Danmarks Breve

N. F. S. Grundtvig og hans nærmeste Slægt under Treaarskrigen - En brevveksling

Brevudgiver:
Simesen, Ingeborg
Forlag:
G. E. C. Gads Forlag
Udgivelsesdato:
1933

Tekst før brevene

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-04-20)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Flensborg . Skærtorsdag 20/4 1848 . Kjære Moder ! Du skal have det første Brev. Det at det er det første maa bøde paa dets indre Ringhed, den jeg seer er uundgaaelig, da to Dages Sørejse have saa lidet mærkværdigt ved sig. Vi ere da nu i den neutrale Stad Flen

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1848-04-25)
Fra Pastorinde Elisabeth (Lise) Grundtvig til Sønnen Svend . Tirsdag d. 25de April 1848 . Kjære Sven! Den glæde vi alle havde ved at høre fra Dig var stor men dog var maaske Din gamle Moders Længsel herefter den største. Tak for Dit Brev Du kjære Søn, saavelsom for hvad vi igjennem Johan hørte ig

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-04-28)
Fra Svend Grundtvig til Familien . Gabel mel. Ribe og Haderslev . Fredagen den 28de April 1848 . Kjære Venner! Det synes mig nu en uhyre lang Tid siden jeg sidst lod høre fra mig; det er dog kun 6 Dage. At I i disse Dage ingen Efterretninger have faaet herfra, kan vistnok, i Forbindelse med Rygte

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-04-29?/1848-12-31?)
Fra Svend Grundtvig til Familien . Kolding . Løverdag Formiddag Kl. 11 Vi ere her endnu. Carlo og jeg ere indkvarterede hos en Fru Rosendahl og leve som Prindser. Kl. 1 gaae vi herfra for at støde til Bataillonen, der sagtens nu er gaaet nordpaa til Foldingbro. Vi komme nok til at retirere op i

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1848-07-18)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan * d. 18de Julii 1848 . — Kjære Johan! Det var smukt af dig min Søn ikke at lade Tiden forløbe igjen uden at lade mig see lidt fra dig og jeg tør sige, »Ingen skjønner meere herpaa end Moder«, vistnok var det et besværligt Sæde, eller hvad det kan kaldes, du hav

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; (1848-07-20)
Fra Fru Meta Boisen f. Grundtvig til faderen . Thorsdagen d. 20de [Juli 1848] Min kjære Fader ! Da Peter skriver til Moder i Dag saa vil jeg nu skrive til Dig thi til Eder Begge faaer jeg ikke Tid at skrive i Dag; her har været Fremmede heele Dagen for at lykønske Brudeparret, saa jeg har nu da

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-07-22)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Eskeberg, Breininge Sogn , Løverd. d. 22de Juli 1848 . Kjære Moder ! Her sidder da Din Dreng som Commandant i Eskeberg, og har det meget godt, om han endogsaa stundom kiger lidt imod Øst og tænker lidt vemodigt paa Dig og paa hans Fader, der nu paa een Gang er

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1848-07-11)
Fra Johan Grundtvig til moderen .* Aarhuus 23 Juli 11 Formiddag. [1848 ]. Kjære Moder ! Vi kom her iaftes fra Kalundborg og rejste om en Time videre paa vor Fod. Vi have det særdeles godt her, og overhovedet hele Vejen er det gaaet meget tilfredsstillende. Svend er endnu i Sjælland og kommer id

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-07-23)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Aarhus . Sønd. 23/7 48 . Kjære Moder ! Kun for at mælde Dig min Ankomst hertil Aarhus skriver jeg disse Linier. Først nu, da Klokken gaaer til 1, har jeg kunnet komme til Skrivebordet og imorgen tidlig skal jeg videre. Fra Johan fik jeg en Hilsen her i Byen (j

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1848-07-24)
*Fra Johan Grundtvig til Faderen . Skanderborg 24 Juli 48 Kl. 12 F. M. Kjære Fader! Jeg haaber, at Moder har modtaget det Brev, jeg igaar sendte hende fra Aarhus og bragt dig min Hilsen. Først idag har jeg været istand til at faae nogle Timers Ro til at skrive dig til, da jeg har ladet vore Folk

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-07-25)
Fra Svend Grundtvig til Moderen . Horsens , Tirsdag 25/7 1848 . Min egen gode Moder! Kun et Par Linier fik jeg Tid til at skrive Dig til fra Aarhus. Herfra skal Du nu faae lidt nærmere Underretning om mit Liv paa Jyllands Grund. Jeg skriver til Dig og endnu ikke til min kjære Fader, fordi jeg en

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-07-27)
Fra Svend Grundtvig til Faderen . Greis , Torsdag d. 27de Juli 1848 . Kjære Fader ! Du havde med fuld Føje kunnet vente før nu (netop 8de Dagen efter min Afrejse) at faae Brev fra mig; men saa længe jeg endnu slet intet andet havde at meddele, end »hvor mange Potter 01 jeg vel paa Rejsen drak« »

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-07-27)
Fra Svend Grundtvig til Moderen . Vejle , 27/7 48 . Kjære Moder! Kun et Par Ord herfra. Baade Johan og jeg ere nu fast ansatte ved 10de Bataillon, der ligger for Tiden i Greis og hører til Schleppegrells Brigade. Vi skulle om et Øjeblik afgaae herfra til vor Bataillon. Carlo og Henrik Bech have

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1848-07-29)
Fra Lise og N. F. S. Grundtvig til Sønnen Johan * A. Kbhn : d. 29de Julii 1848 . Kjære Johan! Her ved det gamle Bord i Eders Stue sidder nu Moder for at lade Dig høre lidt fra os som Du maaskee længes saa smaat efter, først vil jeg takke Dig mit Barn for Brevet fra Aarhuus den 23de, dernæst fik

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1848-07-29)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend . Kbhn den 29de Juli 1848 . Kjære Sven! Her sidder da Moder paa Din vante Plads min Søn ved det gamle Bord med fire Breve liggende for mig fra Dig, som jeg ret siger Tak for; hver Linie jeg faaer fra mine Børn glæder mig saa inderlig saa jeg siger det er næsten

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1848-07-31)
*Fra N. F. S. Grundtvig til Sønnen Johan . Khvn. 31te Juli 1848 . Kiære Søn! Vi Mennesker er saa sjelden upartiske i vor egen Sag, at en Fader, naar hans voxne Sønner sætter sig til Modværge, har meget ondt ved engang at komme til rolig Overveielse af, om det er med Rette eller ikke. Da jeg imidl

BREV TIL: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-08-02)
Fra Svend Grundtvig til Søsteren Meta Boisen . Hornstrup . D. 2den August 1848 . Kjære Meta! Du skulde dog ogsaa have et Brev fra mig, for at mærke, at Din Broder ikke har glemt sin kjære eneste Søster. Ofte tænker jeg paa Dig og havde Lyst at see op til Dig paa Møllen, og gjør det da ogsaa i Ta

BREV TIL: Blicher, Elisabeth Christina Margrethe; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-08-03)
Fra Svend Grundtvig til Moderen . Hornstrup , Torsdag d. 3die August 1848. Kl. 9 Formiddag . Kjære velsignede Moder! Tusind Tak for Dit Brev, som jeg fik igaarmorges paa Sengen, Det var det første, jeg har faaet hjemmefra, siden jeg rejste, og det er netop idag 14 Dage siden jeg forlod Kjøbenha

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1848-08-05)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend . Ved det gamle grønne Bord, Løverdag d. 5te August 1848 . Kjære Svend! For Lidt siden fik jeg Dit Brev fra 3die Aug., Tak mit Barn, saavel for det som de øvrige Du har sændt, I er begge to gode Sønner med at skrive til Eders gamle Moder, der er vist heller I

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1848-08-05)
*Fra N. F. S. Grundtvig til Sønnen Svend . Løverdag 5 Aug. 48 . Kiære Søn! Vel er jeg en Kryster idag, som, for et Hold over Lænderne knap kan sidde paa sin »tre Bogstaver«, men for at mine Sønner kan see, jeg dog er vaagen og tænker paa dem, vil jeg, med Tak for dit første Brev, dog skrive et Pa

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; (1848-08-05)
Fra Meta Boisen til Broderen Svend Brevpapiret er prydet med et Farvetryk af de tre nordiske Flag og Mottoet: »Enighed gjør stærk«. . den 5te August 1848 . Min kjære Svenn! Endskjøndt jeg desværre endnu intet Brev har modtaget fra dig, som jeg ei kan nægte har gjort mig inderlig ondt da Du dog ha

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-08-05)
Fra Svend Grundtvig til Moderen . Hornstrup . Lørdag Aften 5/8 1848 . Kjære Moder! Kun et Par Linier tør jeg give mig Stunder til at skrive Dig til, da vi imorgen tidlig skulle bryde op, for at marschere sydpaa. Ordren lyder paa, at »Cantonnementet forlægges til Viuf« (2 Mil sønden for Vejle); m

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1848-08-06)
Fra Johan Grundtvig til Moderen .* Viuf . 6 Aug. 48 . Kjære Moder! Tak for dit Brev, af 29de Juli som jeg modtog 3 August, det glædede mig meget at see Noget hjemmefra, som jeg ikke havde gjort næsten i 14 Dage. Det gjør mig ondt at Meta atter har faaet sin slemme Feber, dog haaber jeg, at det s

BREV TIL: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-08-06)
Fra Svend Grundtvig til Søsteren . Viuf . Søndag Aften 6/8 1848 . Kjære Meta ! Igaar Aftes skrev jeg et Par Ord til Moder, for at underrette hende om vor forestaaende Marsch sydpaa. Jeg kan nu meddele lidt nærmere derom. Det er hele Schleppegrells Flankecorps, bestaaende af 5te, 9de og 10de Bat

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1848-08-08)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend . Tirsdag Morgen d. 8de August . Blot to Linier mit kjære Barn for at sige Tak for Dit Brev fra i Løverdags. Gud veed nu hvor og naar dette træffer Dig, jeg fik det nu fra Mohr, det er godt lod han sige, gid det nu ogsaa maae vise godt for Dig. Gud velsigne og

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1848-08-08)
Fra Johan Grundtvig til Faderen . Kolding 8 Aug. 1848 . Kl. Kjære Fader! Tak for dit Brev af 31te Juli; først idag har jeg faaet Rolighed til at skrive dig et Par Ord til, thi vi have paa Grund af Forholdene og den snevre Indqvartering snarere formeget end forlidet Selskab (og dog er Selskabskre

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-08-10)
Fra Svend Grundtvig til Moderen . Elisabethsminde i Viuf . Torsdag Formiddag. 10. Aug. 1848 . Kjære Moder! I dette Øjeblik modtog jeg Brevet fra Dig og Fader fra i Lørdags. Men Brevet fra Meta har jeg endnu ikke seet noget til, skjøndt Johan nu ogsaa modtog Dit Brev fra Mandag. Ogsaa fra Vilhelm

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-08-10)
*Fra Svend Grundtvig til Faderen . Elisabethminde , Torsdag, 10 Aug. 1848 . Kiære Fader! Tak for Du lod mig see nogle Linier fra Din Haand. Det er nu længe siden jeg saae noget fra den, trykt eller skrevet, men der er nok nogle »Danskere« paa Vejen herover. I Middags skrev jeg til Moder, men ble

BREV TIL: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-08-10)
Fra Svend Grundtvig til Søsteren . Ja Brevet til Peter maa jeg lade ligge halv færdigt, og det til Moder faaer jeg slet ikke begyndt paa. Hils Dem alle: Fader, Moder, Tante Jane og Peter fra mig. Vi fik nu Ordre til Kl. 12 i Nat at staae marschfærdige. Man ymter om, at vi ͻ: 10de Bataillon skul

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1848-08-11)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend . Fredag 11te August . Kjære Svend! Du kan da ikke sige andet mit Barn end Moder er blevet en flittig Skribentinde, som ellers aldrig tog Pen i Haand uden til sit Regnskab. Det Brev jeg skrev i Tirsdags med Uhret haaber jeg dog Du har modtaget? Den 12te. Jeg bl

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1848-08-14)
Fra Johan Grundtvig til moderen .* Viuf 14 Aug. 1848 . Kjære Moder! Du har sagtens skjændt paa os, og navnlig paa mig, fordi jeg ikke har skrevet siden 10de, men jeg havde adskillige Breve at skrive siden, saa jeg ikke før idag har kunnet blive færdig. Tilmed har jeg her fundet endeel af Schille

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1848-08-17)
Fra Johan Grundtvig til moderen .* Bivouaqven ved Dons-Mølle 17 Aug. 48 Kl. 7 Morgen . Kjære Moder! Jeg griber blot Pennen for at melde, at vi just nu faae Ordre at rykke tilbage til Lysholt og Hornstrup. Fra Als er Efterretning om, at de ej mere kunne finde Fjenden, og en Afdeling af henved

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1848-08-18)
Fra Johan Grundtvig til moderen * Harbohuus 18 Aug. 48 . Kjære Moder! Du fik igaar et Par Ord fra mig, saa du veed da omtrent hvor jeg er, dog ligger jeg omtr.¼ Miil fra mit forrige Qvarter, Lysholt, og noget nærmere ved Vejle, som jeg ikke har noget imod, og heller ikke, at jeg ligger ene her

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-08-18)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Hornstrup . Fredag d. 18de August 1848 . Kjære, gode Moder! Det er i Dag 8 Dage siden jeg skrev Dig til, en lang Tid efter min sædvanlige (det vil sige min i den sidste Tid udviste) Brevskriver- Flittighed at regne. Jeg har i den Tid modtaget to Breve fra Dig:

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1848-08-19)
*Fra N. F. S. Grundtvig til Sønnerne . Khvn 19de Aug. 48 . Kiære Sønner! Jeg skylder jer begge et Brev, men I veed nok, jeg er ingen flittig Brevskriver, med mindre Brevskrivningen hænger sammen med Strømningen enten i mit indvortes eller mit udvortes Liv, og skiøndt det maaskee er for meget sag

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1848-08-19)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan * d. 19de August Løverdag. — Kjære Johan! Begge dine Breve fra forrige Uge har jeg rigtig faaet og siger dig kjærlig Tak at du saa kjønt flittig skriver mig til thi den Roes fortjæner du min Søn! At du ikke havde faaet den Pakke jeg sændte dig den 8de da dit s

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-08-20)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Hornstrup . Søndag d. 20de August 1848 . Kjære Moder! Dersom Du ikke allerede nu, da jeg skriver dette, har modtaget mit Brev af 18de, saa faaer Du det da sikkert i Dag eller imorgen tidlig. Deri vil Du finde Svar paa de Spørgsmaal Du gjør i de Linier, Du har t

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1848-08-21)
Fra Johan Grundtvig til moderen * Harbohus 21 Aug. 48 . Kjære Moder! — — — Her kan Konen ikke lave Mad. Min Risengrød var saa stiv idag, at den kunde bruges til Forskandsninger og Stegen næsten brændt, ligesom Beufstegen igaar; det gjorde mig forresten meest Ondt for det gode Kjød, som jeg havd

BREV TIL: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-08-21)
Fra Svend Grundtvig til Søsteren . Hornstrup . Mandagen d. 21de Aug. 1848 . Kjære Meta ! Du er ret en rar Søster, at Du skriver os til, men Du vilde rigtignok om muligt være endnu rarere om Du skrev oftere; thi det er dog først det andet Brev jeg i Løbet af en Maaned modtager fra Dig. Men det e

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1848-08-23)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend . Onsdag 23de August Kjære Svend! For Dit Brev fra i Søndags vil jeg nu først sige dig hjertelig Tak mit Barn jeg modtog det igaar; Dagmar D: har vi slet intet seet til endnu endskjønt efter Dit Brev at slutte maatte hun jo være kommet hertil Byen i Mandags Aft

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; (1848-08-23)
Fra Meta Boisen til Broderen Svend . den 23de August 1848 Min egen kjære Svend, jeg tager strax Pen i Haand for at takke dig for dit mageløs deilige kjærlige Brev, som jeg modtog i dette Øieblik; Du kan i Grunden ikke klage over at jeg skriver for lidt til dig thi saasnart jeg faaer Brev fra dig,

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-08-23)
Fra Svend Grundtvig til faderen . Hornstrup , Onsdag d. 23de August 1848 . Kjære Fader! Atter have Dine Sønner haft den Glæde at see Din velbekjendte Haand og høre Din velbekjendte Stemme. For denne Glæde modtage Du min varmeste Tak, saa meget mere, som det aabenbart koster Dig en vis Overvindel

