Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Niels Rosenkrantz (1818-04-07)

Breve fra Statsminister N. Rosenkran til Irgens-Bergh.
Kbhvn.7. April 1818.

—— Grev Tavast reiser herfra med Tilladelse paa nogle Uger for at overvære Kroningen i Stockholm. Han troer selv, at han ikke kommer tilbage uden for at gaae herfra med Alle. Fruen bliver her imidlertid. Grev Engestrøm vil have ham bort fra den diplomatiske Bane: Han paastaaer, at Generalen har havt Valget og foretrækker den militære. Der har været Spørgsmaal om at gjøre Baron Taube til Tavasts Eftermand, men derom er Intet afgiort. Taube er kjed af den Post han har.

Baron Nicolay reiser den 16de til Haag for der at møde Storfyrste Michael, som han skal geleide til London. Der kommer nu med det første en Forordning for Lyset, hvorved bestemmes, at Rigsbanken skal den 1ste August gaae over til at blive en national privat Bank, saaledes som i det kgl. aabne Brev af Juli 1813 er forudsat. Paa Redactionen er bleven arbeidet to Gange i Stats Randet i flere Timer. Jeg skal ønske, at Alle og Enhver maa blive tilfreds med den Foranstaltning, der griber paany ind i alle Pengesorhold mellem Mand og Mand. Rigsbanks Sedlernes ubegribelige hastige Forbedring i Værd gjorde en Bestemmelse fornøden, men inden Hertugdømmernes Fraskillelse fra Rigsbanken er afgjort (og hermed har man nu s. 26 i flere Aar nølet) synes mig, at Rigsbankens Overgang ikke er vel gjørlig. Deri har jeg været enig med gl. Greve Mvltke, som sormedelst Upasselighed, der dog nu intet har at betyde, tilsidst ikke har taget Deel i Beraadslaaelsen over denne Sag. Statsgjælds Directionen forestaaer han stedse med utrættelig Nidkjærhed.

Med de Svenske Sager har det ingen Fremgang. Der lyves i Stockholm, som sædvanlig, og det lykkesdem at bedrage indtil nu.

Deres hengivne
N. Kskrz.