Danmarks Breve

Det nordslesvigske Spørgsmaal, 1864-1879 - aktstykker og breve til belysning af den danske regerings politik (3. bind)

Brevudgiver:
Friis, Aage
Udgivelsesdato:
1932

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1871-01-12)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin. Kjøbenhavn , 12. Januar 1871 . Kjære Kammerherre. For nogle Dage Iflg. Kriegers Dagbøger V, S. 111 f. var det 4. Januar. siden kom Heydebrand og sagde at han havde faaet en noget delicat Ordre fra Berlin, men før han udførte den hos Mi

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1871-01-12)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 12. Januar 1871 . Kjære Vedel, . . . Jeg har . . . sat Thile i Kundskab om Sagen [ɔ: Gedalias Virksomhed for at skaffe Understøttelse til de franske Fanger], og han har ikke alene ikke havt det Mindste at sige derpaa, men endo

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1871-01-15)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 15. Januar 1871 . Kjære Vedel, . . . [Protokollen af i856, hvori et Punkt om Kapere]. Forresten vil De maaskee erindre at Grev Bernstorff i 1864 paa Londoner Conferencen ogsaa truede med at Preussen vilde søge sig løst fra Pro

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1871-02-07)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] Tirsdag 7. Februar 1871 . Kjære Kammerherre, . . . Forleden kom et Medlem af Folketinget, Termansen, herop og sagde at han og hans Venner vilde see sig nødte til at gjøre Noget for at bevise Nordslesvigerne at man ikke

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1871-02-28)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 28. Februar 1871 . Kjære Kammerherre. . . . Forresten er jeg meget mismodig over de slesvigske Sager. Nordsles vigs Tilbagegivelse under en eller anden Form ventes nu af Mange kun ikke af mig. Men derimod havde jeg rigtigno

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1871-03-08)
Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Wien , 8. Marts 1871 . Forsøg til Tripelalliance skal være gjort af Rismark, antaget af Rusland og ifærd med at antages her paa Basis af Fredens Opretholdelse. Skal jeg gjøre Forsøg paa Artikel Fems Udførelse hos Beust?

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1871-03-09)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . Copenhague , 9 mars 1871 . Falbe mande par voie télégraphique que la triple alliance est au point de se former entre la Prusse, la Russie et l’Autriche, et demande s’il doit faire des démarches auprès de Beust pour l’

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1871-03-09)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 9. Marts 1871 . Kjære Vedel, Idet jeg takker Dem for Deres Brev af 28. Febr. Trykt som Nr. 966. , skal jeg først besvare de i Slutningen deraf fremsatte Spørgsmaal. Disse ere saa fyldige og der kan siges Saameget derom, at jeg

BREV TIL: Falbe, Christian Frederik; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1871-03-10)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien . Copenhague , 10 mars 1871 . Ne faites aucun démarche pour le moment auprès de Beust mais rapportez moi soigneusement tout ce que vous apprendrez sur la marche des négociations sur la triplealliance. Rosenørn-Lehn. Koncep

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1871-03-10)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 10 mars 1871 . Selon mes informations l’alliance en question est très-loin d’être probable, mais pour toute démarche à faire actuellement à propos de l’article cinq, la Russie me semble préférable. Quaade.

BREV TIL: Dagmar; FRA: Christian 9.; (1871-03-10)
Christian IX til Maria Feodorowna . Kjøbenhavn , 10. Marts 1871 . Min egen elskede Minny. . . . Omsider er Krigen nu heldigviis dog endt, men hvilken sørgelig Fred for det ulykkelige Frankrig der foruden betydelige territoriale Afstaaelser ogsaa maae betale disse næsten uhørte Summer; imidlertid

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1871-03-11)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] Lørdag 11. Marts 1871 . Kjære Kammerherre, Jeg faaer kun Tid til at skrive et Par Ord med Krarup og maa derfor fatte mig i største Korthed. Falbes Depeche som De forleden modtog herfra i Telegram Nr. 967-68. kom idetmi

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1871-03-14)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 14. Marts 1871 . Kjære Vedel, Jeg sender Dem idag to Avisartikler Findes ikke vedlagt. Sml. Hähnsen II, Nr. 856. . . . . Jeg har ingen Anledning funden til at foretage Videre med Hensyn til Artiklen fra Nordslesvig, da jeg ikk

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1871-03-14)
Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Fortrolig. Wien , 14. Marts 1871 . Herr Baron, Jeg havde den Ære at tilmelde Deres Excellence den 8de sidstl. den vigtige Efterretning om Sandsynligheden af Dannelsen af en Trippelalliance mellem de tre østlige Stormag

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1871-03-17)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 17. Marts 1871 . Kjære Vedel, De vil maaskee selv allerede have fundet den Artikel i Nord. Allg. Zeit. som følger i hoslagte Coupon Findes ikke vedlagt. — Følgende Notits i »Dagbladet« 20. Marts 1871 omhandler maaske den paagæ

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Vind, Carl Rudolph Emil; (1871-03-19)
Kammerherre Vind, Gesandt i St. Petersborg , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . St. Pétersbourg , 19/7 mars 1871 . Monsieur le Baron, . . . Plusieurs journaux étrangers ayant répété ces derniers jours un bruit d’après lequel le cabinet de Berlin aurait proposé au gouvernement du Roi d’entr

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1871-03-20)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] 20. Marts 1871 . Kjære Kammerherre, Deres sidste to Breve har været ganske særdeles velkomne forsaavidt de synes at love os lidt Luft i det nordslesvigske Værnepligtsspørgsmaal. Jeg haaber det skal lykkes at hindre en I

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1871-03-22)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Neapel , 22. Marts 1871 . Kjære Vedel! Det var mig en stor Glæde at modtage forleden Deres venlige Linier, hvorefter jeg havde længtes meget. Brevet er ikke bevaret. . . . Under disse yndige og tillige imponerende Omgivelser fremtræder den hele menn

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1871-03-23)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 23. Marts 1871 . Kjære Vedel. . . . Jeg glemte at bemærke, med Hensyn til vore Blade, navnlig Bogen af K. Vissing, Der sigtes vistnok til Robert Watt: Pariserfotografier, som udkom 1871 i 2. Udg. paa K. Vissings Forlag. Sml. N

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1871-03-25)
Direktør P. Vedel til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . 25. Marts 1871 . Kjære Excellence. Der er intet væsentligt passeret i Deres Fraværelse. Af mindre Ting skal jeg foreløbig kun nævne følgende: 1. Termansen har været hos mig og Resultatet af vor Samtale var at han frafaldt sin Interpellat

BREV TIL: Falbe, Christian Frederik; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1871-03-28)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien . Confidentiel. Kjøbenhavn , 28. Marts 1871 . Deres Høivelbaarenheds Meddelelser om en nærforestaaende Tripel-Alliance mellem de 3 Keisere have været af saameget større Interesse for mig, som den kongelige Gesandt i St. P

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1871-03-28)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] Tirsdag 28. Marts 1871 . Kjære Kammerherre, . . . Deres Formodning om St. Ferriol og hans Forhold til Bogen hos Vissing Sml Nr. 980. og Avisudtalelserne er bestemt ubegrundet. Han er meget langt fra at drive den Slags

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1871-04-01)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Fortrolig. Berlin , 1. April 1871 . Deres Excellence, Jeg har havt den Ære at modtage Deres Excellences meget ærede Depesche af 28nde f. M. Nr. 3 tilligemed sammes Bilag. Denne Depeche er i det væsentlige af samme I

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1871-04-01)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 1. April 1871 . Kjære Vedel, . . . Forresten veed jeg, at St. Ferriol er dygtig, og jeg troer ogsaa vi kunne ansee ham for fuldkommen paalidelig og paa en fornuftig Maade velsindet mod os, saa at jeg kun kan sympathisere med D

BREV TIL: Falbe, Christian Frederik; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1871-04-12)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien . [ Kjøbenhavn ,] 12. April 1871 . Gode Kammerherre. Hvor ubehageligt det end ellers kan være at skulle give Oplysninger af den Beskaffenhed, som De i Deres Brev til mig Er ikke fundet. har angivet, saa er det mig dog denne Gang en Fornøie

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1871-04-16)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 16. April 1871 . Kjære Vedel, . . .Jeg antager, at den megen Tale om Tripelalliancen nu er forstummet, saa at det jeg siger herom egentlig er overflødigt, og den Ypsilantiske Udtalelse om Nordslesvig betyder, saaledes som jeg

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1871-04-22)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 22. April 1871 . Kjære Vedel, . . . Jeg har, imellem os sagt, ikke saa let ved at skrive til ham [ɔ: Rosenørn-Lehn] som til Frijs; thi denne skrev selv en eller to Gange om Ugen og jeg havde kjendt ham siden vi begge vare unge

BREV TIL: Ministerrådet, ; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1871-05-01)
Udenrigsministerens Udtalelser i Ministerraadet 1. Maj 1871 i Anledning af Krigsministerens Forslag om, at der straks skulde gøres diplomatiske Skridt i Berlin om en Opfyldelse af Pragerfredens Art. V. P. Vedels Overskrift. Iflg. Kriegers Dagbøger V, S. 164, fremkom Rosenørn-Lehn først 2. Maj med d

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1871-05-07)
Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Fortrolig. Wien , 7. Mai 1871 . Herr Baron, Da jeg for nogle Dage siden havde en Samtale med Rigskantsleren, spurgte han mig atter, uden nogen Foranledning fra min Side, hvorledes det stod til med den nordslesvigske Sa

BREV TIL: Dagmar; FRA: Christian 9.; (1871-05-16)
Christian IX til Maria Feodorowna . Kjøbenhavn , 16. Maj 1871 . Min egen elskede Minny! . . . Til Kaiseren har jeg ogsaa skrevet Dette Brev er foreløbig ikke fundet. og benyttet denne Leilighed for at opfordre ham til at bidrage Sit til at den Slesvigske Sag nu dog omsider maatte afgjøres med Ty

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Schleisner, A. E. M. ; (1871-05-27)
A. E. M. Schleisner til Direktør P. Vedel . Berlin , 27. Mai 1871 . Høivelbaarne Hr. Etatsraad! Igaar tillod jeg mig at sende Dem et Brev, Om H. A. Krüger, der under Schleisners Pleje laa syg i Berlin. som maaskee blev mindre vel affattet end det burde have været, men Kmhr. Q[uaade] mente det va

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1871-06-14)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . Copenhague , 14 juin 1871 . D’après lettre parvenue à la Reine le duc de Mecklenbourg Hertug Georg af Mecklenburg-Strelitz, der var en Broder til Frederik VIIʼs 2. Hustru, var gift med Storfyrstinde Catharine af Rusla

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1871-06-19)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 19. Juni 1871 . Kjære Directeur! Uagtet jeg vel veed at Ro og Fred er en af Hovedbetingelserne for at man skal kunne nyde godt af en Badekuur, og det er langt fra at jeg vil forstyrre denne for Dem, kan jeg dog ikke lade væ

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1871-06-23)
Direktør P. Vedel til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Modum , 23. Juni 1871 . Kjære Excellence. Jeg takker Dem ganske særdeles for det Brev, som jeg igaar modtog Trykt som Nr. 991 a. — baade for Brevets egen Skyld og for de fortræffelige Efterretninger det bragte mig om den Slesvigske Udv

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1871-06-26)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 26. Juni 1871 . Kjære Directeur! Uagtet jeg forudseer at jeg — i Særdeleshed paa Grund af et langt Besøg af Prinds Hans, der lige var kommet hjem fra London, Sml. Hähnsen II, S. 347. og derfor som De kan tænke Dem snaksom

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1871-07-01)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister, Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , Ier juillet 1871 . Monsieur le Baron, Je ne saurais tarder plus longtemps à répondre à la dépêche chiffrée Nr. 991. que Votre Excellence m’a fait l’honneur de m’adresser dernièrement au sujet de l’article

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1871-07-03)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 3. Juli 1871 . Kjære Directeur! . . . De vil ogsaa have erfaret at Forsøget med vor »Anklopfen« i Berlin aldeles mislykkedes, idet Bismark ikke har villet modtage Q. og at der ikke er sporet den allerringeste Virkning i vo

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1871-07-11)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigskeminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 11. Juli 1871 . I Forbindelse med min allerærbødigste Indberetning af Gaars Dato Nr. XCIV tillader jeg mig at fremsende omstaaende Afskrift af en Artikel i National-Zeitung for igaar Aftes om det nordslesv

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1871-07-13)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister, Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 13. Juli 1871 . I Forbindelse med min allerærbødigste Indberetning af 11te d. M., om de seneste Avisrygter angaaende det nordslesvigske Spørgsmaal, har jeg den Ære at indberette, at Herr v. Thile idag har s

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1871-08-28)
Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Fortrolig. Wien , 28. August 1871 . Deres Excellence, Jeg har idag gjort Rigskantsleren min Opvartning og fandt Hans Excellence meget vel af Udseende efter sit Ophold i Gastein. I August og September 1871 fandt i Gaste

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Nielsen, Henrik Godske Bartholomæus ; (1871-08-30)
Godske Nielsen til Udenrigsminister, Baron Rosenøm- Lehn . Kjøbenhavn , 30. August 1871 . Henholdende mig til min Samtale med Deres Excellence i Mandags Morges skal jeg ikke undlade at meddele, at naar Kryger [har] faaet sit Udlæg til Dr. B[auer], i dette Øieblik Rdl. preuss. 307, refunderet imod

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1871-09-11)
Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Wien , 11. September 1871 . Herr Baron, Hans Majestæt Keiseren er igaar vendt tilbage hertil fra Salzburg og samtidigt er Rigskantsleren indtruffen, der idag har havt sin sædvanlige Modtagelsesdag for corps diplomatique

BREV TIL: Falbe, Christian Frederik; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1871-09-20)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien . Kjøbenhavn , 20. September 1871 . De forskjellige Depescher som Deres Høivelbaarenhed har tilskrevet mig om de to Keiseres Sammenkomster og navnlig Deres sidste Rapport Nr. 22 Trykt som Nr. 997. give mig Anledning til n

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1871-09-26)
Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Wien , 26. September 1871 . Herr Baron Jeg har den Ære at anerkjende Modtagelsen af Deres Excellences Depeche Nr. 5 af 20de Dennes. Da jeg igaar gjorde Rigskantsleren min Opvartning, yttrede jeg under Samtalens Løb, at

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1871-10-05)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Frijsenborg , 5. October 1871 . Kjære Vedel! . . .Jeg troer at det Hele meget godt kan være tjent med at jeg gjelder for Krigsparti, thi det vil bidrage til at styrke den nuværende Regjerings Combination. — Det skulde være underligt om Tscherning ikk

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1871-10-17)
Lensgreve C. E. Frijs til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Kjøbenhavn , 17. October 1871 . Kjære Baron Rosenørn! Idet jeg takker Dem ret meget for Gjennemlæsningen af de modtagne Aktstykker, De Akter, der meddeltes Rigsdagsudvalget. som herved remitteres og hvorfor jeg haaber at De maa mo

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1871-11-02)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] 2. November 1871 . Kjære Kammerherre. Dersom De hændelsesvis skulde høre at jeg var bleven forvirret i Hovedet, saa skal De ikke lede om Grunden thi saa er den sikkert at søge i den slesvigske Værnepligtssag. Hver Dag v

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1871-11-13)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade,Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] 13. November 1871 . Kjære Kammerherre. . . . Hvad Krügers Interpellation angaaer, har jeg netop igaar fra Slesvig modtaget en lignende Meddelelse som De sender hertil. I P. Vedels Privatpapirer findes et Brev fra Quaade