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Boisen, Peter Outzen; (1848-08-25)
Fra Peter O. Boisen til Svogeren Svend . Kjære Svend! Du fortjente virkelig at faae Brev før fra mig til Tak for Dit venlige og meget velkomne Brev af 16 dennes, alt eftersom Brevet ender med: »Svar udbedes som snarest«, — havde ogsaa isinde at sende Brev med Høxbro — og atter igaar, da — som jeg

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1848-08-26)
Fra Johan Grundtvig til moderen .* Harbohus 26 Aug. 1848 . Kjære Moder! — — — Jeg hører, at vi kunne haabe, at see Fader herovre, det vilde usigeligt glæde mig, og jeg haaber ham med, maaskee der ved den Lejlighed kunde falde en Prædiken af som duede, thi de 3 Prækener, som hidtil ere holdte, en

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1848-08-26)
*Fra N. F. S. Grundtvig til Sønnen Svend . Khvn. 26de Aug. 48 . Kiære Svenn Det kan jo dog igrunden aldrig være dit Alvor at tænke, din Fader enten skulde forskrækkes ved at see sine Sønner gaae den Vei, hvorpaa man ene kan vinde Forstand paa Livet, eller at han skulde ønske, det var anderledes,

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-08-26)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Hornstrup . Lørdag-Aften d. 26de August 48 . Kjære Moder! Skjøndt det allerede er blevet noget seent paa Aftenen, da jeg har siddet og skrevet Breve til Skovgaard og til Vilhelm Blom (hvis Breve havde Anciennitet forud for Dit), saa kan jeg dog ikke lade være a

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1848-08-27)
*Fra Johan Grundtvig til faderen . Harbohus 27 Aug. 1848 . Kjære Fader! Tak for dit Brev til dine Sønner af 19de dennes, det var os et kjært Vidnesbyrd om, at du som altid saa ogsaa endnu omfattede os med den faderlige Kjærlighed, som du gjør os Uret, hvis du mener os blottede for Erkjendelse af

BREV TIL: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-08-28)
Fra Svend Grundtvig til Søsteren . Hornstrup . Mandag d. 28de Aug. 1848 . Kjære Søster! Tak for Dit kjære, venlige Brev, som jeg modtog i Løverdags. Det er sandt, hvad Du siger, at jeg kan ikke klage over Dig saa lidt som over Moder eller Peter med Hensyn til Brevvexling; I ere alle særdeles god

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1848-08-30)
Fra Johan Grundtvig til moderen .* Harbohus 30 Aug. 1848 Kl. 9 Aften. — — — Den 29de gik jeg om Eftermiddagen, da vi fik Oventørre, over til Svend, og om Aftenen fulgte han saa hjem med mig for idag at tage over med til Haraldskjær og Kjærbølling, 1 Mils Vej vesten Vejle, til Thurah og Steenstr

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-08-31)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Hornstrup . d. 31te August 1848 . Kjære Moder! Ikke skal jeg kunne klage over mine Correspondenter : her har jeg nu 4 ubesvarede Breve liggende for mig, modtagne i de tre sidst forløbne Dage: 1 fra Dig, 1 fra Peter, 1 fra Fader og 1 fra Vilhelm Blom. Du er da d

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1848-09-02)
*Fra N. F. S. Grundtvig til Sønnen Johan . Khvn. 2den Septm. 1848 . Kiære Søn! Troe mig dog i det, som det ellers vil koste Dig meget at lære af Erfaring, at hvad man ikke kan tale sig tilrette, kan man endnu mindre skrive sig tilrette om, naar det skal være Alvor! Jeg vil derfor hverken forsvare

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1848-09-04)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend . Møllen . Septbr. 4de 1848 . Kjære Svend! Det er i Dag, saavidt jeg husker, otte Dage siden jeg skrev dig til, men det kan da ogsaa være meer end nok naar jeg kommer med slige Forslag som det sidste, saa du maae sige, »nei nu er Moder alt for slem«, om forlad

BREV TIL: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-09-04)
Fra Svend Grundtvig til Søsteren . Hornstrup . Mandag d. 4de Sept, 1848 . Kl. 4 Efterm. Kjære Meta ! Mit sidste Brev til Dig afgik i Tirsdags, maa altsaa i Fredags være kommet Dig til Hænde, og dersom Du da som Du plejer havde svaret strax, saa maatte jeg nu have modtaget Brev fra Dig. At jeg

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1848-09-05)
Fra Johan Grundtvig til faderen . Harbohuus 5 Sept. 1848 . Kjære Fader! Jeg modtog idag under Maneuvren dit Brev af 2den og iler med at gjengælde det i al Korthed, da Tiden ellers vilde forbyde mig dets Afgang idag og Ankomst i rette Tid til din Fødselsdag. Først og fremmest vil jeg da ønske dig

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-09-05)
Fra Svend Grundtvig til faderen . Hornstrup . Tirsdag d. 5te September 1848 . Kjære Fader! Tak for Dit sidste Brev af 26de forrige Maaned. At jeg ikke før nu har besvaret det, har sin Grund i, at jeg ønskede, at mit Brev skulde træffe Dig paa Din Fødselsdag, hvad dette efter min Beregning maa gj

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; (1848-09-06)
Fra Meta Boisen til Broderen Svend . den 6te Septbr 1848 Min kjære Svend! Da jeg nu, for første Gang efter min Sygdom, griber Pennen for at besvare Dit og Johans Brev, veed jeg ei ret hvem jeg skal skrive først til, men, da det er din Fødselsdag paa Løverdag, finder jeg dog Du maa have et Brev fr

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Boisen, Peter Outzen; (1848-09-07)
Fra Peter O. Boisen til Svogeren Svend . Møllen den 7/9 48 . — Kjære Svend! Jeg flyttede nu Pennen herover fra et andet Stk. Papir, hvoraf jeg vilde danne et Brev til Johan, da Meta minder mig om, hvad jeg dog ellers nok husker, at det er Din Fødselsdag paa Lørdag — og i den Anledning skal Du vis

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1848-09-08)
*Fra N. F. S. Grundtvig til Sønnen Svend . Khvn. 8de Septbr. 1848 . Kiære Svenn! Din saavelsom Johans Lykønskning modtog jeg igaar, og Gudskeelov! baade at jeg veed, den er velmeent, og at jeg virkelig kan modtage den, fordi jeg i det Hele føler mig lykkelig, ikke blot i Sammenligning med dem, de

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-09-08)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Hornstrup . Faders Fødselsdag. Aften . Kjære Moder! I Formiddags modtog jeg Dit saare kjærkomne Brev af 4de og 5te Sept. Allerede igaar modtog Johan Aviserne, der vare afsendte samme Dag (d. 5te). Endelig fik vi da Gud skee Lov »Danskeren«, som vi saa længe hav

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1848-09-09)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan * den 9de Septbr. 1848 Kjære Johan! Vistnok er det længe siden jeg skrev til Dig, jeg veed slet ikke hvordan det egentlig er gaaet, om det var Vaabenstilstanden, der har gjordt den Lange Stilstand hos mig, skulle jeg næsten tro, eller det er Tanken om at mine

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1848-09-09)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend . 9de Septbr. 1848 . Kjære Svend! Jeg kan dog ikke andet end ved disse par Linier sige Dig mit Barn at jeg ret i Dag har savnet Dig og Længtes efter et lille glimt, ja nær i Tankerne har jeg været hos Dig og glædet mig ved at I Brødre dog bleve samlede paa denn

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1848-09-10)
Fra Johan Grundtvig til moderen * Hornstrup 10 Sept. 1848 . Kjære Moder! ― ― ―Vi skulde imorgen havt Revue for Hs. Maj., men da der endnu ingen nærmere Ordre er kommet, er den vist udsat, maaskee paa Grund af Vejret, der idag og igaar er daarligt, men maaskee ogsaa af den jordiske Grund, at vi

BREV TIL: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-09-10)
Fra Svend Grundtvig til Søsteren . Harbohuus , Søndag-Morgen, d. 10. Sept. 1848 . Kjære Meta ! Igaar paa min Fødselsdag, just som jeg stod i Begreb med at kjøre herover til Johan, af hvem jeg var buden til Gjæst og hos hvem jeg endnu befinder mig, modtog jeg to Breve hjemmefra: et fra Dig og et

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1848-09-11)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend . Mandag 11te Septbr : Kjærlig Tak for Brevet, fra 8de som jeg modtog i Gaarmiddags og iiler blot ved et par Ord som her sændes med Letn. Vestengaard, som var hos Fader for et par Dage siden og tilbød om der var noget vi ønskede over til Eder, denne Lap følger

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1848-09-13)
Fra Johan Grundtvig til moderen * Harbohuus 13 Sept. 1848 . Kjære Moder! ― ― ―Det er en underlig Idee, du har faaet, at jeg ikke vilde høre Noget om Politik af dig, skriv dog endelig Alt hvad der ligger dig paa Sinde i den Retning, det modtages med Taknemmelighed. ― ― ―Meta har faaet den samme

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Boisen, Peter Outzen; (1848-09-14)
Fra Peter O. Boisen til Svogeren Svend . Møllen d. 14/9 48 . Brevpapiret har sort Rand. Du skal ei bryde Dig om det Sorte, men af Mangel paa Papir, maa jeg iaften tage dette, det er noget af et Brev fra Dronningen. Kjære Svend! Kl. slog nu 11; Meta er gaaet tilsengs, og jeg har været inde at

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1848-09-16)
*Fra N. F. S. Grundtvig til Sønnen Johan . 16de Septbr. 48 . Kiære Johan! Jeg faaer iaften ikke Stunder til stort mere end at takke Dig for Din hjertelige Lykønskning til min Fødselsdag, men jeg vil dog ikke længere opsætte, hvad alt er gaaet i Langdrag, fordi jeg i denne Uge har været paa Lande

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1848-09-16)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan * 16de Septbr: Løverdag . Kjære Johan! ― ― ―Denne sidste Uge har jeg nu havt meget travlt med at faae Faders Stue istand i de tre Dage han var borte som jeg skrev til Svend; han kom hjem i Torsdags-Aftes med Jernbanen og har nu igjen saa travlt for de tre Dage

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; (1848-09-17)
Fra Meta Boisen til Broderen Svend . den 17de Septbr. 1848 Kjære Svenn! I Thirsdags, modtog jeg Dit kjære Brev, og nu først idag, faar du Svar, tilgiv mig, jeg har ladet dig vente saalænge, men dit Brev, modtog jeg desværre i Sengen, som jeg dog dennegang kun holdt en Dag; skjænd nu ikke, thi det

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1848-09-19)
Fra Johan Grundtvig til moderen . Harbohus 19de Sept. 1848 . Kjære Moder! Det er nu 8 Dage siden jeg sidst lod dig høre Noget fra mig, og du finder sagtens, at det er meget længere. Men det har efter Omstændighederne ikke været mig muligt at faae Pen i Haand siden sidste Torsdag, da jeg skrev ti

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-09-19)
*Fra Svend Grundtvig til faderen . Hornstrup d. 19de September 1848 . Kjære Fader! Hjærtelig Tak for det Brev, Du skrev til mig paa Din Fødselsdag, og hjærtelig Tak for de Ønsker, Du sendte mig til min: Ønsket om et fast og godt Haab, med Lyst og Kraft til at arbejde paa dets Opfyldelse; Ønsket o

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1848-09-20)
Fra Johan Grundtvig til moderen * Kleis 20 Sept. 1848 . Kjære Moder! Nu er jeg her, det vil sige fire Miil øst for Vejle, i en By, der ligger ½ Miil vestenfor Palsgaard, som Peter nok vil kunne vise dig paa Kortet. ― ― ― Jeg har faaet et udmærket Qvarter i en stor Gaard, hvor jeg har en Sal hel

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1848-09-23)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend . d. 23de Septbr. 1848 Kjære Svend! Det er nu over fjorten Dage siden du sidst skrev min Søn og jeg kan sige det har bekymret mig, jeg har heller ikke kunde[t] begribe at du saaledes paa eengang er bleven Stum, vel har I havt meget at bestille med Exersits, men

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-09-23)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Assens Præstegaard . d. 23de Sept. 1848 . Kjære Moder! Skjøndt jeg allerede i Tirsdags fik Brevene fra Peter og Meta, og først igaar (Fredagen d. 22de) Brevet fra Dig, som var rejst med Ltnt. Westengaard, saa har Du dog først Krav paa at see Brev fra mig, da Di

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1848-09-24)
Fra Johan Grundtvig til faderen . Assens Præstegaard »jeg er her idag i Besøg hos Svend.« 24/9. 48 . Kjære Fader! Tak for dit kjære Brev af 16de dennes. Jeg seer deraf, at du er i fuld Virksomhed derovre i forskjellige Retninger, endog udenfor Hovedstaden. Vi ere endnu bestandig her i Uvished om,

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1848-09-24)
Fra Johan Grundtvig til moderen * Assens-Præstegd 24/9 48 . Kjære Moder! For at du dog ikke skal troe at jeg aldeles glemmer Eder og hvad Hjemmet angaaer, vil jeg sende dig dette Par Ord, nærmest for at ønske dig til Lykke til din Fødselsdag paa Torsdag og takke dig for alle de Aar, du med Omhu

BREV TIL: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-09-27)
Fra Svend Grundtvig til Søsteren . Assens-Præstegaard d. 27de Sept. 1848 Kjære Meta ! Otte Gange 24 Timer ere forløbne, siden jeg modtog Dit kjære Brev af 17de dennes. Det er baade Synd og Skam, at jeg har ladet Dig vente saa længe. Jeg vil imidlertid ikke fylde op med Undskyldninger; de ere dog

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-09-27)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Assens-Præstegaard 27/9 1848 Kjære Moder! Dit kjære Brev af 23de modtog jeg iforgaars Aftes, ligesom jeg havde afsendt Brevet til Peter. Du har Ret til at klage over min lange Taushed, men Du veed nu Grunden: at Dit forrige Brev blev saa urimelig længe forsinket

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1848-09-29)
Fra Johan Grundtvig til moderen .* Kleis 29 Sept. 1848 . Kjære Moder! — — — Lieutn. Møller bad mig sende mm Fader en Hilsen fra ham, ifald han kunde huske ham. Han var inde hos mig igaar Aftes tilligemed sin Vært og et Par af Officererne i Bataillonen for at hjelpe mig at fortære en Dyreragout,

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1848-09-30)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan * den 30te Septbr: 1848 . Kjære Johan! For dit lille Brev fra 24de med de kjærlige Ønsker til min Fødselsdag være du hjertelig takket min Søn! jeg har stræbt efter at opfylde de moderlige Pligter, men har saa ofte følt med Sorg, at det var hvad jeg Langtfra kun

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1848-09-30)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend . Løverdag Aften 30/9 48 . Kjære Svend! Et par Ord maae jeg dog sænde dig min Søn med moderlig Tak for dine velmeente og kjærlige Ønsker til mit nye Aar, Gud lade dem opfyldes for os Alle, jeg tør aldrig tænke mig saalangt nu. — Naar du faaer dette er du maaske

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1848-10-05)
Fra Johan Grundtvig til moderen * Kleis 5 Oct. 1848 . Kjære Moder! Tak for dit kjærlige Brev af 30te f. M. — — — At du er urolig ved disse Valgbevægelser, leer jeg slet ikke ad, men finder det meget naturligt, jeg selv holder ingenlunde ad den Slags Røre, det har unægtelig sin meget betænkelig

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-10-05)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Assens-Præstegaard , 5te Oct. 1848 . Kjære Moder! Siden i Gaar Formiddags til nu for 1½ Time siden (Kl. er 8 Aften) har jeg været ovre hos Johan i Kleis, der ligger ¾ Miil herfra. Med ham var jeg igaar Eftermiddags en lille Tour til Juelsminde at besøge Ltntr.

