Danmarks Breve

Breve fra og til Hans Christian Ørsted

Brevudgiver:
Ørsted, Mathilde
Forlag:
Th. Linds Forlag
Udgivelsesdato:
1870

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Manthey, Johan Georg Ludvig; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1800-07-12)
Kjøbenhavn den 12te Juli 1800 . Til Professor Manthey . I Aarene 1800—1801 bestyrede Ø. Professor Mantheys Apothek (Løveapotheket), medens denne foretog en Udenlandsreise, og holdt i hans Sted Forelæsninger over Chemien ved det chirurgiske Akademi. Af Brevene fremgaaer det tydeligt nok, hvormeget

BREV TIL: Manthey, Johan Georg Ludvig; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1800-07-29)
Til Samme. Kjøbenhavn , den 29de Juli . Det er meget rimeligt, at jeg ikke erholder Professor Aasheims Plads, da Bugge har tilbudt sig at Iæse over den mathematiske Deel af Physiken, og man venter efter Abildgaards Hjemkomst for at spørge ham, om han vil læse over ben chemiske. Hvem man vil overlad

BREV TIL: Manthey, Johan Georg Ludvig; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1800-08-12)
Til Samme. Kjøbenhavn den 12te August . Saa overbeviist jeg end var om Deres Veuskab og Deeltagelse i mit Vel, glædede dog Deres Forsikkring i sidste Brev mig meget, især for den Forsikkring om Deres vedvarende Tillid, det gav mig, og som jeg kun vilde ønske at kunne fortjene i ligesaa høi Grad, som

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Abelgaard, Nicolai Abraham; (1800-08-22)
Til H. C. Ørsted . Trondhiem den 22de August 1800 . Høistærede Herr Doctor! Deres Brev af 10de August var mig ret kiært og velkomment; men jeg erholdt det først, efter at allerede Posten i Tirsdags var afgaaet, og da jeg reiser i Morgen herfra til Røraas, saa afgiver jeg dette forinden paa Posten,

BREV TIL: Manthey, Johan Georg Ludvig; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1800-10-28)
Til Professor Mauthey . Kjøbenhavn , den 28de Oktober 1800 . Min Befordring skal, efter Moldenhawers Sigende, være vis; men min Udenlandsreise haaber jeg desuagtet at kunne tiltræde. Jeg troer, at jeg før igjen frasagde mig mit Embede end opgav denne. Jeg veed af Deres Brev til Fruen, at De vedbli

BREV TIL: Manthey, Johan Georg Ludvig; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1800-11-11)
Til Samme. Kjøbenhavn , den 11te November 1800 . Jeg har nu opnaaet mit Ønske, at blive Adjunkt ved Universitetet. Hertugen sendte i Løverdags 8 Dage Bud til mig, at jeg skulde komme til ham, hvorved han lod mig vide, at jeg var forestillet til at blive Adjunkt, og for et Par Dage siden har det sta

BREV TIL: Manthey, Johan Georg Ludvig; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1800-12-09)
Til Samme. Kjøbenhavn den 9de December 1800 . De forundrer Dem over, at jeg har paataget mig saa mange Arbeider i Anledning af Adjunkturen. De formodermaaskee, at jeg enten maa ødelægge mig selv ved overordentlige Anstrængelser. for at udføre alle mine Forretninger vel, eller ved Mangel af Flid best

BREV TIL: Manthey, Johan Georg Ludvig; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1801-02-23)
Til Samme. Kjøbenhavn , den 23de Februar 1801 . Uagtet De i saa lang Tid har været i Naturvidenskabernes Sæde og der havt Leilighed til at see mange af de galvaniskelektriske Forsøg, som anstilles med det Voltaiske Apparat, saa haaber jeg dog, at en Efterretning om nogle her anstillede vil have Int

BREV TIL: Manthey, Johan Georg Ludvig; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1801-04-28)
Til Samme. Kjøbenhavn den 28de April 1801 . Med mine galvaniske Forsøg er det nu ganske gaaet i Staa, og jeg frygter for, at jeg ikke saa snart igjen vorder i Stand til at fortsætte dem, saasom de fordre overmaade megen Tid. Jeg har imidlertid ladet Liepzeit forfærdige mig et Instrument til at maale

BREV TIL: Manthey, Johan Georg Ludvig; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1801-05-14)
Til Samme. Kjøbenhavn den 14de Mai 1801 . Da jeg nu tør gjøre mig Haab om saa snart at faae den Fornøielse at tale med Dem selv, behøver jeg ikke at forlænge mit Brev ved Detail om adskillige videnskabelige Nyheder og Tanker, jeg gjerne vilde meddele dem. Kun saa meget maa jeg dog fortælle dem, at d

BREV TIL: Manthey, Johan Georg Ludvig; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1801-03-31)
Til Samme. Kjøbenhavn den 31te Marts 1801 . Da Fruen uden Tvivl meddeler dem Efterretning om vor krigeriske Forfatning, saa troer jeg at kunne indskrænke mig til et Par Omstændigheder. Der gives for nærværenbe Tid ikkun Faa, selv blandt de Embedsmænd, som ellers ikke kunne forlade deres Poster, der

