , 1. November 1867 . Kjære Ven! Jeg vilde sætte en overordentlig stor Priis paa at have Din personlige Mening saavel om de enkelte Propositioner og disses Detail, som om det samlede Indtryk Fordringerne have gjort paa Dig; thi hvor

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-11-01)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 1. November 1867 . Deres Excellence, I Anledning af det mig ved Deres Excellences meget ærede Depesche af 24de f. M. Nr. 21 givne Paalæg har jeg i sin Tid forelagt Legationsraad Bucher det Spørgsmaal, om han var ista

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: ukendt (1867-10-31)
Bilag til Kammerherre Quaades Depeche 1. November 1867. Berlin , 31. October 1867 . Abschrift. Reichsbankthaler I. Wiener-Friede. Artikel 8. Staatsschuld Art. 11. Equivalent dit de Holstein-Plön et le restant de l’indemnité du duc d’Augustenbourg. Nicht bekannt. 29,000,000 29,000,000 Preuss.-Thal

BREV TIL: ukendt FRA: Larsen, J.F.; (1867-11-06)
Professor J. F. Larsens Betænkning. Kjøbenhavn , 6. November 1867 . Efter Deres Excellences Opfordring skal Undertegnede herved give en Fremstilling af de enkelte Conseqvenser af den af den preussiske Regjering fremsatte Fordring, at den danske Begjering ved en eventuel Gjenerhvervelse af Nordsles

BREV TIL: ukendt FRA: Regenburg, Theodor August Jes; (1867-11-06)
Etatsraad Regenburgs Betænkning angaaende de preussiske Garantifordringer . [ 6. November 1867 .] 1) Garantie gegen Verkümmerung des Petitionsrecht, 3) » gegen Beamtenwillkühr. Om disse to Puncter indeholdes Bestemmelser i den slesvigske Forfatningsanordning af 15. Februar 1854. Denne Anordning bl

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-11-09)
Udenrigsminister Grev Frijs til Etatsraad Regenburg . Kjøbenhavn , 9. November 1867 . Kjære Ven! Tak for det Tilsendte, som jeg kuns hidindtil har faaet Tid til cursorisk at gjennemløbe, men jeg haaber idag og imorgen udelukkende at kunne offre Tid og Tanker hertil; Skriften kan jeg udmærket god

BREV TIL: ukendt FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-11-uu)
Bemærkninger af Udenrigsminister Grev Frijs til det tyske Forslag . [ November 1867 ]. Bemærkninger til det fra Berlin Modtagne: Staatsschuld: ved denne Leilighed burde gjøres opmærksom paa, at den i Art. IX fastsatte Afgjørelsesmaade, hvor der er overladt Hertugdømmerne Valg af 3 Maader, endnu i

BREV TIL: Kierkegaard, Peter Christian; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-11-12)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kultusminister C. P. Kierkegaard . Kjøbenhavn , 12. November 1867 . Deres Excellence Cultusministeren. Som det vil være Deres Excellence bekjendt findes mellem de forskjellige Punkter m. H. t. hvilke den preussiske Regering har forlangt Garantier for det Tilfælde

BREV TIL: ukendt FRA: Bruun, F.C.; (1867-11-15)
Departementssekretær og Kontorchef i Kirke- og Undervisningsministeriet, Justitsraad F. C. Bruuns Betænkning. 15. November 1867 . Det har gjennem Aarhundreder været Gjenstand for den danske Regjerings ivrige Bestræbelser at sørge for Oplysnings og nyttige Kundskabers Udbredelse blandt Befolkningen,

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-11-18)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . 18 novembre 1867 . J’approuve que vous partiez après avoir réalisé votre intention de chercher d’abord un entretien avec M. B. Frijs. Koncept med P. Vedels Haand til Chiffertelegram, indleveret i København 18. November 1867,

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-11-19)
Udenrigsminister Grev Frijs til Etatsraad Regenburg . Kjøbenhavn , 19. November 1867 . Kjære Ven! Kunde Du faae Tid til at see op til mig i Udenrigsministeriet imellem 2 og 4 idag vilde jeg herfor være Dig meget taknemmelig, da jeg har en Deel, som jeg ønskede at samtale med Dig om og hvori jeg

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-11-19)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin , til Udenrigsminister Grev Frijs . 19 novembre 1867 . Je pars ce soir le 19. Quaade. Telegram, indleveret i Berlin 19. November 1867 Kl. 11.22 Efterm., modtaget 20. November 1867.

