Danmarks Breve

BREV TIL: Heinrich Matthias Wilhelm Klingberg FRA: Christian Klingberg (1807-11-28)

Advocat Chr. Klingberg til sin Fætter og Svoger H. C. Klingberg.
Kjøbenhavn, 28de Novbr. 1807.

— — — — Da Engellænderne ved Capitulationen forlode Sjelland, saa begyndte vi at drage Aande. Jndtil den Tid vare vi ikke i en behagelig Stilling; thi foruden det modbydelige Syn daglig at maatte see og taale midt iblandt os Flokke af disse Mennesker, der havbe voldt os saa megen Qvide og ydmyget os saa dybt, frygtede vi for, at det maatte falde dem ind at ville blive her, hvoraf Følgen havde blevet, at en forenet dansk og fransk Armee havde trængt ind i Sjelland, beleiret paanye Kjøbenhavn, og at vor stakkels fredelige Øe var bleven en reen Valplads. Ifald Engellænderne naadigst havde villet tilladt det, hvorom der kunde blevet meget Spørgsmaal, da de vel vilde have søgt Værn bag Armeens Meblidenheb meb sine egne Borgere og Landsmænb, saa maatte man med Børn have flygtet, — hvorhen var nvist, da vi ikke stolede paa Sverrig, mod Vinter tid fra Huus og Hjem. Men Engellænderne gik ombord paa deres Skibe, hvoraf en Deel blokere Khvn. saa strengt, at vi hverken kan faae det ene eller det andet Brænde og alle Levnetsmidler stige til uhyre Priser og maae føres paa Axelen fra Jylland af.

Vi have nu faaet en Mængde regulaire Tropper over hele Sjelland, og vore Kyster bevogtes der af 18,000 Mand regnlaire Folk. For en Lanbgang vogte bisse engelske Herrer sig nok; her og paa de øvrige Steder i Riget lønner s. 197 det ikke Umagen at gjøre en Landgang en masse. Kronprindsen og hans Svogre ere komne hertil. Der er nedsat en stor Krigsret for at undersøge Peymanns, Bielefeldts og de fleres Forhold. Desuden er Consul Gram, Grosserer Suhr og Lybek Kjøbmand Hope samt nogle Skippere satte under Tiltale sor deels Samqvem med Fienden, deels Correspondance med England. Et. Rd. de Coninck, Præsten Rønne og Grev Schulin ere ligeledes under en Commission, fordi de have været et Slags Commissairer for at udskrive Rekvisitioner til Engellænderne, medens de vare her. Mange Personer ere blevne compromitterede ved Correspondence, da alle Breve herfra bleve aabnede i Kiel. Høiesteret blev her i Khavn. og flyttede ikke, men med dens Holdelse saae det heel sammerligen ud, da Posterne udebleve. —

Vale & fave

t. t.
Klingberg.