Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Rathke FRA: Joachim Frederik Schouw (1816-04-06)

Schonw til Rathke.
Kjøbenhavnd. 6te April 1816.

Gode Hr. Professor!

Deres Brev af 29de Februar giver mig et nyt Beviis paa Deres Velvillighed og Venskab imod mig. Hvormeget taber jeg ikke ved at renuntiere Paa en Stilling, hvorved jeg vilde have faaet større Leilighed til at erholde nye Prøver derpaa? Imidlertid glæder det mig, at ogsaa De billiger mit Valg.

—— Overbringeren af dette Brev, Doctor Nilsson. er en ung Mand, der sikkerligen vil vinde Deres Yndest. Han er ansat som Docent ved Universitetet i Lund. Hans Hovedvidenskab er Ornithologien, den han i mange Aar flittigen har studeret i Naturen selv; han er en god Jæger og har ved at studere Fuglene i deres forskjellige Livsperioder erhvervet sig Kundskaber nok til at kunne berigtige s. 229 de mange Confusioner af Varieteter og Arter, som nok fornemmeligen i Ornithologien ere hyppige og i denne Deel af Naturvidenskaben vanskeligst at hæve. Han har færdig til Pressen en Ornithologia Sveciae, der udentvivl vil skaffe ham et hæderligt Navn. Den udkommer maaskee her i Byen. Hans Ønske er nu at gjøre en Reise paa de norske nordlige Kyster, maaskee lige til Nordcap, og ved dette Foretagende er der nok neppe nogen, der vil kunne give ham bedre Oplysninger, end De. Da han paa Reisen tillige vil observere Bjerghøiderne, saa har han forsynet sig med et Barometer, men da dette neppe er godt, vilde det være ønskeligt, om Professor Esmark vilde bevise ham samme Beredvillighed, som Professor Smith og mig, da vi i Aaret 1812 reiste i Norge, nemlig at laane ham et godt Reisebarometer; hvis De vil anmode Esmark derom, vilde De ogsaa fra denne Side gjøre ham forbunden. Jeg tvivler ikke paa, at han hos Dem vil nyde den Beredvillighed og Underviisning, andre Naturelskere have nydt. Ved sit aabne og beskedne Væsen har han vundet alles Yndest her i Kjøbenhavn.

Smiths Reise er vistnok farlig, farligere udentvivl endnu end Wormskiolds, men hvilke herlige Frugter lover den ikke ogsaa? Fra Wormskiold har man endnu ikke nogen Efterretning, siden den, man modtog ved et engelsk Skib, der mødte den russiske Fregat paa 3° nordl. Brede.

For Løftet om norske Planter er jeg Dem meget forbunden. Min Reise tiltræder jeg nok ikke førend i August. Endnu er det ikke bestemt, hvormeget jeg faaer af Hans Majestæt, men underhaanden veed jeg, at jeg kan vente 4—500 Species aarligen. Den Understøttelse derimod, som jeg faaer af Bülow, er meget liden, den er kun 800 Rbd., N. B. eengang for alle. Da jeg imidlertid har Haab om at faae noget fra Universitetet, saa troer jeg vel at bringe saameget tilveie, at jeg kan s. 230 bestride Omkostningerne. Det er mueligt, at jeg forinden disputerer for Doctorgraden; i Tydskland vil det vel være nødvendigt at have et Skildt at hænge ud for at kunne gjøre Reisen med Nytte. Jeg har i dette Øiemed skrevet en Afhandling angaaende det Spørgsmaal, om man af hvert Plantespecies bør antage kun et oprindeligt Individ, eller man gjerne kan statuere flere og altsaa ikke behøver at forudsætte en Migration, naar man paa langt fraliggende Steder gjenfinder samme Plante.

Det Haab, De giver mig om endnu før min Afreise at see Dem i Kjøbenhavn, glæder mig meget.

Deres forbundne
Schouw.