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-11-19)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 19. November 1867 . Deres Excellence, I Anledning af Deres Excellences meget ærede Skrivelse af 11te d. M. Nr. 23 har jeg spurgt Legationsraad Bucher, om han var i Stand til at meddele mig, hvilke Bestemmelser der fo

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-11-21)
Udenrigsminister Grev Frijs til Etatsraad Regenburg . Kjøbenhavn , 21. November 1867 . Kjære Regenburg! Da jeg veed at Godske Nielsen jævnligt besøger Dig, vilde jeg bede Dig anmode ham om at see engang en Morgenstund ud til mig, fordi jeg gjerne ønskede en og anden Oplysning af ham »Personalia«

BREV TIL: Ministerrådet, ; FRA: ukendt (1867-12-02)
Referat til Ministerraadet . Kjøbenhavn , 2. December 1867 . Hensigten med de mundtlige Forhandlinger i Berlin er nu forsaavidt opnaaet som de preussiske Garantifordringer ere blevne saa bestemt angivne, at Regeringen med tilstrækkelig Kundskab kan vælge mellem det Alternativ enten at tage disse F

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-12-05)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 5. December 1867 . Kjære Vedel! Ved at tage Lovforslaget i Haanden imorges vedrørende Rigsdagsbeslutning om Convention mellem Danmark og Nordamerika om St. Thomas og St. Jan, har der reist sig en Deel Retænkeligheder hos mig ved at

BREV TIL: Christian 9.; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-12-12)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kongen . Kjøbenhavn , 12. December 1867 . Allerunderdanigst Forestilling. Jeg har allerede havt den Ære allerunderdanigst at forelægge Deres Majestæt de Beretninger, som efterhaanden ere indkomne fra den kongelige Gesandt i Berlin angaaende de fortrolige Forhandli

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-12-17)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Copenhague , 17 décembre 1867 . Monsieur. Vous savez à quel degré la négociation actuelle, relativement à la rétrocession d’une partie du Slesvig se résume pour le gouvernement du Roi dans la question de savoir quelle étend

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-12-17)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 17. December 1867 . Det vil ikke være nødvendigt her nærmere at analysere og bedømme de fra preussisk Side fremkomne Garantifordringer, thi jeg kan i denne Henseende henvise til 3 udførlige Betænkninger, som je

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-12-17)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 17. December 1867 . I min franske Depesche af D. D. og i den medfølgende Instruction har jeg søgt at samle Indholdet af de Samtaler, som jeg har havt med Deres Høivelbaarenhed under Deres Ophold her. Min Hensig

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-01-10)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 10. Januar 1868 . Deres Excellence, Grev Bismarck har modtaget mig idag, og efterat jeg havde mundtlig fremsat de i Deres Excellences meget ærede Depesche af 17de f. M. Nr. 24 indeholdte Betragtninger, har jeg i den

BREV TIL: von Plessen, Otto; Falbe, Christian Frederik; Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; Bülow, Carl Ernst Johan; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-01-15)
Cirkulære fra Udenrigsminister Grev Frijs til Gesandterne i Stockholm, St. Petersborg, Wien, Paris og London . Kjøbenhaun , 15. Januar 1868 . Som det vil være Deres Høivelbaarenhed (Deres Excellence) bekjendt, bragte Kammerherre Quaade i Slutningen af forrige Aar hertil nærmere Oplysninger om

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-01-16)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 16. Januar 1868 . Deres Excellence, Igaar har jeg for første Gang siden min Tilbagekomst til Berlin atter havt et Møde med Legationsraad Bucher i Spørgsmaalet om de af Preussen for Tilbagegivelsen af en Deel af Slesv

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Bucher, ; (1868-01-17)
Legationsraad Bucher til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Abschrift. Berlin , 17. Januar 1868 . Eure Excellenz beehre ich mich in Nachstehendem einige Punkte aus unserer Verhandlung vom 15ten d. Mts. zu bezeichnen, über welche ich eine nähere Auskunft ganz ergebenst erbitte. — Als die Gar

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-01-17)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 17. Januar 1868 . Kjære Quaade! . . . Deres Beretning om Grev Bismarcks Holdning og Modtagelse af Depechen glæder mig, men De veed, at jeg er ikke nogen Sangviniker, og dog har jeg aldeles ikke opgivet Troen pa