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1848-10-06)
Fra Lise Grundtvig til Sønnerne .* 6te Oct. [1848] Kjære Børn! I denne Tid seer I da ikke andet end slige smaae forstyrrede Lapper fra mig, jeg er egentlig blevet endeel forknyt i denne Valgtid, af Brev fra Høxbro i Gaar saa I da hvad den Dag bragte, men her er endnu Langtfrem, strax efter at Fa

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; (1848-10-07)
Fra Meta Boisen til Broderen Svend . den 7de October 1848 Kjære Svenn! Det er idag otte Dage, siden jeg modtog Brev fra Dig, men endskjøndt, det rigtignok varede lige saalænge, forinden, jeg modtog Svar paa mit sidste Brev, til dig, saa har dette dog ei været Grunden, til min Taushed, nei jeg vi

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1848-10-09)
*Fra N. F. S. Grundtvig til Sønnen Svend . Khvn. 9de Octbr. 1848 . Kiære Svenn! Den sidste Tid har været saa travl og Tankegangen havt saa enkelt en Retning, at jeg ikke før har kunnet komme tilbage til dit Brev af 19de Septbr, og selv iaften kan jeg ikke mere end takke dig for det og sige dig, h

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1848-10-10)
Fra Johan Grundtvig til moderen * Kleis 10 Oct. 48 . Kjære Moder! Jeg fik ved Brev fra Høxbro, som jeg modtog igaar, Underretning om Valgene.— — — At Fader ikke blev valgt, har du sagtens just ikke meget imod, men jeg er bange for, at det græmmer ham selv meget. Man skulde jo heller ikke have ve

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1848-10-12)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan * den 12te Octbr. 1848 . Kjære Johan! — — — Vistnok min Søn kan det ikke forstaaes at Vaabenstilstanden saaledes overholdes fra Tydskside det er jo aabenbar at holdes for Nar, hvad der i de sidste Aviser har staaet fra Nordslesvig og i Aftes fra Haderslev Konge

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-10-13)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Assens-Præstegaard . D. 13de October 1848 . Kjære Moder! Igaar var Johan her ovre hos mig og bragte mig da den lille Seddel fra Dig, som ligger her for mig og som er stilet til begge Dine Sønner og derfor ogsaa fortjener Svar fra dem begge. Johan havde allerede

BREV TIL: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-10-13)
Fra Svend Grundtvig til Søsteren . Assens-Præstegaard . — Fredagen d. 13de October 1848 . Kjære Meta ! Tak for Dit længe og længselsfuldt ventede Brev, som jeg modtog iforgaars. Jeg satte mig strax efter Modtagelsen til Skrivebordet, for at besvare det, men blev afbrudt ved tilfældige Omstændig

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Boisen, Peter Outzen; (1848-10-14)
Fra Peter O. Boisen til Svogeren Svend . Møllen 14/10 48 . — Kjære Svend! Jeg har nu modtaget 4 Breve fra Din Haand, jeg har atter læst dem igjennem, de var mig kjære Breve. Det sidste er dateret Assens Præstegrd. d. 25/9. Jeg blev underlig tilmode ved at vide Dig i den Egn, hvor jeg har tilbragt

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1848-10-16)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend . 16de Octbr. 1848 . Kjære Svend! Fra 5te var dit sidste Brev netop den afgjørende Dag med valgene; der blev nu intet af at Fader kom i Betragtning som du da jo har hørt den heele udførlige Beretning om, heller ikke ved Kongevalgene kunde det strække til; vistn

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1848-10-18)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan * Onsdag Aften 18de Octbr . Kjære Johan! Tak for Brevet i Dag fra d. 15de; jeg tænkte nok min Søn da du forleden talte om det Dyr I havde at tractere med, om det var af de tilladte Ting og ville just advare Eder [mod] at befatte Eder dermed og hører nu netop a

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-10-18)
* Fra Svend Grundtvig til faderen . Assens Præstegaard , d. 18de October 1848 . Kjære Fader! For Dit Brev af 9de dennes modtage Du min sønlige Tak. Jeg vidste, alt forinden jeg modtog det, Valgets Udfald, men satte dog dengang endnu mit Haab til de forestaaende Kongevalg. Ogsaa dette Haab er nu

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; (1848-10-19)
Fra Meta Boisen til Broderen Svend . den 19de Octbr. 1848 Kjære Svend! Skjøndt jeg iaften er gruelig forkjølet, og man da, som du vist af egen Erfaring kjender, ei er synderlig oplagt til at skrive, vil jeg dog nu ei lade Dig vente længere paa Svar, men hellere bede dig tage til Takke, med et kje

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-10-20)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Undskyld Convoluten. Ligner stærkt et l’hombre-Regnskab; — men Økonomien leve ! ! ! Assens-Præstegaard , Fredag d. 20de October 1848 . Kjære Moder! Tak for Dit kjære og kjærlige Brev af 16de, som jeg modtog for to Timer siden, just som jeg var bleven færdig me

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1848-10-21)
Fra Johan Grundtvig til faderen . Kleis 21 Oct: 1848 . Kjære Fader! Det er nu næsten en Maaned siden du modtog noget Brev fra mig. At der er gaaet saa lang Tid kan du nok vide, er ikke fordi jo mine Tanker tit og mange Gange have været hos dig og din Virksomhed, men fordi jeg vanskelig kunde over

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1848-10-21)
Fra Johan Grundtvig til moderen * Kleis 21 Oct. 1848 . Kjære Moder! — — — Bryd dig for Alting ikke Noget om vort Krybskytteri, for mig er forresten Jagten fri, da det er Selvejere, os gjør Ingen Noget for det, og Folkene have vi advaret mod at jage paa Palsgaards Grund. — — — Meta beder mig for

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1848-10-22)
Fra Lise Grundtvig til Sønnerne * Søndag-Formiddag 22de Octbr. [1848] , Kjære Børn! See her har I mig igjen efter at være kommet af Kierke og havt 8 Rigsdagsmænd her til Kaffe, de ville tale med Fader, de var fra Jylland og et par fra Fyen; — — — denne skandaløse Væver Hans H : fra Mehren har da

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1848-10-23)
Fra Lise Grundtvig til Sønnerne .* 23de Oct. [1848] . Kjære Børn! — — — Alt synes mig er i Splid og Uenighed, Riger og Lande strider indbyrdes, det udbreder sig overalt i alle Kredse, selv der hvor Eenigheden meest havde Hjemme; dog jeg vil ikke tale om Alt hvad jeg med Gru seer for mig, al den

BREV TIL: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-10-24)
Fra Svend Grundtvig til Søsteren . Assens-Præstegaard . 24/10 1848. Form. Kl. 10 . Kjære Meta ! I Søndags Aftes modtog jeg Dit Brev af 19de dennes. Strax samme Aften skrev jeg et Brev til Elise Stampe, addresseret til Holger, som da vel er paa Nysø eller Jungshoved. Ellers er jeg slemt narret.

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Boisen, Peter Outzen; (1848-10-25)
Fra Peter O. Boisen til Svogeren Svend . Møllen d. 25/10 48 . — Kjære Svend! Dit Brev af 21de modtog jeg først idag Onsdag, ikke som Du meente igaar Tirsdag. Jeg bliver saa fornøiet hver Gang, jeg faaer Brev fra Dig, saa jeg beslutter altid — som det er min Lyst — strax at sætte mig ned for at sv

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; (1848-10-26)
Fra Meta Boisen til Broderen Svend den 26de Octbr. 1848 Kjære Svend! Da Peter har ladet denne Plads staa aaben i sit Brev, kan jeg skjøndt jeg endnu ei har faaet Svar paa mit Brev af 16 dennes til dig, ei lade være at tilføie et par Ord. Peter skriver til dig, at jeg er Fyr, og Flamme, i denne Ti

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1848-10-27)
Fra Lise Grundtvig til Sønnerne * [ 27/10 1848 ] — — — Efter al rimelighed tager Fader en af Dagene need til Præstøe, han har havt Indbydelse fra endeel om at komme; jeg vil ikke nægte jeg med ængstelse seer ham i den Forsamling hvor hans Anskuelser i saameget er forskjællig, det vil give Anleed

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1848-10-28)
Fra Lise Grundtvig til Sønnerne .* 28de Octbr.: Løverdag Kjære Børn! — — — jeg vil nu sige dig min kjære Svend, at disse Sedler som jo vel med Udskrift sændes til Johan, derfor lige saa fuldt gjælder dig min Søn — — — Det trækker langt ud før det kan blive ordnet med Mødet i Præstøe, idag fik Fa

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1848-10-28)
Fra Johan Grundtvig til moderen * Mørkholt 28 Oct. 1848. Kl. 10 Aften . Kjære Moder! Du maae ikke troe, mit Brevs Overskrift er en Vits, siden jeg for kort siden var i Lysholt; jeg er virkelig i Mørkholt nu i 5 Timer. — — — Fra Kl. 7 igaar Morges og til Kl. 4 Eftermiddag marscherede vi uafbrud

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-10-29)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Pjedsted ved Fredericia , Søndag d. 29de Oct. 1848 . (Peters og Metas Bryllupsdag.) Kjære Moder! Du synes sagtens, at Du denne Gang har maattet vente utilbørlig længe paa Brev fra mig; men Omstændighederne tale meget til min Undskyldning. I Søndags Aftes modto

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1848-10-31)
Fra Johan Grundtvig til moderen .* Gauerslunde 31. Oct. 48 Kjære Moder! — — — Der er al Rimelighed for, at vi skulle ligge her heele Vinteren, hvad rigtignok ikke er glimrende Udsigter. — — —Den eneste Trøst er, at her dog er en flink Præst i Byen, en Provst Thune, som har bedet mig komme der. —

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; (1848-11-03)
Fra Meta Boisen til Broderen Svend . Den 3die November 1848 Kjære Svenn! I Forgaars svarte jeg Johan paa hans Lykønskningsbrev til min Bryllupsdag, og jeg havde da ogsaa tænkt, at skrive til Dig, men dengang vilde det ikke lykkes, endskjøndt jeg i alle disse Dage har følt en dyb Trang, til at tak

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-11-05)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Pjedsted d. 5te November 1848 . Kjære Moder! Skjøndt jeg ikke, siden jeg forrige Gang skrev Dig til, har haft den Glæde at see een eneste Linie fra Dig, og skjøndt Peter Boisen egenlig var den, der havde først Krav paa Brev fra mig, da jeg i Torsdags modtog Brev

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1848-11-06)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend . Mandag 6te Novbr . Kjære Svend! I Fredags modtog jeg dit Brev fra 29de da var du i Pjedsted, men om du nu siden er vandred videre veed jeg slet ikke, det sidste jeg modtog fra Joh: den 31 te var fra Gauerslund, det gaaer ham som dig mit Barn, Quarteeret er fu

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1848-11-07)
Fra Johan Grundtvig til moderen * Fredericia 7 Nov. 1848 Kjære Moder! — — — Der er forresten ikke stor Uenighed om politiske Ting nu for Tiden her, da det jo aabenbar er noget meget Underordnet i Sammenligning med den Opgave, vi i dette Øjeblik have, at redde Danmark af Havsnød, thi i Havsnød k

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1848-11-08)
*Fra N. F. S. Grundtvig til Sønnerne . 8de Novbr. 48 . Mine kiære Sønner! Skiøndt jeg har havt meget knappe Stunder, saa har det dog været endnu langt mere Mangel paa Lyst end paa Tid, der har hindret mig fra længe at skrive til jer; thi for mine Øine var og er Fædernelandet i yderste Fare, ude

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1848-11-08)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan * d. 8de Novbr.: Onsdag Kjære Johan: — — — Fader kom da i Aftes fra Nysøe og blev eenstemmig valgt, paa 11 stemmer nær havde han de øvrige, og var da i alle Maader glad herved at det gik dog tilsidst saa heldigt, han har nu allerede i Dag været i Rigsforsamling

BREV TIL: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-11-11)
Fra Svend Grundtvig til Søsteren . Pjedsted d. 11te November 1848 . Kjære Meta ! Dit Brev af 3die dennes, som jeg modtog den 6tte, indeholder lutter politiske Betragtninger eller snarere Jammerklager over vore politiske Forhold; Klager, hvis Grund jeg godt kan forstaae, men som jeg dog ej kan is

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1848-11-15)
Fra Johan Grundtvig til moderen .* Gauerslunde 15 Nov. [1848] Kjære Moder! Du undrer dig vist over min usædvanlig lange Taushed, men du har vel sagtens fattet, at den især har sin Grund i Ophævelsen af Portofriheden, der let kan gjøre Brevvexlingen til en heel Capital. — — — Det gjør mig ondt, a

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-11-15)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Fredericia d. 15de November 1848 . Kjære Moder! Du har Grund til at være vred paa mig, som først nu besvarer Dit kjære Brev, som jeg modtog sidste Fredag. Tilfældige Omstændigheder have sammensvoret sig for at forhindre mig i at gjøre, hvad der ikke blot er min

BREV TIL: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-11-16)
Fra Svend Grundtvig til Søsteren . Fredericia d. 16de Novemb. 1848 . Kjære Søster! Skjøndt jeg endnu ikke har faaet min Skrivemappe, hvori, som jeg i Brevet til Moder har fortalt, findes baade Brevet fra Dig, som jeg modtog for jeg veed ikke hvor længe siden, og et næsten fuldfærdigt Svar derpaa,

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1848-11-17)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend . Fredag 17de Novbr. 1848 . Kjære Svend! Hvordan det egentlig er gaaet til at jeg ikke har skrevet til mine Sønner siden den 5te og 7de Novbr. kan jeg egentlig slet ikke forklare dig mit Barn saa lidt som mig selv, saameget er vist, at mine Tanker stadig sysler

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-11-21)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Pjedsted d. 21de Nov. 1848 . Kjære Moder! I dette Øjeblik fik jeg Brev fra Dig af 17de dennes. Dagen før skrev jeg Dig til fra Fredericia, saa jeg mener dog ikke saa ganske at fortjene Din Klage over min Forsømmelighed. Jeg vil imidlertid ikke beklage mig over d

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1848-11-23)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan * Torsdag 23de Novbr: 1848 Kjære Johan! Hvad egentlig Grunden har været til at jeg først nu efter næsten otte Dage siden jeg skrev til Svend, ikke har ladet see Brev fra mig kan jeg slet ikke forklare Eder uden det skulle være disse korte mørke Dage i alle Hen

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1848-11-15?/1848-11-30?)
Fra Svend Grundtvig til moderen . [ Pjedsted ; sidst 1 Nvbr. 1848 ] Kjære Moder! Idet jeg herved beder Dig besørge indlagte Brev afsendt, som jeg nu i over en Maaned har skullet skrive, men først fik fra Haanden i Aften, maa jeg dog ogsaa sende Dig et lille venligt Ord og bede Dig om Forladel

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1848-12-08)
Fra Lise Grundtvig til Sønnerne .* 8de Decbr. 1848 . Kjære Børn. Begge mine Sønner! Da jeg ret længselsfuld stod og hørte efter hvergang der ringedes paa Klokken om det ikke kunde være et lille Brev fra Eder der kom, skeete det ogsaa rigtig, at Høxbro stod for mig med Brevet fra dig Johan, Tak h

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1848-12-10)
*Fra Johan Grundtvig til faderen . Faaborg 10 Dec. 1848 . Kjære Fader! Jeg kan tænke, Du maatte forundre Dig over ikke at høre [fra] mig saalænge, skjøndt jeg sidst modtog nogle Linier fra dig strax efter Valget i Præstø, men jeg haaber tillige, at Du ikke derover er blevet vred paa mig, jeg bad

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1848-12-11)
Fra Johan Grundtvig til moderen .* Faaborg 11 Dec. 1848 . Kjære Moder! Inderlig Tak for dit Brev af 8de December, som jeg fik idag. Jeg kunde igaar ikke faae Tid til mere end nogle Linier til Fader og et Par til Meta. - - - Den 12te Dec. Jeg sidder nu i Faaborg hos Nicolai og har det saa godt so

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-01-15)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Faaborg , Mandag d. 15de Jan. 49 . Kjære Moder! Som Du af Overskriften seer, ere Dine Sønner nu lykkelig og vel slupne fra Sjælland, der først slet ikke syntes at ville give Slip paa os. I Lørdags Aftes, da Johan skrev Dig til, var der slet ingen Udsigter til a

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-01-20)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Sønderborg , d. 20de Januar 1849 . Kjære Moder! Da jeg sidst skrev Dig til — det var i Mandags — var jeg i Faaborg, og ventede allerede næste Dag at kunne være her paa mit Bestemmelsessted; men det slog fejl. Først igaar Aftes kom vi hertil Byen; men dette maa

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-01-25)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Sønderborg Slot 25/1 49 . Kjære Moder! Et lille Ord fra mig har Du sikkert ventet, og et saadant stjæler jeg mig da nu til at sende Dig; jeg stjæler mig dertil, fordi jeg skriver disse Linier midt i min Tjeneste, der, som Du veed, falder heroppe. Jeg har derfo

BREV TIL: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-01-29)
Fra Svend Grundtvig til Søsteren . Sønderborg d. 29de Januar 1849 . Kjære Meta ! Ja, jeg mærker jo nok, at min Kjøbenhavnsrejse ikke har været mig til mindste Nytte: som Du veed, rejste jeg did, for mundtlig at besvare en heel Deel Breve, som jeg ellers med Pennen skulde have besvaret eller dog

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1849-02-01)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend . 1ste Febri: 1849 . Kjære Svend! Dine smaae Breve ligger her for mig som oftere har sagt mig, at jeg skulle skrive og at du maaske længtes lidt efter at høre herfra Hjemmet jeg er ogsaa oftere kommet saavidt, Mappen er nok saa stolt lukket op, men, meer er det

