Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Niels Rosenkrantz (1819-01-05)

Kbhvn.d. 5. Januar 1819.

——— Vi savne Dem og Krabbe. Han kom først den 28de f. M. om Aftenen tilbage til Stockholm, og da Posten gik Dagen efter, saa har han kun meldt sin Ankomst. Hvad jeg veed om de der af de fire Ministre gjorte Skridt og om den Udsigt, der er til at Karlen Johann vil give efter, reiser sig fra Skrivelser fra de derværende fremmede Ministre, især fra den Engelske, som man omsonst har søgt at skille fra hans Staldbrødre.

Vores Konge har meget forandret sig over, hvad der er foregaaet med Grevinde Kielmansegge. De maae igjentage, hvad De desangaaende har bragt i Erfaring efter Deres Tilbagekomst. Her er Intet forefaldet siden Deres Afreise af nogen Betydenhed. Laane-Projeetet roses kun af dem, der have bragt det frem, og som vente deraf at drage Fordeel paa een eller anden Maade. Man har tilbudt Peder Erichsen at unberstøtte eller tage Deel i Underhandlingerne i London, men han har svart, at man kande holde sig til Jøderne, som man først havde indladt sig med.

Deres hengivne
N. Kskrz.