Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1863-06-18)

d. 18. Juni 1863.

Tak min kjære Ven for den hurtige Opfyldelse af mit Solstraale-Ønske. Vil De ret takke Deres Damer for, at de ikke afslaaer min Indbydelse; men det sildige Eftermid-dagsbesøg tager jeg ikke imod, senest Kl. 7 venter jeg dem.2 Jeg har intet at byde dem uden Naturen, de maa altsaa komme, forhaabentlig, ved Sollyset og ikke i Mørke.

Jeg har i Dag besynderlig nok faaet Brev fra Løffler, der melder mig, at „En Skillevæg” nu endelig er antaget.3 Han spørger mig nu, hvorhen han maa sende Svaret. Saa-vidt jeg veed, kender Hauch Bearbeiderens Opholdssted, der jo er anonym for Andre. Det ligner den konfuse Hauch, at han reent har glemt denne Fortrolighed. For at forebygge videre Forvirring, er det vist bedst, at jeg siger Løffler Frøken Arnesens Opholdssted. Hvad mener De? Seer jeg Dem ikke i Morgen? Ak, hvor vil det gaae mig, naar De først er over Sø og salten Vande! De seer jo nok, at jeg virkelig ikke kan undvære Dem, og dog kan jeg ikke andet end glæde mig over, at en Leilighed tilbydes, hvor min kjære Ven kan hente nogen Opmuntring i denne tunge Tid, men jeg synes, at jeg er rørt over min egen Resignation, og at jeg i det Mindste bør have nogen Ros herfor. I Aftes og i Dag har jeg tænkt meget over en Tegning til et Studerekammer, og hvorledes dette burde være for at forene alle Beqvemmeligheder; naar min Idee er s. 183 fuldbaaren, skal jeg meddele Dem den. Grunden bag Vebers, som er en af de smukkeste herude, er ikke solgt, som jeg troede. I Morges har jeg vandret paa den paa kryds og tværs og har funden den meget smuk. Vi maa engang sammen besøge den.

Den gode Martensen og Madvig har været hos mig i Aften. De spurgte begge meget til Dem. …