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-02-06)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Sønderborg d. 6te Februar 1849 . Kjære Moder! Det har, jeg vil ikke sige ængstet, men dog undret os, dine Børn herovre, i alle de snart 4 Uger, vi have været hjemmefra, kun een Gang at høre et lille Ord derfra. Det er naturligt at vi længes efter at høre, hvorle

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-02-12)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Sønderborg d. 12te Febr. 1849 . Kjære Moder! Du er dog den Eneste, det er værd at skrive til, for de Andre faaer man ingen Svar fra. Tak for Dit Brev, som [jeg] modtog i Fredags, samme Dag, som mine Breve til Dig og Meta vare afgaaede (for skjøndt de blev skrevn

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; (1849-02-17)
Fra Meta Boisen til Broderen Svend . den 17de Februar 1849 Kjære Svenn! Jeg har i Johans Brev gjort Undskyldninger for min lange Taushed saa jeg vil ikke fylde dette korte Brev dermed Peter har nemlig ikke tilladt mig større Plads denne Gang, da Brevet ellers bliver for tykt. Peter skrev iaftes i

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1849-02-19)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan * Den stille Fastelavnsmandag 19de Febri: 1849 . Kjære Johan! Endelig blev der da skrevet til Eder fra Møllen og endelig, maae jeg jo selv sige er jeg nu her; - - - i Dag har jeg det ret i min Eenlighed, Fader har jo travlt som altiid ved Skrivebordet og især t

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-02-19)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Sønderborg , Fastelavns Mandag 1849 . Kjære Moder! Desværre har hverken Johan eller jeg hørt fra Dig eller Nogen af de Andre derhjemme, siden jeg idag for 8 Dage siden skrev Dig til. Vi haabe desuagtet, at Alt staaer vel til, og jeg vil da ikke desto mindre bli

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1849-02-20)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend . 20de Febri 1849 . Kjære Svend! Det kan jeg godt begribe maae have undret dig, ikke i den lange Tid der var gaaet siden I tog herfra egentlig at have seet noget Brev førend mit forrige da endelig kom som havde krydset dit; Tak min Søn for dit sidste Brev fra 1

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-02-22)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Sønderborg d. 22de Febr. 1849 . Kjære Moder! Undskyld, at jeg sender Dig indlagte gamle forglemte og derved forgjemte Brev, men jeg har nu ingen Stunder at skrive et Andet og jeg veed, at Du dog heller vil have det end Ingenting: Det viser dog Viljen. — Johan o

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1849-02-23)
Fra Lise Grundtvig til Sønnerne * d. 23de Fbri: 1849 . Kjære Børn! Her er da Klæderne og jeg haaber da i saa god Tid at derover inted er at klage; nu vil jeg ønske de maae være til Behag, eller rettere, de rigtig maae passe hver især af mine Sønner og jeg lægger til af ganske Hjerte slid dem med

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Boisen, Peter Outzen; (1849-03-02)
Fra Peter O. Boisen til Svogeren Svend . Kjære Svend! Du skal iaften have — om end kun et kort Brev fra mig. Meta vilde have skrevet til Dig i Form:, men naaede det ikke, og hun er undskyldt, da hun har andet at gjøre. En alvorlig Bekymring have vi nemlig gjennemgaaet i disse Dage, og den er ikk

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1849-03-02)
Fra Johan Grundtvig til faderen . Sønderborg 2. Marts 1849 Kjære Fader! Endelig faaer du da et Brev fra mig, saadan som det er, thi jeg er iforvejen vis paa, det bliver temmelig magert i alle Henseender, men det faaer nu være, jeg vil ikke længere gaae og skamme mig som en Hund over at jeg ikke s

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1849-03-05)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan * 5te Martz 1849 . Kjære Johan! — — — igaar havde jeg i det mindste dog glædet mig til at høre fra Eder og tillige vide, at Eders Uniformer var kommet, som jeg sændte den 23de Fbris. Hvordan har du det egentlig min Søn, det er dog vel ikke de tydske Damer der g

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1849-03-12)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend . d. 12te Martz 1849 .— Kjære Svend! Det var smukt betænkt af dig som du lover i Johans sidste Brev fra 3die Martz, snart at skrive mig til, men da jeg endnu ikke har seet noget dertil, vil jeg heller ikke i Dag sige Tak herfor men maaskee jeg har det inden Aft

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-03-12)
*Fra Svend Grundtvig til faderen . Sønderborg , d. 12te Marts 1849 . Kjære Fader! Med Skamfuldhed opdager jeg, at det netop idag, da jeg første Gang efter mit Juleophold i Kjøbenhavn skriver Dig til, er Tomaanedsdagen efter at jeg sidst forlod Dig og min øvrige kjære og kjærlige Slægt. Jeg haabe

BREV TIL: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-03-12)
Fra Svend Grundtvig til Søsteren . Sønderborg d. 12te Marts 49 . Kjære Meta ! Jeg er i Aften ikke fri for at være træt og søvnig, føle lidt Hovedpine, samt, at her ikke er synderlig varmt i min Stue, saa stort maa Du ikke vente Dig fra mig; men ganske kunde jeg dog ikke vel lade være at skrive D

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-03-15)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Sønderborg d. 15de Marts 1849 . Kjære Moder! Paa den sidste Tid har jeg været utilladelig forsømmelig i min Brevvexling, ogsaa mod Dig. Jeg vil ikke plage Dig og fylde Brevet med mine i Grunden dog intetsigende Undskyldninger herfor, men hellere bede Dig bære ov

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-03-17)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Sønderborg . Lørdag-Aften 17/3 49 . Kjære Moder! Indlagt følger et lille Brev jeg skrev til Dig i Torsdags-Aftes, og som skulde have været afsted Fredag-Morgen; men som jeg ikke fandt Postpengene værdt, da Johan ikke efter Løfte havde noget at sende med. Dette

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1849-03-22)
* Fra N. F. S. Grundtvig til Sønnen Johan . Khvn. 22de Marts 1849 . Kiære Johan! Dit Brev var mig kiært, som Breve altid er fra den, vi har kiær, naar de kommer af sig selv, thi de er da en Sjælehilsen, som giør godt, hvormeget eller hvorlidt de saa end ellers bringe med sig. Derfor skriver jeg o

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1849-03-22)
*Fra N. F. S. Grundtvig til Sønnen Svend . Khvn. 1849. Marts 22 . Kiære Svenn! Tak for dit Brev, som jeg gierne giengiælder, naar Du kan nøies med hvad jeg i en Hast kan sætte paa Papiret, thi skiøndt jeg ikke skal rose mig af hvad jeg kiendelig udretter, saa har min Tid dog aldrig været saa opta

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1849-03-22)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend . den 22de Marts 1849 .— Kjære Svend! Kjærlig Tak for dit Brev nu i Gaar, det gjorde saa godt paa din gamle ja ofte forknytte Moder, jeg trænger ret til som jeg kalder det, at mine Kjære skal være lidt gode imod mig, derfor endnu engang Tak mit Barn! jeg havde

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; (1849-03-23)
Fra Meta Boisen til Broderen Svend . Fredag Eftr[m.] den 23de Marts 1849 Kjære Svend! Allerede længe har jeg villet skrevet dig til men det er som du har seet ikke blevet til noget men da jeg af Peters Brev som han modtog fra dig igaar seer at Du undskylder mit Smøleri saa smukt saa vil jeg slet

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1849-03-24)
Fra Lise Grundtvig til Sønnerne * Møllen d. 24de Marts 1849 . Kjære Børn! Johan og Svend ! Da Peter i Dag har beslutted at skrive Eder til og jeg kom nu herop for at see til Meta, - - - ville jeg benytte Leiligheden med at sænde Eder dette. - - - Det har ret glædet mig med de vakkre Familier I s

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-03-26)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Sønderborg d. 26de Marts 1849 . Kjære Moder! Tak for Dit lille Brev af 22de, som Carl Busck bragte mig Dagen efter. Det er altid en stor Fornøjelse at høre fra Dig, men især er det fornøjeligt saaledes at faae Bud og Brev, der viser, hvordan alt stod til Dagen i

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-04-02)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Sønderborg d. 2den April 1849 . Kjære Moder! Noget langt og indholdsrigt Brev har jeg idag ingen Tid til at skrive; men da Du dog vistnok kalder Noget bedre end Intet, saa modtag da et Par Linier fra mig inden jeg forlader Sønderborg, som jeg da vil haabe skeer

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-04-02)
Fra Svend Grundtvig til faderen . Sønderborg d. 2den April 1849 . Kjære Fader! Inderlig Tak for Dit Brev til mig af 22de Marts. Din deri udtalte Frygt for en ny Vaabenstilstand viste sig da grundet. Jeg veed, hvor haardt det gik Dig til Hjærte, og ogsaa paa os herovre gjorde det et uhyggeligt Ind

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-04-07)
Fra Svend Grundtvig til moderen Afreven Lap, skrevet med Blyant. . Satrup 7/4 49. Kl. 8 Morg . Kjære Moder! Da jeg hidtil ikke har haft Tid til at skrive hjem, siden jeg kom herover, saa vil jeg her indslutte et Par Linier. Der var igaar en ikke ubetydelig Forpostfægtning her udenfor. 10de Bat.

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-04-09)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Sønderborg , Paaskemandag 9/4 1849 . Kjære Moder! Atter sidder jeg da her ved det samme Bord, hvorved jeg saa ofte har siddet og skrevet Dig til. Kun i fem Dage færdedes jeg paa Slesvigs Grund. Ofte baade hørte og saae jeg Bøsser og Canoner knalde og dundre, me

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1849-04-12)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan .* den 12te April 1849 Kjære Johan! — — — Den dybe Bedrøvelse der betog os i Løverdags da Efterretningen kom hertil fra Ekerenførde Se Tillæg Side 509. vil jeg ikke tale om du kan vist selv forestille dig Faders og tillige hans dybe Harme at »Dannebrog« saaled

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-04-13)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Sønderborg d. 13de April 1849 . Kl. 1 Efterm Kjære Moder! Baade Johan og jeg have i den sidste Tid længe forgjæves ventet at høre fra Eder der hjemme; vi maae da nøjes med Haabet om, at Alt staaer vel til hos Eder, — saa vel som det under de for det hele Land t

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1849-04-16)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend . d. 16de April 1849. — Kjære Svend! Det var kjærligt betænkt af dig min Søn strax at Lade os høre fra Eder; da vi kom hjem af Kirke var Brevet kommet og strax efter fik vi Efterretningen om Fægtningen som jo ville foruroliget naar vi inted hørte fra Eder, Gud

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1849-04-18)
Fra Lise og N. F. S. Grundtvig til Sønnen Johan .* A. d. 18de April 1849 . Min kjære Søn Johan! — — — vistnok min kjære Johan! har det jo været for dig som vi var syge eller døde, det havde ret gjordt mig saa ondt ikke at kunde faae skrevet saa det kunde naae dig den 14de, men nu da jeg modtog d

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-04-20)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Sundsmark ved Sønderborg 20/4 49 . Kjære Moder! Tak for Dit Brev, som jeg modtog iforgaars Aftes paa Feltvagten udenfor Brohovederne, hvor jeg tilbragte de 24 Timer fra Onsdag- Middag til Torsdag-Middag i Snee og Hagel paa den bare Mark. Det er strængt nok, men

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1849-04-21)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend . Løverdag d. 21de April 1849 . Min kjære Svend! Det er ikke for at kunde sige noget videre Nyt end sidst da jeg i Mandags skrev dig til, veed vi egentlig Inted [Andet] end hvad de tydske Blade giver med endeel Løgne som da kan sees, men vistnok indeholdes der

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Boisen, Peter Outzen; (1849-04-25)
Fra Peter O. Boisen til Svogeren Svend . Lørdag-Aften d. 25/4 [1849 ] Kjære Svend! Dette Brev skulde været skreven og afsendt iaften, idet jeg har bestræbt mig for at faae skreven skifteviis til Een af mine kjære Svogre engang om Ugen ; forrige Uge gik forbi — et Brev skulde derfor være affærdige

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1849-04-26)
Fra Lise Grundtvig til Sønnerne . d. 26de April 1849 Kjære Børn! Efter Brev som Høxbroe fik igaar, fra dig J:, hører jeg, I endnu er i Sønderborg men vel paa ganske ubestemt Tid, da det jo kan siges, I har inted blivende Stæd. — Her er jeg da igjen med disse Blade endskjøndt Efterretningen fra K

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-04-29)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Sønderborg d. 29de April 1849 . Kl. 11 ½ Form. Kjære Moder! Hjærtelig Tak for begge dine kjære, kjærlige Breve. Det af 26de modtog jeg igaar ovre i Brohovedet. Efter Vagten sov jeg i Nat saa længe, at jeg først nu (ɔ :½ Time før Postcontoiret lukkes) er kommen

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Boisen, Peter Outzen; (1849-04-30)
Fra Peter O. Boisen til Svogeren Svend . Kbh . d. 30te April 49. — Kjære Svend! Endskjøndt jeg med stor Taknemmelighed (ɔ: intensiv) har modtaget 2 Breve fra Johan, siden jeg sidst skrev ham til, saa vil jeg dog iaften stile — hvad jeg har at stile — til Dig, deels fordi jeg har skreven til ham

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-05-01)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Sundsmark d. 1ste Maj 1849 . Kjære Moder! I Søndags fik jeg kun Tid til at sende Dig en Kvittering for Modtagelsen af Dine to Breve af 21de og 26de f. M. Tak fordi Du saa jævnlig skriver; thi vi længes bestandig efter at vide hvorledes det staaer til med vore Kj

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1849-05-02)
Fra Lise Grundtvig til Sønnerne . Onsdag Etdg 2den Mai 1849 . Kjære Børn! Med Hammerik afsændes nu dette, I vil da af ham kunde høre mundtlig fra os, da han i Morges var her at sige Farvel ! hans Ophold meente han blev i Sønderborg. — 6 »Danskere« følger og en Bog her er kommet til dig Svend, om

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1849-05-04)
Fra Johan Grundtvig til faderen . Sundsmark 4 Maj 1849 Store Bededag Kl. 1 Formiddag. Kjære Fader! Jeg vil dog sende dig et Par Ord med ved denne Lejlighed, egenlig kun for at give Pastor Bøggild en Art Introduction, thi her er er i Øjeblikket ingen Tid til Mere; Svend og jeg staae paa Springet

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1849-05-09)
Fra Lise Grundtvig til Sønnerne . Onsdag den 9de Mai 1849 . Kjære Børn! Igaar sændte jeg ingen Blade, her følger nu disse fra i Dag, I har maaskee alt hørt at Fjenden har besat Snoghøi, vi længes nu efter nærmere Efterretning herom, at det er sikkert seer vi da og hvorfor Kanonbaadene ikke kunde

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-05-14)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Skovby (»Schauby«) paa Als . 14de Maj 49 . Kjære Moder! Usædvanlig længe har Du nu været uden Brev, men dog derfor ikke uden Nys fra mig. Jeg har gjort mig til Regel at skrive Dig eet Brev til hver Uge, men den forrige Uge gik reent over; men de 4 Dage af Ugen

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1849-05-15)
Fra Lise Grundtvig til Sønnerne . den 15de Mai 1849 . Kjære Børn! Det er vel nu snart formeget siger I, med alle de Blade, der jo ikke kan nægtes jeg dagligen hjemsøger Eder med, og altiid følger lidt af mit Klatterie med, der jo saavidt Inted siger, saameget dog, at jeg stadig følger Eder mine

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1849-05-19)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend . Eftermiddag Løverdag d. 19de Mai 1849 . — Kjære Svend! Nu Tak da for Brevet fra 15de! du er nu ogsaa ofte i denne Uge husked paa at indfri løfted du havde givet mig og som jeg syntes varede saalænge, at jeg imellem bliver utaalmodig kjænder du jo nok og Længs

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1849-05-21)
Fra Lise Grundtvig til Sønnerne . Kl. 6, Mandag d. 21de Mai 1849 . Kjære Børn! jeg tænker snart at høre noget nærmere fra Eder om hvad her staaer i Bladene ovre fra Als, da de Efterretninger vi undertiden faae, nok ikke altiid er saa paalidelige af de private Meddelelser. Tak Johan for det par

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1849-05-22)
Fra Johan Grundtvig til faderen . Sønderborg 22 Maj 1849 Form: Kl. 11. Kjære Fader! Jeg troer ikke endnu jeg har faaet takket Dig for Din faderlige Lykønskning i Anledning af min sidste Fødselsdag, men skjøndt Maaned og Dag ere forgangne siden, vil jeg dog ikke forsømme at sende Dig min inderlig

