Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Niels Rosenkrantz (1821-02-24)

Kbhvn.24 Febr. 1821.

— — Min Broder Søn, som har mistet sin tilkommende Svigerfader Klingberg, kommer nok ind i Politie Retten. Statsminister Kaas havde meent det bedre med ham og vilde havt ham ind i Høieste Ret som surnummerair Assessor, men Finantsministeren vilde ikke ud med Pengene. Han har sat sig i Agtelse i Viborg for sin Flid og Duelighed. Doctor Dampe underkaster sig Kongens Naade uden at appellere til Høieste Ret. Canseliet agter at andrage paa ævigt Fængsel udenfor Kbhvn. for ham og Grovsmed Jørgensen. Det heder, at Frue Bombelles ventes hid. Skibsfarten er nu vel igjen i Gang, men Udsigterne til det overflødige Korns Afsættelse ere saare ringe, og Landmanden s. 41 i yderste Forlegenhed for Penge til Skattens Udredning, naar Godtgjørelsen for Korn Leveransen til Regjeringen ophører hen paa Sommeren. Hr. Hochschild kommer nu i Greve Tawasts Sted. Der gjøres saameget af Merbin i Stockholm, at han ikke kan bestemme sig til at vende tilbage til sin Fødestad. Det seer ud til ei uroeligt Storthing i Norge. I de offentlige Blade strides heftigen mod Conventionen, ifølge hvilken Norge skal betale os sin Andeel af Gjelden. Stor Pengeforlegenhed er man der i. Her gaaer Alting saa nogenledes. Jeg vidste ikke, at man paa andre Steder havde taget Tilflugt til Viisdoms Bog i Anledning af Foretagendet mod Neapolis, om hvis Udfald vi snart kunne vente at erfare noget. I Madrid gjøres stedse Ophævelse derover, da man der dømmer, at Turen vil komme til dem, om Toget lykkes. Lev vel, det ønsker oprigtig

Deres hengivne
N. Kskrz.