Danmarks Breve

Breve fra en Skriftefader

Brevudgiver:
Christiansen, Arne Einar
Forlag:
Nordlunde
Udgivelsesdato:
1937

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Koldby, Erik; FRA: Thurøe, Andreas; (1920-05-16)
TIL PROVST ERIK KOLDBY 16.5.1920 . Kære Uen. Megen Tak for dit Brev. Skønt en Universitetsprofessor vel ikke bør tage platte Ord i sin Mund, tør jeg ikke fragaa, at din Meddelelse gjorde mig fuldstændig paf. Og samtidig blev vort Samvær i de unge Dage saa mærkeligt levende for mig — hin længst for

BREV TIL: Koldby, Axel; FRA: Thurøe, Andreas; (1927-02-13)
TIL STUD. JUR. AXEL KOLDBY 13.2.1927 . Kære Axel. Jeg var slet ikke tilfreds med Dig, da Du gik fra mig igaar Aftes. Dit Ansigt havde det samme nedslagne Udtryk, som da Du kom. Den Fortrolighed, Du viste mig, havde ikke lettet dit Hjerte, og de Raad, jeg gav Dig, ikke heller. Men jeg kan ikke slip

BREV TIL: Abildgaard, Sine; FRA: Thurøe, Andreas; (1928-05-06)
TIL FRØKEN SINE ABILDGAARD Alderdomshjemmet 6.5.1928 . Kare Abildgaard. Jeg blev meget rørt, da jeg læste Deres Brev til mig, og sandelig alt andet end vred — hvor kunde De dog tro det? — tvertimod glad baade paa Deres og mine egne Vegne, fordi De nu sidder med de gamle Damaskes Klude om Deres syge

BREV TIL: Thurøe, Christian; FRA: Thurøe, Andreas; (1932-11-11)
TIL SOGNEPRÆST CHRISTIAN THURØE Sal 11.11.1932 . Kære Christian. Jeg skriver til Dig under Indtryk af en længere Samtale med din Fader, eller rettere af en Enetale, hvor maaske endda min Taushed var den, der sagde mest. Han var for nogle Dage siden kommet hjem fra Jylland, hvor han havde aflagt et

BREV TIL: Thurøe, Andreas; FRA: Thurøe, Andreas; (1934-07-10)
TIL STUDENT ANDREAS THURØE Løkken 10.7.1934 Kære Andreas. Det er et meget forvirret Brev, Du har sendt mig, skønt Fakta er tydelige nok. Du kalder mig det fornuftigste Medlem af Familien og mener derfor, at jeg er den, der bedst kan klare Ærterne for Dig. Du skriver, at jeg altid har opmuntret, hv

BREV TIL: Bille, Herluf; FRA: Thurøe, Andreas; (1934-09-03)
TIL ARKITEKTEN HR. HERLUF BILLE 3.9.1934 . Kære Hr. Arkitekt. Deres Besøg i Gaar blev altfor kort. Vi maatte nøjes med Tankestreger, uden at faa Tid til at sætte Punktum — meget imod min Vilje. — Gid Pokker havde de Konsistorie-Møder! Men siden da har jeg fortsat vor Samtale paa egen Haand ved at

BREV TIL: Jonsen, Erna; FRA: Thurøe, Andreas; (1935-03-02)
TIL FRK. CAND. MAG. ERNA JONSEN 2.3.1935 . Kære Frk. Jonsen. Disse Par Ord for at meddele Dem, at jeg har modtaget Deres Afhandling tillige med Deres venlige Brev. Manuskriptet var heldigvis affattet i en saa smuk maskinskrevet Form, at jeg med behagelig Lethed kunde gennemlæse det. Og lad mig til

BREV TIL: Brun, Holger; FRA: Thurøe, Andreas; (1935-05-10)
TIL HR. MAGISTER HOLGER BRUN 10.5.1935 . Kære Brun. De har Ret. Jeg havde igaar Aftes kun en Anelse om de skarpe Ord, der faldt mellem Dem og Dr. Jessen i en Krog af mit Biblioteksværelse, medens vi andre i Stuen ved Siden af lyttede til vor kirkehistoriske Højtaler. Anelsen skyldes Jessens hastig

BREV TIL: Thurøe, Sofie; FRA: Thurøe, Andreas; (1935-08-17)
TIL FRØKEN SOFIE THURØE Hellerup 17.8.1935 . Kære Sofie. Du er dog et snurrigt Fruentimmer. Lad mig til Bevis for denne Paastand antegne nogle Data. Da din Fader døde i Krigsaarene, efterlod han Dig en rund Sum, jeg antager ca. 70.000 Kr., for hvilke Du kunde leve et sorgfrit Liv. Men denne rolige

BREV TIL: Gram, Klaus; FRA: Thurøe, Andreas; (1935-12-12)
TIL GAARDEJER KLAUS GRAM Møgeltønder 12.12.1935 . Kære Svoger. Tak for dit lange Brev. Jeg beklager ligesaa meget som Du, at jeg paa Grund af Gigtens Forbandelse neppe efter vanlig Skik vil kunne tilbringe Julen hos Dig i vort kære Møgeltønder, til Glæde og Opstramning for os begge. Alene dit Brev

BREV TIL: Schubin, Leo; FRA: Thurøe, Andreas; (1936-02-01)
TIL HR. DR. PHIL. LEO SCHUBIN 1.2.1936 . Kære Dr. Schubin. De har skaffet mig en søvnløs Nat. Jeg fortsatte vor Samtale længe, efter at De var gaaet, i stadig Tumlen med de samme Tanker og Synspunkter, som vi Aftenen igennem havde gennempløjet. Og jeg sagde flere Gange ganske højt til mig selv, me

BREV TIL: Krogh, Johannes; FRA: Thurøe, Andreas; (1937-02-07)
TIL PROFESSOR JOHANNES KROGH Rønne 7.2.1937 . Kære Ven. Der er næsten hengaaet en hel Maaned, siden jeg modtog dit sidste Brev. Jeg har maattet sunde mig paa det. Jeg havde strax lidt svært ved at forsone mig med dets nedslagne Tone. Gennem mange Aar har vi fulgtes ad som Venner og Kolleger, og Du

BREV TIL: ukendt FRA: Thurøe, Andreas;
TIL MINE EFTERLADTE BLANDT SLÆGT OG VENNER Jeg har idag talt meget fortroligt og indgaaende med min Læge, og han har tilraadet mig imorgen tidlig at lade mig indlægge paa Rigshospitalet for at blive underkastet en Operation for den Blærelidelse, der i lange Tider har beredt mig Kvaler, ikke mindst