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Bauer, ; (1871-11-16)
Dr. Bauer til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . Altona , 16. November 1871 . Hochzuverehrender Herr Kammerherr! Excellenz! Herr Hjort Lorenzen reiste heut durch Altona. Er besuchte mich, um mir uber den Erfolg der Schritte, die er in Gemeinschaft mit Herrn Kriiger gethan, S ml. Kriegers Dag

BREV TIL: Falbe, Christian Frederik; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1871-11-21)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien . Kjøbenhavn , 21. November 1871 . Den Omstændighed at Grev Andrassy har overtaget 14. November 1871. det østerrigsk-ungarske Udenrigsministerium istedetfor Grev Beust fjerner vel en Deel af de Betænkeligheder, som jeg hi

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Vind, Carl Rudolph Emil; (1871-11-25)
Kammerherre Vind, Gesandt i St. Petersborg , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . St. Pétersbourg , 25/13 novembre 1871 . Monsieur le Baron, A la première entrevue que j’ai eue avec le chancelier de l’Empire, après mon retour à St. Pétersbourg, le 23 d. c. m., j’ai demandé à Son Altesse si,

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1871-11-28)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 28. November 1871 . . . . Jeg haaber at De har faaet ryddet lidt op i Deres store Bunke og ved at see denne forsvinde ogsaa er bleven gladere tilsinds, thi jeg trøster mig med at Deres Lede af Udenrigsministeriets Luft kun maa være forbi

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Hiort-Lorenzen, Hans Rudolf ; (1871-12-01)
Redaktør H. R. Hiort-Lorenzen til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . »Dannevirke«s Kontor, Haderslev , 1. December 1871 . Deres Excellence, Medfølgende Udtog af et Brev, jeg i Dag har modtaget fra Krüger i Berlin, antager jeg, det vil interessere Deres Excellence at læse, hvorfor jeg herved t

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1871-12-01)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] 1. December 1871 . Kjære Kammerherre. Deres Brev af igaar indeholdt dog nogen Trøst m. H. t. Archivsagen og jeg takker Dem meget fordet. Sml. Nr. 969. Jeg forsikkrer Dem at den Indflydelse som jeg kan udøve paa Sagen

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1871-12-02)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 2. December 1871 . Kjære Veciel! ... De vil have seet, at min sidste Meddelelse om den Krygerske Interpellation var forhastet, forsaavidt som der dog endnu dengang var Haab for Kryger om den fornødne Tilslutning. Sml. Nr. 1004

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1871-12-05)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Tirsdag 5. December 1871 . Kjære Kammerherre. Jeg har været en heel Deel beskjæftiget med Værnepligtsforhandlingerne og dernæst med Archivsagen. . . . [Udførlig Omtale af Arkivsagen.] Og saa, — mange Tak for Deres Brev med Hegermann. C

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1871-12-06)
Lensgreve C. E. Frijs til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Kjøbenhavn , 6. December 1871 . Idet jeg herved tilbagesender Brevet Trykt som Nr. 1008. med hjertelig Tak for Laanet, kan jeg ikke tilbageholde Ønsket om, at der maatte komme noget for os og Slesvigerne Gavnligt ud af bemeldte St

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1871-12-07)
Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Wien , 7. December 1871 . Herr Baron, Efter en Uges Fraværelse i Ungarn har Grev Andrassy først idag været tilgjængelig for corps diplomatique, og det var for mig den første Leilighed, til at gjøre ham min officielle Op

BREV TIL: Schleisner, A. E. M. ; FRA: Krüger, Hans Andersen; (1871-12-12)
H. A. Kriiger til A. E. M. Schleisner . Beftoft , 12. December 1871 . Meget ærede Ven! Efterat Valget her til den tydske Rigsdag har funden Sted og efterat jeg paany er gjenvalgt som Repræsentant for Nordslesvig, saa er det Tidspunkt kommen da jeg maa henvende mig til Dem og bringe Dem i Erindrin

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1871-12-27)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 27. December 1871 . Deres Excellence vil maaskee allerede af mit Brev af 29de Sept., hvorved jeg efter min Tilbagekomst til Berlin udtalte min Tak for min Ferie, have faaet en Forudfølelse af, at jeg ikke fo

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1872-01-03)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Frijsenborg , 3. Januar 1872 . Kjære Vedel! Tak for Deres venlige Lykønskning til det nye Aar, hvori vi nu ere indtraadt og som jeg vil haabe maa bringe Dem og Deres megen Glæde i Deres Familiekreds og Dem selv i det Offentliges Tjeneste mindre Kjeds

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1872-01-04)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 4. Januar 1872 . Kjære Vedel ... De omtaler i et tidligere Brev et Punkt som jeg endnu ikke særlig har berørt. De siger, at Kryger har skrevet til Kbhvn., at han havde havt flere Samtaler her med en pr. Statsminister, hvis Na

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1872-01-23)
Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien , til Udenrigsminister Baron Rosenøm-Lehn . Wien , 23. Januar 1872 . Herr Baron, Jeg er i den senere Tid gjentagent bleven interpelleret af mine Colleger angaaende et cirkulerende Rygte om Forhandlinger mellem Cabinetterne i Kiøbenhavn, Berlin og Wien angaaende Op

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1872-01-28)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenøm-Lehn . Berlin , 28. Januar 1872 . . . . Jeg troer ikke man kan tillægge Krygers Sammentræf med en formeentlig preussisk Statsminister synderlig Betydning. Min Mening er, ligesom Deres Excellences, at Sagen Intet har paa sig.

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1872-02-07)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøhenhavn , 7. Februar 1872 . Kjære Vedel! Hvis De vilde gjøre mig den Fornøjelse at spise til Middag hos mig næstkommende Tirsdag den 13de Kl. 6, vilde De herved glæde mig meget; det er ængsteligt i hvilken Grad det danske Udenrigsministerium bliver

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1872-02-10)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 10. Februar 1872 . Deres Excellence vil af mit sidste Brev Nr. 1019. erindre en Yttring om Nordslesvig af Feldtmarschal Wrangel. Jeg kan idag omtale nogle lignende Yttringer, som, skjøndt de jo vistnok Inte

BREV TIL: Falbe, Christian Frederik; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1872-02-12)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien . Kjøbenhavn , 12. Februar 1872 . I Anledning af Deres Høivelbaarenheds Indberetning af 23de f. M. Trykt som Nr. 1018. undlader jeg ikke at bekræfte, at der ikke er skeet nogensomhelst Henvendelse til den kongelige Regjer

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1872-02-16)
Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Wien , 16. Februar 1872 . Herr Baron. Jeg har havt den Ære idag at modtage Deres Excellences Depeche Nr. 2 af 12te dennes i Svar paa min ærbødigste Rapport af 23de f. M., Trykt som Nr. 1018. og hvorved De bekræfter mi

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1872-02-22)
Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Wien , 22. Februar 1872 . Herr Baron, [Jeg har i Dag benyttet Lejligheden til at gøre Grev Andrassy] opmærksom paa, at Spørgsmaalet om en Opgivelse af Prager Fredens Art. V i Forbindelse med Danmarks Neutralisation paan

BREV TIL: ukendt FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1872-03-02)
Circulaire confidentielle aux ministres du Roi à Berlin, Londres, Paris, Rome, Stockholm et St. Pétersbourg . Copenhague , 2 mars 1872 . Il n’a sans doute pas échappé à votre attention, monsieur, que des journaux étrangers se sont occupés dernièrement de la question d’une neutralisation du Danemark

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1872-03-29)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 29. Marts 1872 . . . . Deres Excellence vil have seet, at den herværende Presse saa at sige aldeles ikke har beskjæftiget sig med det i meget æret Depesche af 2den d. M. Nr. 4 Nr. 1025. omhandlede Spørgsmaa

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1872-06-12)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 12. Juni 1872 . Deres Excellence vil af min Rapport af 10de have seet, at vi endnu i en 14 Dage maae have Taalmodighed med Udvandringssagen. Men efter alt hvad man siger mig, vil da ogsaa Sagen gaae i Orden.

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Andersen Bille , Carl Steen ; (1872-06-16)
Folketingsmand Carl St. A. Bille til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Kjøbenhavn , 16. Juni 1872 . Paa en nylig endt Rekreationsrejse benyttede jeg et Ophold i Berlin, hvor den tydske Rigsdag var samlet, til efter min Sædvane at stifte Bekjendtskab med forskjellige Personligheder, der enten

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1872-06-19)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 19. Juni 1872 . Kjære Kammerherre. Bille (Dagbladet) har nylig været i Berlin og der sat sig i Forbindelse med Deputerede og Journalister angaaende Art.V. Hjemkommen fra sin Rejse har han skrevet Baron Rosenørn et Brev til

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1872-06-26)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 26. Juni 1872 . Kjære Vedel, De maa undskylde at jeg har tøvet noget med at besvare Deres Brev af 19de /: ikke 20de :/, men Sagen fordrede Overveielse, og selv har jeg ikke været rigtig tilpas i den sidste Tid. Det forekommer

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1872-06-29)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Boller , 29. Juni 1872 . Kjære Vedel! Det gjorde mig meget ondt, at jeg ikke fik Tiden til at slaae til for at komme ud at samtale med Dem om Adskilligt, navnlig vilde jeg have spurgt om hvem den Emissair har været der enten i 54, 55 eller 56 reiste

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1872-07-26)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 26. Juli 1872 . Kjære Vedel, ... Jeg havde Besøg her forleden af Herr J. J. Hansen, som reiste herigjennem med Familie til Kbhvn., hvor hans Datter skal gaae til Præsten forat confirmeres til Foraaret. Han talte om et Skrift,

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Vind, Carl Rudolph Emil; (1872-08-05)
Kammerherre Vind, Gesandt i St. Petersborg , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . St. Petersborg , 5. August/24.juli 1872 . Deres Excellence, Hr. Geheimeraad Westmann har idag bekræftet mig paa en aldeles bestemt Maade en Efterretning, som allerede siden nogle Dage omtaltes som begrundet, ne

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Hansen, Jens Julius; (1872-12-12)
Jules Hansen til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Frankfurt a. M. , 12. August 1872 . Idag Formiddag Kl. 10 traf jeg A. i Hotel d’Angleterre og havde med ham en lang Samtale. Grev Harry Arnim, tysk Ambassadør i Paris. Jeg begyndte med at sige ham Følgende: »I Onsdags forlod jeg Kjøbenhavn

BREV TIL: Ministerrådet, ; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1872-08-13)
Udenrigsministerens Beretning til Ministerraadet 13. August 1872 . Udenrigsministeriet, 13. August 1872. Naar tidligere gjentagne Gange Spørgsmaalet om at opfordre den preussiske Regering til at opfylde Pragerfredens Art.V har været bragt paa Bane i Ministerraadet har jeg gjort gjældende: 1. at m

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1872-08-14)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenøm-Lehn . Berlin , 14. August 1872 . . . . Jeg haaber snart at kunne skrive om Kaisermødet; foreløbig bemærker jeg, med Hensyn til hvad Deres Excellence fremhæver i denne Henseende, at det efter min Mening, i Betragtning af hva

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Andersen Bille , Carl Steen ; (1872-08-16)
Folketingsmand Carl St. A. Bille til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . f. T. Lille Odinshøj, Hellebæk , 16. August 1872 . Deres Excellence. I Fortsættelse af den Skrivelse fra Juni Maaned d. A., Trykt som Nr. 1028. hvori jeg tillod mig at udvikle for Deres Excellence min Opfattelse af den n

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Hansen, Jens Julius; (1872-08-16)
Jules Hansen [til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn eller til Direktør i Udenrigsministeriet P. Vedel]. Paris , 16 août 1872 . En meget god Ven af Danmark (C.), som er istand til at være vel underrettet, siger mig i dette Øieblik Følgende: »De kan skrive til Deres Venner i Kjøbenhavn, at De f

BREV TIL: Christian 9.; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1872-08-16)
Forestilling til Kong Christian IX af Udenrigsminister Baron Rosenøm-Lehn . Copenhague , 16 août 1872 . Sire En me référant à l’entretien que j’ai eu l’honneur d’avoir hier avec Votre Majesté, et en exécution de Fordre qu’il Lui a plu de me donner, je m’empresse très humblement de résumer ci-apré

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1872-08-19)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 19. August 1872 . Deres Excellence spørger mig om min Mening med Hensyn til Benyttelsen af Kaisermødet til Ordningen af det nordslesvigske Spørgsmaal. Jeg har allerede i mit forrige Brev Nr. 1036. sagt, at

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1872-09-01)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 1. September 1872 . Deres Excellence vil erindre en Yttring af Fyrst Bismarck med Hensyn til det nordslesvigske Spørgsmaal, som jeg har omtalt i et af mine sidste Breve, uden at nævne min Kilde. Da jeg kan b

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1872-09-07)
Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 7. September 1872 . Herr Baron, Som det alt vil være Deres Excellence bekjendt, ankom Hans Majestæt Keiseren af Østrig hertil igaar Aftes Kl. 6. Imorges afholdtes den store Parade for de to keiserlige Gjæster,

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Hansen, Jens Julius; (1872-09-08)
Jules Hansen til Direktør P. Vedel . Paris , 8. September 1872 . Jeg modtager i Øieblikket følgende overraskende Meddelelse fra en Correspondent i Wien; jeg er i Øieblikket ikke istand til at controllere den, men ønskede meget at vide Noget derom paa en eller anden Maade: »Je puis vous af firmer

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1872-09-13)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 13. September 1872 . Deres Excellence, [Kejseren af Rusland var ankommet til Berlin d. 5. September, medens Kejseren af Østrig sammen med Kronprinsen af Sachsen kom Dagen efter. Efter en Række Hoffester og m

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1872-09-14)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 14. September 1872 . Kjære Vedel! Da jeg i Formiddag skal ud at gjøre min Opvartning hos Hs. Majestæt eller idetmindste forsøge derpaa, fordi jeg forrige Gang frabad mig Æren af Tilsigelse til Middag paa Grund af Afreisen, og jeg har af

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1872-09-23)
Lensgreve C. E. Frijs til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Frijsenborg , 23. September 1872 . Kjære Baron! Der findes intet Brev fra Quaade i min private Brevsamling fra Aaret 1869 bærende Datum af 1ste Mai, hvorimod eet af 17de Mai til Marienbad, som er det første efter et af 23de April s

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1872-10-09)
Lensgreve C. E. Frijs til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Stockholm , 9. October 1872 . Kjære Baron Rosenørn! . . . Det lader til som om den afdøde Konges Bortgang Carl XV var død 18. September 1872 og efterfulgtes af sin Broder Oscar II. har fremkaldt en almindelig Landesorg; endnu syne

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1872-11-01)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Frijsenborg , 1. November 1872 . Kjære Vedel! Ved idag atter at gjennemlæse Artiklen i »Fædrelandet« »Fædrelandet« 26. Oktober 1872 Nr. 250 indeholdt en ledende Artikel om »Vor Repræsentation i Udlandet«, hvori der bl. a. blev hævdet, at den gældende

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1872-11-07)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Frijsenborg , 7. November 1872 . Kjære Vedel! De i Deres venlige Skrivelse af 3die Novbr. Er ikke bevaret. modtagne Oplysninger morede mig meget, thi jeg havde en Formodning om at Fallesens Coureerreise havde en bestemt Grund, først troede jeg at han

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1872-11-21)
Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Wien , 21. November 1872 . Herr Baron. Grev Andrassy ankom endeligt her til Staden iforgaars Aftes, og modtog idag corps diplomatique. Under min Samtale med Ministeren, henvendte han ikke uden Spor af en vis Forlegenhe

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1872-11-22)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 22. November 1872 . Kjære Vedel, En Person som er meget inde i herværende Presse-Forhold og parlamentariske Forhold, og som jeg derhos troer er os vel stemt, navnlig hvad det nordslesvigske Spørgsmaal an- gaaer, har meddeelt m

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Vind, Carl Rudolph Emil; (1872-12-03)
Kammerherre Vind, Gesandt i St. Petersborg , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . St. Pétersbourg , 3 décembre/21 novembre 1872 . Monsieur le Baron, Lorsque ce matin, j’avais l’honneur de présenter au prince Gortchacow le secrétaire de légation baron de Gyldenkrone, arrivé ici le 30 dr., le

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1872-12-20)
Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Wien , 20. December 1872 . Herr Baron, Uagtet Grev Andrassy under vor Samtale, over hvilken jeg havde den Ære at indberette under 21de f. M. Trykt som Nr. 1051. saa bestemt havde benægtet, at den slesvigske Sag var Gje

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Hansen, Jens Julius; (1872-12-26)
Jules Hansen til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . P[aris] , 26. December [1872] . Jeg erfarer fra authentisk Kilde Følgende: Billes og Edgar Bauers Bog har opvakt en stærk Vrede i Berlin, hvor man tillige er i høi Grad misfornøiet med den danske Presses Holdning »den eneste i Europa, som be

BREV TIL: Falbe, Christian Frederik; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1873-01-03)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien . Kjøbenhavn , 3. Januar 1873 . Jeg har modtaget Deres Høivelbaarenheds Depesche Nr. 24 af 20de Dec. f. A. Trykt som Nr. 1054. i hvilken De giør Rede for tvende Samtaler som De har havt med Grev Andrassy angaaende det sle

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1873-01-09)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] 9. Januar 1873 . Kjære Kammerherre. . . . Bauers Bog behager mig meget lidet som praktisk Indlæg til vor Fordeel — en anden Sag er at den er udmærket piquant skrevet og langt overtræffer hvad jeg troede ham istand til.