BREV TIL: Bucher, ; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-01-20)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Legationsraad Bucher . Abschrift. Berlin , 20. Januar 1868 . In Erwiederung auf. Ew. Hochwohlgeboren gefälliges Schreiben vom 17. d. Mts. beehre ich mich in Betreff des grundgesetzlichen Rechts der dänischen Gerichte, jede Frage über die Grenzen der obrig

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-01-24)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 24. Januar 1868 . Idet jeg bemærker, at jeg siden det i min allerærbødigste Indberetning af 16de d. M. Nr. 3 omhandlede Møde ikke har havt nogen officiel Sammenkomst med den preussiske Commissair i Garantieforhandlin

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-01-24)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 24. Januar 1868 . Kjære Greve. Jeg benytter den engelske Coureer og vælger derhos den private Form for at meddele Dem nogle Yttringer af Leg. Bucher om det nordslesvigske Anliggende. Disse Yttringer ere vel aldeles p

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-01-28)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 28. Januar 1868 . Jeg har herved den Ære at underrette det kongelige Ministerium om, at jeg igaar har havt et Møde med Legationsraad Bucher i Forhandlingen om Garantierne. Imidlertid er der ikke ved denne Leilighed

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-02-01)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 1. Februar 1868 . Kjære Quaade! Da Falbe imorgen reiser over Berlin til Wien benytter jeg denne Leilighed for at sende Dem et Par venlige Linier med Tak for Deres sidste Brev Formentlig af 24/1 1868, her trykt

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1868-02-05)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Onsdag, 5. Februar 1868 . Kjære Kammerherre. Bille Brahe har nylig i en Samtale med Menabria antydet til ham at af alle fremmede Magter antog han at Italien var den som bedst kunde tale vor Sag til Bismarck og M. gik meget villigt ind

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-02-08)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 8. Februar 1868 . Kjære Vedel. Bille Brahe har, vistnok i den bedste Hensigt, men dog meget uheldigt, kastet os en slem Kjæp i Hjulet. Jeg traf idag Grev Launay, og denne havde allerede for flere Dage siden modtaget en Depesch

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1868-02-10?)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Mandag [10. Februar 1868?] . Kjære Kammerherre. Tak for Deres Brev og for de Skridt som De har giort hos Thile i Anledning af Delaunays Intercession. Bille Br. har Intet officielt indberettet derom, men i et privat Brev til Grev Frijs

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-02-10)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 10. Februar 1868 . Kjære Quaade! Idet jeg bringer Dem min Tak for Deres meget velkomne Brev, Rimeligvis et ikke bevaret Privatbrev. som jeg modtog igaar med den engelske Coureer, vil jeg dog ikke lade den gode

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1868-02-10)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 10. Februar 1868 . Herr Greve, . . . Jeg venter i Løbet af Dagen at faae Rigskantsleren i Tale, for at gjøre Hans Excellence de mig paalagte Meddelelser med Hensyn til den slesvigske Sags Standpunkt. Jeg havde Leilighed

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1868-02-11)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 11. Februar 1868 . Herr Greve, Efterat have sluttet min ærbødigste Rapport af igaar, havde jeg paa Anmodning fra min Side en Samtale med Rigskantsleren i hans Cabinet, under hvilken jeg i korte Træk meddeelte Hans Excell

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-02-18)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 18. Februar 1868 . Kjære Vedel! Endskjøndt jeg veed at De idag skal til Kronprindsen er jeg dog saa fri at anmode Dem om at ville see ind til mig paa Veien derop, offrende en 10 Minuter til Opholdet hos mig, thi det er mig just und

BREV TIL: Falbe, Christian Frederik; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-02-18)
Udenrigsminister Grev Frijs , til Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien . Kjøbenhavn , 18. Februar 1868 . Jeg har modtaget D. H.s Indberetninger Nr. 1 og 2 og billiger den Maade paa hvilken De har udtalt Dem til Baron Beust, da denne af egen Drift yttrede Tilbøielighed til at bringe den slesvigske

BREV TIL: Andræ, Carl Christopher Georg; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-02-19)
Udenrigsminister Grev Frijs til Gehejmeetatsraad C. G. Andræ . Kjøbenhavn , 19. Februar 1868 . Da jeg troer at dette Brev Det ses ikke, hvilket Brev der er Tale om, ej heller vides der noget nærmere om den citerede Yttring. i enkelte Henseender vil berolige Hrr Geheime-Etatsraaden med Hensyn ti