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-05-22)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Sønderborg . Tirsdag d. 22de Maj 1849 . Kl. 10 Form. Kjære Moder! Vi ere nu atter i Sønderborg, saa det er nu for sildigt at svare paa Din Forespørgsel om vort forrige Opholdssted. Du kan herefter — idetmindste saa længe alt staaer her ved det gamle — selv udre

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; (1849-05-25)
Fra Meta Boisen til Brødrene . den 25de Mai . Kjære Brødre! Nu er det længesiden jeg sendte nogle Linier, og det kunde I dog ærlig have fortjent, thi jeg har nu fra dig Johan modtaget 2 a 3 Breve siden jeg sidst skrev, du Svenn har derimod kun været meget sparsom, skjøndt jeg i en Maaned paa Grun

BREV TIL: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-05-26)
Fra Svend Grundtvig til Søsteren . Sønderborg d. 26de Maj 1849 Kjære Meta ! Længe have vi to kun paa anden Haand hørt fra hinanden, og det er ikke værd at sværge paa, at det til Stadighed skal blive anderledes; men saadan engang imellem kunde vi jo dog nok faae Lyst og Lejlighed til at give et l

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1849-05-29)
Fra Lise Grundtvig til Sønnerne .* d. 29de Mai 1849, Eftermiddag . Kjære Børn! — — — jeg veed knap om jeg har sagt Eder Tak for Brevene fra 22de til Fader og mig, skulle jeg have gjordt det før, saa kan en god Gjærning jo ikke gjøres for tit; det maae nu forresten ikke undre Eder mine Børn at I

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Boisen, Peter Outzen; (1849-05-30)
Fra Peter O. Boisen til Svogrene . Mine Svogre og Venner! Tilgiv at jeg begynder min aldeles afbrudte Brevvexling med atter at slaae Eder sammen, hvorved jeg dog opgiver Indrømmelsen af at dette egentlig kan betragtes som Svar paa Eders særskilte Breve til mig! Jeg har tilvisse ophørt med Brevvex

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; (1849-05-30)
Fra Meta Boisen til Broderen Svend . den 30te Mai 1849 Kjære Svend! Tak ja ret inderlig tak for dit Brev som jeg modtog den 28de Dagen efter min Fødselsdag, jeg kan jo ikke nægte at jeg havde glædet mig til at modtage Brev fra dig den 27de og at det gjorde mig ondt intet Brev at modtage paa denne

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-05-31)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Sundsmark d. 31te Maj 1849 . Kjære Moder! Dine Sønner vare da ikke, som Du formodede, samlede i Sønderborg 1ste Pindsedag. Vi rykkede paa denne Dag Kl. 3 Eftermiddag af Vagt i Brohovederne lige ud hver til sit paa Landet: Johan til Klintinge, jeg til Sundsmark

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1849-06-04)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend . 1849. — den 4de Juni . Kjære Svend! Her kom i Gaar en Herre fra Stokholm med disse Sager til dig fra Mtr: St: Mtr: St: = Mr. Stephens. som du da kan see selv; (: han var her til Middag :) — Du seer nu jeg strax sænder det, med Pakker gaaer det jo noget seene

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Boisen, Peter Outzen; (1849-06-04)
Fra Peter O. Boisen til Svogeren Svend . Kjære Svend! Mit sidste Brev have I vist faaet Eder en god Latter over, men lad det nu ikke være gjemt (for det er vistnok ikke noget godt Vidnesbyrd om mig, der er værd at gjemme) men glemt, jeg troer dog vist, I maa have læst imellem Linierne min Hjerten

BREV TIL: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-06-07)
Fra Svend Grundtvig til Søsteren . Sønderborg d. 7de Juni 1849 . Kjære Søster! Efter i en gruelig lang Tid ikke at have seet det mindste fra Din Haand er jeg da nu saa lykkelig at have 2 Breve fra Dig at besvare, først den lille Lap af 25de og dernæst Dit hele Brev af 30te Maj. Det glæder mig meg

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1849-06-08)
*Fra N. F. S. Grundtvig til Sønnerne . Khvn. Jun. 8. 1849 . Mine kiære Sønner! Længe har vor udvortes Vexelvirkning omtrent været indskrænket til de kiærlige Hilsener vi giennem Moders Haand og Mund idelig sendte hinanden, og derover skal vi paa ingen af Siderne klage, thi skiøndt det hverken nø

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1849-06-08)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend . d. 8de Juni 1849 . Kjære Svend! Siden jeg modtog dit sidste Brev fra 31te Mai, har det stadig været min Hensigt at lade dig see lidt fra mig igjen, men hver Dag har, som du nok veed, »sin egen Plage« saaledes er Tiden gaaet i disse otte Dage at jeg ikke har k

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-06-12)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Majbøl d. 12te Juni 1849 . Kjære Moder! For det igaar modtagne Brev, saavelsom for den flere Dage tidligere modtagne Pakke takkes herved foreløbig. Thi til videre Brevskrivning faaer jeg ingen Stunder før d. 15de, da jeg indtil den Dag skal have indleveret min P

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1849-06-10/1849-06-11)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan * [ 10.—11. Juni 1849. ] Kjære Søn! Noget er bedre end slet Inted siger Ordsproget, vistnok er de smaae Lapper og Ord du seer fra mig, mindre end Inted, kunde jo næsten siges, men jeg veed dog nok mine Børn tager tiltakke som det kan falde sig; Alt hvad der le

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1849-06-16)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan * d. 16de Juni 1849 . Kjære Johan! — — — Kan det ogsaa tillades vore Poster som udsættes, til saaledes at indlade sig, |: i Kammeratskab maae det jo kaldes :| med Tydskerne? det kan jeg slet ikke ret forstaae kan lade sig gjøre? forbudt bliver det vel dog imidl

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-06-16)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Sundsmark . d. 16de Juni 1849 . Kjære Moder! Længere end sædvanligt og — om ikke Omstændighederne undskyldte mig — længere end tilbørligt har Du forgjæves ventet Svar fra mig paa Dine kjære Breve og Sendelser af 27de Maj, 4de og 8de Juni. Noget nyt er jo heller

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1849-06-25)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan * d. 25de Juni 1849 . Kjære Johan! – – – i Dag seer vi da destoværre at Aarhuus virkelig er blevet besadt af Røverne; i spændt Forvæntning lever vi nu til vi faaer noget sikkert at vide om Genrl: Ryes Hær, hvor han har trukket sig hen, Gud give ikke omringet,

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Boisen, Peter Outzen; (1849-06-29)
Fra Peter O. Boisen til Svogeren Svend . Kbh . Fredag d. 29/6 49 . Kjære Svend. Dine 2 Breve af 18de og 19de Juni havde tilvisse fortjent Svar strax, og det det bedste, jeg kan give. De indeholdt et ordentligt Svar paa mine, som har forvoldt mig megen Glæde, og Du skal ret have Tak! Tak fordi Du

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-06-02)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Sønderborg d. 2den Juli 1849 . Kjære Moder! I den sidste Tid har Du sparsommere end sædvanlig ladet os og navnlig mig høre fra Dig. Mit sidste Brev til Dig er af 16de f. M. og siden har jeg ikke haft noget Brev fra Dig. Den 22de modtog jeg rigtignok et taust Vid

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1849-07-09)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan .* 9de Julii 1849 . Kjære Johan! Overflødigt er det vel egentlig at sænde Dig Bladene i Dag, det er heller ikke for at meddele dig noget herom, da Efterretningen om dette Sejersslag Fredericia-Slaget d. 6te Juli. vel var hos Eder ligesaa hastig som her, men je

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1849-07-09)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend . d. 9de Julii 1849 . — Kjære Svend! »Det var et Slag sagde Fader i Dag, som vi ikke i 300 Aar har havt magen til« og jeg lægger til, »Gud give Sejer fremdeles!« Hvad Rigstropperne nu vil tage sig for bliver vel et Spørgsmaal, om de fremdeles vil fortsætte dere

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; (1849-07-17)
Fra Meta Boisen til faderen . [ Mern ] den 17de Juli 1849 . Kjære Fader! Her sidder jeg da i Rørdams yndige Præstegaard oppe i Gjæstekammeret ved Siden af Boisen som idag vil skrive til Moder, vi blev da som du nok kan tænke dig overordentlig gjæstfri modtagne, Rørdam havde sendt sin Vogn efter

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1849-07-18)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend . d. 18de Julii 1849 Min kjære Svend ! i Dag havde jeg dog tænkt at skrive lidt ordentligere end det almindelig pleier men nu kan jeg nok merke det bliver reent forstyrret da jeg hvert Minut bliver afbrudt, Aften er det næsten og en skrækkelig Hede i Dag tillig

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1849-07-22)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan * Søndag d. 22de Julii 1849 . Kjære Johan! – – – For Øjeblikket synes vi det jo seer sørgeligt ud, men Gud kan vende Alt til det bedre; mig bedrøver det at Slesvig ikke skal besættes med Danske, i det mindste Nordslesvig, dog lad mig tie med al slig Tale der jo

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-07-22)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Sønderborg d. 22de Juli 1849 . Kjære Moder! At Fader, saavelsom Du og alle andre danske Sjæle, har glædet sig inderlig ved Dommedagsslaget for Fredericias Volde, det kan jeg vel tænke; men det er vel nu gaaet ham som mig og vel de fleste, at Glæden over Sværdets

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; (1849-07-22)
Fra Meta Boisen til Brødrene . Vesterborg den 22de Juli 1849 . Kjære Brødre! Jeg veed nok at I hver skulde have et Brev fra mig men da jeg nu som I nok har hørt af Meinert, agter at besøge Eder med det første, saa vil jeg helre mundtlig gjøre det men nu vil jeg blot sende Takken for Brevene inden

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1849-07-25)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan * Onsdag d. 25de Julii 1849 . Du seer nu her kjære Johan! Moder er meget expedit med at give Svar paa dit Brev fra 23de samt et fra 20de, først vil jeg da nu sige dig Tak min Søn, at du saa smukt lader mig høre fra Eder, dernæst vil jeg omtale din Anskuelse af

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; (1849-07-26)
Fra Meta Boisen til faderen . Vesterborg den 26de Juli 1849 . Min kjære Fader! Du kan ikke tænke Dig hvor stor en Glæde du har gjort mig ved at sende mig de to rare kjærlige Breve, som jeg da nu Begge har modtaget, det ene i Tirsdags og det andet idag, Moders fik jeg i Mandags, vil du nu ogsaa br

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1849-07-28)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend . d. 28de Julii 1849 . — Min kjære Svend! Da du saavel har, som faaer meere af det gode end jeg i disse fattige Linier kan byde dig, saa veed jeg dog et Ord fra Moder med kjærlig Tak |: for dit Brev fra 22de :| ikke er dig uvelkomment; jeg kunde ikke lade det u

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-08-07)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Tirsdag d. 7de August 1849 . — Sundsmark . Kjære Moder! De kjære Besøg fra Kjøbenhavn ere da nu til Ende og vi atter satte tilbage i den ensformige Kreds, hvoraf vi i nogle Dage vare udrevne; der er her intet nyt passeret og Du vil jo nu af Meta have faaet lang

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1849-08-08)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan * d. 8de August 1849 . Kjære Johan! – – – Det lader jo nu til at Oprørerne begynde at ville synes som de faldt lidt til Roe, for det første nødes de vel dertil, forresten er de sikkert ikke til at troe paa et Haarsbred, eller inden for Tænderne. Nu kan vi da be

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-08-10)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Fredag d. 10de August 1849 . Sundsmark . Kjære Moder! Vel er det kun to Dage siden jeg lod høre lidt fra mig, og vel har jeg endnu intet at mælde om, hvad der for Øjeblikket personlig ligger mig nærmest: om hvor jeg er dømt til at henleve Efteraaret og den følg

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1849-08-21)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan * Tirsdag, den 21de August 1849 Kjære Johan! Du skrev mig kjærlig til den 5te og den 10de til Bryllupsdagen, Svend gjorde ligesaa og ikke et Ord har mine kjærlige Sønner seet fra mig siden, – – – der er inted jeg har været skikket til; at undskylde mig hermed,

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1849-08-22)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend . Onsdag d. 22de August 1849 . Min kjære Svend! Hvordan det egentlig er gaaet til ikke i denne, jeg synes uhyre lange Tid, at have skrevet til mine Børn, med Tak for de kjærlige Breve, kan jeg slet ikke give nogen videre Forklaring om, end et dovent Sløserie, s

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Boisen, Peter Outzen; (1849-08-27)
Fra Peter O. Boisen til Svogeren Svend . Kbh . d. 27—8—49. Kl. 11¾ . Kjære Svend! I dette Øieblik gik N. Spandet, Høxbro og Algreen fra os, efterat have tilbragt en fornøielig Aften sammen — og ikke daarligt slaaet til Søren — og til de gode Ting, Meta satte frem for os, for at modtage Lykønskni

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1849-08-28)
Fra Lise Grundtvig til Sønnerne .* Tirsdag d. 28de August 1849 . Mine kjære Sønner! – – – Dette Brev er nu egentlig skrevet for at minde mine Børn om Moder og min kjærlige Længsel efter hvad jeg veed der tilhører mig og som jeg ogsaa trygt stoler paa, I aldrig vil lade mig savne Livet bringer ma

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-08-30)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Helvede paa Als d. 30te August 1849 . Kjære Moder! Det er et slemt Navn det Sted har jeg skriver dette fra, men desuagtet maa jeg tilstaae, at det er det behageligste Opholdssted, jeg endnu har haft her paa Øen. Egnen er overmaade dejlig, skovrig og bakket og ik

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1849-09-06)
Fra Johan Grundtvig til faderen . Fynshav 6te Sept. 1849 . Kjære Fader! Vær lykønsket til din Aarsdag af din ældste Søn, der nu 2 Aar i Træk har været forhindret fra Ansigt til Ansigt at bringe dig sin Lykønskning og sønlige Tak for den forgangne Tid. Gid den næste og mange flere atter maa finde

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1849-09-07)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend Brevet er særlig omhyggeligt skrevet paa pynteligt Festpapir.) . d. 7de Septbr. 1849 . — Kjære Svend! Det er vel uvist om dette Brev naaer dig min Søn til den 9de, min Hensigt var det paa denne Dag at sænde Dig min kjærlige Moder-Hilsen og Lykønskning til din 2

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-09-07)
Fra Svend Grundtvig til faderen . Hundslev paa Als d. 7de Sept. 1849 . Kjære Fader! Disse Linier, der skulle bringe Dig min hjærtelige, sønlige Lykønskning til Din nye »Aarsdag«, komme desværre et Par Dage for sildig. Arbejde ved Mandskabets Hjemforlovning, der nu er gaaet for sig, og vor derpaa

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-09-16)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Hundslev d. 16de Septbr. 1849 . Kjære Moder! For Dit kjærlige Brev af 7de Sept., der ganske rigtig kom mig for Øjne paa min 25de Aarsdag, og det allerede om Formiddagen, takker jeg Dig ret meget. Endnu et senere Brev fra Dig saae jeg idag; det var til Johan, men

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1849-10-20)
Fra Johan Grundtvig til Broderen . Almstedskov 20 Oct. 1849 Aften . Kjære Svend! Her sidder jeg da nu, 3 Dage efter at vi vare samlede hjemme den sidste Aften, paa samme Tid paa Alses Østkyst, ensom i en Bonde hytte og tænker med Glæde tilbage paa hin Aften og paa alle de Aftener og Dage, det ble

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-10-24)
Fra Svend Grundtvig til Broderen . Kjøbenhavn d. 24de October 1849. Aften . Kære broder! Det er nu længe siden, at vi have været så vidt adskilte, at nogen egenlig brevveksling gjordes fornøden, og på den måde som nu: Ɔ: at det er dig der er ude og mig der er hjemme — have vi da ikke været skilt

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1849-10-25)
Fra Johan Grundtvig til Broderen . A. S. Indlagt Høxbros Brev af 18de Sept. og et Brev til Moder Bommerlund 25 Oct. 1849 Eftermiddag . Kære Svend! Inden du modtager dette vil jeg haabe, jeg faaer et Brev fra Dig, thi det venter jeg rigtignok af Dig, at du vil være flittig til at skrive, (mod S

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1849-10-27)
Fra Johan Grundtvig til Broderen . Bommerlund 27 Oct. 1849 Aften . Kjære Svend! Mange Tak for dit Brev og dets Følgeskab, som jeg modtog i Middags med din Jens, der først kom til Øen Fredag Eftermiddag paa Grund af Taage og daarligt Vejr. Lad mig vide hvad det vil sige, at du har »givet ham fri

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-11-02)
Fra Svend Grundtvig til Broderen . Fredag-Eftermiddag d. 2den Novbr. 1849 Kære Johan ! Her følge de bøger jeg skrev om. Hammerichs har jeg, som du ser, købt til mig selv, da jeg ikke vidste, om du gad eje den. Det er nok en god bog; jeg har kun kigget i den. Holst’s lille hornblæser er en god bo