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1873-01-10)
Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien , til Udenrigsminister Baron Rosenøm-Lehn . Wien , 10. Januar 1873 . Herr Baron, En Artikel i »Schlesische Zeitung«, der betegnes som inspireret af Fyrst Bismarck selv, har søgt at bevise, at Østrig skyldte Preussen en Opreisning for sit ved Hertugen af Gramonts M

BREV TIL: ukendt FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1873-01-12)
Memoire af Direktør P. Vedel . 12. Januar 1873 . I. Vi kunne ikke vente, at en tilkommende Regering i Preussen skal kunne eller ville opfylde Art. V, naar den nærværende ikke giør det. Kronprindsen af Preussen er ikke venligere stemt mod os end Kejser Vilhelm og han vilde i alt Fald savne den Autor

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1873-01-16)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 16. Januar 1873 . . . . Hvad den slesvigske Sag angaaer, maa jeg være ganske af Deres Anskuelse at den fortiden sover en dyb Søvn. Keiseren af Rusland har ikke indfriet sit igjennem Storfyrsten givne Løft

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1873-02-01)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 1. Februar 1873 . Kjære Vedel, [Heydebrand har under sit sidste Ophold i Berlin været modtaget baade af Bismarck og af Kejseren; B. modtager ellers i Reglen ikke hverken tyske eller fremmede Diplomater. Sagen har vakt megen Op

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1873-02-07)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] 7. Februar 1873 . Kjære Kammerherre. Jeg har endnu kun talt lidet med Heydebrand efter hans Hjemkomst,... men jeg skal nok berigtige enhver mulig Vildfarelse mHt. Deres Forhold til Archivsagen. Det er virkelig Synd at b

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1873-02-27)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 27. Februar 1873 . Deres Excellence vil vistnok, og det med Grund, have fundet, at det i længere Tid ikke har været synderlig bevendt med politiske Beretninger herfra. Imidlertid er dette jo ikke nyt, da det

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1873-03-26)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 26. Marts 1873 . Kjære Vedel, . . . Ved at see, at Borgmester Larsen Borgmester i København, Etatsraad Lars Christian Larsen døde d. 24. Marts 1873. er død, bliver jeg opmærksom paa at Bauer i sin Tid, jeg troer i 1865 eller

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1873-03-31)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 31. Marts 1873 . . . . Dommen over Socialisterne vil virke godt her, jeg haaber ogsaa især hos os. Københavns Kriminal- og Politiret afsagde d. 29. Marts 1873 Dom i Sagen mod Bestyrelsen for den internationale Arbejderforening

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1873-04-14)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Fortrolig. Berlin , 14. April 1873 . Deres Excellence, Skjøndt Fyrst Bismarck, efter at have forladt Stillingen som preussisk Ministerpræsident, har erholdt betydeligt mere Tid til sin Raadighed end Tilfældet tidlig

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1873-04-16)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] 16. April [1873] . Kjære Kammerherre. Jeg har været upasselig i et Par Uger og har derfor kun sparsomt kunnet skrive. Men nu haaber jeg at have overvundet Foraarets skadelige Indflydelser paa min Constitution og iler de

BREV TIL: Vind, Carl Rudolph Emil; Bülow, Carl Ernst Johan; Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; Bille, Frantz Ernst; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1873-04-22)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Gesandterne i St. Petersborg, London, Paris og Stockholm . Kjøbenhavn , 22. April 1873 . Siden de 3 Keiseres Møde i forrige Sommer har, saavidt den kgl. Regering bekjendt, den slesvigske Sag ikke alvorligt været bragt paa Bane fra nogen Side. Efter den Afv

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1873-05-25)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 25. Maj 1873 . Kjære Hr. Kammerherre! Som De vil have erfaret af Bladene ere vi da nu endelig bleven Rigsdagen qvit, Rigsdagen sluttede d. 21. Maj 1873. hvad jeg tiltrods for at jeg har saa lidt med den

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1873-06-24)
Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 24. Juni 1873 . Deres Excellence maa tillade mig idag at omtale en Sag som vel er af en lidt vanskelig Beskaffenhed, men som der dog i min hermed følgende Rapport maaskee turde findes en Grund til ikke at la

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1873-06-24)
Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Fortrolig. [ Wien ,] 24. Juni 1873 . Hs. Excellence Baron Rosenørn. Da jeg under Hs. M. Keiseren af Ruslands Ophold i Wien Den russiske Kejser kom 1. Juni 1873 paa Besøg til Wien. — Baron Alexander Jomini (1814—88) v

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1873-06-28)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] 28. Juni 1873 . Kjære Kammerherre. Hvad Elefanten Sml. Nr. 1069. angaaer kan jeg meddele den supplerende Efterretning at da Kronprindsen i Wien traf sammen med Kr[onprinsen] af Pr[eussen] fik han det Indtryk at denne

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1873-07-01)
Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin , til Direktør P. Vedel . Berlin , 1. Juli 1873 . Kjære Vedel, Ifølge hvad De siger om Elephanten Se Nr. 1071. er jeg bange for at jeg ikke har været tydelig nok i mit Brev til Baron Bosenørn. Trykt som Nr. 1069. Jeg er enig i at den Tid maaskee er nær, da v

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1873-07-23)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] 23. Juli 1873 . . . . Deres Bemærkning om Bismarcks Ord til K. synes at antyde at De tænker Dem en anden Hensigt dermed end den, som jeg var standset ved, nemlig at sige Noget til K. der uden at engagere til Nogetsomhel

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1873-07-28)
Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Fortrolig. Berlin , 28. Juli 1873 . Deres Excellence, Skjøndt der nu er forløbet en meget lang Tid, siden Herr von Thile forlod Stillingen som Statssecretair i det herværende Udenrigsdepartement, er der dog endnu i

BREV TIL: Bille, Frantz Ernst; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1873-07-30)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre F. Bille, Gesandt i Stockholm. I Randen staar: f. T. i Christiania. Kjøbenhavn , 30. Juli 1873 . For det Tilfælde at D. H. efter Deres Conference med General Björnstjerna maatte ansee det for at være foreneligt med Lodssagens Der førtes i den

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1873-08-17)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 17. August 1873 . Kjære Directeur! Jeg vil blot i Forbindelse med at sende Dem tvende Telegrammer . . . kortelig meddele Dem, at Kronprindsen idag reiser til Malmø med Slesvig, for at complimentere den tydske Kronprinds, hv

BREV TIL: Bille, Frantz Ernst; Quaade, George Joachim; Falbe, Christian Frederik; Vind, Carl Rudolph Emil; Bülow, Carl Ernst Johan; Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1873-08-21)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Gesandterne i Stockholm, London, Paris, Berlin, Wien, Rom og St. Petersborg . Kjøbenhavn , 21. August 1873 . Som / Tit. / vil have erfaret af Aviserne har den tydske Keiserprinds i disse Dage aflagt et Besøg hos den kgl. Familie paa Fredensborg. Besøget f

BREV TIL: ukendt FRA: ukendt (1873-09-08)
Optegnelse om Kong Oscar II’s Politik. Berlin , 8 septembre 1873 . Le roi Oscar II, de Suède, à l’encontre de feu son frère, n’est pas un partisan du scandinavisme, et croit qu’une alliance avec l’Allemagne pourra seule garantir l’avenir de son pays. C’est pour influencer l’opinion publique en Su

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1873-09-10)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 10. September 1873 . Kjære Vedel! . . . Der vare mange Ting men dog i Særdeleshed det hvorom vi sidst samtalede ude i Gaarden hvorom jeg kunde have ønsket at udtale mig for Dem, thi det forekommer mig [ikke] alene for Ministeriet men ogsa

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1873-09-24)
Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 24. September 1873 . Deres Excellence vil muligen have fundet det besynderligt, at jeg ikke har ladet høre personligt fra mig siden min Hjemkomst til Berlin for 3 Uger siden. Men Sagen er at jeg Intet har ha

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1873-09-25)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Frijsenborg , 25. September 1873 . Kjære Vedel! . . . Jeg er meget beroliget ved Efterretningen om at der ingen Throntale holdes, idet derved paa den lempeligste Maade undgaaes de Skjær som en saadan vilde frembyde baade indadtil og udadtil, og det t

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1873-09-29)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . Kiøbenhavn , 29. September 1873 . Kjære Hr. Kammerherre! Det var mig som altid, naar jeg hører fra Dem, en Glæde for nogle Dage siden at modtage Deres sidste Brev af 24de dennes, der uagtet der som De skriver for Tide

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1873-10-03)
Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 3. Oktober 1873 . . . . Det vil vistnok interessere Deres Excellence at høre, at Kronprindsen af Preussen, i en Samtale hvormed han beærede mig ved en Festforestilling som gaves i forrige Uge i Operahuset ti

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1873-10-05)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 5. Oktober 1873 . Kjære Directeur! Hjort Lorenzen har i en Skrivelse til Gr. Holstein forlangt en Audients for en slesvigsk Deputation I Anledning af Afsløringen af Bissens Rytterstatue af Frederik VII foran Kristiansborg

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1873-10-06)
Direktør P. Vedel til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Mandag Aften [6. Oktober 1873] . Kjære Excellence. Jeg synes at der Intet kan indvendes imod at Kongen modtager i Audients en slesvigsk Deputation der kommer hertil i Anledning af en Fortid, som Ingen vil benægte. Men det følger af sig

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1873-10-15)
Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin , til Direktør P. Vedel . Berlin , 15. Oktober 1873 . Kjære Vedel, Det glæder mig idag at have Anledning til at skrive Dem til, da jeg har længtes meget efter engang at høre hvorledes det gaaer Dem. Anledningen til at skrive gives mig af den nye Statssecretair

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1873-10-18)
Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Fortrolig. Berlin , 18. Oktober 1873 . Deres Excellence, I Anledning af at Statssecretairen i det herværende Udenrigsdepartement havde anmodet mig om at besøge ham en af disse Dage, for at han kunde underholde sig m

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1873-10-18)
Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Privat og fortrolig. Berlin , 18. Oktober 1873 . Deres Excellence, Jeg tillader mig herved særskilt at tilføie nogle faae Bemærkninger til min Rapport af idag. Ligesom jeg er overbeviist om at Herr v. Bülow ingen Fo

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1873-10-22)
Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Confidentiel. Wien , 22. October 1873 . Herr Baron! Jeg tillader mig herved at forelægge Deres Excellence nogle Betragtninger med Hensyn til den slesvigske Sags Stilling, som Resultatet af mine Iagttagelser og Indtryk

BREV TIL: ukendt FRA: Falbe, Christian Frederik; (1873-10-20)
Nogle Betragtninger om Den Slesvigske Sags Stilling. Wien , 20. October 1873 . Grev Andrassy har idag under Taflet i Schönbrunn, som gaves til Ære for den tydske Keiser, og i hvilket Deres kongelige Høiheder Kronprindsen og Kronprindsessen samt Storhertugen og Storhertuginden af Baden deeltog, henl

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1873-10-22)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . Hvidkilde , 22. Oktober 1873 . Kjære Hr. Kammerherre! Jeg har idag havt den Fornøielse her at modtage Deres Brev af 18de Rimeligvis det som Nr. 1088 trykte. dennes og har jeg læst dets Indhold med stor Tilfredsstil

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1873-10-22)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] Onsdag 22. Oktober 1873 . Kjære Kammerherre. Jeg har i saa lang Tid forholdt mig tavs fordi jeg nu i mere end en Maaned har været og endnu er syg, og navnlig lider meget af Nervøsitet, saa at jeg er ubrugelig til Alting

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1873-10-22)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Direktør P. Vedel . Hvidkilde , 22. Oktober 1873 . Kjære Directeur! Jeg sender Dem herved et »privat og fortroligt« Brev fra Kammerherre Quade, som jeg har modtaget her igaar, Rimeligvis det som Nr. 1088 trykte. og som jeg finder ret interessant, uagtet

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1873-10-23)
Direktør P. Vedel til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . 23. October 1873 . Deres Excellence. Mange Tak for Deres Brev og det vedlagte Brev fra Kmh. Quaade. — Den officielle Depeche Trykt som Nr. 1087. indeholder en Samtale som Q. havde med Biilow, i hvilken denne sagde ham at Bismarck med s

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1873-10-23)
Direktør P. Vedel til [ Udenrigsminister, Baron Rosenørn Lehn ]. Torsdag Aften [23. Oktober 1873] . Kjære Excellence. Iaften erfarer jeg ved en Billet fra Grev Holstein at De efter Telegram ventes hertil imorgen. Mit Brev til Dem fra idag vil altsaa vente paa Dem i Hotel Royal, Quaades officielle R

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1873-10-24)
Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 24. Oktober 1873 . For Øieblikket er Art. 5 ikke indenfor Mulighedens Grændser. G. Quaade. Chiffertelegram, indleveret i Berlin 24. Oktober 1873 Kl. 6.38. — Afskrift. Oreby.

