Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Benedict Christian von Merbitz (1819-03-18)

C. B. Merbi til Irgens-Bergh.
Kbhvn.d. 18de Marts 1819.

Høistærede, item meget elskværdige Ven!

— — — — Tak, gode Ven, for Deres mit Hjerte saa tilfredsstillende Skildring af mit Fædrelands Tilstand. Gud lad os længe beholde den gode Konge, som ikke kan opveies med Guld. Held ønskes Dem til Deres Elb-Negotiation, som, naar den engang kommer til Ende, maaskee indbringer Daaser og Ringe. Herder var her og blev meget vel modtaget i R(osenkrans)'s Huus og ved Hoffet. Denne elskværdige Mand var ganske indtagen af Carl Johan, saa vi undertiden var ganske ueens. Hans Ophold her i Staden var saare kort, da han i ei Mellemrum af 5 Dage tilbragte Tiden paa Møen og Stevns. — —

Deres Berlinske Rygte om en Ministerial Forandring her er aldeles falsk. Møsting distingveres ved alle Leiligheder af Kongen, som maaskee derved vil forsøde ham Publikums Omdømme. Hans hele Finanzoperation, som den værdige Rosenkranz har modsat sig med ædel Frimodighed, men hvori han blev overstemt, da Kaas understøttede den anden, er ei forvovent Lykkefpil, som enten vil indbringe ham Tordenskjoldisk Hæder eller Ulfeldisk Skam. Schrødersee paastaaer, at han burde være General, fordi han har saa megen Courage.

La Société, som Diplomaterne saa gjerne udelukkende s. 52 kalde sig selv, more sig her med at spille Comedier paa Fransk og paa Tydsk. Lafferonages, Bourgoine og Frøken Dreyer udmærke sig i de første, Carl Brun i begge, og Dohna og Brandis i de sidste. Forleden gaves tre smukke franske Stykker hos Foster, som havde havt det Galanterie at lade bryde ei smukt decoreret Hul i Muren, saa at Frue Rosenkranz fra sit Sovekammer kunde see hele Stadsen. Denne Comedie Lyst har smittet; nu er der Stilstand, men naar Prinds Christian kommer sidst i Maaneden, skal Alting repeteres og gaae for sig paa nye. Ja Prinz Ferdinand belaver sig endog paa at give en Dansk Comedie, hvortil den Honette Ambition er udseet, og hvori den modige Ernst Bille har paataget sig Hendriks Rulle; jeg kunde sige som Schrødersee: han burde være Finanz-Minister! Man siger, at selv Dronningen vil bivaane denne Comedie, hvor foruden det Danske ogsaa skal gives ei Fransk Stykke.

4*

Den Stockholmske Artikel i sidste Börsen Halle har gjort her megen Sensation. Almuen troer, og Speeulanterne udsprede, at vi skal have Krig med Sverrig, og Oplysningen hos den menige Mand er nu stegen saa høit, at Spekhøkere og andre deslige Folk opkjøbe Specier for at sikkre dem ei Liggcndefæ i Krigstilfælde. Griber denne Sammenskraben om sig, kan man komme til at trænge til ei Laan af flere Millioner, thi da vil alt, hvad der er i Circulation, snart forsvinde.

Grev Wilhelm Moltke har i Forgaars havt den store Hjertesorg at miste sin 22aarige unge Kone, som er død af Barselfeber efter at have født ham en Søn.

Nu har jeg neppe Plads nok tilovers for ærbødigst at anbefale mig til Deres yndige og elskværdige Frue, til venskabeligst at hilse den brave Svoger, at kaste ei Kys til den raske Arveherre og til at anbefale mig til hans ædle Faders venskabelige Erindring. De kjender min Haand, min sande Høiagtelse og mit oprigtige Venskab.

—z

s. 53 P. S. Jeg hører i dette Øieblik, at den honette Ambition er forkastet, og at man i dens Sted vil give de pudseerlige Arvinger og Silkestigen. Cabaler og Capricer skal der dog være i alle Trupper! thi een af de Medspillende beklagede sig nylig for mig, at Fru Bille havde modtaget en Rolle i det første Stykke og siden frasagt sig den.