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1849-11-02)
Fra Johan Grundtvig til Broderen . Bommerlund 2 Nov. 1849 Aften . Kjære Svend! Tak for dit Brev af 31te og 1ste, som jeg modtog nu, ligesom jeg kom hjem fra en længere Rejse og Fraværelse fra mit Qvarteer end 1) »Feltbilleder«. (Jvnf. S. 319.) jeg hidtil har oplevet i mit militaire Liv. Da jeg a

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-11-07)
Fra Svend Grundtvig til Broderen . København d. 7de November 1849 . Aften. Kjære broder! Det var hvad man kalder expedit: søndag-morgen havde jeg dit svar på mit torsdag-middag afsendte brev, og jeg må aldeles underskrive den fortjente ros, du tildeler dig selv for »flid i skriverskolen«; vil du

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1849-11-10)
Fra Johan Grundtvig til Broderen . Bommerlund 10 Nov. 1849. Mortensaften . Ja rigtignok er det Mortensaften, men en Gaas har jeg ikke at byde dig, saasom jeg ikke engang har nogen selv, men jeg fik dog fuld Skadeløsholdelse derfor i dit Brev af 7de, som jeg modtog iaften, (Skirner maa have ligge

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-11-14)
Fra Svend Grundtvig til Broderen . København , Onsdag Middag 14/11 49 Kære Johan ! Hvis du ikke — som jeg da ikke vil håbe — kan undskylde dig med sygdom, så er det uforsvarligt af dig at forsømme Correspondancen, som du dennegang har gjort. Jeg vil da ikke gøre. Gengæld men blot mælde dig, at

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-11-16)
Fra Svend Grundtvig til Broderen . Vimmelskaft , fredag-aften 16/11 49 . Kære Johan ! Først igår morges (ɔ: d. 15de) modtog jeg dit d. 10de skrevne og d. 11te afsendte brev. Jeg finder mig derved foranlediget til (ligesom hr. Jürs) »i et og alt at tilbagekalde« mine yttringer i den lap, jeg sen

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1849-11-19)
Fra Johan Grundtvig til Broderen . Bommerlund 19 Nov. 1849. Aften . Kjære Svend! Det glædede mig meget for en Time siden at modtage Brev fra dig af 16de, med fuldstændig Oprejsning for din Beleidigung ved dit Brev af 14de som jeg fik d. 15de og efter Sædvane noterede udenpaa »Modt. 15. Nov. 49«,

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1849-11-23)
Fra Johan Grundtvig til Broderen . Bommerlund 23 Novbr. 1849 . Aften. Kjære Broder! Rigtignok har jeg ikke endnu faaet Svar paa mit sidste Brev af 19de, men da jeg har iaften saamegen Tid tilovers, at jeg kan skrive Dig men heller ikke Andre, et Par Ord til, og du med Dampskibet vil faae det hur

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-11-24)
Fra Svend Grundtvig til Broderen . Vimmelskaftet ; Lørdag-eftermiddag d. 24de november 1849 . Kære broder Johan ! I går morges modtog jeg dit brev af 19de; vejen herfra til Als synes altså at være dobbelt så kort som den fra Als og hertil, ti dette mit brev vil du formodenlig modtage på mandag

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1849-11-27)
Fra Johan Grundtvig til Broderen . P. S. I Anl. af Yttringen af mine Breves Morsomhed skal du [faae] tilstrækkeligt i næste Levering. Bommerlund 27. Nov. 1849 Tirsdag Eft.M . (Kl. 6 afsendt). Kjære Broder! Jeg modtog i dette Øjeblik dit Brev fra Lørdag og iler med at besvare det, skjøndt du sa

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-11-29)
Fra Svend Grundtvig til Broderen . Vimmelskaftet , Torsdag aften 29/11 49 . Kære broder! Endskønt jeg ikke agter at afsende dette brev, før jeg har modtaget det ordinære brev fra dig, som jeg venter imorgen, så vil jeg dog nu så småt begynde at skrive dig til, da jeg ikke gider taget fat på noge

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1849-12-04)
Fra Johan Grundtvig til Broderen . Sønderborg 4 Dec. 1849 Aften . Kjære Broder! Omsider fik jeg da i Eftermiddag dit længe forventede Brev, jeg syntes, at det var en gruelig Tid siden, men det kommer maaskee af, at vi i den Tid ere flyttede og revne ud af vore gamle Folder, som jeg netop var saa

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-12-08)
Fra Svend Grundtvig til Broderen . Vimmelskaftet d. 8de Des. 1849. Eftermiddag Kl. 6 . Kære broder! Først i morges fik jeg brev fra dig; det var altså så sent som det vel kunde være, om jeg endnu i dag skulde kunne sende dig svar. Du skal denne gang blive aldeles fritaget for alle ledende artikl

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1849-12-08)
Fra Johan Grundtvig til Broderen . Sønderborg 8 Dec. 1849. Aften . Imorgen iler Vilhelm i Eders Arme, mine Tanker følge ham og ønske deres Herre samme Lykke, den Skjæbnen dog nægter ham. Jeg er paa Cothurnen iaften, seer Du, men jeg kommer ogsaa lige fra Blomssen ... & juniors Selskab, hvori jeg

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1849-12-11)
Fra Johan Grundtvig til Broderen . Sønderborg d. 11te Dec. 1849 . Kjære Broder! Du tager mærkelig fejl, naar Du troer, at jeg »med Flid trækker mig tilbage fra Samtale om mine indre Anliggender.« Har jeg sagt, at jeg ikke kunde indlade mig derpaa, har det kun været min Mening, at jeg dengang inge

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1849-12-12)
Fra Johan Grundtvig til Broderen . A. S. Jeg haaber, Du af H. Bech har modtaget et Brev og 2 Bøger (af Reflunds), som du skal strax levere Knudsen. Sønderborg 12te Dec. 1849 . Kjære Svend! Du har oftere og sidst i dit næstsidste Brev rost mig saameget for min »flittige Brevskrivning« at jeg er

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1849-12-15)
Fra Svend Grundtvig til Broderen . Vimmelskaftet , d. 15de Decembèr 1849 . Kære broder! Da der i intet af de to breve, af 8de og 12te, som jeg har modtaget siden jeg sidst skrev dig til, findes spor af noget der kunde ligne enten et svar på mit næstforrige brev eller blot en grund til dets vedh

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1850-01-01)
Fra Johan Grundtvig til moderen .* Sønderborg 1ste Jan. 1850 . Kjære Moder! En hjertelig Nytaarshilsen til Eder Alle derhjemme vil jeg dog iaften sende, skjøndt jeg ikke vil kunne gøre Mere iaften. Men jeg har været skammelig forsømmelig i denne Tid med at skrive, saa I sagtens slet ikke kunne r

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1850-01-04)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan .* den 4de Janri: 1850 paa Din Plads i den gamle Stue. Kjære Johan! Saavidt er jeg da kommet i det nye Aar, — videre kom jeg da heller ikke da jeg blev kaldt need, der var Nogen og nu er Kl. blevet 11, om jeg nu i Morgen kan komme hertil er uvist da min første

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1850-01-23)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan . * Onsdag den 23de Janri 1850 Kjære Johan! - - - Det er rigtignok en fugtig Beskrivelse over den Bolig du har faaet, du har vel flytted Sængen ud fra de vaade Vægge, vel hjelper det at lægge i Kakkelovnen til at lune Værelser men ikke til at tørre Væggene i de

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1850-02-03)
Fra Johan Grundtvig til moderen . * Lysemosekaserne 3 Febr. 1850. Søndag Aften . Kjære Moder! Det er nu skammelig længe siden, du har faaet Brev fra mig; dit Brev af 4de Jan. har jeg ikke engang svaret dig paa. Jeg kan derfor ikke noksom paaskjønne, at du igjen d. 23de skrev mig til et Brev, so

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1850-02-09)
Fra Svend Grundtvig til Broderen . København . d. 9de Februar 1850 Kl. 8 Aften . Kære broder! Dit kærkomne ordenlige brev af 21de f. m. fik jeg (Gud må vide, hvordan det er gået til) først 15de dagen efter, nemlig sidste Tirsdag. - - Jeg har gået og ventet på i gerningen at se dine løfter om, a

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1850-03-21)
Fra Johan Grundtvig til moderen * Sønderborg Slot d. 21 Marz 1850 . Kjære Moder! - - - Vi have i disse Dage havt Præsentation for vor Brigadecommandør, Oberst Krabbe, mit Compagni havde sin igaar fra Morgen og indtil Aften, til at kjede sig tildøde over. Idag er jeg nu paa Vagt, og imorgen Aften

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1850-04)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan . * [ April 1850 ] Kjære Johan! At du er min ældste Søn og at det paa Søndag den 14de April er din Fødselsdag, er hvad Moder inted Øjeblik har eller kan glemme; jeg gaaer nu tilbage til fordums Dage, da du var min lille Johan; nu er du voxed langt fra mig og b

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1850-04-18)
Fra Johan Grundtvig til moderen . * Sønderborg 18 April 1850 . Kjære Moder! - - - Tak skal du have, at du, uagtet midt i Flytningen, dog gav dig Tid til at sende mig nogle Linier til min Fødselsdag, da jeg ellers altid plejede at være i Eders Midte, men desværre nu i hele 2 Aar har tilbragt lang

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1850-05-17)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Odense , Fredag-Aften 17/5 1850 . Kjære Moder! Træt af Rejsen som jeg er og længselsfuld efter Hvilen, som jeg ogsaa vel kan trænge til, da jeg ikke har sovet siden vi saaes, — vil jeg kun med disse Par Ord lade Eder vide, at jeg er vel ankommen hertil, har vær

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1850-05-18)
Fra Johan Grundtvig til moderen . * Lysemosekaserne 18 Maj 1850. Lørdag Aften . Kjære Moder! Vel er Familien, siden jeg sidst skrev dig til, d. 23de April blevet forøget med en ny Gjenstand for din moderlige Omsorg, men jeg er desuagtet vis paa, at du derfor ikke tænker mindre paa dine Sønner,

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1850-05-19)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Odense . 1ste Pintsedag 1850. Morgen. Kjære Moder! For at ikke nogen Deel af mit mærkværdige Livs og Levnets Historie skal forblive ukjendt af Nutid og Eftertid, så agter jeg herved at begynde en ordenlig Række af Rapporter, som jeg sender Dig, fordi jeg veed

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1850-05-21)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan .* d. 21de Mai 1850 . Løngangsstræde 171 . Kjære Johan min ældste Søn! Vist er det, at siden du sidst saa Brev fra mig har Tiden været optaget for Moder, først med den gruelige Flytning, og nu siden har den været aldeles opofret paa Møllen for Meta og den lille

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1850-05-21)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend . d. 21de Maj 1850 . jeg har da i Dag havt Brev fra Johan. — Kjære Svend! See her er da nu Moder kommet med Pen i Haanden, jeg sluttede nu et lille Brev til Johan som sændes med Oberst: Bl: der reiser i Morgen, han var her igaar og sagde Farvel! og du min kjær

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1850-05-23)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Odense d. 23de Maj 1850 . Kjære Moder! Dit brev fra iforgaars fik jeg igaar Eftermiddag; det ene af dine to Spørgsmaal: om min Bestemmelse med Hensyn til 10de Batl. har jeg alt besvaret i mit 2det Brev, som Du da vel har faaet. Der er nu kommet to nye Off. til C

BREV TIL: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1850-05-26)
Fra Svend Grundtvig til Søsteren . Odense . d. 26de Maj. [1850. ] Morgen . Kjære Meta ! Du maa denne Gang tage tiltakke med nogle faa Linier, der ikke skulle minde Dig om, at Du her har en Broder, thi en saadan Paamindelse vilde være overflødig; — ikke heller forsikre Dig om, at denne Broder b

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1850-06-07)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend . Fredag d. 7de Junii 1850 . Min kjære Søn Svend! Hvor har du dog kundet nænne at lade mig saalænge forgjæves vænte at see Brev fra dig, men du kan ikke vide hvor du glæder Moder, ellers havde du ikke gjordt det; kjærlig tænkte du paa mig med tre Breve og har f

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1850-06-07)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Odense , d. 7de Juni 1850 . Kjære Moder! Der er denne Gang gaaet hele 14 Dage, i hvilke ingen Breve ere vekslede mellem os. Dog har jeg paa anden Haand oftere hørt hjemmefra i denne Tid, deels gjennem Hanne Westengaard, deels gjennem Maria Købke, der kom hertil

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1850-06-11)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan . * den 11te Junii 1850 . Kjære Johan! Hvor har dog min Søn saalænge kunnet nænne ikke at lade mig see eller høre fra dig, det kan snart blive en heel Maaned, dit sidste var fra 18de Mai, Meta har jo til den 27de havt Brev, men det har nu ikke rigtig kunne tilf

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; (1850-06-11)
Fra Meta Boisen til Broderen Svend . den 11te Juni 1850 . Kjære Svend! Endskjøndt der kun er meget kort Tid til Brevet skal bort, saa kan jeg dog ikke lade denne Leilighed, jeg er nemlig kommet til Skrivebordet hjemme i Løngangstrædet for at skrive til Johan (som Moder sidder ved det andet Bord o

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1850-06-13)
Fra Johan Grundtvig til moderen . * Lysemosekaserne d. 13 Juni 1850 . Kjære Moder! - - - Tak for dit Brev, som jeg fik d. 23de f. M. - - - For hvad jeg fik med Oberst Blom vil jeg sige dig saa mange Tak, Sokkerne vare mig særdeles kjære, og Hans sagde, at jeg trængte ogsaa temmelig til nogen nye

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1850-06-15)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Odense , Lørdag-Aften 15/6 1850 . Kjære Moder! Vore sidste Breve krydsede hinanden undervejs, så jeg vil hverken imødegaae de Klager, der findes i dit, eller fornye dem, der findes i mit: Klagerne over Forsømmelighed i Brevvexlingen, som vi nu kunne lade gaae l

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1850-06-18)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan . * d. 18de Junii 1850 . Kjære Johan! - - - Nu er det da bestemt, at paa Søndag skulle lille Elisabeth i Kirke, var det ikke tænkeligt at see dig her min Søn til den Dag? - - - Vistnok er det, Folkene kan ret trænge til at gives noget at bestille, thi af dem se

BREV TIL: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1850-06-20)
Fra Svend Grundtvig til Søsteren . Odense , Torsdag-Aften 20/6 50 . Kjære Meta ! I det Haab, at Du vil være nøjsom og foretrække lidt for slet ingenting, og at Du ikke, naar Du faaer læst disse Linier, vil udbryde: »ikke andet! saa kunde han lige saa gjærne reent ladet være at skrive«; — i dett

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1850-06-25)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend . Kb : d: 25de Junii 1850 . Kjære Svend! Det var min faste Beslutning at Ugen skulle ikke være udgaaet førend jeg havde sagt dig Tak for Brevet fra 15de men det blev der da inted af; at lille Elisabeth var i Kirke i Søndags veed du jo nok, og det gav da ogsaa

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1850-06-29)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Odense , d. 29de Juni 1850 . Kjære Moder! Tak for Dit Brev, som jeg modtog iforgaars, tilligemed Pakken. Du maatte gjærne snart sende endnu en Pakke med alle de »Danskere«, der er udkommet siden jeg forlod Kjøbenhavn (c: siden 16de Maj), samt 3 Flipper og 2 Par

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1850-07-01)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan . * Mandag d. 1ste Julii 1850 . Kjære Johan min ældste Søn! Det var mit faste Forsæt ikke at lade forrige Uge gaaet ud førend jeg havde faaet skrevet dig til men deraf blev da inted, det er jo ikke for at kunde melde dig noget Nyt der var værd at høre, hvad sku

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1850-07-04)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend . d. 4de Julii 1850 Kjære Svend! Maaskee du modtager dette Brev med Frue Molly Tang, som har været her i Byen en Tid og nu reiser Hjem med sin Mand omad Odense, da hun hørte du var der, bad hun om at faae Brev med, da hun dog saa gjærne ville see dig efter 12 A

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1850-07-05)
Fra Johan Grundtvig til moderen . * Lysemosekaserne 5 Juli 1856 Kjære Moder! Tak for dine 2 Breve. - - - Du sætter dig i Erindringen tilbage til den Tid, da jeg var »din lille krølhaarede Johan«, og jeg kan slet ikke undre mig over, om du med en vis Vemod tænker tilbage paa den. Barndommen er do