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1873-10-25)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 25. October 1873 . Deres Excellences Brev af 22de modtog jeg igaar, men da jeg ikke traf Bülow den Dag, har jeg først idag kunnet bringe ham den foreløbige Tak for hans Meddelelse. Med den formelle Tak haste

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1873-10-25)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 25. Oktober 1873 . Kjære Vedel, Tak for Deres tvende Breve. Jeg havde igaar sendt Dem et telegraphisk Svar paa Deres Spørgsmaal i det første Brev. Nr. 1096. Det var jo nu overflødigt; men jeg er altid bange for at vække ugru

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1873-10-29)
Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Vienne , 29 octobre 1873 . Depuis le départ de la cour de Prusse suivi par celui de l’Empereur et du comte Andrassy pour Pest, le calme est rentré à Vienne dans le monde diplomatique; un léger roulis seul se fait encore

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1873-10-30)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 30. October 1873 . Den betænkelige Forfatningsstrid, som et politisk Partis Overgreb i Folkethinget nylig har fremkaldt, vil forhaabentlig under ingen Omstændighed kunne indvirke forstyrrende paa Landets

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1873-10-30)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 30. October 1873 . Confidentiel. I Forbindelse med hvad jeg har udtalt i min Depeche af D. D. paaligger det mig endnu at takke D. H. fordi De, som jeg seer af Deres private og confid. Meddelelse til mig,

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1873-10-30)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] Torsdag 30. Oktober [1873] . Kjære Kammerherre. Mange Tak for Deres Breve. Jeg haaber at Ministeriets Skrivelse af idag er saaledes som De ønsker den, vi have skrevet den anden Deel om Art. V for sig for at De, hvis De

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1873-10-31)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 31. Oktober 1873 . Deres Excellence vil have bemærket, at Bladene stadig beskjæftige sig meer og meer med det Nordslesvigske Spørgsmaal. Jeg skulde dog ikke idag opholde mig derved, dersom jeg ikke, tiltrods

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1873-11-02)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 2. November 1873 . Deres Excellence, Jeg har rigtigen modtaget Deres Excellences meget ærede Depesche af 30te f. M. Nr. 5 tilligemed den samme ledsagende fortrolige Skrivelse, Nr. 1100 og 1101. af hvilke t

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1873-11-06)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] 6. November 1873 . Kjære Kammerherre. Sagen med Hensyn til Hr. v. Bülows Titel er nu bragt i Orden saaledes som De havde tænkt Dem det, altsaa at hans Navn udelades i Fortegnelsen over Geheimeconferentsraader (i Stats C

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1873-11-09)
Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Wien , 9. November 1873 . Herr Baron! Medindesluttede ærbødigste Bapport Sandsynligvis den som Nr. 1089—90 trykte. har jeg foretrukket, ikke at afsende med Posten, og jeg har derfor ladet den ligge, saameget mere som

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1873-11-10)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 10. November 1873 . Kjære Hr. Kammerherre! Min nærmeste Grund til idag at sende Dem et Par Ord er den at sige Dem Tak for Deres sidste Breve, der have interesseret mig meget, og navnlig da det sidste af 3

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1873-11-13)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 13. November 1873 . Kjære Vedel, Bülow beder mig at takke Dem for Deres Medvirkning til Opnaaelse af hans Ønske med Hensyn [til] Geheimeraadstitelen. Det er ganske vist, at det sundeste havde været for ham at gaae den engang f

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1873-11-13)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 13. November 1873 . Deres Excellences Brev af 10de Nr. 1107. minder mig om at jeg har glemt at nævne den Person som jeg i mit Brev af 31te f. M. Nr. 1103. har betegnet som en Anonymus. Jeg vilde dengang,

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1873-11-16)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] Mandag 16. November 1873 . Kjære Kammerherre. Mange Tak for Deres Brev og Oplysningen om Hr. v. Bülows rigtige Stilling — jeg tilstaaer at jeg bildte mig ind at Udenrigsministeriet endnu stod ligesom Krigsministeriet ɔ:

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1873-11-19)
Direktør P. Vedel til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Onsdag, 19. November 1873 . Kjære Excellence. I Ministeriet er Intet forefaldet af sær Betydning. Liebe her medbragt fra Wien en Depeche Rimeligvis den som Nr. 1089 og 1090 trykte. fra Falbe — formodentlig den hvorom Kronprindsen talt

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1873-11-20)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 20. November 1873 . Kjære Vedel, Naar jeg skal sige min Mening om de Betragtninger, Det som Nr. 1090 trykte Aktstykke. hvoraf De har sendt mig Afskrift med Deres Brev af 16de, Nr. 1110. maa jeg skjelne mellem to Spørgsmaal

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1873-11-21)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Direktør P. Vedel . Orebygaard , 21. November 1873 . Kjære Directeur! Jeg takker Dem meget for Deres Brev af 19de. . . . Det har jo vistnok været den Depeche fra Falbe, som Liebe nu har bragt, til hvilken Kronprindsen har sigtet i sin Samtale med mig paa F

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1873-12-01)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] 1. December 1873 . Kjære Kammerherre. Som De maaskee har bemærket har Augsb. Allg. Zeit. og efter hvad der er sagt Ministeren, ligeledes Schles. Zeit. og andre Tidender der med eller uden Rette antages at have officiøse

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1873-12-05)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 5. December 1873 . Kjære Vedel, Jeg har talt med Biilow om Indholdet af Deres Brev af 1ste d. M., og han er meget villig til at opfylde vort Ønske. Han kunde vel ikke love mig, at dette for det Første skulde skee gjennem Nordd

BREV TIL: Falbe, Christian Frederik; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1873-12-09)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien . Kjøbenhavn , 9. December 1873 . Jeg har rigtig modtaget Deres Høivelbaarenheds confidentielle Depesche Nr. 25, med hvilken De har indsendt nogle Betragtninger om den slesvigske Sag som Resultatet af Deres Indtryk og Iagt

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1873-12-13)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] 13. December 1873 . Kjære Kammerherre. Ministeren har anmodet mig om at udtale Dem hans særdeles Tak for Deres Samtale med Hr. v. Biilow om Augsb. Allg. Zeit. Han og de øvrige Ministre ere meget erkjendtlige for den Maa

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1873-12-21)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 21. December 1873 . Kjære Vedel, Tak for Deres Brev af 13de, hvoraf det har glædet mig meget at see bekræftet hvad jeg ogsaa har erfaret her, at det gaaer godt fremad med Archivsagen. Naar denne Sag er ordnet, vil Meget være

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1873-12-29)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 29. December 1873 . . . . Med Hensyn til det nordslesvigske Spørgsmaal er det nu atter fuldkommen stille. Her bliver Taalmodigheden desværre sat haardt paa Prøve. Men jeg seer ikke, at der er Andet at gjøre

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1874-01-02)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] 2. Januar 1874 . Kjære Kammerherre. Glædeligt Nytaar for Dem og Deres og Tak for det forløbne! Efter al Sandsynlighed vil det nu begyndte Aar blive af stor Vigtighed for os baade i de indre Forhold og mHt. vort Forhold

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1874-01-12)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Ouaade, Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 12. Januar 1874 . Kjære Hr. Kammerherre! ... Jeg har flere Breve liggende for mig fra Dem, for hvilke jeg herved beder Dem modtage min Tak. Det lader til at Keiserens Sygdom nu forsaavidt er overstaaet, s

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1874-01-16)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] 16. Januar 1874 . Kjære Kammerherre. Kronprindsens Reise er først bestemt for et Par Dage siden og han vil afreise herfra Lørdag over Lübeck. Han regner derefter at komme om Aftenen til Berlin og at afreise strax nogle

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1874-01-27)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] 27. Januar 1874 . ... De vil idag eller imorgen modtage til Deres egen Underretning en kort Fremstilling af en ubehagelig Sag om et Barn Hammel i Silkeborg, hvem den tydske Fader reclamerer efter i en Række Aar at have

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1874-01-31)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 31. Januar 1874 . Kjære Vedel, Tak for Deres tvende Breve af 27. og 29. Jeg er ogsaa meget erkjendtlig for de to Rapporter fra Rom og Paris. Saadanne Meddelelser ere altid, og især her for mig, af stort Værd. Der gives næppe n

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1874-02-06)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] 6. Februar 1874 . Kjære Kammerherre. Jeg havde nok tænkt mig at Kronprindsen maaskee vilde være beredt til at begive sig til Kroningen i K∅nigsberg naar engang efter Naturens Orden denne Ceremonie skulde finde Sted, men

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1874-02-16)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 16. Februar 1874 . Kjære Kammerherre Quaade! Forleden Dag sagde Kongen mig at Hr. v. Heydebrandt, i den første Samtale, han havde med ham efter hans Hjemkomst hertil, ved at omtale og referere forskjellig

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1874-02-18)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 18. Februar 1874 . Kjære Excellence, Jeg vil ikke tøve med at meddele hvorledes jeg troer det hænger sammen med de Yttringer af den tydske Kaiser, som Herr v. Heydebrand ved sin Tilbagekomst til Kbhvn. har

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1874-03-21)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 21. Marts 1874 . Deres Excellence, Jeg har tidligere af og til seet mig istand til at meddele Udtalelser af forskjellige Personer om den herværende Regjerings Tanker med Hensyn til det nordslesvigske Spørgsm

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1874-03-21)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 21. Marts 1874 . Deres Excellence maa ikke vente Meget fra mig idag, da jeg i nogle Dage har maattet sidde i et mørkt Værelse for mine Øines Skyld. Det er nu bedre, skjøndt jeg dog maa iagttage stor Forsigti

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1874-04-04)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 4. April 1874 . Kjære Vedel, . . .Jeg havde nylig Besøg her af Copist J. J. Hansen. Han reiste til Vien i Pengeaffairer angaaende det tyrkiske Laan. Han skulde tale derom med Rothschild. Til Berlin var han kun kommet forat tal

BREV TIL: Krüger, Hans Andersen; FRA: Andersen Bille , Carl Steen ; (1874-04-23)
Folketingsmand Carl St. A. Bille til H. A. Krüger . Kjøbenhavn , 23. April 1874 . Kjære Kryger! Min bedste Tak for Deres lange og interessante Brev af 11te April. C. S. A. Billes Papirer er ikke bevarede. . . . Elsas-Lothringerne have debuteret saa uheldig som vel muligt og givet deres Modstande

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1874-04-23)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 23. April 1874 . Kjære Vedel! . . . For Øieblikket ere de politiske Forhold i vort Indre endmere brouillerede end til dagligdags men jeg haaber at Slutningen af Ugen maa bringe lidt Bedring, idet Ivren eller Galskaben hos det »Forenede«

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1874-04-24)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] 24. April 1874 . Kjære Kammerherre. . . . Har De hørt Noget om at Heydebrand skulde til Brüssel eller hvis Perponcher Grev G. v. Perponcher-Sedlnitzky, tysk Gesandt i Holland. kommer derhen, da afløse denne i Haag? Det

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1874-05-08)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenøm-Lehn . Berlin , 8. Maj 1874 . Fortrolig. . . . Det vil ikke være undgaaet Deres Excellences Opmærksomhed, at for en Tid siden, samtidigt med General Bildts Ankomst til Berlin som svensk-norsk Gesandt, et herværende Blad »Deu

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1874-05-28)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] Torsdag [28. Maj 1874] . Kjære Kammerherre. Da jeg tænker at reise til Vichy paa Tirsdag (d. 2den Juni) tager jeg altsaa for nogen Tid Afskeed med Dem. . . . Jeg tænker at Øieblikket for saa vidt er vel valgt, som vi ig

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1874-06-02)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Paris , 2. Juni 1874 . Kjære Vedel! . . . Endnu lader det ikke som om Ministerkrisen eller Omtalen herom er kommet i Aviserne og det maa dog fra igaar af være i fuld Gang. — Jeg har under mit Ophold i Vichy oftere studeret Rappel og Republique frança

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1874-06-24)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Vichy ,] 24. Juni 1874 . Kjære Kammerherre. ... A propos altsaa Estrup har erklæret sig fallit, saa Moltke-Br., nu er Touren til Haffner og hvis han afslaaer, hvad jeg er vis paa at han gjør, da Holstein igjen. Men hvorfra faaer han

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1874-06-25)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 25. Juni 1874 . Kjære Directeur! Jeg har saamænd tidtnok i denne trange Tid, der tiltrods for at den for alle Vedkommende er saa penibel som den er, dog ogsaa kan aftvinges sin Interesse, havt Pennen i Haanden for at skrive

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1874-06-30)
Direktør P. Vedel til Udenrigsminister Baron Rosenørn -Lehn . Vichy , 30. Juni 1874 . Kjære Excellence. Tusinde Tak for Deres interessante Brev, som væsentlig supplerede hvad jeg vidste fra Krieger. Uagtet de Data, som De anfører ganske vist synes at tyde paa at General Haffner har en større Tilb

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1874-07-04)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 4. Juli 1874 . Dr. Wollheim da Fonseca, som under Titel af »Zur Nordschleswigschen Frage« nylig har udgivet en Brochure om Pragfredens Art. V., har meddeelt mig, at det vilde være ham særdeles kjært, om det,

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1874-07-06)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 6. Juli 1874 . Kjære Directeur! ... De fik da Ret med Hensyn paa Haffner. Efter en Ugestids Bestræbelser for at danne et Ministerium, hvad jeg troer at han ærligt har arbeidet hen til, har han nu i Forgaars meldt Kongen at

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1874-07-19)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Boller , 19. Juli 1874 . Kjære Vedel! Det gjorde mig ligesaa ondt som Dem at jeg ikke traf Dem i Frankrig, da der vare mange Ting, som jeg kunde have ønsket at samtale med Dem om, og endskjøndt jeg kan vide at vi i flere Henseender ville være uenige

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1874-08-06)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 6. August 1874 . Kjære Directeur! . . . I en Ministerconference igaar syntes Tobiesen at gaae Tietgens Ærinde, idet han undrede sig over at jeg endnu ikke var fremkommet med en Proposition om Sendeisen af en fast Ambassade

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1874-08-06)
Direktør P. Vedel til Udenrigsminister Baron Rosenørn -Lehn . Brussel , 6. August 1874 . Kjære Excellence. Det vil interessere Dem nærmere at høre hvorledes den tydske Befuldmægtigede her igrunden er den ene Afgjørende. Paa russisk Foranledning afholdtes i Brüssel Juli—August 1874 en Konference o

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1874-08-09)
Lensgreve C. E. Frijs til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Kjøbenhavn , 9. August 1874 . Idet jeg herved er saa fri at tilbagesende Brochuren Maa være den i Nr. 1140 omtalte Brochure. med hjertelig Tak for Laan, kan jeg ikke tilbageholde den Bemærkning, at jeg finder det et meget løst Arb

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1874-08-09)
Direktør P. Vedel til Udenrigsminister Baron Rosenørn -Lehn . Brüssel , 9. August 1874 . Kjære Excellence. Mange Tak for Deres private Brev og for de venlige Ønsker De udtaler om at vi ikke maae gaae til Grunde i Diner’er osv. Naa det kan man jo altid til en vis Grad selv sørge for, saa det er je

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1874-08-15)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 15. August 1874 . Kjære Kammerherre! Det er selvfølgelig ikke undgaaet Deres Opmærksomhed at de preussiske Autoriteter ere begyndte i den senere Tid at gaae frem med en overordentlig høi Grad af Hensynslø

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1874-08-18)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 18. August 1874 . Kjære Directeur! . . . Den kjedeligste Sag, der verserer for Tiden, er Spørgsmaalet om Missionen til China; dog hvad den angaaer skal jeg fatte mig kort, da jeg veed at Schøller Kammerjunker N. S. v. Schøl

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1874-08-18)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Hindsgavl , 18. August 1874 . Kjære Excellence, Det er ganske vist en meget ubehagelig Artikel, Se Nr. 1147. Dagbladet har bragt om de fornyede Forfølgelser i Slesvig, og det Allerubehageligste derved er at der ikke

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1874-09-09)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Frijsenborg , 9. September 1874 . Kjære Vedel! Idet jeg ret hjerteligt ønsker Dem velkommen hjem glæder jeg mig til at træffe sammen med Dem om circa 3 Uger ved Rigsdagens Aabning eller saa omtrent og at høre Deres Beretning om det Brüsseler Møde, de

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1874-09-18)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . Copenhague , 18 septembre 1874 . Il vous sera connu que depuis quelque temps les autorités locales du Slesvic procèdent avec une rigueur extrême envers les sujets du Roi domiciliés dans le Duché. Plusieurs de ces dern