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-02-21)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 21. Februar 1868 . Jeg har herved den Ære at tilstille det kongelige Mini- sterium en Sammenstilling af de Erklæringer, jeg hidtil har havt Leilighed til at afgive over de preussiske Garantiefordringer i Forhandlinge

BREV TIL: ukendt FRA: Quaade, George Joachim; (1868-02-uu)
Bilag til Kammerherre Quaades Depeche af 21. Februar 1868. Februar 1868 . Zusammenstellung der Erklärungen des Dänischen Bevollmächtigten über die Königlich Preussischerseits aufgestellten Garantipunkte. I. Frage: Welche Garantien die dänische Regierung gegen Verkümmerung des Petitionsrechts biete

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-02-21)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 21. Februar 1868 . Deres Excellence, Ifølge Legationsraad Buchers ved den her i Afskrift vedlagte Billet fremsatte Forslag har jeg idag havt et Møde med ham i Forhandlingen om de preussiske Garantiefordringer. Det vi

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-02-21)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 21. Februar 1868 . Kjære Quaade! For Deres 2 venlige Breve med deri indeholdte temmelig tragiske Oplysninge Rimeligvis ikke bevarede Privatbreve til Grev Frijs. herved min hjerteligste Tak, jeg har meest ondt

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1868-02-22)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Lørdag, 22. Februar 1868 . Kjære Kammerherre. Mange Tak for Deres Brev. Som De seer af Ministeriets Skrivelse har vi maattet begynde med Begyndelsen i vort Svar om Art. 17 for at Sagen kan faae en fornuftig Gang. Formentlig en Skrivels

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-02-22)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 22. Februar 1868 . Under Henhold til min allerærbødigste Indberetning af Gaars Dato Nr. 9 skal jeg herved have den Ære at meddele det kongelige Ministerium den preussiske Refuldmægtigedes Bemærkninger til de af mig o

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-02-22)
Bilag til Kammerherre Quaades Skrivelse til Udenrigsminister Grev Frijs af 22. Februar 1868. Abschrift. Berlin , 21. Februar 1868 . I. Petitionsrecht. Nachdem sich gefunden hat, dass die §§ 4 bis 7 des Gesetzes vom 15. December 1820 durch den § 309 des bürgerlichen Strafgesetzbuches aufgehoben si

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-02-23)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 23. Februar 1868 . Efter nøiere Overlæg troer jeg at burde til min allerærbødigste Indberetning af igaar tilføie, at da jeg i Anledning af Erklæringen i Nr. 9 Trykt som Nr. 408. yttrede til Bucher, at en Meddelelse

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-02-23)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 23. Februar 1868 . Kjære Vedel! Indesluttet sender jeg Dem Quaades private Brev Findes ikke. som ikke er meget opmuntrende, dog havde vi vel heller ikke ventet stor Opmuntring fra den Side; som De vil see deels af dette Brev deels

BREV TIL: ukendt FRA: Ministerrådet, ; (1868-02-25)
Til Referat i Ministerraadet 25. Februar 1868 . Af de Meddelelser, som den preussiske Commissair endelig har giort Kmh. Quaade, fremgaaer det at paa den ene Side fastholder den preuss. Regering i de vigtigste Hovedpunkter, navnlig ogsaa med Hensyn til det saakaldte Normalaar 1846, sine Garantifor

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-02-25)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 25. Februar 1868 . Larsen maa gierne reise hjem nu, men med saa liden Opsigt som muligt. Frijs. Koncept med P. Vedels Haand til Chiffertelegram, indleveret i København 25. Februar 1868.

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-02-26)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 26. Februar 1868 . Kjære Quaade! Tak for Deres Skrivelse af 23de dennes, Ikke bevaret. som jeg iler med at besvare, for at lade Dem vide, at jeg paa ingen Maade noget Øieblik har kunnet give den Tanke Rum, at

BREV TIL: Christian 9.; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-02-27)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kongen . Kjøbenhavn , 27. Februar 1868 . Allerunderdanigst Forestilling. Som det vil være i Deres Majestæts Allernaadigste Erindring, var det saavel i den Depesche, som Kammerherre Quaade efter sin Tilbagekomst til Berlin i Januar communicerede Grev Bismarck, som

