Danmarks Breve

Breve fra Peter Andreas Heiberg

Brevudgiver:
Heiberg, Johan Ludvig
Forlag:
C. A. Reitzels Forlag
Udgivelsesdato:
1883

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Graah, Jacob Gregorius; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1779-07-26)
P. A. Heiberg til Krigscommissair Graah . Høyædle og Velbaarne Hr. General-Krigs-Commissair Graah! Den Godhed, som Deres Velbaarenhed hidintil har beviist mig, giver mig Forhaabning om, at nærværende faae Linier ikke aldeeles ugunstig bliver optagne. Jeg vil deri ikke søge at retfærdiggiøre mig,

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1781-01-11)
P. A. Heiberg til L. Heiberg . Kiæreste Broder! Det er nu holfandet Aar, siden vi saae og talte ved hinanden, ikke heller har nogen af os haft Leylighed til ved Skrivelse at informere sig om vor Tilstand, en Sag, som altid er og bliver min Feyl, men en gandske liden Feyl imod de andre som jeg er m

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1781-07-08)
Samme til samme. Enköping d. 8 July 1781 . Kiæreste Broder ! Saa behageligt som det var for mig i gaar at faae læse 2ne Breve fra dig, det ene af den 18 Febr. og det andet af den 15 May h. a., som først i gaar, og paa en tid, da jeg ingen mere forhaabning kunde giøre mig derom, bleve tilsendte fra

BREV TIL: Heiberg, Inger Margrethe ; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1781-08-11)
P. A. Heiberg til sin Moder. Inger Margrethe Heiberg, f. Heiberg. F. 1737, † 1826. Faderen var allerede død1760. 1782 giftede Moderen sig igjen med Kjøbm. Steffens af Vordingborg. Allerkiæreste Moder ! Udi Brev til min Broder har jeg for længe siden tilmældt kiæreste Moder min Tilstand, og ligeled

BREV TIL: Heiberg, Peter Andreas; FRA: Kall, Abraham; (1781-09-14)
Prof. Abraham Kalls Anbefaling for P. A. Heiberg . E schola Ortunganorum publica Hauniensem hane nostram Musarum sedera adiit ornatissimus iuvenis Petrus Andreas Heiberg, factoque suorum in lingvis antiqvis scientiisque profectuum periculo in Examine, quod dicunt, Artium laudem reportavit civitat

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1781-11-09)
P. A. Heiberg til L. Heiberg . Udskrift: a Monsieur Monsr. Ludvig Heiberg. Etudient en Philologie. a Saaby per Roeskilde og Skomager Kroen. Upsala d. 9. Novbr. 1781 . Kiæreste Broder! Tak for din sidste Skrivelse og Umage med Attester fra Kiøbenhavn, hvilke jeg vel ikke her behøvede, og inge

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1798-01-23)
Samme til samme. Kiøbenhavn den 23. January 1798 . Endeligen fik jeg da, ved at modtage dit sidste Brev, at vide hvor du er i Verden, hvorom jeg længe var uvis. Jeg gratulerer dig og din Kone med denne Forandring, som jeg sikkert troer er til det beste — om ikke for andre, saa dog for Odense Skoele.

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1798-02-27)
Samme til samme. Kiøbenhavn den 27de February 1798 . Kiereste Broder! Din Tale Optaget i „For Sandhed" I S. 193—212. blev i Aftes oplæst i Selskabet for Sandheden; den blev derpaa, efter Lovene, sat paa Listen af de indleverede Arbeider; den 12 Marts har vi nok et Møde, for at votere paa de Stykker

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1798-08-18)
Samme til samme. Kiøbeuhavn den 18 de August 1798 . Jeg har modtaget 2 Breve fra dig, det eene med Posten, hvis Indhold strax blev sendt til Holbeck i Nyehavn, og det andet med Schwar Den bekjendte Skuespiller og Instructeur, der da optraadte i Obense. , som jeg erfarer at man har forgudet i Odense