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1850-07-06)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend . d. 6te Julii 1850 Kjære Svend! See her har du atter Brev, dog nei, du modtager vistnok dette før et jeg sændte i Torsdags med Frue Molly T:, da de reiser lidt om her i Sjælland først, hun har været et par Maaneder her i Byen og følger da nu Hjem med sin Mand,

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1850-07-10)
*Fra N. F. S. Grundtvig til Sønnen Johan . Khvn. 10de Juli 1850 . Kiære Johan! naar jeg ikke før nu giengiælder Dit kiærlige Brev fra ifjor Efteraar, saa troer Du nok, det er ikke fordi jeg jo tænker meget paa mine Børn og har dem kiære, men jeg vil dog ikke sige, det er Travlheden, der har giort

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1850-07-12)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend . d. 12te Julii 1850 Kjære Svend! Her er da Moder igjen, tredie Gang siden jeg hørte fra dig, endskjøndt du fører Klager over mig, vil jeg blot sige, det var mig det tilkom. — — jeg længes nu ogsaa dobbelt efter at høre fra Eder mine kjære Sønner naar det er di

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1850-07-12)
*Fra Johan Grundtvig til faderen . Lysemosekaserne d. 12 Juli 1850 Kl. 8 Aften . Kjære Fader! Tak for dit Brev af 10de ds, som jeg til min store Glæde fandt paa mit Bord da jeg ieftermiddag kom herhjem efter at have siddet og forhørt en Kjæltring siden imorges tidlig, mig til saare liden Opbyggel

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1850-07-12)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Odense , d. 12te Juli 1850. Aften . Kjære Moder! Efter længe (ɔ: i hele 14 Dage) at have været uden directe Efterretninger hjemmefra, (thi indirecte, gjennem Frøken Westengaard har jeg dog i Mellemtiden hørt lidt fra Eder), fik jeg da igaar ikke mindre end to

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1850-07-19)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Fredag, d. 19de Juli 1850. Eftermiddag . Kjære Moder! Skjøndt det er kun et Par Ord, jeg har Lejlighed til at skrive her [Bivouaque ved Bilskov Kro. ] , (hvor, siges ikke) hvor jeg ligger under aaben Himmel, som jeg nu har gjort de 5 Dage jeg har tilbragt paa F

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1850-07-20)
Fra Johan Grundtvig til moderen . * Bivouaqven ved Tostrup 20 Juli 1850 Kl. 9 Morgen . Kjære Moder! Det gjør mig inderlig ondt, at have maattet lade dig vente indtil nu paa Efterretning fra mig, men jeg er undskyldt; siden vi d. 16 Morg. Kl. 4 rykkede ud af Casernen og herover, har jeg ikke vær

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1850-07-25)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend . d. 25. Julii 1850 Kjære Svend! Godt var det da min Søn at jeg saae Brev fra dig som fra Johan i Mandags, hans var fra en Dag seenere end dit hvori du fortæller om Knudsen der havde søgt Eder op og da først truffet Johan saa du derved fik at vide hvor han var

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1850-07-25)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan . * d. 25de Julii 1850 . Min kjære Johan! Dit Brev fra d. 20de fik jeg i Mandags Tak derfor mit Barn, du vil jo heller ikke glemme at sænde blot en Linie naar det er mueligt. — jeg vil kuns ved disse par Ord sige dig, at i Mandags er dine Støvler afsændt med Ha

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1850-07-26)
Fra Johan Grundtvig til moderen . * Tolk Præstegaard 26 Juli 1850. Kl. 8 Formiddag . Kjære Moder! Efter Træfningen Istedslaget d. 25. Juli. igaar vil Du sagtens være noget ængstelig, og jeg vil derfor strax (vi kom her igaar Aftes Kl. 10) lade Dig høre fra mig. Sidst jeg skrev, var fra Tostrup

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1850-07-26)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Bivuak syd for Slesvig , d. 26de Juli 1850 . Kjære Moder! Igaar havde vi en varm Dag; jeg iler med at lade dig vide, at Vorherre har ladet mig ikke blot beholde Livet, men ladet mig ganske uskadt undslippe al den Ødelæggelse, jeg der færdedes iblandt. Og jeg føj

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Boisen, Peter Outzen; (1850-07-26)
Fra Peter O. Boisen til Svogeren Svend . Kbh . Fredag-Morgen d. 26 Juli 1850 . Kjære Svend! Sammenligningen af denne Morgenstund for 5 Aar siden og den nuværende er mig saa nødvendig og forunderlig, saa jeg kan ikke andet, idet jeg tager fat paa Pennen med Dig for mine Tanker, end lade den komme

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1850-07-29)
Fra Lise og N. F. S. Grundtvig til Sønnen Johan . * A. den 29de Julii 1850 . Kjære Johan! Gud skee Lov og Tak min Søn som holdt sin beskjærmende Haand over begge mine kjære Sønner! i Morges modtog jeg Eders Breve Glæden herover kan jeg ikke beskrive Mange store og dybe Tab havde vi hørt i Aftes

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1850-07-29)
Fra Lise og N. F. S. Grundtvig til Sønnen Svend . A. d. 29de Julii 1850 Kjære Svend! Gud skee Lov og Tak min Søn som holdt sin beskjærmende Haand over begge mine kjære Sønner! i Morges modtog jeg Eders Breve, Glæden herover kan jeg ikke beskrive. Mange store og dybe Tab havde vi hørt i Aftes og

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1850-07-29)
Fra Johan Grundtvig til moderen . * Skolen i Midsunde d. 29de Juli 1850. Kl. 6 Efterm . Kjære Moder! Tak for dit Brev af 25de; jeg fik det igaar Eftermiddags i Goltoft, et afskyeligt Hul, vi laa i fra igaar Middags til imorges, da vi kom over med Færgen her og nu altsaa ligge lige ved Sliens sy

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1850-07-30)
Fra Svend Grundtvig til faderen . Under Dannevirke , d. 30te Juli 1850. Eftermiddag . Kjære Fader! Det er nu en lang Tid siden jeg skrev Dig til; jeg veed ikke, om jeg har gjort det, siden jeg for 2 Maaneder siden forlod Kjøbenhavn med Din Velsignelse, den Gud hidtil naadig har ladet opfyldes,

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1850-08-02)
Fra Johan Grundtvig til faderen . Paa Feltvagt midt mellem Hummelfeld og Østerby (1 Mil lige i Syd for Misunde) d. 2. Aug. 1850. Kl. 7 Efterm . Kjære Fader! Tak for det Par Linier, jeg fik fra dig igaar ligesom fra Moder, netop som jeg skulde til at rykke ud med Compagniet paa Forpost. Først i

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1850-08-03)
*Fra N. F. S. Grundtvig til Sønnen Svend . Khvn. 3 Aug. 1850 . Kiære Søn! det skal være mig Varsel, som det er Tidende, begge gode, dit Brev fra »Dannevirke« under aaben Himmel, spagfærdig og slagfærdig, thi saaledes ønsker og haaber jeg, at Danskerne skal leire sig ved Dannevirke, rustede og red

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1850-08-05)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Slesvig-By , d. 5te Aug. 50 . Kjære Moder! Tak skal Du selv have, og Tak maa Du ogsaa bringe Fader, for det Brev af 29de fra Eder begge, som jeg modtog samme Dag, som jeg havde afsendt min udførlige Rapport til Fader. Ogsaa for Eders Skyld har jeg takket Gud, s

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1850-08-10)
Fra Johan Grundtvig til moderen * Kosel d. 10de Aug. 1850 (Lørdag) Kjære Moder! Inderlig Tak for dine Breve, hvoraf jeg modtog 1 d. 1ste og igaar det, du sendte med Hammerich d. 22de Juli. Der seer du nu, hvordan det kan betale sig at sende Noget med Lejlighed.— — — Peters Besøg i Forening med H

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1850-08-10)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Slesvig-By . Lørdag-Morgen d. 10de August 1850 . Kjære Moder! Peter rejste herfra til Flensborg igaar Morges og vil lige saa snart som dette Brev være hos Eder. Derfor her intet Andet end hvad Peter ikke kan sige Eder, nemlig at I herefter maae adressere Eder t

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1850-08-20)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan .* d. 20de August 1850 Kjære Johan min ældste Søn! Det er nu længe siden jeg skrev til mine Sønner, med Peter hørte I da sidst fra os, som nu da er en Tid siden, vi længtes ret efter at faae ham Hjem for dog at kunde høre fra Eder, men hans Reise gik om ad Loll

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1850-08-21)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Flækkeby-Kro d. 21de August 1850 . Kjære Moder! Naar Du søger paa Landkortet, som jeg veed Du jo gjærne gjør, saa vil Du søndenfor Slien, sydost for Slesvig og vestfor Eckernførde finde det aldeles danske Bynavn Flækkeby, i Selskab med andre lignende som Østerby

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1850-08-23)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend . d. 23de August 1850 Min kjære yngste Søn Svend! Du kan da nok tænke Moder blev ikke lidt glad ved de par Linier jeg fik fra dig d. 10de hvor du melder mig din Forsættelse til din gamle Plads, jeg vil da ogsaa haabe du selv min Søn finder dig tilfreds der, thi

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1850-08-26)
Fra Johan Grundtvig til moderen * Paa Feltvagt ved Hummelfeldt 26/8 50 Kjære Moder! For et Par Timer siden, i et øsende Regnvejr, der har varet uafbrudt siden imorges, da jeg trak herud fra Piqvettet, dog efter Omstændighederne paa det Tørre i min af Grene og lidt Halm paa Landevejen, eller re

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1850-08-26)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Forpost ved Flækkeby . 26/8 50 . Kjære Moder! Idag havde jeg da den Glæde, første Gang siden Peters Besøg hos os, at høre fra Hjemmet, og jeg vil strax efterkomme Din Opfordring til at give dog en lille Lyd fra mig og dermed et lille Nys om at jeg er levende

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1850-08-30)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend . d. 30te August 1850 . — Kjære Svend! I Dag har jeg afsændt en Pakke med Posten til mine Børn, som jeg nu ret ønskede I snart maatte faae, deri er de tykke Skindklædte Beenklæder du skrev om, der ret maae være udmærkede i dette skrækkelige kolde Regnveir vi st

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1850-09-01)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Cosel , d. 1ste September 1850 . Kjære Moder! I Mandags modtog jeg da Brev fra Dig og begyndte strax paa et Svar, hvorom indlagte Begyndelse bærer Vidne. Det blev imidlertid dengang ikke til videre, men om jeg saa ikke havde andet end Overskrift og Underskrift

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1850-09-05)
Fra Johan Grundtvig til faderen . Kosel d. 5te Sept. 1850 . Kjære Fader! Da det iovermorgen er din Fødselsdag, og jeg dog gjærne vilde lade dig faae en Lykønskning fra mig til den, vil jeg iaften sende dig et Par Ord; desværre kun et Par, da jeg i dette Øjeblik faaer Ordre til imorgen tidlig (ude

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1850-09-05)
Fra Svend Grundtvig til faderen . Cosel , d. 5te September 1850 . Kjære Fader! Vel har jeg denne Gang Intet at mælde, uden det velbekjendte »Fra Armeen er intet Nyt«, men et Par Ord maa jeg dog skikke Dig, for paa Din Fødselsdag, som Dine Sønner nu i Aar for tredie Gang maa nøjes med at fejre fo

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1850-09-06/1850-09-07)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend . d. 6te [7de] Septbr: 1850 Min kjære Søn Svend! I Dag fik jeg da dit Brev fra 4de Septbr: tillige ogsaa hvad du havde tiltænkt mig den 26de August, Tak herfor mit Barn, jeg har ogsaa, saavel tænkt, som sagt, jeg er bange at Sv: ikke er rask, ellers havde han i

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; (1850-09-07)
Fra Meta Boisen til Broderen Svend . den 7de September 1850 Min kjære Svend! Længe har Du med Rette ventet Brev fra mig, og, jeg vil derfor ei fremføre noget til min Undskyldning om jeg ogsaa kunde finde noget, men nu, maa jeg dog bryde min lange Taushed for ret af Hjertet at lykønske dig til din

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Boisen, Peter Outzen; (1850-09-07)
Fra Peter O. Boisen til Svogeren Svend . Kbh. d. 7de Sept. 1850 . Kjære Svend! Dersom det kunde lykkes mig for idelige Afbrydelser af Msker, der ville tale med mig at holde min Dør lukket saa længe — saa vilde jeg gjerne sendt Dig en venlig Lykønsknings-Hilsen ved Siden af min Kones og Datters. D

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1850-09-09)
*Fra N. F. S. Grundtvig til Sønnen Svend . Khvn. 9 Septbr. 1850 . Tak, min kiære Søn ! for din Lykønskning til min Fyldenaars-Dag, som jeg rigtig fik igaar tilligemed Johans, hvem Du ogsaa kiærlig maa takke fra mig, naar du seer ham, da jeg sagtens idag ei faaer mere end eet Brev til at løbe af S

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Boisen, Peter Outzen; (1850-09-10)
Fra Peter O. Boisen til Svogeren Svend . Kjære Svend! Hermed sendes Dig fra Meta den lovede Hue — skjøn at see til — varm at gaae med — og sove med. Hun vilde have gjort en do til Johan, men hører saa at han har en — hvorfor hun opgav det for ei at give ham meer at bære paa. Peent Gilde her igaar

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1850-09-14)
Fra Johan Grundtvig til moderen .* Midsunde d. 14 Sept. 1850 . Form. Kjære. Moder ! For det Tilfælde, at I skulde have hørt noget om Fægtningen den 12te, og desaarsag være urolige for os, vil jeg dog lade dig og alle mine Kjære vide, at vi begge ere uskadte og raske, skjøndt vort — navnlig vor B

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1850-09-14)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Midsunde d. 14de Sept. 1850. Morgen Kl. 6 . Kjære Moder! Det første jeg har at meddele Dig er, at baade Johan og jeg ere fuldkommen vel og uskadte. Som I vel alt nu veed, skete iforgaars ved Middagstid et hæftigt Angreb paa vor Stilling foran Midsunde. 10de Bat

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1850-09-17)
*Fra Svend Grundtvig til faderen . Cosel d. 17de Sept. 1850 . Hjærtelig Tak, kjære Fader! for Dit Brev fra 9de, som traf mig den 12te, et Øjeblik før det begyndte at knalde henne i Kockendorff, hvor jeg jo vidste, at det var Johan, der gav de paatrængende Gjæster en varm Modtagelse. Det var mig d

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1850-09-18)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan .* den 18de Sepbr: 1850 Kjære Johan! »I det Tilfælde«, siger du i dit Brev, »at vi skulle have hørt noget om Fægtningen den 12te og af den Grund være urolige for Eder«, det er hvad du min Søn da ikke noget Øjeblik kunde tvivle om; allerede kom her ved Telegraf

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1850-09-22)
Fra Johan Grundtvig til moderen .* Mølhorst d. 22 Sept. 1850 Morg. Kl. 3 . Kjære Moder! Tak for dit Brev af 18de, som jeg fik igaar, ligesom vi rykkede ud fra Brodersby til Forpost her, hvor vi skulle være til Kl. 8 idag. Vi have det meget godt her paa Herregaarden, der ejes af en Hr. Leisching

BREV TIL: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1850-09-22)
Fra Svend Grundtvig til Søsteren . Cosel . d. 22de Sept. 1850. Aften . Ja, kjære Søster! jeg veed nok, at Du havde fortjent et saa udførligt, saa velbetænkt og saa morsomt Brev som jeg med den udvalgteste Stemning og den rigeligste Tid kunde være istand til at frembringe, saa jeg maa bede Dig m

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1850-09-24)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend . d. 24de Septbr: 1850 . Min kjære Svend! Det sidste vi hørte fra Eder var dit Brev til Fader fra den 17de og til Moder d. 14de for begge siger jeg nu først kjærlig Tak og dernæst, at jeg synes det er saa grumme længe siden, for nogle Dage kan være en lang Tid

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1850-09-25)
Fra Johan Grundtvig til moderen .* Dyrvad 25 Sept. 1850. Kl. 7 Morgen . Kjære Moder! Paa denne Tid for et Aar siden var jeg netop kommet hjem til at fejre din Fødselsdag, og hvor gjærne vilde jeg gjort det Samme iaar, men det kan Du jo nok vide, henhører til Umulighederne; vi maae endda være gl

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1850-09-25)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Brodersby d. 25de Sept. 1850 . Kjære Moder! Meget faaer jeg idag ikke Tid at skrive, men en kjærlig Hilsen og Lykønskning til Din Fødselsdag maa jeg dog bringe Dig ved Pennen, siden jeg ikke i Aar som ifjor kan bringe Dig den mundtlig. Det Eneste, hvorved Dine S