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1874-09-20)
Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Wien , 20. September 1874 . Deres Excellence! Wiener Pressen begynder paany at beskjæftige sig med det nordslesvigske Spørgsmaal, foranlediget ved den Opsigt, som Udviisningerne i Slesvig have foraarsaget, i Forening me

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1874-09-20)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Frijsenborg , 20. September 1874 . Kjære Vedel! . . . Nu staae vi snart ved Rigsdagssessionen, hvorover jeg gruer, thi det bliver vistnok et endnu værre Møde end det Sidste; jeg kommer i October vistnok kun ind paa faa Dage, da der forhaabentlig Inte

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1874-09-20)
Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Wien , 20. September 1874 . »Tagespresses« Redakteur, Hr. v. Ludasi har besøgt mig i Anledning af sin Dagsartikel om Nordslesvig, Se Nr. 1152. hvis Meddelelser han anseer for paalidelige, og har samtidigt udtalt det Øn

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1874-09-22)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 22. September 1874 . I Anledning af Hs. Exc. Udenrigsministerens meget ærede Depesche af 18de d. M. Nr. 5 Trykt som Nr. 1151. om de i den senere Tid skeete Udviisninger af danske Undersaatter fra Slesvig, h

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1874-09-24)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 24. September 1874 . Kjære Hr. Kammerherre! Det skal kun blive nogle faae Linier, hvormed jeg skal uleilige Dem iaften, og det er kun for at gjøre Dem et Spørgsmaal, angaaende hvilket jeg i høi Grad netop

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1874-09-26)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 26. September 1874 . Kjære Excellence, Det mig forelagte Spørgsmaal er ikke saa let at besvare; men jeg troer dog ikke at en længere Overveielse deraf vilde forandre den Mening jeg nu har derom, og jeg skal

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1874-09-26)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] Lørdag 26. September 1874 . Kjære Kammerherre! Til alle Gesandterne her som have spurgt om hvad der var foregaaet i Berlin har jeg regelmæssigt svaret ved at spotte over Avisernes Historier om »Protest« og »alvorlige Co

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1874-09-28)
Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Wien , 28. September 1874 . Siden min ærbødigste Beretning af 20de dennes, Sml. Nr. 1152 og 1154, begge af 20. September. har det slesvigske Spørgsmaal fortsat været Gjenstand for Bladenes Betragtninger, og har navnlig

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1874-09-28)
Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin , til Direktør P. Vedel . Berlin , 28. September 1874 . Kjære Vedel, Jeg vidste at De i Udviisningssagen vilde udtale Dem saaledes som De siger i Deres Brev af 26de, og mit tidligere Brev havde ingen anden Hensigt, end at lade Dem vide, hvorledes jeg udtalte mi

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1874-09-30)
Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin , til Udenrigsminister Baron Rosenøm-Lehn . Berlin , 30. September 1874 . Den fungerende Statssecretair har igaar anmodet mig om at møde ham i Udenrigsdepartementet, og ved denne Ledighed har han i Sagen om de fra Slesvig udviiste danske Undersaatter, saaledes

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1874-10-01)
Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 1 October 1874 Kjære Excellence, . . . Gud veed hvorledes det vil gaae med Udviisningssagen? De mange Avisartikler derom og det derved frembragte Røre overalt omkring i de forskj ellige Lande har vistnok fo

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1874-10-08)
Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 8. Oktober 1874 . Den fungerende Statssecretair har idag meddeelt mig Indholdet af en Skrivelse der herfra er afgaaet til den tydske Gesandt i Kjøbenhavn i foreløbigt Svar paa den mig under 18de f. M. tilsti

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1874-10-15)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 15. Oktober 1874 . Kjære Hr. Kammerherre! De har havt Grund til at undre Dem ved at see at den Passus i Throntalen, hvorom der stredes, blev staaende, uagtet De fraraadede det, og tiltrods for at jeg i mi

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1874-10-19)
Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 19. October 1874 . Kjære Excellence, Man lever for Tiden meget stille her i Berlin. Kaiseren og Kaiserinden ere endnu i Sydtydskland, det øvrige Hof i Potsdam, og medens de preussiske Familier ikke vise sig

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1874-10-20)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] 20. Oktober 1874 . Kjære Kammerherre. Jeg vil ikke lade Vinds Reise gaae ubenyttet hen uden at skrive Dem til, uagtet jeg just ikke tør antage at hvad jeg kan berette vil have nogen særdeles praktisk Interesse. Det kan

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Gyldenkrone, Emil; (1874-10-20)
E. Gyldenkrone, Legationssekretær i St. Petersborg , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . St. Petersborg , 20/8 Oktober 1874 . Kjære Hr Baron! . . . Med den slesvigske Sag har den herværende Presse —som jeg har tilladt mig at indberette officielt — beskjæftiget sig ikke saa lidet. Sml. »Bism

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1874-10-22)
Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin , til Udenrigsminister Baron Rosenøm-Lehn . Berlin , 22. Oktober 1874 . I Anledning af det her i Aftryk vedlagte Telegram fra Vien Trykt nedenfor som 1. har jeg igaar, ifølge Statssecretairens Anmodning, indmig hos ham i Udenrigsdepartementet. Idet han gjorde

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1874-10-22)
Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin , til Direktør P. Vedel . Berlin , 22. October 1874 . Kjære Vedel, I hvad Bülow sagde mig om det fatale Telegram, var der Noget som jeg ikke har omtalt i min Rapport, fordi jeg troer at have fjernet den Mistanke hos ham som laae til Grund herfor, og saaledes ik

BREV TIL: Falbe, Christian Frederik; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1874-10-22)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien . Kjøbenhavn , 22. Oktober 1874 . Som det vil være Deres Højvelbaarenhed bekjendt, er det Tilfælde oftere indtruffet, at danske Undersaatter, som vare bosiddende i Nordslesvig, af de derværende Øvrigheder ere blevne udvist

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1874-10-24)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] 24. Oktober 1874 . Kjære Kammerherre. Vi ere blevne ligesaa ubehageligt berørte ved Tagespresses Telegram Sml. Bilag Nr. 1 til Nr. 1168. som Bülow, og hvis De har lagt Mærke dertil, vil De have seet at Berl. Tid. ikke

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1874-11-06)
Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Wien , 6. November 1874 . Jeg har den Ære at anerkjende Modtagelsen af Deres Excellences Depeche Nr. 4 af 22de f. M. ledsaget af en Afskrift af den under 18. September den kongelige Gesandt i Berlin tilstillede Instrux

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1874-11-08)
Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 8. November 1874 . Deres Excellence, Efter at have modtaget Deres Excellences meget ærede Depesche af 2den d. M. Nr. 7, angaaende Udvisningerne af danske Undersaatter fra Slesvig, har jeg oplæst for Statssec

BREV TIL: Ministerrådet, ; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1874-12-05)
Udenrigsministerens Betænkning til Ministerraadet 5. December 1874 i Anledning af Krigsministerens Forslag: »At Danmark skulde erklære sig neutral.« Det følger af sig selv at Danmarks Erklæring om i alle Tilfælde at ville bevare Neutralitet, kun har meget lidet at betyde, naar ikke alle de andre

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1874-12-24)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] 24. December 1874 . Kjære Kammerherre. Baron Rosenørn har forladt Byen for at tilbringe Julen paa Lolland og det faldt saaledes i mit Lod at maatte gjøre Heydebrand en mundtlig Meddelelse om det Uheld der var indtruffet

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1875-01-24)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 24. Januar 1875 . Kjære Kammerherre Quade! . . . Udsigterne for det nye [Aar] synes ikke meget gunstige og hele Europa lider endnu bestandig af denne sydende Uro, denne gjennemgaaende Misfornøielse med Al

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Dessau, David ; (1875-01-26)
Bureauchef David Dessau til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Rigsdagens Bureau, Kjøbenhavn , 26. Januar 1875 . Jeg tillader mig herved at meddele Deres Excellence, at der af det forenede Venstres Bestyrelse i Dag er indbragt følgende Forslag til Beslutning: Folketinget beslutter at nedsætte

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1875-02-04)
Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 4. Februar 1875 . Kjære Excellence, . . . Ved en Hoffest for et Par Dage siden erkyndigede Kaiserinden af Tydskland sig med megen Interesse om hele den danske Kongefamilie, og efterat hun havde gjentaget hvo

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1875-02-08)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 8. Februar 1875 . Kjære Hr. Kammerherre! . . .Jeg har igaar havt Leilighed til at overbringe Kongen den tydske Keiserindes Hilsen igjennem Dem, og meddele ham hvor venligt hun har udtalt sig til Dem angaa

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1875-02-12)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel Kjøbenhavn , 12. Februar 1875 . Kjære Vedel! ... Da jeg nu paa Grund af mit Sygdomsanfald først kommer 2 Dage sildigere afsted vil jeg vistnok ikke kunne vende tilbage førend i de allersidste Dage af denne Maaned og jeg haaber at vedkommende Forespørgs

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1875-02-12)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] 12. Februar 1875 . Kjære Kammerherre. . . . Som De maaskee har seet af Hist. Tidsskr. hvoraf De som jeg veed er Abonnent, har jeg ifjor da jeg sad hjemme om Aftenerne skrevet en lille Afhandling om en tydsk Diplomat i d

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1875-02-16)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 16. Februar 1875 . . . . Hvad Neutralisationen angaaer, saa er det Noget hvortil der skal to Parter, og fordi vi ønske den og kunne være tjente med den, faae vi den ikke. En saadan Acts Nødvendighed maa være bleven indlysende

BREV TIL: Quaade, Christian Fritz Charles Peter; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1875-02-18)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesand i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] 18. Februar 1875 . Kjære Kammerherre. Tillad mig at sende Dem et Exemplar af den lille Artikel hvorom jeg sidst talte til Dem og som jeg nu tør bede Dem modtage, medens det forekom mig pretentiøst at sende Dem den, saalæ

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1875-02-23)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 23. Februar 1875 . Kjære Vedel, Jeg har haft stor Interesse af at læse Deres Afhandling om Grev Lynar, hvorfor jeg herved sender Dem min bedste Tak; og ved Siden heraf har jeg nøie havt min Opmærksomhed henvendt paa om der i A

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1875-02-26)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] 26. Februar 1875 . Kjære Kammerherre. Tusinde Tak for Deres Raad med Hensyn til Bülow som jeg naturligvis vil følge. Jeg haaber at han aldrig vilde have tvivlet om at Intet laae fjernere fra mig end at ville sende ham A

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1875-03-05)
Udkast til Udtalelse af Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn i Folketinget 5. Marts 1875 . Uagtet den foreslaaede Beslutning er affattet i noget usædvanlige Udtryk, troer jeg dog ikke at burde tillægge den nogen anden og videregaaende Betydning end den at URM. anmodes om at meddele Thinget de Opl

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1875-03-11)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 11. Marts 1875 . Kjære Vedel! Da jeg igaar Aftes havde en længere Samtale med Baron Rosenørn, ved hvilken Leilighed det ikke kom paa Omtale at jeg havde samtalt med Dem inden Middag, har jeg ikke villet undlade herom at underrette, samt

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1875-04-06)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] 6. April [1875] . Kjære Kammerherre. Jeg har længe skullet skrive til Dem.... Men Arbeidet voxer stadigt her i Ministeriet og jeg har næsten ingensomhelst Tid til min Disposition uagtet jeg aldrig mere gaaer i noget Sel

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1875-04-08)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 8. April 1875 . Kjære Vedel! Med stor Fornøielse har jeg gjennemstuderet Udarbeidelsen om hvad der har tildraget sig i de sidste Aar vedrørende Danmarks politiske Stilling ligeoverfor de andre Magter navnlig i Forholdet til det slesvigsk

BREV TIL: Hansen, Jens Andersen ; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1875-04-12)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Formanden for Udvalget angaaende Forslag til Beslutning af Folketinget. 12. April 1875 . I det Møde som jeg kort før Paaske havde med det ærede Udvalg, fremstillede jeg Regeringens Anskuelser om Formen og Omfanget i hvilket denne vilde see sig istand til a

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Hansen, Jens Andersen ; (1875-04-12)
J. A. Hansen , Formand for Udvalget angaaende Forslag til Beslutning af Folketinget, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Kjøbenhavn , [12.] April 1875 . Jeg iler med, i Anledning af Deres Excellences behagelige Skrivelse af Dags Dato, at oplyse at Udvalgets Flertals Forslag slutter sig til

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Bille, Frantz Ernst; (1875-04-14)
Kammerherre F. Bille , Gesandt i Stockholm, til Direktør P. Vedel . Stockholm , 14. April 1875 . Kjære Hr. Direktør. . . . Naturligviis var Kong Oskars Reise »gefundenes Fressen « for Aviscorrespondenterne Sml. Kriegers Dagbøger VI, S, 55, 60. Hähnsen II, Nr. 944. og hvis jeg skulde forundre mig

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1875-04-28)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] 28. April 1875 . Kjære Kammerherre. . . . Nu staaer vi vistnok snart ligeoverfor det farlige Experiment med en provis. Finantslov og Regering uden og imod Folkethinget. Situationen er meget betænkelig og jeg antager at

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Bille, Frantz Ernst; (1875-05-03)
Kammerherre F. Bille , Gesandt i Stockholm, til Direktør P. Vedel . Stockholm , 3. Mai 1875 . Kjære Hr. Direkteur. Jeg vil ikke opsætte længere med et Par Linier at takke Dem for Deres venlige Brev af 21. f. M. Foreligger ikke. hvis Indhold interesserede mig deels ved de Bemærkninger og aperçus,

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1875-05-14)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 14. Mai 1875 . Kjære Vedel, [Om den spændte udenrigspolitiske Stilling.] Bliver Bismarck ved Magten, er det ganske vist umuligt at assurere Freden for lang Tid. Han kan ikke leve uden ved Strid, og til syvende og sidst vil alt

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1875-05-14)
Grev Moltke Hvitfeldt, Gesandt i Paris , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Confidentielle. Paris , 14 mai 1875 . Monsieur le Baron. M. de Hegermann-Lindencrone, chargé d’affaires du Roi aux Etats Unis, . . . aura l’honneur de remettre å Votre Excellence ce très-humble rapport. Je me suis

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1875-05-19)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbeixhavn ,] 19. Mai 1875 . Kjære Kammerherre. . . . Om Ministercrisen veed Ingen endnu noget. Foreløbig tænker jeg at Klein skal forsøge paa at danne Ministerium naar Tiden dertil kommer og i saa Fald troer jeg at han beder Baron

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1875-05-20)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . 20. Mai 1875 . Kjære Kammerherre. Vi have i den sidste Tid modtaget forskjellige Depecher ad sikker Vei fra Moltke, foruden den af hvilken De igaar fik et Uddrag, og jeg vil idag benytte Gyldenkrones Reise til at meddele Dem det Vigti

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1875-05-21)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Grev Moltke-Hvitfeldt, Gesandt i Paris . Copenhague , 21 mai 1875 . [Omtaler den alvorlige storpolitiske Krise.] L’éventualité dont vous me parlez à la fin de votre dépêche du 15 Der findes ikke indført i Journalen og ikke bevaret nogen Depeche fra Moltke-

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1875-05-23)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 23. Maj 1875 . Kjære Vedel. Tak for Deres meget indholdsrige Brev af 20. som Gyldenkrone bragte mig igaar ved sin Ankomst. Af gode Grunde bliver mit Svar idag kun kort, men langt behøver jeg heller ikke at skrive, da jeg egent

