Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Mathilde Margrethe Stæger FRA: Niels Wilhelm Gade (1876-07-31)

London, den 31te Juli 1876.
Mandag Morgen.

I Forgaars (Lørdag) Formiddag kom Hansen, og vi gik sammen til Westminster Abbey, Parlamentshuset, Lordernes Room er udmærket pragtfuldt som det hele Huus. Nu skal Du høre, hvad jeg ganske tilfældig kom til at overvære; vi gik nemlig ind i et Retslocale og saae der Dommerne og alle Advokaterne i Silkekapper og med graa Parykker og Pidsk i Nakken. Nogle havde rigtignok, paa Grund af Varmen, kan jeg tænke, skaaret et lille Hul oven i deres Paryk, saa at deres eget sorte Haar stak igjennem. Der stod en yngre Mand som anklaget og forsvarede sin Sag ligeoverfor Advokaten, og hvad tror Du, han var anklaget for, og af hvem? Hans Forlovede havde stævnet ham, fordi han havde hævet Forlovelsen! I Almindelighed maa han betale en Mulkt efter sine Formuesomstændigheder, da det fra hendes Side betragtes som et Pengetab, hun lider, hvis Kjæresten er formmende. Der forekommer lignende Sager som: Oplæsning af alle Breve fra ham, og hvor ofte han har kysset hende, — tænk Dig, i Politiretten og for et stort Publicum og dernæst i Aviserne. At saadanne Ting ikke sjældent forekommer, antager jeg, da denne Ret særlig var for: break of promises. Jeg var om Eftermiddagen igjen i British Museum og morede mig kostbart. .Jeg var uhyre træt den Dag og hvilede mig ud om s. 226 Aftenen i Golden Cross. Her havde en amerikansk Musikhandler snuset mig op, forresten en net Mand, og ønskede at gjøre mit Bekjendtskab. Han bad mig om en Liste paa mine trykte Compositioner, hvortil jeg svarede, at jeg ikke havde en saadan, men at hos Forlæggeren i Leipzig kunde han faa dem alle. — Ja, svarede han, jeg kan faa dem meget nemmere, da de fleste af deres Sager ere trykte efter og udkomne i New-York, men jeg ønskede en fuldstændig Liste, selv er jeg noget musikalsk, og vi have oftere udført deres Compositioner. Igaar (Søndag) tog jeg med Hansen til Hampton-court, det kgl. Slot med dejlige Malerier og mange andre Herligheder. Noget af det bedste var den friske, sunde Luft der, for Luften i London er alt andet end god, skjøndt det har været klart og godt Veir. Idag, Mandag vil jeg tage til General Bülow for at spørge, om jeg kan faa Audiens hos Prinsesse Alexandra. Imorgen gaar jeg til Novello og saa er Incognitotiden forbi. Jeg er nu ret godt hjemme saavel i den Deel, hvor jeg boer (Westernd) som ogsaa i at finde Omnibussen, som jeg skal med der eller derhen, og dette er ikke let, maa Du vide; bestandig gaar der Buss frem og tilbage, rød, blaa, brun, grøn — og saa gjælder det i en Fart at gjøre Tegn og løbe ind i „Buss“. — — — —