Danmarks Breve

BREV TIL: Wilhelm Frimann Koren Christie FRA: Christian Magnus Falsen (1821-07-25)

Christiania, 25de Juli 1821.

I Forbindelse med min Skrivelse af 23de f. M. giver jeg mig herved den Fornøielse at sende Dig Gjenpart af Hs. M.s Svar paa Adressen af 18de Juni ang. Opgjørelsen med Danmark, samt Storthingets yderligere Adresse af Dags Datum. Siden Kongen ved den i Hovedsagen bliver anviist de Resourcer, han har forlangt, saa haaber jeg, at Sagen nu dermed kan ansees for denne Sinde endt. Adressen, der er meddeelt som Svar paa Adelsrescriptet, lader jeg ligeledes følge. Den sidste kan Du vise, til hvem Du vil, forøvrigt beder jeg Dig sende baade den og de øvrige Documenter som de forrige til Buds, naar Du har benyttet dem. — Kongen ventes hertil paa Fredag d. 27de. De til Leiren bestemte Tropper ere alle indtrufne, og formodentlig har man søgt de smukkeste ud, der var at finde i Sverige. 1) Jeg haaber med Dig, at Frygten angaaende Forandringen i vor Grundlov er uden Grund; underligt forekommer det imidlertid, hvad der er bestemt sandt, at de Svenske ved Ankomsten til Svinesund — samtlige erholdt skarpe Patroner udleverede. Dette har foranlediget, at de norske Brigadechefer nu har forlangt ogsaa at forsynes med saadanne. De talrige Belærelser, Storthinget i den senere Tid har maattet døie, har ikke frembragt nogen god Stemning i det Hele. Man siger, at den russiske Minister Suchtelen ledsager Kongen hid. Videre siger man, at S—low skal være —minister og Tank Finantsminister, men relata refero. Arntsen er Præsident i Storthinget. Cabalen vilde igjen faa Tank paa Tronen, og et i den Anledning foranstaltet Aftensgilde for Sebbelow bevirkede virkelig, at s. 316 han havde 28 Stemmer, men A. havde 38. Mig havde man tiltænkt en Vicesecretairpost ved denne Anledning, men uheldigviis fik jeg ikke Stemmer nok. Du seer altsaa, at Cabalen gaar sin jævne Gang i Thinget, og det er dog nu ikke godt, da al Enighed kunde behøves. — Jeg vil dog haabe, at Tørken nu har maattet vige for den retmæssige Regent i Bergen, men frygter derhos for, at han, naar han først igjen faaer taget Tronen i Besiddelse, vil udøve et altfor despotisk Herredømme. Fra mine Commilitoner skal jeg hilse. — Mig selv plager Gigten uasladeligen: jeg maa nu gaa haltende, saa jeg vil komme til at præsentere mig for Hs. M. i en bedrøvelig Skikkelse.

Jeg forbliver Din hengivne

Falsen.

P. S. Sibbern, som har været ude at møde Kongen ved Svinesund, er kommen tilbage og fortæller, at han er paa Tamb, hvorfra han i Morgen Aften ventes hid. Det var et falskt Rygte, at Suchtelen er med, 1) derimod ledsages Kongen af Baron Tawast, som menes bestemt til Sandels’s Eftermand.

27/7 21.