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1799-02-19)
Samme til samme. Kjøbenhavn d. 19. Februar 1799 . Jeg sender dig herved dine Dokumenter, og min Oversættelse deraf. I Følge den derpaa tegnede Qvittering har jeg debiteret dig for 2 Rd. 24 ß, som du behager at modtage af Vedkommende. Rahbek har bedet mig hilse dig og sige, at din Ansøgning er afgaae

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1799-06-15)
Samme til samme. Kjøbenhavn den 15 de Juny 1799 . Kjereste Broder ! Dit Brev med indsluttede Biedrag til Selskabet for Sandhed (hvilket sikkert vil være velkommen,) har jeg modtaget, og skal dermed besørge det fornødne. At jeg har Hænderne fulde mærker jeg at du indseer, men jeg har sandelig langt

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1799-07-29)
Samme til samme. Kjøbenhavn den 29 de July 1799 . Herved sender jeg dig de tree Qvitteringer for de 209 Rd. samt det nye Hæfte af vores Selskabs Skrifter, hvori du vil finde eet lidet Bidrag fra mig. I Dag er mit sidste Continuations Indlæg indleveret i Retten. Nu faaer man da see hvad og hvorledes

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1799-11-12)
Samme til samme. Kjøbenhavn den 12 te Novbr. 1799 . Rigtig nok er det længe siden jeg skrev dig til, men du veed ogsaa at jeg har været aldeeles okkuperet med min Proces, som da i Gaar otte Dage blev optaget til Doms. Neppe vil dog Dom kunne ventes førend i Januar Maaned. Jeg er glad over at jeg dog

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1799-11-30)
Samme til samme. Kjøbenhavn den 30 te November 1799 . Kjereste Broder ! . . . Ogsaa her ere nogle ligegyldige Linier udeladte. Dommen i min Sag kan neppe falde i Aar. Den 4 de November blev Sagen optaget, og først for nogle faae Dage siden, blev den færdig hos den første Assessor, som er Morgenst

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1799-12-24)
Samme tilsamme. Khavn den 24 de Decr 1799 . Juleaften. Kjereste Broder ! Endelig er da min Dom afsagt i Dag ved en extra Ret. Jeg er dømt efter § 2 i Forordningen „Dersom nogen, i et trykt Skridt, laster, forhaaner, eller søger at udbrede Had og Misnøie mod disse Rigers Constitution, eller imod Ko

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1800-01-07)
Samme til samme. Kjøbenhavn den 7de Jany 1800 . Jeg har ventet længe paa Brev fra dig, men forgjeves. Dog formoder jeg sikkert at du har skrevet et Par Ord, men at samme er gaaet under Couvert til Baron Wedel, og ligger hos ham, fra hvem jeg da ventelig vil faae dit Brev, naar han kommer fra Landet.

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1800-02-01)
Samme til samme. Kjøbenhavn den 1. Febr. 1800 . Dette bliver formodentligen det sidste Brev som du faaer fra mig førend du seer mig selv hos dig. I Henseende til Formaliteterne ved min Rejse veed jeg endnu ikke hvad Kongens høye Raad har besluttet, men i Henseende til Materialia veed jeg at jeg har

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1800-03-07)
Samme til samme. Hamburg den 7de Marts 1800 . Imod Formodning opholder jeg mig endnu her, formedelst en stærk Forkjølelse og Rheumatismus, der har sat sig i mit eene Veen, og hvorover jeg har maattet bruge Medikamenter, holde mig inde og tildeels i min Seng siden i Mandags. Forresten er jeg frisk og

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1800-05-11)
Samme til samme. den Haag den 11te May 1800 . Jeg har gandske rigtig modtaget et Brev fra dig, kjereste Broder! i Amsterdam, under Adresse til Van der Valk te Nuys de Scheffer, og jeg takker dig meget for de Nyeheder samme indeholdt; eendeel af dem vare mig aldeeles ubekjendte, og altsaa dobbelt k

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1800-06-06)
Samme til samme. Paris den 6te Juny 1800 . Jeg skrev dig til i Haag, og haaber at du har faaet dette Brev; jeg bad dig deri at du ville lade mig høre noget fra dig og addressere Brevet poste restante enten i Brussel eller Paris, men endnu haver jeg ikke hørt noget eller seet noget fra dig. Jeg vil i

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1800-07-25)
Samme til samme. Paris den 25de July 1800 . Kjereste Broder ! Dit Brev af 15de Juny har jeg rigtig modtaget, og seer deraf at du i Aar ingen Reise kommer til at gjøre udenfor Dannemark. Uagtet jeg just ikke har ventet at see dig i Paris, saa vilde jeg dog meget gjerne have ønsket dig den Fornøyelse

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1800-10-17)
Samme til samme. Paris den 17de Oktober 1800 . Kjereste Broder ! Jeg har gandske rigtig modtaget dit kjerkomne Brev af 24de August, hvorfor jeg takker dig. Den Krig, som truede Dannemark paa den Tid, blev da afvendt. Det er lykkeligt for Landet, som jeg gjerne vil tilstaae, men Freden Conventionen

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1801-04-23)
Samme til samme. Paris den 23de April 1801 . Kjereste Broder ! Dit Brev af 25de Marts har jeg rigtig bekommet, men derimod ikke det Brev, som du siger at have tilskrevet mig strax efter din Hjemkomst fra Kjøbenhavn. Jeg har forespurgt mig derom her paa Posthuset, men det findes ikke, og maae altsaa

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1801-08-14)
Samme til samme. Paris den 14de August 1801 . Kjere Broder ! Dit Brev af 12te July har jeg rigtig i sin Tid modtaget, og takker dig meget for de deri meddeelte Nyeheder, der næsten allesammen, paa de politiske nær, vare mig ubekjendte. Jeg havde besvaret det for længe siden, men jeg var i de første

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Heiberg, Peder Wilken; (1801-11-28)
Af et Brev fra P. W. Heiberg Peder Wilken H., Søn af Præsten S. I. Heiberg, der var P. A. Heibergs og L. Heibergs Morbroder. P. Wilken H. (f. 1774) laa paa denne Tid i Kjøbenhavn og forberedte sig til juridisk Examen. L. Heiberg havde taget sig meget af ham. til Ludvig Heiberg . Kiøbenhavn d. 28d

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Steffens, Hans Peter; (1801-12-11)
H. P. Steffens til L. Heiberg . Wordingborg d. 11 Decbr. 1801 . Kiære Søn Det vil være os Kiært o g Meeget behageligt, at dette Dem med Kiæreste og Kiære Børn indløber ved bedste Velgaaende, — For 14 dage siden Fik min kone Brev fra Mad. Lorense Kok Fru Gyllembourgs Søster, gift med Elers Kok, Cap

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Heiberg, Inger Margrethe ; (1801-12-24)
Til L. Heiberg fra hans Moder. Wordingborg den 24 Dec. 1801 . Jeg tvivler ikke paa kiæreste Søn vel veed den kummerlige Tildragelse der er mødt Din Broder med hans Kone, ieg har i den Andledning, Skiønt den gang gandske uvidende derom, den 3 Dec: Reist til Falster hvilked min Mand nok har tilmeldt

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Heiberg, Peder Wilken; (1801-12-26)
Af et Brev fra P. W. Heiberg til L. Heiberg . Kiøbenhavn d. 26de December 1801 . . . . . . Forleden Dag havde Mad: Heiberg Bryllup med den svenske Baron; de bleve viede af Præsten Brorson til Garnisons Kirke. Man siger at de havde forlangt Provst Gutfeldt til at forrette Brudevielsen, men at han

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1801-12-29)
P. A. Heiberg til L. Heiberg . Hamburg den 29de December 1801 . Kjere Broder! Dit Brev af 16de December haver jeg rigtig modtaget, og skylder dig korteligen at besvare samme, saa tungt som det endog falder mig i denne Tid at skrive Breve. Du kjender nu den haarde Skjebne der har truffet mig, og hv

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Heiberg, Inger Margrethe ; (1807-05-14)
Til L. Heiberg fra hans Moder. Wordingborg d. 14. Mai 1807 . Kiæreste Søn ….. Hvad Din Broder er bleven stødt over kandieg ikke viide, da Hand ikke har udladt sig for mig. naar ieg faaer noged Brev fra Ham der kand interressere Skal ieg ikke efterlade at tilsende Dig det. I Henseende til det Gode

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Heiberg, Inger Margrethe ; (1818-04-15)
Samme til samme. Wordingborg d. 15de April 1818 . Ktæreste Søn . . . . fra Din Broder har ieg ikke havt noged Brevsiden Sept: f: Aar; i Dec. Måned læste ieg den for mig ubehagelige Tidende i Aviserne at Directeur Schultz I Kiøbenhavn var Død, det var min Søns Comissionair og i den Andledning var de

BREV TIL: Heiberg, Inger Margrethe ; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1803-08-03)
Fra P. A. Heiberg til hans Moder. Saint Germain en Laye den 3. August 1803 . Kjereste Moder ! Jeg har gandske rigtig erholdet min kjere Moders ærede Skrivelse af 30te Juny, men den havde ligget i Paris over 14 Dage, da jeg ingen Ordre havde givet i mit Logis at sende mig hvad Breve der måtte anko

BREV TIL: Heiberg, Inger Margrethe ; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1805-03-18)
Paris 27 Ventose 13 . 18. Marts 1805. Kjereste Moder . Jeg har rigtig modtaget min kjere Moders sidste Skrivelse af 27deDec. sidstleden og seer deraf med Fornøyelse at såvel hun som min Stiffader ere ved god Helbred, som jeg ønsker stedse at måtte continuere. Hvad mig angaaer da befinder jeg mig og

BREV TIL: Heiberg, Inger Margrethe ; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1806-12-25)
Samme til samme. Warschau Juledag 1806 . Kjereste Moder ! . . . . . Jeg vilde sikkert have skrevet min Moder ofteretil paa denne Reise,dersom det havde været mig mueligt; men mine mangfoldige Forretninger, de idelige Reiser, adskillige Adspredelser og en stor Deel anden Correspondence haver hindret

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Heiberg, Inger Margrethe ; (1817-03-05)
Til L. Heiberg fra hans Moder. Wordingborg d. 5te Martii 1817 . Kiæreste Søn ....... fra Din Broder havde ieg Brev i efter-Aared,da ieg i 1½ Aar ikke havde hørt noged fra Ham. Han beklager sig meged over sine Øynes Svaghed, hvilked var Aarsag at Han ikke Skrev saa ofte som Han ønskede, da han best

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Heiberg, Inger Margrethe ; (1817-04-12)
Samme til samme. Wordingborg d. 12te April 1817 . . . . . . hvad Johan Lndvig tænker i tiden at blivetil, veed ieg ikke, det giør mig meged ont for Ham da Han giør sin Fader Sorg, og altsaa ikke kand vente den Hielp somvirkelig vilde Skee, naar Han fortsatte sine Studeringer i det Fag hvor Han i tid

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Heiberg, Inger Margrethe ; (1818-04-15)
Samme til samme. Wordingborg d. 15de April 1818 . . . . . . Johan Ludvig tilligemed Hr. Grundtvig I Anledning af Julespøg og Nytaarsløjer kom H. som bekjendt i Fejde med N. F. Grundtvig („ABC for den unge Grundtvig” 1817). ergandske falden i roelighed som vel er. Han har da faaed den philosophiske

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Heiberg, Inger Margrethe ; (1818-06-17)
Samme til samme. Wordingborg d. 17de Junii 1818 . . . . . . fra Johan Ludvig har ieg ikke haft Brev Imeere end 1 Aar. Han er ventelig bleven fortrydelig paa mig da iegraadede Ham fra ikke at Skrive noged afdet der kunde være Ham meere til Hinder, end at forfremme hans lykke i tiden, ieg har hørt for

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1809-06-06)
P. A. Heiberg til L. Heiberg . Wien den 6te Juny 1809 . Kjere Broder. Dit Brev af 12te April modtoeg jeg her i Forgaars. Det er bleven mig tilsendt fra Paris paa samme Maade hvorpaa jeg erholder alle de Breve, der, under mine idelige Reiser, ankommer, under Adresse enten til mit Logis eller til de

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1809-08-02)
Samme til same. Wien den 2den August 1809 . Kjere Broder ! Dit Brev af 12teApril sidstleden, som var bleven afleveret i mit Logis i Paris, modtoeg jeg her i Wien strax efter min Ankomst hertil. Jeg besvarede samme under 6teJuny under Couvert til Herr Directeur Schultz Og indlagt i Depecher til den

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1811-02-02)
Paris 2 Febry 1811 . Kjere Broder ! Dit Brev af 13de December 1807 modtoeg jeg først den sidste Dag i afvigte Aar 1810, det har altsaa været over tre Aar underveys. Overbringeren, en Søn af Professor Hansen i Ribe, kom selv til mig dermed. Da han beklagede sig over at være uden Arbejde, gav jeg ham

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1811-07-10)
Samme til samme. Paris den 10deJuly 1811 . Kjere Broder . Jeg vil haabe at du rigtig har faaet det Brev som jeg for et par Maaneders Tid siden, nemlig den 30te April, tilskrev dig med Posten, og som var meget kort, fordi jeg troer at det er Pligt ikke at spilde for megen Tid for de brave Mænd, der

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1812-01-22)
Samme til samme. Paris 22de Januar 1812 . Kjere Broder . Dit Brev af 16de November har jeg i sin Tid rigtig modtaget. Hvad du deri melder mig om dit og din Families Velgaaende, har meget fornøyet mig; jeg beder dig hilse Dem alle fra mig med Forsikring at alt hvad der vedkommer dem, vil stedse inte

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1812-11-07)
Samme til samme. Paris den 7de November 1812 . Kjere Broder . Dit kjerkomne Brev af 16deJuly har jeg rigtig modtaget, og vilde have besvaret det fra Wilna Se om denne Rejse Heibergs Erindringer S. 287 ff. , ifald ikke en Øyensvaghed havde nødet mig til at forlade Rusland og at søge tilbage til Par

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1813-02-08)
Samme til samme. Paris den 8de Februar 1813 . Duvilhave modtaget gandskenyelig, kjere Broder,et Brevframig, som jegtilskrevdig først i NovemberMaaned; Den Pakke hvori det fandtes, tilligemed flere Breve, vildemaaskee aldrighave blevet bragttilveye, dersom jegikke havde bevægetHimmel og Jordfor at fi

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1816-03-03)
Samme til samme. Paris 3 Marts 1816 . Kjereste Broder . Jeg vilde være høyst skamfuld over at have ladet henligge saalænge ubesvarede dine to særdeeles kjerkomne Skrivelser, den sørste af 8 May 1813, og den sidste af 13 August 1815 med Capitaine Vogt, dersom jeg ikke var forvisset om at den Alminde

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1818-04-22)
Samme til Samme. Paris 22 April 1818 . Kjere Broder . Dit behagelige Brev af 9de November i forrige Aar er mig i sin Tid rigtig leveret af Hr. Lieutenant Morgenstjerne, Erindringer S. 20 Anm. der har den Godhed at bringe dig dette Svar tilbage. Hvad dn melder mig om din Families Velgaaende har meg

BREV TIL: Mülertz, Anders Faaborg; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1819-01-26)
P. A. Heiberg til A. F. Mülers . Dr. phil. M., Adiunct i Odense, havde, som berørt, 1816 ægtet L. Heibergs ældste Datter. Paris 26 Januar 1819 . Deres ærede Skrivelse af 6te i denne Maaned var mig ligesaa uventet, som dets Indhold var mig uforudseet og ubehageligt. Jeg var aldeles uvidende om den

BREV TIL: Mülertz, Anders Faaborg; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1819-11-12)
Samme til samme. Paris den 12te November 1819 . Høystærede At Deres kjerkomne Skrivelse af 21de May har ligget saa længe ubesvaret, det beder jeg Dem tilgive mig. Aarsagerne dertil vare for vidtløftige at opregne, jeg fortier dem altsaa, for allene at takke Dem for den Godhed og Opmærksomhed som De

BREV TIL: Schultz, Johan Frederik; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1807-01-13)
P. A. Heiberg til Directeur I. F. Schultz . S. T. Herr Directeur Schultz i Kjøbenhavn. Warschau den 13deJuny 1807 . Tilgiv mig, høystærede Ven, at jeg har taget mig den Friehed at sætte en uindskrænket Tillid til Dem i en for mig høyst vigtig Sag. Jeg vover ot troe at De ikke tager mig dette Skr

BREV TIL: Schultz, Johan Frederik; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1807-05-28)
Pleins-Pouvoirs . Je soussigné Pierre André Heiberg,Interprête des langues étrangères, attaché au Secretariat du Ministère des Relations Extérieures de S. M. I’Empereur des Français Roi d’Italie, donne par ces presentes mes Pleins Pouvoirs illimités à Monsieur le Directeur Jean Frederic Schultz, Imp

BREV TIL: ukendt FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1807-06-13)
Anmærkninger, til Veyledning for min Sagfører i Sagen angaaende min Søn, imod hans Moder. En gammel, ved Regjerings-Collegiernes Bestemmelser — maaskee endogsaa ved udtrykkelige Lovbud — hævdet Skik og Vedtægt fastsætter, i Tilfælde af Skilsmisse imellem Ӕgtefolk, især naar ingen Klage fra nogen af

BREV TIL: Schultz, Johan Frederik; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1810-04-29)
P. A. Heiberg til J. F. Schultz . Paris den 29de April 1810 . Deres ærede Skrivelser af 13de Februar og 6te Marts har jeg i sin Tid rigtig bekommet, men endnu ikke besvaret, fordi jeg i en Maaneds Tid har været med Hoffet i Compiegne, hvor jeg har havt fuldt op af Forretninger. Nu er jeg da her ti

BREV TIL: Schultz, Johan Frederik; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1817-11-23)
Samme til samme. S. T. Herr Directeur Schultz i Kjøbenhavn . Paris 23 November 1817 . Siden mit sidste har jeg modtaget tre af Deres ærede Skrivelser, nemlig af 20de September 11te og 18de Oktober, hvorfor jeg er Dem meget forbunden. Jeg seer deraf at det maaskee ikke vil blive tilladt at sælge

BREV TIL: Schultz, Dorothea Kristine ; FRA: Heiberg, Peter Andreas; (1818-01-12)
P. A. Heiberg til Enkefru Schultz . Paris den 12te Januar 1818 . Høystærede Frue. Deres ærede Skrivelse af 13de December har meddeelt mig een af de sørgeligste Tidender, som det var mueligt at jeg knude modtage, Deres elskede Mands, min oprigtigste Vens Død. Disse sidste Ord haaber jeg vil fritage

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Buntzen Gyllembourg-Ehrensvaerd, Thomasine Christine; (1800-04-15)
To Breve fra Fru Gyllembourg til L. Heiberg . De mange Breve, som Fru Gyllembourg skrev til P. A. Heiberg under hans Landflygtighed, inden hun gjorde ham Forslaget om Skilsmisse, ere desværre ikke bevarede; det vilde være af meget stor Betydning for Bedømmelsen af hendes Charakter at se, hvorlede

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Buntzen Gyllembourg-Ehrensvaerd, Thomasine Christine; (1800-04-15)
Kiøbenhavn d: 15 Apr. 1800 . Tilgiv kjere Broder ! at jeg endnu ikke har svaret paa et Brev, som jeg for længe siden havde den Fornøyelse at modtage fra Dig. Min Flytning, min Auction og endelig min vidtløftige Correspondance med min Mand, som jeg skriver til alle Post-Dage, maae undskylde mig hos

BREV TIL: Heiberg, Ludvig; FRA: Gyllembourg , Thomasine Christine; (1801-05-21)
Voxblegen den 21 May 1801 . Min kjere Broder ! Det er uartigt af mig at jeg ikke for længe siden har svaret paa Dit saa venskabelige Brev der.har gjort mig saa megen Fornøyelse; men da jeg er blevet forhindret deri indtil nu saa sender jeg dig disse Linier med min Cousin Claus Kellermann der reyser

Tekst efter brevene