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1875-05-23)
Lensgreve C. E. Frijs til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Boller , 23. Mai 1875 . Kjære Baron! Modtaget Deres venlige Skrivelse af 22de dennes i dette Øieblik som jeg ikke kan undlade strax at besvare, da jeg formoder at De seer Kongen daglig i denne Tid og vil De kunne forberede ham paa

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1875-05-27)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] Torsdag 27. Maj [1875] . Kjære Kammerherre. Jeg vil kun med disse faae Linier sige Dem at Besøget her er gaaet godt. Kong Oscar II og Dronning Sophie kom til København d. 25. Maj og rejste videre til Tyskland d. 27. — S

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1875-05-28)
Lensgreve C. E. Frijs til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Kjøbenhavn , 28. Mai 1875 . Med hjertelig Tak for den tilladte Gjennemlæsning af de interessante Depecher, som jeg herved tillader mig at indeslutte, kan jeg ikke tilbageholde at udtrykke Glæden over at den øieblikkelige Fare er ov

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1875-05-28)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 28. Mai 1875 . Kjære Vedel! . . . Imellem Os To sagt saa skal jeg naar jeg kan gjøre mit Fædreland Nytte ikke undslaae mig for at sætte Livet til, hvilket det efter min Overbeviisning vil være, naar jeg skal tjene i 2 Aar som Minister, m

BREV TIL: Vind, Carl Rudolph Emil; Quaade, George Joachim; Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; Bülow, Carl Ernst Johan; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1875-05-31)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Gesandterne i St. Petersborg, Berlin, London, Paris og Rom . [ Kjøbenhavn ,] 31. Mai 1875 . Jeg har al Grund til at antage at det Besøg som den svenske Konge for Tiden aflægger i Berlin, lige som ogsaa det som han om nogen Tid agter at giøre i Petersburg,

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Madvig, Johan Nicolai; (1875-06-01)
Professor J. N. Madvig til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 1. Juni 1875 . Kjære Hr. Geheimelegationsraad Vedel! I et Brev til mig fra en paalidelig Mand i Christiania, dateret 28de Mai, forekommer Følgende, som jeg ikke vil undlade at meddele Dem. I Madvigs Papirer i R. A. synes ikke at findes n

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Bülow, Carl Ernst Johan; (1875-06-03)
General Bülow, Gesandt i London , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . London , 3. Juni 1875 . ... 2. Jeg havde den Ære igaar aftes at modtage Deres Excellences confidentielle Meddelelse No. 4 af 31. Mai med de interessante og for os maaskee heldigt lovende Oplysninger om Hans Majestæt Kong

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Bille, Frantz Ernst; (1875-06-05)
Kammerherre F. Bille, Gesandt i Stockholm , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Stockholm , 5. Juni 1875 . Deres Excellence, Ved mit første Besøg hos Udenrigsministeren efter min Tilbagekomst til Stockholm har Hs. Exc. udtrykt til mig sin Glæde over den smukke Modtagelse, Deres Majestæter K

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1875-06-09)
Direktør P. Vedel til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Kjøbenhavn , 9. Juni 1875 . Kjære Excellence. Jeg har hidtil Intet hørt om Ministerdannelsen, Estrup reiste allerede Lørdag tilbage og kommer først idag hertil. Nellemann har besøgt mig og fortalte mig at idag skulde de forskjellige Med

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1875-06-09)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] 9. Juni 1875 . Kjære Kammerherre. Moltke bliver som De veed URM. og Listen som Fædrelandet indeholder er correct. Grev Frijs maatte af Sundhedshensyn afslaae. — Virkningen deraf vil formodentlig være at jeg ikke kommer

BREV TIL: Moltke, Frederik Georg Julius ; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1875-06-15)
Grev Moltke-Hvitfeldt, Gesandt i Paris , til Udenrigsminister Grev Moltke . Confidentielle et confiée aux soins de M. lieutenant Ernst. Paris , 15 juin 1875 . Monsieur le Comte. Dans mon rapport confidentiel du 14 mai Trykt som Nr. 1196. j’ai eu l’honneur d’entretenir M. le baron de Rosenørn-Le

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1875-06-15)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Boller , 15. Juni 1875 . Kjære Vedel! Hvis De een af Dagene mens jeg er i Kjøbenhavn skulde faae Leilighed til at see ind til mig vilde jeg herfor være Dem meget taknemmelig; jeg har i disse Aftener med stor Interesse læst E. Holms Beretning om vor H

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1875-06-16)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 16. Juni 1875 . Kjære Vedel. Tak for Deres Brev af 9de. Trykt som Nr. 1207. . . . Hvad De skriver om Kongen af Sverrigs Tale stemmer med hvad der er passeret her, efterat »Nordd. Allg. Zeitung« havde bragt Phrasen om »Waffenbr

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1875-06-17)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 17. Juni 1875 . Kjære Vedel! . . . Med stor Fornøielse har jeg gjennemlæst Holms historiske Beskrivelse Se Nr. 1209. og hvis jeg kommer til Vichy skal jeg have den med for at gjennemstudere de enkelte meest interessante Tidspunkter; end

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1875-06-17)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . Kiøbenhavn , 17. Juni 1875 . Kjære Kammerherre. Da Kong Oscar opholdt sig her, havde jeg en Samtale med ham om det slesvigske Spørgsmaal. Sml. Nr. 1202. Han stillede Spørgsmaalet saaledes: Kan Danmark giøre Tydskland Concessioner, hvis

BREV TIL: Moltke, Frederik Georg Julius ; FRA: Bille, Frantz Ernst; (1875-06-18)
Kammerherre F. Bille, Gesandt i Stockholm , til Udenrigsminister Grev Moltke . Confidentielt. Stockholm , 18. Juni 1875 . Deres Excellence. Da jeg idag, for første Gang efter Kong Oscars Hjemkomst den 13. dns., besøgte Udenrigsministeren, sagde jeg til ham, at hvis Hans Excellence saae sig istand

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Bille, Frantz Ernst; (1875-06-20)
Kammerherre F. Bille, Gesandt i Stockholm , til Direktør P. Vedel . Stockholm , 20. Juni 1875 . Kjære Hr. Direkteur. Jeg har kun altfor længe opsat at takke Dem for Deres Brev af 9’ som jeg modtog ved min Hjemkomst fra en lille Excursion, hvorom Haxthausen Frederik Ferdinand Haxthausen (1823—88),

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1875-06-21)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 21. Juni 1875 . Kjære Vedel, Lt Kjær har bragt mig Deres Brev af 17de, Trykt som Nr. 1212. for hvilket jeg hermed sender Dem min Tak. Meddelelser af denne Natur ere altid af den største Interesse og af ikke mindre Vigtighed o

BREV TIL: Moltke, Frederik Georg Julius ; FRA: Bille, Frantz Ernst; (1875-06-21)
Kammerherre F. Bille, Gesandt i Stockholm , til Udenrigsminister Grev Moltke . Stockholm , 21. Juni 1875 . Deres Excellence. Blandt forskjellige Udtalelser i den svenske Hovedstads Presse i Anledning af Kongens Udenlandsreise, Studentermødet, Forholdet til Danmark og Tydskland m. m. turde der være

BREV TIL: Moltke, Frederik Georg Julius ; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1875-06-30)
Grev Moltke-Hvitfeldt, Gesandt i Paris , til Udenrigsminister Grev Moltke . Confidentielle. Paris , 30 juin 1875 . Monsieur le Comte. Je me suis rendu avant-hier chez le duc Decazes qui a été fort souffrant d’une attaque du foie, pour savoir si la question du Slesvig avait de nouveau été abordée

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1875-07-02)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] 2. Juli 1875 . Kjære Kammerherre. ... I den senere Tid have vi intel erfaret af Vigtighed nogetstedsfra. Stakkels Kong Oscar! Nu er han igjen uheldig med sin Reise til Rusland, thi, idetmindste at slutte efter Mohrenhei

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1875-07-05)
Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . Orebygaard , 5. Juli 1875 . Kjære Hr. Kammerherre! ... Da jeg nu heldigviis er kommet paa Renene igjen, vil jeg ikke længere opsætte at skrive, og vil jeg da bede Dem, Hr. Kammerherre! igjennem disse Linier at modtage min bedste Tak f

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1875-07-08)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 8. Juli 1875 . Kjære Herr Baron, De har glædet mig meer end jeg kan sige det med Deres venlige Brev af 5te d. M. I den Tid det har været mig givet at staae i officielt Forhold til Dem, har jeg saaledes lært at agte Deres Cha

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1875-07-14)
Direktør P. Vedel til Baron Rosenøm-Lehn . 14. Juli 1875 . Kjære Hr. Baron. Da jeg efter mit Kjendskab til Dem er overbevist om at De ofte stiller Dem det Samvittighedsspørgsmaal om De ogsaa i de forløbne Aar har gjort Alt hvad der kunde gjøres i det slesvigske Spørgsmaal, og da jeg saa desuden af

BREV TIL: Moltke, Frederik Georg Julius ; FRA: Vind, Carl Rudolph Emil; (1875-07-15)
Kammerherre Vind, Gesandt i St. Petersborg , til Udenrigsminister Grev Moltke . St. Petersborg , 15./3. Juli 1875 . Deres Excellence. . . . Idag Kl. 1 havde corps diplomatique den Ære at blive Kong Oscar forestillet her i Petersborg. Hans Majestæt talte til mig med stor Varme om sit nylige Besøg i

BREV TIL: Moltke, Frederik Georg Julius ; FRA: Vind, Carl Rudolph Emil; (1875-07-23)
Kammerherre Vind, Gesandt i St. Petersborg , til Udenrigsminister Grev Moltke . St. Pétersbourg , 23/11 juillet 1875 . Monsieur le Comte. Le Roi Oscar est parti de Kronstadt lundi dernier dans la soirée, accompagné par S. M. l’Empereur et les Grandducs jusqu’à son navire et par une escadre russe j

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1875-07-28)
Baron Rosenørn-Lehn til Direktør P. Vedel . St. Moritz , 28. Juli 1875 . Kjære Directeur! Som De vil se af Overskriften befinder jeg mig for Øieblikket meget langt fra Fædrelandet, midt inde i Graubündens Bjerge, hvor jeg, efter at have flakket lidt om i Tydskland, for en liden Stund — jeg haaber

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1875-08-14)
Direktør P. Vedel til Baron Rosenørn-Lehn . [ Kjøbenhaun ,] 14. August 1875 . Kjære Hr. Baron. Jeg har rigtigt modtaget Deres to Breve med de medfølgende Raasløff’ske, som jeg har vedlagt Sagens General Raasløffs Forhandlinger i Østasien for Det store nordiske Telegrafselskab. Akter, og jeg tak

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1875-08-23)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Boller , 23. August 1875 . Kjære Vedel! . . . Ved at tænke paa den forestaaende Rigsdagssamling til hvilken jeg agter at møde i Begyndelsen fæster min Tanke sig ved Throntalen, hvor Ministeriet kommer i et ubehageligt Alternativ imellem Slesvig eller

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1875-08-31)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Hindsgavl pr. Middelfart , 31. August 1875 . Kjære Vedel, Jeg sender Dem hermed, med min Tak for Laan, Deres Arbeide om vor Politik i det Nordslesvigske Spørgsmaal indtil 1873, som det har interesseret mig meget at læse. Sml. Nr. 1221

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1875-09-07)
Baron Rosenørn-Lehn til Direktør P. Vedel . Orebygaard , 7. September 1875 . Kjære Directeur! . . . Jeg er meget spændt paa at see hvad der vil komme ud af de orientalske Forviklinger, der tiltrods for hvad der siges vist ere betænkelige nok. Det mangler jo vist ikke heller paa at »Troldmanden« B

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1875-09-23)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] 23. September 1875 . Kjære Kammerherre. Deres Svar mHt. den mislykkede Svendborgske Lysttour Under Ledelse af Folketingsmand, Redaktør Gottlieb Petersen og Translatør Jørgensen foretog et Selskab paa ca. 200 Personer fr

BREV TIL: Moltke, Frederik Georg Julius ; FRA: Knuth, Joachim Sigismund Ditlev; (1875-09-24)
Grev Knuth, Legationssekretær i Paris , til Udenrigsminister Grev Moltke . Paris , 24 septembre 1875 . Monsieur le Comte, Ignorant si Votre Excellence reçoit le journal dans lequel à été publié l article signé par M. Léouzon Le Duc, que j’ai l’honneur de joindre ci-près, Det vedlagte Udklip af »Le

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1875-10-07)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] 7. Oktober 1875 . Kjære Kammerherre. For det første sender jeg Dem to Postanvisninger paa tilsammen 150 Rbd. som Grev Frijs beder Dem tilstille Helms fra ham — da det væsentlig skyldes Deres Anbefaling at han faaer denn

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Bille, Frantz Ernst; (1875-10-08)
Kammerherre F. Bille, Gesandt i Stockholm , til Direktør P. Vedel . Stockholm , 8. Oktober 1875 . Kjære Hr. Direktør. Erindrende mig nogle Samtaler i Foraaret i Anledning af Kong Oskars Ophold og videre Reiser, antager jeg, at det muligt kunde interessere Dem at høre det Indtryk, Giers Nikolai Kar

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1875-10-12)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 12. October 1875 . Kjære Vedel, . . . Hvad Molzens Bestræbelser for at opnaae en Forlængelse af den de Hr. Stichel og Riesebeck satte Frist angaaer, saa er min Dom derom ganske den samme som Deres. Se Nr. 1229. Paastanden om

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1875-10-16)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 16. October 1875 . Kjære Excellence, De veed hvor tilfreds jeg tidligere altid har følt mig ved at tjene under Deres Ledelse, og vil altsaa forstaae, hvormeget det idag har glædet mig at modtage Bekræftelsen

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1875-10-16)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn , efter 16. Oktober 1875 .] Kjære Hr. Kammerherre! Det var med en særlig Glæde at jeg for nogle Dage siden modtog Deres venlige Brev af 16de dennes, thi det indeholdt et yderligere BevIls for de gode Føl

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1875-11-08)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 8. November 1875 . Kjære Excellence, Bladene have i den senere Tid talt en heel Deel om Kongens Reise, nemlig om hvorvidt Hs. M. ved denne Leilighed ogsaa vilde komme til Paris, og dette Spørgsmaal har ogsaa

BREV TIL: Udenrigsministeriet, ; FRA: Quaade, George Joachim; (1875-11-08)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsministeriet . Berlin , 8. November 1875 . Trykt nedenfor i Tillæg, S. 506.