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1850-10-01)
Fra Johan Grundtvig til moderen .* Dyrvad d. 1 Oct. 1850 Kjære Moder! Det Brev, jeg skrev d. 25de vil jeg da haabe, er indtruffet til rette Tid, hverken for tidlig eller sildig, saa at du dog den Dag har faaet en Hilsen fra dine Sønner. Siden jeg dengang skrev er ingen Forandring indtraadt, det

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1850-10-06)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Bivouac ved Dannevirke d. 6te. Oct. [1850]. Morgen Kl. 6 . Kjære Moder! Der har dennegang indsneget sig et usædvanlig langt Mellemrum i vor Brevvexel, da det nu er 11te Dag siden jeg skrev til Dig og 12te siden Du skrev. Jeg haaber at Johan har udfyldt dette Me

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1850-10-08)
*Fra N. F. S. Grundtvig til Sønnen Johan . Khvn. 8 Octbr. 1850 . Kiære Søn! Jeg har længe villet skrive til Dig og det er en vitterlig Giæld, jeg endelig nu giør Mine til at betale, men der er altid kommet Forhindringer, saa Du havde neppe endnu idag faaet Brev, hvis jeg ikke netop nu af et Brev

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1850-10-11)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend . d. 11te Octbr: 1850 Kjære Svend! Blodt for at sige dig, at i Aften med Posten afsænder jeg dine Støvler med »Danskere« samt Syd og Nord. — Om jeg har sagt mine kjære Sønner Tak for Eders Breve veed jeg knap da jeg er saa træt og forstyrret i denne Flytten der

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1850-10-12)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Slesvig , d. 12te Oktober 1850 . Kjære Moder! At jeg nu saa længe ikke har hørt fra Dig, det kan jeg godt forstaae, da jeg veed, at Du nu er i fuld Travlhed med Flytningen, og det er en Travlhed, der gaaer baade forud og følger efter denne vigtige Begivenhed i

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1850-10-15)
Fra Johan Grundtvig til moderen .* Bomhuset foran Jagel 15 Oct. 1850 . Kjære Moder! Det er nu snart temmelig længe siden du sidst saae noget fra mig; det var nok fra Brodersby d. 1ste d. M. At du har maattet vente saalænge kommer for største Delen af at vi, som vi her ligge, kun have saare ringe

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Boisen, Peter Outzen; (1850-10-17/1850-10-18)
Fra Peter O. Boisen til Svogeren Svend . Flyttedagen i Oct. 1850 . Kjære Ridder Svend! Det er idag Flyttedag; jeg vil deraf tage Anledning til at flytte over til Eder — saa godt det lader sig gjøre i Tankerne, hvoraf jeg vil søge at samle de bedste, som endda kan være ringe nok — her paa Papiret;

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1850-10-26)
Fra Johan Grundtvig til faderen . Slesvig d. 26 October 1850 . Kjære Fader! Tak fordi du forleden lod mig atter høre personlig fra dig, vi leve her saa eensomt midt imellem Tusinder, at det er en sand Fest og nok til at gjøre os glade en heel Dag, naar vi faae Brev hjemmefra. Jeg vil derfor ogsaa

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1850-10-26)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Slesvig d. 26de Oktober 1850 . Kjære Moder! Det er nu 14 Dage siden Du sidst hørte fra mig, og dog har jeg i denne Tid ikke samlet Stof til noget ordenligt Brev; thi alt gaaer her saa roligt og ensformigt som muligt; vi blive mere og mere fortrolige med Tanken o

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1850-11-04)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan *. d. 4de Novbr. 1850 . Min kjære Søn Johan! Over tre Uger er det nu siden mine Børn saa noget Ord fra Moder, vel har det været Flyttetid og er saa endnu paa en Maade, da vi i Morgen skal have to Kakkelovne nedrevet, for at probere ved omdreining med dem at det

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; (1850-11-08)
Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend . d. 8de Novbr. 1850 Min kjære Søn Svend! Her sidder nu din gamle Moder saadan som hun er, stort er det ikke hun duer til. — For nogle Dage siden skrev jeg til Johan og bad ham da foreløbig bringe dig Gratulationen til Korset der er blevet dig tildeelt, jeg sk

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Boisen, Peter Outzen; (1850-11-14)
Fra Peter O. Boisen til Svogeren Svend . Kbh . d. 14de Novb. 1850 Kjære Svend! Du ender Dit sidste Brev af 5te med Ønske om at faae Mælding om Forlovelser o. s. v. Det skal jeg efterkomme og mælder Dig en saadan iaften : Han har gjort det af i en Fart — forlovet sig og skal holde Bryllup i samme

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1850-11-17)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Slesvig , d. 17de November 1850 Kjære Moder! Gid disse Linier maae træffe Dig frisk, det er det Ønske og den Tanke, der i dette Øjeblik er meest levende hos Dine Sønner, der sidde her, som vi vare vante til hjemme, ved samme Bord ligeoverfor hinanden, begge skr

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1850-11-29)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Slesvig , d. 29de November 1850. Aften . Kjære gode Moder! De sidste Efterretninger hjemmefra modtoge vi igaar i Brev fra Peter til Johan af 22de; desværre erfare vi deraf, at Du endnu dengang var syg og sengeliggende. Du veed, hvad Savn og Længsel vil sige, o

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1850-12-01)
Fra Johan Grundtvig til moderen .* Forpost ved Jagel 1 Dec. 50 . Kjære Moder! Det gjør mig ondt at høre af Peter, at Du har længtes saameget efter Brev fra mig. Jeg maa oprigtig tilstaae, jeg har med Forsæt skrevet til Peter og ikke til Dig flere Gange, fordi jeg efter hans Breve maatte antage,

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1850-12-04)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Slesvig d. 4de Dec. 1850 . Kjære Moder! Kun til et Par Ord er her Tid idag, men dem vilde jeg dog sende Dig og dermed lade Dig vide, at Dine Sønner atter ere her i Byen friske og vel efter 4 Dages Forpost i stadig Frost. Det er lidt strængt, inden man bliver van

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1850-12-07)
Fra Johan Grundtvig til moderen * Fredriksberg d. 7 Dec. 1850 . Kjære Moder! Siden vi nu ikke have hørt noget fra Eder gjennem Peter siden d. 28de f. M. og kun foreløbig gjennem Dalgas fra 2den Dec. (at du var i Bedring,) vil jeg nu haabe, at du atter snart vil være næsten rask, thi aldeles ras

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1850-12-12)
Fra Johan Grundtvig til moderen .* Slesvig d. 12te Dec. 1850 . Kjære Moder! I en Hast sender jeg dig disse Linier, — — — for det Tilfælde, at der skulde være kommet noget til Kbhn om den ubetydelige Fægtning igaar, hvori dog kun et af vore Compagnier, men ingen af os, deltoge. Vi have det meget

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Boisen, Peter Outzen; (1850-12-13)
Fra Peter O. Boisen til Svogeren Svend . Kbhvn d 13 Decb 1850 . Kjære Svend! Mit sidste Brev fra idag 8 Dage, om jeg husker ret, har vist foruroliget Eder; ial Fald viist Eder, at det ikke var saa godt, som I synes at antage i Eders sidste Breve. Det gaaer endnu fremdeles meget langsomt, næsten u

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1850-12-14)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Slesvig , d. 14de December 1850 . Kjære Moder! Det forekommer mig at være uendelig længe siden jeg fik Noget at høre fra Eder derhjemme og da navnlig fik Noget at vide om, hvad der for Tiden ligger mig meest paa Hjærtet: om hvordan Du har det. Peters sidste Bre

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1850-12-18)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Fysing . Onsdag, d. 18de December 1850 . Kjære Moder! Jeg kan ikke sige Dig, hvor smærteligt det er Dine Sønner endnu at vide Dig syg og lidende, og kunde jeg end sige det, hvortil vilde da vor Klage nytte! Hvad jeg ikke behøver at sige Dig, fordi Du veed det,

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1850-12-19)
Fra Johan Grundtvig til moderen .* Kosel d. 19 Dec. 1850. Aften . Kjære Moder! Du har i de sidste Dage ikke hørt fra mig, som gjør mig meget ondt,— — — men jeg vidste, at Svend havde faaet skrevet, og at du altsaa ikke havde været uden Underretning fra os. Vi ere nu — — — her igjen paa vor gaml

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1850-12-21)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Fysing d. 21de Dec. 1850 Min egen kjære Moder! Disse Linier skulle see til at træffe Dig til Juleaften, og deres eneste Hensigt er den, at bringe Dig en kjærlig Julehilsen fra Din yngste Søn, med taknemmelig Erindring om alle de Juleaftener, vi have tilbragt sam

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1850-12-22)
Fra Johan Grundtvig til faderen . Mølhorst d. 22de Dec. 1850 . Nat Kl. I. Kjære Fader! Det er nu den anden Juul, Du ikke har dine Sønner om dig, og denne Gang træffer det sig nu tilmed saa sørgeligt, at ogsaa Moder er syg, saa jeg kan nok begribe, at I derhjemme maae finde denne Juul meget trist

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; (1850-12-22)
Fra Meta Boisen til Broderen Svend . den 22de Decemb. 1850 . Min kjære Broder Svend I Johans Brev som du sagtens har læst lovede jeg at skrive dig til igaar men da Moder desværre var daarligere end de andre Dage saa opsatte jeg det til idag men da det vedbliver at være daarlig saa vil jeg dog nu

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1850-12-23)
Fra Svend Grundtvig til faderen . Fysing ved Midsunde . Lille Juleaften 1850 . Kjære Fader! Uagtet det jo nu er meget længe siden Du fik Brev fra Din yngste Søn, — det sidste jeg skrev var den 17de September — saa stoler jeg paa, at Du ikke deraf har sluttet Dig til nogen Mangel paa kjærlig Erind

BREV TIL: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1850-12-23)
Fra Svend Grundtvig til Søsteren . Lille Juleaften 1850 . Gud veed, naar det var at vi sidst skrev til hinanden, lille Meta! At Du bestandig vanskelig, og i den sidste sørgelige Maaned bogstavelig umulig, har kunnet skrive, det veed jeg vel ; og det er heller ingenlunde for at lade Dig høre ilde,

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Boisen, Peter Outzen; (1850-12-23)
Fra Peter O. Boisen til Svogeren Svend . Kbh . d. 23 Decbr. 50 . Kjære Svend! Tak for Dit Brev — Din Fader og Meta har læst det — og Indholdet af det Første berettet Fenger; hans Svar var: »Beed dem om at komme«! Eders Fader sagde: »Ja mine Sønner bør komme, hvis det er dem mueligt, hun bør have

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Boisen, Peter Outzen; (1850-12-27)
Fra P. O. Boisen til Svogeren Svend . Kjære Svend! Jeg gav sidst et saa flygtigt Svar paa Dit Brev af 20de, der dog fortjente det bedste, jeg kunde give, at jeg atter maa skrive idag, om end Mueligheden er for, at det ikke træffer Eder. Dog er der — efter Johans sidste Breve — kun liden Sandsynli

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1851-01-01)
Fra Svend Grundtvig til moderen Veseby ved Midsunde ; Nytaarsdag, 1851 . Kjære Moder! Endnu i Dag er Johan da hos Dig. Efter mere end 14 lange Maaneder har Du gjenseet Din Førstefødte, og han har gjenseet Dig, baade i det gamle og i det nye Aar. Hvad han har kunnet gjøre mundtlig, det maa jeg

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1851-01-03)
Fra Johan Grundtvig til moderen .* Slesvig d. 3 Jan. 1851 Aften . Kjære Moder! Ankommen hertil Kl. 2 i Eftermiddag fik jeg da Bekræftelse paa den sørgelige Efterretning, som Høxbro alt bragte mig, da vi om Natten mødtes i Haderslev, at Dalgas var haardt saaret ved en Forpostfægtning d. 31te Morg

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; (1851-01-06)
Fra Meta Boisen til Broderen Svend . den 6te Januar 1850 [1851] . Min kjære Svend! Da jeg vel kan vide at I længes efter at høre fra vor kjære Moder saa vil jeg da iaften sende Dig disse faa Linier, Gud give jeg havde noget glædeligere at bringe Dig men desværre det seer kun lidet glædelig ud Sp

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1851-01-07)
Fra Johan Grundtvig til moderen .* Mølhorst 7 Jan. 1851 . Aften. Kjære Moder! Et Par Ord vil jeg dog iaften sende dig herfra, da jeg skal sidde her alligevel og vaage og jeg veed at du glæder dig selv ved et Par Linier fra dine Sønner, naar der ikke er blevet Tid til Mere. Du forbauses formoden

BREV TIL: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1851-01-09)
Fra Svend Grundtvig til Søsteren . Fysing d. 9de Januar 1851 . Kjære Søster Meta ! Dit Brev af 22de Dec. har Johan vel takket Dig for; det af 6te Januar modtog jeg igaar og vil strax opfylde Dit deri yttrede Ønske om snart at see lidt fra mig. At ikke ogsaa jeg kunde gjæste Eder var ikke saa und

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1851-01-12)
Fra Svend Grundtvig til moderen . Kosel , d. 12te Januar 1851 . Aften. Kjære Moder! I Torsdags skrev jeg til Meta, og i Fredags vilde jeg have skrevet til Dig, men kom saa ind til Slesvig, hvor jeg skulde have mig et Par Buxer, og igaar var vi paa Forpost, hvorfra vi i Formiddags ankom hertil.

BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb; Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1851-01-14)
*Fra N. F. S. Grundtvig til Sønnerne . Khvn. 14 Jan. 1851 . Mine kiære Sønner! Skiøndt jeg naturligviis idag ikke har synderlig Drift til enten at tale eller skrive, saa maa jeg dog sende jer mine Børn ! et Par venlige Linier tilligemed Moders sidste Hilsen, som Meta egenlig har at bringe. Derso

BREV TIL: Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1851-01-15)
Fra Johan Grundtvig til moderen .* Dyrvad d. 15 Jan. 1851 . Kjære Moder! — — — Det bliver maaskee sidste Gang, du hører Noget fra os herfra, for der tales stærkt om, at Holstenerne skal have givet efter og at vi een af Dagene skulle rykke frem, hvorlangt veed Ingen; Capitainen talte med Nogen af

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1851-01-18)
Fra Svend Grundtvig til faderen . Geel , d. 18de Januar 1851 . Kjære Fader! Iforgaars Aftes modtoge Dine Sønner det tunge Budskab; det var ikke det første Tab, men det var det største vi have kjendt. Dog, Tale om Tabet er ingen Trøst; hun bar sin Sorg og sit Savn, til det knuste hendes kjærlige

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; (1851-01-19)
*Fra Johan Grundtvig til faderen . Dyrvad d. 19de Jan. 1851 . Kjære Fader! Rigtignok har jeg iaften alt i Metas Brev udtalt omtrent Alt hvad jeg i dette Øjeblik føler mig oplagt til, men skjøndt jeg saaledes egenlig ikke har Noget mere at sige, maa jeg dog ogsaa sende dig nogle Linier, ialfald fo

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; Grundtvig, Svend Hersleb; FRA: Boisen, Peter Outzen; (1851-01-22)
Fra Peter O. Boisen til Svogrene . Kbh . d. 22de Jan. 1851. afsendt d. 23de Jan . Mine kjære Svogre! Det var igaar d. 21de (Kl. 11) Eders Moders Begravelsesdag! Jeg fulgte — ved Siden af Eders Fader — paa den Plads, hvor hendes Sønner skulde have gaaet — jeg gik (tilfældig) med Eders sidste Bre

BREV TIL: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; FRA: Grundtvig, Svend Hersleb; (1851-01-30)
Fra Svend Grundtvig til Søsteren . Arnis d. 30te Januar 1851 . Kun et Par Ord, kjære Søster, sender jeg Dig nu, da vi jo tør haabe snart ikke at behøve Pennen for at udvexle vore Tanker. Derfor har jeg heller ikke besvaret Peters kjære Brev af 22/23 d. Johan har formodenlig skrevet Dig til om vor

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang; (1851-02-03)
Fra Meta Boisen til faderen . Søndagen den 3die Febr: 1851 . Min inderlig elskede Fader! Jeg havde ventet at see Dig heroppe iaftes men Du kom desværre ikke, min lille Elisabeth var som Du da nok har hørt temmelig daarlig iaftes og jeg havde da saameget mere trængt til at see Dig, jeg har nu vaa

BREV TIL: Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1851-02-07)
*Fra N. F. S. Grundtvig til Sønnen Johan . Khvn. 7 Febr. 1851 . Kiære Søn! Dit Brev af 19 f: M: gjorde mig saa godt, at derefter skulde Du for længe siden havt Svar og det bedste Svar, jeg kunde give, men dels den daglige Travlhed, der i min Alder altid har lidt Træthed til Følge, dels Vanen at l

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene