Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Georg Drachmann FRA: Holger Henrik Herholdt Drachmann (1875-12-19)

Mandag
[maa være 19de Dec. 75 i Randers.]

Kære Fa’r.

Jeg modtog Dit venlige Brev nu, efterat jeg allerede iaftes havde afsendt mit sidste til Dig, og seer med Glæde hvor ivrigt Du har taget Dig af min Sag. Jeg har modtaget et Brev fra Ploug, hvori han gentager sin Forsikkring om at han anseer mig for kvalificeret, men naturligvis ikke kan give noget bestemt Løfte førend efter Nytaar, naar Terminen for Ansøgninger er udløben og naar han seer, hvem der har mældt sig. Ventelig vil, som Molbech for Dig antyder, den eneste Konkurrent af nogen Betydning være Ewald. I ethvert Fald har jeg jo opnaaet hvad jeg idetheletaget kunde opnaa paa denne Tid inden Komiteen er traadt sammen. Jeg stiger nu tilvogns. At afvente et definitivt Svar gennem en hel lang Maaned, vilde være at spilde Tiden. Jeg har literairt Arbeide nok til at kunne subsistere ordentligt saasnart jeg kommer i Ro og atter føler mig rask. I Hamborg holder jeg Revue over mine „Kilder“ som Du kalder dem. Jeg har skrevet Breve og har nogle Fordringer ude hist og her, som jeg indkalder. Idet jeg takker Dig for Dit smukke Tilbud, som Du saa loyalt gør mig, vil jeg forsaavidt tage imod det, som jeg beder Dig sende mig 50 Rigsdaler eller rettere 10 Tikronesedler poste restante til Hamburg — dem veed jeg, at jeg i ethvert Fald kan betale Dig tilbage som Laan uden at skulle vente altfor længe. Vedføiede Seddel kan indlagt i Pengene tjene som Legitimation. Jeg staar som sagt paa Springet og beder Dig nøies for denne Gang med disse Linier.

En venlig Hilsen til Eder alle fra
Din hengivne
Holger Drachmann.

Det var under dette Ophold i Randers, at Holger atter besøgte de Venner, fra hvis Hus han skrev 9 Aar før.

(H. B.)