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1875-11-10)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 10. November 1875 . Kjære Vedel, Skjøndt jeg jo trygt kan stole paa at hvad jeg i min Rapport om Svend borgernes Reise til Sønderborg Nr. CLXIX af 8. November 1875, trykt som Tillæg, S. 506—07. Sml. Nr. 1227. har anført af Bü

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1875-11-16)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] Tirsdag 16. November [1875] . Kjære Kammerherre. Tak for Deres Bemærkning om Svaret i Svendborg-Sagen Se Nr. 1235. — jeg havde selv ganske været af samme Mening og derfor casseret en Concept hvorved Vedkommende meddeel

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1875-11-18)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 18. November 1875 . Kjære Vedel, . . .Jeg har ikke seet det Arnimske Skrift; men jeg læste igaar Fædrelandets Artikel om Hansen, og da trøstede jeg mig med at det ikke fremgik deraf, at Hansen selv havde angivet sig som Udsend

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Bille, Frantz Ernst; (1875-11-25)
Kammerherre F. Bille, Gesandt i Stockholm , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Stockholm , 25. November 1875 . Deres Excellence, Jeg veed neppe om jeg behøver at henlede Deres Excellences Opmærksomhed paa den besynderlige Gjenganger-Efterretning, som fra Journalen le Mémorial diplomatique

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1875-11-25)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjobenhavn ,] Torsdag 25. November [1875] . Kjære Kammerherre. Som De vist har bemærket fortælle Aviserne at Moltke har overleveret Marskallen Mac Mahon, Frankrigs Præsident 1873—79. Sml. Kriegers Dagbøger VI, 110. et egenhændigt Br

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Bille, Frantz Ernst; (1875-11-27)
Kammerherre F. Bille, Gesandt i Stockholm , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lrehn . Confidentielt. Stockholm , 27. November 1875 . Som Efterskrift til min ærbødige Beretning Nr. 41, Trykt som Nr. 1238. hvori jeg omtalte en Yttring af Kong Oskar, der havde vakt nogen Opmærksomhed i det diplom

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1875-11-28)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 28. November 1875 . Kjære Vedel, Tak for Deres Brev af 26de og for de deri indeholdte Oplysninger. Der var her for nogen Tid siden Tale om at Kongen paa Hjemreisen til Danmark vilde aflægge et Besøg i Paris, og da der tillige,

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Bille, Frantz Ernst; (1875-12-02)
Kammerherre F. Bille, Gesandt i Stockholm , til Direktør P. Vedel . Stockholm , 2. December 1875 . Kjære Hr. Direktør. Jeg fandt igaar Leilighed til at spørge Bj. ɔ: Björnstjerna, den svensk-norske Udenrigsminister. paa den uskyldigste Maade af Verden om Noget var ham bekjendt med Hensyn til de

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1875-12-06)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] Mandag 6. December [1875] . Kjære Kammerherre. ... Jeg har tænkt meget over hvad De skrev forleden Nr. 1241. om tydsk Undervisningssprog i Nordslesvig og tydske Slesvigere have hertil skrevet for at udtale deres Misbil

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1875-12-16)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 16. December 1875 . Kjære Vedel, . . . Efterat have omtalt Formen for en eventuel Indsigelse, anfører De, imod at vi nu skulde tale, at vi ved at gjøre dette udsatte os for at slaae Art. V ihjel, og imod ikke at tale, at vor T

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Hiort-Lorenzen, Hans Rudolf ; (1875-12-18)
Redaktør H. R. Hiort Lorenzen til Direktør P. Vedel . Magdeborgs Citadel , 18. December 1875 . I de sidste Dage har jeg i de tydske Blade fundet Efterretninger om en af det berlinske Kabinet paatænkt definitiv Løsning af det nordslesvigske Spørgsmaal, som i høieste Grad have foruroliget mig. Dett

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1875-12-29)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] Onsdag [29. December 1875] . . . .For det Første har De hørt Noget der bestyrker det Rygte i Aviserne for nogen Tid siden, om at Preussen vilde erklære Art. V for annulleret? »Dagbladet« 14. Decbr. 1875 meddeler, at »Au

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1875-12-31)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 31. December 1875 . Kjære Vedel, Tak for Deres Brev af iforgaars. . . . Hvad de tvende Spørgsmaal angaaer som De omtaler, saa er det ganske vist ikke let at svare derpaa; der skulde maaske Tid dertil, og navnlig Søgen om Oplys

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1876-12-06)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] Torsdag 6. Januar 1876 . Kjære Kammerherre. I et Brev, som vor gamle Ven M[oltzen] har tilstillet Conseilspr. fortæller han blandt Andet at den første Underretning om den Tanke, hvorom vi sidst samtalede, var givet i Mo

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1876-01-08)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 8. Januar 1876 . Kjære Vedel, Jeg er saa at sige vis paa at Vedkommende ikke har været her. I det Hotel hvor han hidtil altid er taget ind, har man vel ikke bestemt kunnet sige mig, naar han har været der. En siger, han har ik

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1876-01-09)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 9. Januar 1876 . Kjære Kammerherre Quade! . . . Det har glædet mig meget af samme Deres Brev [af 2. Jan.] at see at De ligesom jeg fastholder Haabet om at der engang vil komme en Opreisningens Dag for vor

BREV TIL: ukendt FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1876-01-11)
Udenrigsministerens Foredrag i Ministermødet d. 11. Januar 1876 . I den seneste Tid har den fremmede Presse bragt to Efterretninger af den største Betydning for det slesvigske Spørgsmaals Fremtid, den ene gaaer ud paa, at den preussiske Regering paatænker ved en diplomatisk Deklaration at erklære Pr

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1876-01-13)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] 13. Januar 1876 . Kjære Kammerherre, Som De vil see af Dagbladet for igaar have vi her curiøst nok ikke modtaget det paagjældende Nummer af Danevirke. Idag indeholder Dagbl. et Slags Svar til Nat. Zeit., der ikke i alle

BREV TIL: Bille, Frantz Ernst; Falbe, Christian Frederik; Vind, Carl Rudolph Emil; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1876-01-14)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Gesandterne i Stockholm, Wien og St. Petersborg . Kjøbenhavn , 14. Januar 1876 . Som Deres Højvelbaarenhed vil erindre, udbredte i Begyndelsen af afvigte Maaned Rygtet sig pludselig om at den preussiske Regjering skulde have til Hensigt ved en diplomatisk

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1876-01-14)
Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Fortrolig. Wien , 14. Januar 1876 . Deres Excellence! Under en privat Samtale med Baron Hofmann igaar Aftes, henledede han samme paa de Beretninger, man senest har modtaget fra Grev Kålnoky, og som omhandle den stigend

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1876-01-15)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 15. Januar 1876 . Kjære Vedel, Jeg har nu havt Leilighed til at spørge baade Bülow og Philipsborn om H[eydebrand] har været her paa Udreisen til Baden, og begge have svaret mig, at de ikke havde seet ham eller vidste Noget om

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1876-01-16)
Grev Moltke Hvitfeldt, Gesandt i Paris , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Paris , 16 janvier 1876 . Monsieur le Baron. J’ai déjà eu l’honneur de mander à votre Excellence qu’ayant demandé au duc Decazes s’il pouvait me donner quelques renseignements au sujet du bruit attribuant au cabine

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Bille, Frantz Ernst; (1876-01-19)
Kammerherre F. Bille, Gesandt i Stockholm , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Stockholm , 19. Januar 1876 . Idet jeg har den Ære at anerkjende Modtagelsen af Deres Excellences Skrivelse Nr. 1 af 14de dns., undlader jeg ikke at indberette, at jeg har meddelt General Bjørnstjerna Deres Exce

BREV TIL: Falbe, Christian Frederik; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1876-01-20)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien . Kjøbenhavn , 20. Januar 1876 . Da Deres Højvelbaarenheds Depeche Nr. 2 af 14. dennes Nr. 1254. fuldstændigt besvarede det Spørgsmaal, som indeholdtes i min Instruction Nr. 1 Nr. 1253. , vilde det være ufornødent yderlig

BREV TIL: Falbe, Christian Frederik; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1876-01-20)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien . Kjøbenhavn , 20. Januar 1876 . Ayant reçu votre no 2 je vous prie de ne pas donner suite à mon no 1. Rosenørn-Lehn. Telegram, indleveret i København 20. Januar, modtaget i Wien s. D. — U. A. Ges.ark. Østrig I—II. Politis

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1876-01-21)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] Fredag 21. Januar 1876 . Kjære Kammerherre. Dannevirke holdes her meget almindeligt men trods det gode tydske Postvæsen skal det ikke alene være dennegang at et Nr. udebliver. Medaillen har jeg gjort hvad jeg kunde for

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Vind, Carl Rudolph Emil; (1876-01-27)
Kammerherre Vind, Gesandt i St. Petersborg , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . St. Petersborg , 27./15. Januar 1876 . Deres Excellence. Jeg har ikke undladt i Henhold til Deres Excellences Depesche Nr. 1 af 14. d. M. Nr. 1253. at bringe den deri omhandlede Sag paa Bane, og har idag af He

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1876-02-16)
Grev Moltke-Hvitfeldt, Gesandt i Paris , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Paris , 16 Februar 1876 . Deres Excellence, Jeg undlader ikke at indberette, at jeg efter at have bemærket det hoslagt medfølgende Telegram, som har været publiceret i de franske Blade af 14de ds., og som heller ik

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1876-02-22)
Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Wien , 22. Februar 1876 . Herr Baron! Jeg havde igaar en Samtale med Hans Excellence Grey Andrássy i Udenrigsministeriet og benyttede Leiligheden til at berøre den slesvigske Sag med Hensyn til Grev Kálnokys Indberetnin

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Bille, Frantz Ernst; (1876-02-23)
Kammerherre F. Bille, Gesandt i Stockholm , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Stockholm , 23. Februar 1876 . I Fortsættelse af min ærbødige Beretning Nr. 1 af 19. Januar d. A. Nr. 1257. , har jeg den Ære at meddele, at General Björnstjerna igaar sagde mig, at han fra Gesandterne i Wien og

BREV TIL: Bille, Frantz Ernst; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1876-03-02)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre F. Bille, Gesandt i Stockholm . Kjøbenhavn , 2. Marts 1876 . Hvad Deres Højvelbaarenhed i Indberetning Nr. 10 af 23de f. M. har seet Dem istand til at meddele mig som Resultat af de Efterforskninger, General Björnstjerna har havt den Godhed at

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1876-03-14)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Fortrolig. Berlin , 14. Marts 1876 . Deres Excellence! Efter i længere Tid ikke at have havt Anledning til at gjøre det nordslesvigske Spørgsmaal til Gjenstand for officiel Omtale, skal jeg idag tillade mig at medd

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1876-03-30)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 30. Marts 1876 . Kjære Vedel! . . . Der findes i Dagbladet for igaar en lille Artikel, ifølge hvilken den herværende Regjering for Tiden skulde beskjæftige sig med det nordslesvigske Spørgsmaal i Anledning af os tillagte even

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1876-04-04)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] 4. April [1876] . Kjære Kammerherre. . . . Mange Tak for Deres Notits om at Bismarck ikke havde talt om den Sag, som Dagbladet troede, Der hentydes til den i Nr. 1266 nævnte Notits i Dagbladet for 29. Marts. og jeg see

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1876-04-08)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 8 April 1876 . Kjære Vedel, . . . De har ganske Ret i hvad De siger om den i min confid. Depesche Nr. 1265. omhandlede Sag. Hvis der behøves særlig Popularitet til at ende denne Sag saa synes den Nærværende bedre istand derti

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1876-04-12)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavan ,] 12. April 1876 . Kjære Kammerherre. . . . Det glæder mig meget at høre, at De tillægger Reisen til Petersborg nogen Betydning, thi det har kostet nogen Anstrængelse at faae den bestemt. Den vil skee i Juli eller August

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1876-04-14)
Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Fortrolig. Wien , 14. April 1876 . Deres Excellence! Antydninger, om at den slesvigske Sag paany skulde være bleven bragt paa Bane i Berlin, ere atter gaaede igjennem Bladene, og have givet mig Anledning til, at søge U

BREV TIL: Falbe, Christian Frederik; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1876-04-24)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien . Kjøbenhavn , 24. April 1876 . Deres Højvelbaarenheds Depeche Nr. 17 af 14de April Trykt som Nr. 1270. meddeler mig, at Grev Schuwaloff under sit sidste Ophold i Berlin blandt andre svævende politiske Spørgsmaal ogsaa sk

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1876-04-27)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] 27. April 1876 . Kjære Kammerherre. Idet jeg forbeholder mig med det Første at skrive Dem til om hvorledes Stillingen her hjemme er efter Valgene der maae forekomme paa Afstand endog værre end de i Virkeligheden ere det

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1876-04-29)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Frijsenborg , 29. April 1876 . Kjære Vedel! Det er ikke for at underholde mig med Dem om de sørgelige Valg Ved Valget 25. April 1876 erobrede Oppositionen 15 Kredse fra Højre og opnaaede 74 Mandater mod Højres 27. Af Højres Folketingsmænd faldt bl. a

BREV TIL: Vind, Carl Rudolph Emil; Quaade, George Joachim; Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; Bülow, Carl Ernst Johan; Bille, Frantz Ernst; Falbe, Christian Frederik; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1876-05-06)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Gesandterne i St. Petersborg, Wien, Berlin, Paris, London, Rom og Stockholm. Om denne Depeche se Kriegers Dagbøger VI, S. 192. Kjøbenhavn , 6. Maj 1876 . Vore indrepolitiske Tilstande have i den senere Tid tildraget sig Udlandets Opmærksomhed, og det er ik

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1876-05-07)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Boller , 7. Mai 1876 . Kjære Vedel! Det beroliger mig overordentlig at den omtalte Sag er blevet sat igang, thi hvor liden Vægt de store Matadorer som skulle enes i Dagene fra den 11te Mai 10.—13. Maj afholdt Østmagternes ledende Ministre et Møde i B

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1876-05-13)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 13. Mai 1876 . Kjære Vedel, Jeg har idag en Leilighed til at udtale mig lidt tydeligere om den Rapport fra Falbe, som De sendte mig med Deres Brev af 6te d. M. Sml. Nr. 1272. Jeg troer ikke at Schuwaloff har været anderledes h

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1876-06-19)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 19. Juni 1876 . Kjære Vedel, [»Nationalzeitung« har havt travlt med Helgoland, og Disraëli har erklæret, at der ikke var Tale om Aftrædelse af denne Ø til det tyske Rige. Quaade mener dog, at der alligevel nok er Tale derom.]