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1868-02-27)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 27. Februar 1868 . Herr Greve, Jeg har havt den Ære at modtage Deres Excellences Depecher Nr. 3 og 4. Nr. 3 er trykt som Nr. 404 a, Nr. 4 er utrykt. Det var igaar Rigskantslerens sædvanlige Modtagelsesdag, og jeg benytt

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-02-29)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 29. Februar 1868 . Deres Excellence, Skjøndt der maaskee næppe tilkommer de i min allerærbødigste Indberetning Nr. XXV af 23de d. M. Trykt som Nr. 413. anførte Yttringer af Legationsraad Bucher nogen videre Betydnin

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1868-03-03)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Tirsdag [3. Marts 1868] . Kjære Kammerherre. Jeg benytter Levys Afreise for at skrive Dem disse Par Ord i største Hast dels for at takke Dem for Deres Breve dels for at svare Dem paa de forskjellige Spørgsmaal som for Tiden optage os.

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1868-03-04)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Confidentiel. Wien , 4. Marts 1868 . Herr Greve, Jeg har i min ærbødigste Beretning Nr. 4 af 27de f. M. Trykt som Nr. 417 a. havt den Ære at meddele Deres Excellence min seneste Samtale med Rigskantsleren angaaende det slesvig

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-03-06)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 6. Marts 1868 . Deres Excellence, Med Hensyn til Prinds Napoleons forestaaende Ankomst til Berlin og til Muligheden af at dette Besøg ikke var ganske fremmed for politiske Formaal, har jeg i sin Tid ikke troet at bur

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-03-08)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 8. Marts 1868 . Kjære Quaade! Da jeg har nogle Øieblikke til min Disposition vil jeg benytte disse for at samtale lidt med Dem, ikke saa meget om den slesvigske Sag, hvorom jeg snart haaber at kunne tilskrive D

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1868-03-09)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . 9. Marts [1868] . Kjære Kammerherre. Grev Frijs var meget glad ved at De har indviet Benedetti i Situationen. Imorgen sende vi til Gesandtskaberne Afskrift af den fr. Depeche som De idag modtager tilligemed et kort Circulaire, Alt til

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-03-09)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Copenhague , 9 mars 1868 . Monsieur. J’ai lu avec toute l’attention douloureuse qu’ils méritent, les rapports dans lesquels vous m’avez rendu compte des dernières communications que le commissaire prussien vient de vous fai

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; Bülow, Carl Ernst Johan; Falbe, Christian Frederik; von Plessen, Otto; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-03-12)
Udenrigsminister Grev Frijs til Gesandterne i Paris, London, Wien, St. Petersborg og Stockholm . Kjøbenhavn , 12. Marts 1868 . Forhandlingerne i Berlin angaaende det slesvigske Spørgsmaal ere ved den preussiske Regerings sidste Erklæringer bragte til et Punkt, hvor der destoværre kun er meget

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-03-14)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 14. Marts 1868 . Kjære Quaade! Da Mohrenheim reiser idag kan jeg ikke undlade at bede ham tage et Par Linier med til Dem; jeg modtager i dette Øieblik Deres Brev af 12te og hvoraf jeg seér at De idag rimeligvii

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-03-15)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 15. Marts 1868 . Deres Excellence, I Overeensstemmelse med det mig ved Deres Excellences meget ærede Instructionsskrivelse Nr. 4 af 9de d. M. givne Paalæg, har jeg i et Møde som fandt Sted idag, for den preussiske Be

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-03-17)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 17. Marts 1868 . Deres Excellence, Paa Grund af et Ildebefindende, der forhindrede mig fra at gaae ud igaar, har jeg først idag kunnet træffe Herr von Thile. Imidlertid seer jeg mig dog ikke endnu istand til at medde

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-03-19)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 19. Marts 1868 . I Fortsættelse af min Instruction Nr. 5 Af 9. Marts 1868 (dansk). og, for det Tilfælde at den preuss. Regering i de af mig i Depesche Nr. 4 Af 9. Marts 1868 (fransk). fremhævede Bemærkninger

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1868-03-24)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 24. Marts 1868 . Herr Greve, Deres Excellences Depeche Nr. 5 af 12te Dennes er for nogle Dage siden kommen mig ihænde; men jeg maatte afvente Slutningen af Herrehusets Forhandlinger i Concordatssagen, inden jeg fandt det

