Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Holsten FRA: Mathias Friis von Irgens-Bergh (1818-08-10)

Dresden10de August 1818.

— — Storthinget i Norge vedbliver at byde Ponte Corvo Spidsen og vil ei give efter for hans Fordringer, der alle sigte til at frembringe en total Forening med Sverrig. Ogsaa i Sverrig er et stort Parti misfornøiet med Administrationen. Stænderne i Sverrig havde klaget over Gouverneuren i Stockholm Admiral Cederstrøm for Misbrug af hans Myndighed og fordrede ham fremstillet sor en Ret, uagtet Kongen erklærede, at C. ikkun havde fulgt hans Ordre. Der blev valgt en Commission af 5 Medlemmer, der dømte ham med 3 St. mod 2 til en Mulct. Dette tog Kongen meget ilde op og befalede de 5 Medlemmer at dømme endnu engang, da det fandt sig, at C. med 3 St. mod 2 blev frikjendt; een af Dommerne havde besindet sig. Grev Tawast vil formodentlig vende tilbage til Kjøbenhavn som Minister. Fra Kjøbenhavn skriver man, at Admiral Sneedorff er givt med Frøken S., som han s. 165 udraaber som en sand Engel, men med hvem han dog alt er i dispute ont Hoffet, det hun ei vil præsenteres for, han derimod finder sin Lyksalighed i at see hende besøge. — — Bombelles med Frue er i Carlsbad, hvorhen han med Estafette kaldtes af Metternich, der holder meget af Fruens Stemme. Kongen af Sachsens øæJubilæum skal feires d. 20 Septbr., han har da regieret i 50 Aar. 200 Studenter med Rector magnificus etc. komme da hertil fra Leipzig, og Illuminationer og Fyrværkerier ville bringe lidt Liv i vort eeusformige Dresden. Flere fremmede Priudser og Prindsesser ventes hertil i den Anledning.