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1876-06-21)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 21. Juni 1876 . Kjære Kammerherre, . . . Rigsdagsforhandlingen gaaer som De seer af Avisen slet — det er vel muligt at lidt større Smidighed hos Conseilspræsidenten kunde have givet Sagen en bedre Stilling — men hvad jeg sæ

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1876-06-29)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 29. Juni 1876 . Kjære Vedel, . . . Er De vis paa at H. »koketterer« med Venstre? Jeg kunde tænke mig at han meente, i den nærværende Situation, at burde gjøre sig nærmere bekjendt med hvad der virkelig rører sig i Venstre, me

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1876-07-05)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin’ 5. JuIi 1876 . Kjære Vedel, De vil maaske i sin Tid i de danske Blade have seet omtalt en tydsk Geographie af en vis Dr. Daniel, hvori Danmark, Holland, Belgien og Schweiz beskrives som egentlig liggende indenfor den naturlige t

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1876-07-07)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 7. Juli [1876] . Kjære Kammerherre. Jeg kjender Intet til Daniels Bog uden hvad jeg i sin Tid har læst om den, jeg troer i Fædrelandet og jeg har ingen Kilde ad hvilken jeg kunde skaffe mig Underretning navnlig om det Punkt

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1876-07-23)
Direktør P. Vedel til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . 23. Juli 1876 . Det er uundgaaeligt at Kongens Besøg i Berlin vil fremkalde Forventninger her og i Slesvig, som ville blive skuffede. Thi hvad vil Kongen kunne giøre? Enten kan Han lade Besøget være reent personligt og ceremonielt eller

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1876-07-25)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 25. Juli 1876 . Kjære Directeur! Jeg takker Dem meget for de tilsendte Bemærkninger ang. Kongens Reise, som jeg fandt fortræffelige. Kongen havde imidlertid ladet Sagen falde efter Samtalen med mig, og som Følge deraf kom d

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1876-08-09)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Frijsenborg , 9. August 1876 . . . . Jeg giver Dem fuldstændig Ret i at Bismarck har beriget Verden med en ny Maade at lyve paa, men det tilsyneladende Naive i Maaden er ikke tiltalende for mig, og Efterlignelsen taber, fordi vedkommende Efterlignere

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Vind, Carl Rudolph Emil; (1876-08-22)
Kammerherre Vind, Gesandt i St. Petersborg , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . St. Petersborg , 22. August 1876 . D. E. vil af H. M. Kongen selv erfare Indholdet af de Samtaler med Keiseren og Rigskantsleren, hvori H. M. har haft Leilighed til at berøre politiske Spørgsmaal, specielt det

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1876-11-12)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 12. November 1876 . Kjære Vedel! Efter at have tænkt over Deres Meddelelse om Artiklen i Unsere Zeit nærer jeg ingen Tvivl om Forfatteren Der sigtes til en anonym Artikel: Zur inneren Geschichte Dänemarks in den letzten zwölf Jahren, »Un

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1876-11-16)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 16. November 1876 . Kjære Kammerherre. . . . Hvorledes det gaaer i Rigsdagen seer De af Aviserne, men tro ikke at Regeringen er ifærd med at vige. Destoværre forestaaer der vistnok meget slemme Situationer, navnlig saadann

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1876-12-04)
Grev Moltke-Hvitfeldt, Gesandt i Paris , til Direktør P. Vedel . Paris’ 4. December 1876 . Kjære Directeur. Jeg takker Dem for Deres mig ved Schøller tilsendte Brev saavelsom for Falbes Bapport der begge interesserede mig meget. Falbe meddeler i sin Rapport Nr. 58 af 14. November 1876, at Bismarck,

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Bille, Frantz Ernst; (1876-12-05)
Kammerherre F. Bille, Gesandt i Stockholm , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Stockholm , 5. December 1876 . Deres Excellence. Naar jeg under de nærværende kritiske Forhold i Europa har afholdt mig fra at berøre disse i nogen politisk Beretning har Grunden været, at jeg ikke saae mig ista

BREV TIL: Bille, Frantz Ernst; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1876-12-12)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre F. Bille, Gesandt i Stockholm . Kjøbenhavn , 12. December 1876 . [De fredelige Stemninger er vistnok overvejende baade i England og Rusland.] Der turde saaledes fra begge Sider være en stærk Tendents til at undgaae et krigersk Sammenstød og jeg

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1877-12-12)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 12. Januar 1877 . Kjære Kammerherre. . . . Hvad vore indre Forhold angaaer herhjemme seer det ligesaa broget ud og det kan jo ikke nægtes at Buen er høit spændt. Det er jo let at paavise hvor Ulykken har

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1877-02-07)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 7. Februar 1877 . Kjære Vedel, Vedlagte Artikel »Nordd. Ag. Zeit.« for 6. Februar 1877 indeholder et »von hochgeschätzter Seite« indsendt Svar paa en Omtale af Daniels Bog i »Revue des deux Mondes«. Indsenderen søger Grundlage

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1877-02-14)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 14. Februar [1877] . Kjære Kammerherre. Mange Tak for Deres Brev om Artiklen i Norddeuts. angaaende Daniel og De har ganske Ret i at deslige Paastande bestyrke Folk i at troe at der slet ikke er skeet noget Uretfærdigt i 18

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1877-03-05)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 5. Marts 1877 . Kjære Vedel, . . .Jeg seer »1’Europe dipl.« har taget sig af »Nordd. Allg. Zeit.« Artikel om Daniels Bog. Sml. Nr. 1292. Men De har Ret, der er vel næppe Noget som hjælper. Jeg er vis paa der er mange Tydskere

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1877-03-17)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 17. Marts [1877.] Kjære Kammerherre. ... Vi længes meget efter et Svar fra Berlin paa en Forespørgsel som Heyd. efter vort Ønske har gjort angaaende Medaillerne til tydske Slesv. og til danske Slesv. Sml. Nr. 1293. For at

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Andersen Bille , Carl Steen ; (1877-03-24)
Redaktør C. St. A. Bille til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Kjøbenhavn , 24. Marts 1877 . Der er nu forløbet omtrent fem Aar, siden jeg henvendte mig til en mindre Kreds af patriotiske Rigmænd og anmodede dem om at sammenskyde et Beløb, som skulde anvendes til en Virksomhed i den fremmede

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Andersen Bille , Carl Steen ; (1877-04-03)
Redaktør C. St. A. Bille til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Kjøbenhavn , 3. April 1877 . Paa min sidste Henvendelse har jeg fra to af de fem Herrer faaet den Erklæring, at de ikke ønskede at fortsætte deres Bidrag, fra to har jeg til Dato intet Svar modtaget, og kun fra D. E. foreligger d

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1877-04-08)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin’ 8. April 1877 . Deres Excellence, Jeg var igaar i et mindre Middagsselskab hos Statssecretairen, og efter Bordet, da jeg befandt mig ene med Hs. Excellence i et Sideværelse, førte han Samtalen hen paa den Inte

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1877-04-09)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin’ 9. April 1877 . Kjære Vedel, Skulde det ikke være muligt at faae Krüger til, hvis der endnu er Tid dertil, at tage sin Interpellation tilbage? Det Mindste som kan hænde af Ondt, er dog, at han, ligesom i 1867, foranlediger Yttri

BREV TIL: Krüger, Hans Andersen; FRA: Quaade, George Joachim; (1877-04-11)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til H. A. Krüger . Berlin , 11. April 1877 . Kjære Herr Krüger, Jeg vil være Dem meget erkjendtlig for en Underretning om, naar jeg kunde træffe Dem hjemme, for at tale med Dem om en Sag af Vigtighed. Jeg bemærker, at jeg ikke raader over Dagen imorgen længer

BREV TIL: Hiort-Lorenzen, Hans Rudolf ; FRA: Plough, Parmo Carl; (1877-04-11)
Redaktør C. Ploug til Redaktør H. R. Hiort Lorenzen . TKjøbenhavn , 11. April 1877 . Kjære Lorenzen! Her er opstaaet en paa Efterretninger fra Berlin grundet Frygt for, at Kryger skal gjøre mere Fortræd end Gavn ved sin anmeldte Interpellation, og fremkalde et Svar, som kan foraarsage fremtidige

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1877-04-12)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] 12. April 1877 . Jeg skjønner meget paa den venskabelige Hensigt som har bragt Hr. vor Bülow til at udtale sig til D.H. saaledes som fremgaaer af Deres Depesche Nr. 6 af 8. d. M. og jeg billiger fulds

BREV TIL: Krüger, Hans Andersen; FRA: Hiort-Lorenzen, Hans Rudolf ; (1877-04-12)
Redaktør H. R. Hiort Lorenzen til H. A. Krüger . Haderslev , 12. April 1877 . Kjære Krüger! I dette Øieblik modtog jeg fra en af Ministrene i Kjøbenhavn Justitsminister Nellemann. I Brevet, som er dateret 11. April, anmoder Nellemann H. L. om at søge at hindre Krügers Interpellation; dets Hovedin

BREV TIL: Krüger, Hans Andersen; FRA: Hiort-Lorenzen, Hans Rudolf ; (1877-04-13)
Redaktør H. R. Hiort Lorenzen til H. A. Krüger . Haderslev , 13. April 1877 Kjære Krüger Allerede for nogle Dage siden vil De have lagt Mærke til at jeg forudsaa den Mulighed, at det kunde blive Bernhard Bülow, som i Bismarcks Fraværelse kom til at optræde paa Regeringens Vegne imod Dem, naar De

BREV TIL: Krüger, Hans Andersen; FRA: Madvig, Johan Nicolai; (1877-04-13)
Professor J. N. Madvig til H. A. Kruger . Kjøbenhavn , 13. April 1877 . Høistærede kjære Hr. Kryger! De vil udentvivl blive forundret over at faae et Brev fra mig til Berlin, og De vil maaske blive det endnu mere over dette Brevs Indhold. Men jeg stoler paa, at De har saamegen Godhed for mig, og

BREV TIL: Krüger, Hans Andersen; FRA: Dinesen, Lars; (1877-04-13)
Folketingsmand Lars Dinesen til H. A. Krüger . Kjøbenhavn , 13. April 1877 . Kjære Hr. Krüger! Saa vidt jeg ved, er det første Gang i mit Liv, at jeg skriver til Dem, men der er opstaaet en Trang hos mig til nu at gjøre det, som har sin Rod i 2 Omstændigheder. Den ene har alt været til Stede i no

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1877-04-13)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , Fredag [13. April 1877] . Kjære Kammerherre. Som De vil se af indlagte to Breve Sml. Nr. 1314. have vi godt Haab om at det skal lykkes at faae Kr. standset i hans ubesindige Skridt. Hvis De taler med ham vil det være Dem a

BREV TIL: Hiort-Lorenzen, Hans Rudolf ; FRA: Nellemann, Johannes Magnus Valdemar; (1877-04-14)
Justitsminister J. M. V. Nellemann til Redaktør H. R. Hiort Lorenzen . Kjøbenhavn , 14. April 1877 . Kjære Hr. Redacteur. Ifølge Deres Brev satte jeg mig strax i Bevægelse for at opspore Bille, men han er i Neapel. Han reiste Onsdag d. 4. Apr. fra Kjøbenhavn og er nu der nede. Det er altsaa umuli

BREV TIL: Krüger, Hans Andersen; FRA: Juel, Christian Julius Halfdan Berg ; (1877-04-14)
Folketingsmand C. Juel til H. A. Krüger . Kjøbenhavn , 14. April 1877 . Kjære Kryger. Der er hos mig og hos forskjellige Venner af vor fælles Sag opstaaet Tvivl om hvorvidt det under de nuværende Forhold er heldigt at Deres Interpellation fremkommer paa Rigsdagen. Jeg antager at De med Deres klar

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1877-04-15)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 15. April 1877 . Kjære Vedel, . . . Jeg har havt to Samtaler med Kr., hver paa henved to Timer. Han er stædig i høieste Grad og har en flux de bouche med tilhørende Stentorstemme, saa at man har den største Møie med at faae et

BREV TIL: Krüger, Hans Andersen; FRA: Madvig, Poul Anton; (1877-04-15)
Læge P. A. Madvig til H. A. Kruger . Haderslev , 15. April 1877 . Kjære Kryger! Den Fare, som jeg gjentagne Gange og senest paa Deres Fødselsdag har henledet Deres Opmærksomhed paa, nemlig: at Deres Andragende var en Spillen »va banque«, da det let kunde give Anledning til at den preussiske Regje

BREV TIL: Madvig, Johan Nicolai; FRA: Krüger, Hans Andersen; (1877-04-15)
H. A. Krüger til Professor J. N. Madvig . Berlin , 15. April 1877 . Høistærede Hr. Conferensraad, Jeg har naturligviis gjennemlæst Deres ærede Skrivelse med Omhyggelighed og Eftertanke, og takker Dem for Deres Kjærlighed og Iver for os Nordslesvigere som sikkert i Dem have een af deres bedste Ven

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1877-04-17)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 17. April 1877 . Deres Excellence, Det er ikke lykkedes mig at formaae det nordslesvigske Medlem af den tydske Rigsdag, Herr Kriiger, til at tage det Andragende /: ikke en Interpellation :/ om Pragfredens A

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1877-04-17)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , Tirsdag 17. April [1877] . Kjære Kammerherre. . . . Madvig har skrevet til Kr. H. A. Krüger. Sml. Nr. 1305. De erindrer nok at Biilow i sin Tid Sml. Nr. 1087 og 1115. tilbød at den pr. Regering vilde understøtte vor Reger

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1877-04-17)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel Berlin , 17. April 1877 . Kjære Vedel, Hermed sender jeg Dem nu de tvende Breve tilbage som fulgte med Deres sidste Brev. Sml. Nr. 1307. Efter min sidste Samtale med Biilow havde jeg noget Haab om, at det Krügerske Andragende ikke skulde

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1877-04-19)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 19. April 1877 . Kjære Vedel, . . . Krügers Andragende ikke foretaget igaar, men rimeligviis idag. Dr. M. og H. L. have Intet kunnet udrette; hvad der er gjort fra Kbhvn. hellerikke; og jeg har nu lovet H. L. at see at træffe

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1877-04-19)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 19. April 1877 . Kjære Vedel, . . .Jeg har altsaa truffet B[ülow]. Han vil gjøre hvad han kan, blandt Andet i særlig Betragtning af det Hensyn De fremhæver, og saameget heller som han nu har Beviis paa at den danske Regjering

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1877-04-20)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 20. April 1877 . Kjære Vedel, Jeg sender Dem herved Nat. Zeit.s Referat Findes ikke vedlagt. af Forhandlingen igaar om Kr.s Andragende. Det kunde jo være gaaet meget værre, og da jeg mener at det umulig kunde være faldet bedr

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1877-04-23)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , Mandag 23. April 1877 . Kjære Kammerherre. Vi vare jo meget lykkeligere end vi kunde vente det — Bülow har efter mit Begreb svaret saa tilfredsstillende som muligt, han slaar al Snak om Proscription og om Artiklens Bortfald

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1877-04-23)
Udenrigsminister Baron Rosenøm-Lehn til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 23. April 1877 . Kjære Hr. Kammerherre! Med megen Tak har jeg i sin Tid modtaget det sidste kjærkomne Brev, der interesserede mig i lige saa høi Grad som det glædede mig. De alvorlige Tider, hvori vi have

BREV TIL: Hiort-Lorenzen, Hans Rudolf ; FRA: Nellemann, Johannes Magnus Valdemar; (1877-04-24)
Justitsminister J. M. V. Nellemann til Redaktør H. R. Hiort Lorenzen . Kjøbenhavn , 24. April 1877 . Kjære Hr. Redacteur. . . . Quade har tilskreven os Nr. 1317. og bedt om at anvende al den Indflydelse, vi raade over, for at forhindre, at der skrives ophidsende eller hæftigt i Anledning af Krii

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1877-04-25)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 25. April 1877 . Kjære Vedel, Jeg har ikke været rigtig paa det Rene med om jeg skulde indberette om Udfaldet af det Krügerske Andragende, da jeg jo vidste at man i Kbhvn. vilde sige sig selv alt hvad jeg kunde sige derom. En

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1877-04-25)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 25. April 1877 . Deres Excellence, Da jeg havde erfaret at det, tiltrods for alle derpaa rettede Bestræbelser, ikke havde kunnet lykkes, at formaae Herr Krüger-Beftoft til at tage sit Andragende til den tyds

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1877-04-30)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn ,] 30. April 1877 . D. H.s Indberetning af [25.] d. Nr. [9] har bestyrket mig i det Indtryk som jeg allerede iforvejen havde faaet af Forhandlingerne i det tydske Parlament om det af den slesvigske Deput

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1877-05-04)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 4. Maj 1877 . Ifølge Deres Excellences meget ærede Depesche af 30te f. M. Nr. 2 har jeg benyttet en Leilighed som nylig frembød sig, for i Forbindelse med den Tak, jeg tidligere har bevidnet Statssecretairen

BREV TIL: Ploug, Parmo Carl; FRA: West, Adolf Poul; (1877-05-07)
Overlærer A. P. West til Redaktør Carl Ploug . 7. Maj 1877 . [Fædrelandet« Nr. 97 indeholder en Dadel af Krügers Skrivelse til »Morgenbladet« som Tak for de ham tilsendte Telegrammer. West oplyser, at han har forfattet Skrivelsen, og at den er foranlediget ved, at Krüger har troet, at hans Navn mi

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1877-12-06)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 6. December 1877 . Kjære Vedel. . . . Jeg fik nylig Leilighed til for en herværende meget god Ven af Heydebrand at opkaste det Spørgsmaal, om ikke H., efter at han nu havde været saalænge i Danmark, og navnlig med Hensyn til F

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1877-12-15)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 15. December 1877 . . . . Mange Tak for hvad De skriver om Heydebrand, det er en stor Fordel for os at beholde ham. . . . P. Vedel. Quaades Papirer. U. A.

Tekst efter brevene