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1868-03-26)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Torsdag [26. Marts 1868] . Kjære Kammerherre. Mange Tak for Deres Brev. Jeg kan forresten ikke troe at Preussen skulde ville bryde, hvorfor skulde det ikke vedblive at holde Spørgsmaalet aabent og efter Omstændighederne enten lade det

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-03-27)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Fortrolig. Berlin , 27. Marts 1868 . Deres Excellence, Ved en Diner, Grev Bismarck gav det herværende corps diplomatique i Anledning af Kongen af Preussens Fødselsdag den 22de d. M., havde jeg med Ministerpræsidenten en Samta

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-03-27)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Fortrolig. Berlin , 27. Marts 1868 . Deres Excellence vil erindre, at da jeg havde den i min allerærbødigste Indberetning af 17de d. M. omhandlede Samtale med Herr v. Thile, havde denne endnu ikke kunnet erfare Grev Bismarcks

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-03-27)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 27. Marts 1868 . Kjære Greve, Jeg indseer tilfulde, hvor vanskelig den Vending er, som man nu foreslaaer at give vor Sag. Og vil man i Kbhvn. give den denne Vending? Dette Spørgsmaal foreligger imidlertid egentlig ik

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-03-27)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 27. Marts 1868 . Deres Excellence, Under den Samtale jeg idag havde med Herr v. Thile, berørte denne ogsaa den af de offentlige Blade bragte Efterretning om, at den kongelige Gesandt i Wien havde andraget paa den øst

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: von Thile, Hermann; (1868-03-27)
Understatssekretær Thile til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Vertraulich. Berlin , 27. März 1868 . Verehrter Herr von Quaade, Auf dem Ministerium angelangt, finde ich einen soeben eingegangenen Bericht von Baron Werther, welcher be- stätigt dass Hr. v. Falbe allerdings die Depesche vom 9.

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-03-29)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 29. Marts 1868 . Deres Excellence, Herr von Thile har igaar i Fortrolighed viist mig Baron Werthers Indberetning om det Skridt den kongelige Gesandt i Wien skulde have foretaget hos Baron Beust i det nordslesvigske A

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1868-03-29)
Direktør P. Vedel til Udenrigsminister Grev Frijs . [ Kjøbenhavn , 29. Marts 1868 .] Hvis Deres Excellence synes, kunde maaskee Koefoed strax telegrafere til Quaade: J’approuve votre conduite, écrirai demain. Jeg vedlægger Quaades Brev til mig. Q. har efter Levys Afreise faaet Instruxen til Falbe

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-03-29)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Copenhague , 29 mars 1868 . J’approuve votre conduite, j’écrirai demain. Frijs. Koncept til Chiffertelegram, indleveret i København 29. Marts 1868, afleveret s. D. Kl. 6.20 Efterm. i Gesandtskabet i Berlin.

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-03-30)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 30. Marts 1868 . Idet jeg fuldst. billiger hvad D. H. i Deres Rapport Nr. 18 Af 27. Marts 1868, her trykt som Nr. 433. meddeler mig at De har aftalt med Grev Wimpfen, har jeg intet Videre at tilføie angaaende

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-03-30)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 30. Marts 1868 . Kjære Quaade! Tak for de modtagne Depecher 16, 17 samt 18 Af 27. Marts 1868. og for Deres Brev af samme Datum tilligemed Billetten fra Thiele; De vil af vor sidste med Coureren modtagne Depech

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1868-03-30)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Mandag, 30. Marts 1868 . Kjære Kammerherre. Jeg har kun et Øieblik til at skrive Dem til og Mere behøves heller ikke da Grev Frijs jo skriver. Hvad han frygter for, er at en saadan Opfordring af Kongen til Keiseren vil kunne være denne

BREV TIL: Falbe, Christian Frederik; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-03-30)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien . Kjøbenhavn , 30. Marts 1868 . Som D. H. alt vil have seet af Aviserne og som det yderligere fremgaaer af Kmh. Quaades vedlagte Rapport Nr. 18 Af 27. Marts 1868, trykt som Nr 433. med Bilag, har Rygtet om at den kgl. Regering

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1868-03-31)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 31. Marts 1868 . Herr Greve, Jeg opsøgte idag atter Baron Beust for, efter hans Løfte, at gjøre mig bekjendt med den Depeche, han maatte have rettet til Grev Wimpffen angaaende det nordslesvigske Spørgsmaal, og hvortil

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene