Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Niels Rosenkrantz (1820-10-03)

Kbhvn.3 Oct. 1820.

— —Her er Alting stille. De fremmede Ministre ere endnu alle paa Landet. Formodentlig forlader den Spanske os med det første, i det seneste, naar Gesandtskabs Posten med saa mange andre gaaer ind. Jeg faaer da Greve von Dernath igjen paa Halsen. Han er uendelig virksom og consequent i sit Omdømme fra Begyndelsen af.

Neppe bliver Baron Steigentesch her Vinteren over. Han har ondt for at bestemme sig til at reise eller til at blive, og i Wien har man heller ikke villet føre reent Sprog s. 40 med ham. Kammerherre Krabbe har været her nogle Uger og vender nu om 8 Dage tilbage til Stockholm. Neppe kommer Greve Tawast nogensinde mere hid. Baron Pechlin fra Frankfurt er nu ogsaa her paa kort Tid. Coopmans har maattet pludselig begive sig paa Tilbagereisen til Paris fra Mecklenborg, hvor han var med sin Kone. Greve Walterstorff var endnu den 22de meget lidende. Lægerne havde dog Haab om at redde hans Liv og maaskee den venstre Sides tabte Førlighed. De have nu snart ei godt Nabolag i Troppau. Jeg beklager den gode Gierløw, som nu snart maa bestemme sig til at vende tilbage til Barbariet eller til at tage tiltakke med Bartpenge, som han nødig vil. At faa ham her anbragt er saa godt som umueligt. Schmidt Phiseldeck er uden Tvivl bestemt til at blive Kammerherre Levesaus Efterfølger som Amtmand i Flensborg, denne er kommen til Isehoe. Min Broder Søn er her. Han maae vende tilbage til Viborg med hans 400 Rbd., som han kom hid. Jeg har havt Haab om, at min Broder i Norge skulde komme hid, men dertil seer det nu ei længere ud.

N. Kskrz.