BREV TIL: Manthey, Johan Georg Ludvig; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1801-12-04)
Til Professor Manthey . Berlin , den 4de December 1801 . I mit forrige Brev glemte jeg at berette Dem, at jeg havde benyttet mig af den Kommission, De havde givet Hermbstädt, at forstrække mig med Penge. Vel havde de Penge, De havde været saa god at lade mig udbetale ved Barthels, sat mig i Stand

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Manthey, Johan Georg Ludvig; (1802-01-08)
Til H. C. Ørsted . Kjøbenhavn den 8de Jan. 1802 . Ja desvære maa Tabet af et af mine Breve have været Aarsag i, at De har ventet saa længe forgjæves paa Efterretninger fra os, paa Svar o. s. v. Meget gjerne tilmeldte jeg Dem det væsentligste af sammes Indhold; men det er næsten umuligt; thi jeg hus

BREV TIL: Ørsted, Anders Sandøe; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1802-02-07)
Til A. S. Ørsted . Berlin , den 7de Februar 1802 . Jeg nyder nu en Lykke, som Du maaskee er nær ved at misunde mig, jeg hører Fichte selv foredrage sin Videnskabslære. Da jeg endnu ikke har hørt ham mere end 5 Gange, kan jeg ikke tale om meget mere end hans Foredrag, og dette er ganske fortræffeli

BREV TIL: Ørsted, Anders Sandøe; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1802-02-16)
Til Samme. Berlin den 16de Februar 1802 . Uagtet Fichtes fortræffelige Foredrag ikke sætter hans System saa hastigt i et klart Lys, som jeg havde ventet, kan jeg dog meddele Dig nogle Vink, som maaskee ikke ere Dig nye, men som dog have givet mig meget Lys og spændt min Forventning paa det Tilkommen

BREV TIL: Manthey, Johan Georg Ludvig; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1802-02-08)
Til Professor Manthey . Berlin den 8de Februar 1802 . De Fordele, som Berlin allerede i Begyndelsen af mit Ophold her skjænkedes mig, have dagligen erholdt ny Tilvæxt. Jeg har nu, tildeels ved Hjælp af Deres Anbefalinger, opnaaet næsten alle de Forbindelser, som knude forskaffe mig nogen videnskabe

BREV TIL: Manthey, Johan Georg Ludvig; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1802-02-09)
Til Samme. Berlin den 9de Februar 1802 . Jeg oversender herved det Brev, som De vilde have den Godhed at forevise Schimmelmann. Jeg troer ikke at have gjort ilde deri, at jeg har indrettet det saaledes, at det seer ud, som om det ikke var bestemt til saadan Foreviisning. Det er rigtignok derved blev

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Manthey, Johan Georg Ludvig; (1802-07-17)
Til H. C. Ørsted . Kjøbenhavn den 17be Juli 1802 . Af det at jeg idag atter har trende Breve fra Dem, tjære Ven! til Besvarelse, seer jeg, at De er meget flittigere end jeg, og at min Skjøde-Synd, at være efterladende heri, endnu ei er aflagt. Deres Reiseplan bifalder jeg fuldkommen saavel i Hense

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Manthey, Johan Georg Ludvig; (1802-12-18)
Til H. C. Ørsted . Kjøbenhavn , den 18de December 1802 . Herved ikkun faa, men, som jeg troer, gode Adresser til Mænd, hvis Tjenstvillighed jeg kjender, og hvis Venskab jeg vover at smigre mig med, til Andre turde jeg ei vove at sende Dem nogen; thi jeg seer, hvor hastigt Franskmanden glemmer det

BREV TIL: Manthey, Johan Georg Ludvig; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1803-01)
Til Professor Manthey . Paris , Januar 1803 . For de mig tilsendte Anbefalinger modtage De min varmeste Taksigelse. De har, ved at forskaffe mig Lasteyries Bekjendtskab, viist mig en særdeles Tjeneste, og denne vilde endnu være mig vigtigere, dersom han ikke var i Begreb med at reise til Spanien,

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Manthey, Johan Georg Ludvig; (1803-02-16)
Til H. C. Ørsted . Kjøbenhavn den 16de Februar 1803 . Formodentlig har De modtaget mit sidste Brev og deraf seet Umuligheden at faae Pengelaanet, saa at vi for det Første kan forbigaae dette odiosum. Derimod maa jeg gjøre Dem opmærksom paa, at man i disse Tider projekterer et technisk Institut her,

BREV TIL: Manthey, Johan Georg Ludvig; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1803-03-06)
Til Professor Manthly . Paris den 6te Marts 1803 . For Deres Notitser om Pariserfabriker, Kunstnere etc. er jeg Dem særdeles forbunden, jeg skal saa snart som muligt benytte mig af dem. Jeg tilstaaer Dem, at jeg har intet Sted været, hvor det har været mig saa vanskeligt at orientere mig som i Pari

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Manthey, Johan Georg Ludvig; (1803-07-16)
Til H. C. Ørsted . Kjøbenhavn den 16de Juli 1803 . Endskjøndt jeg overmaade gjerne havde seet, at De var reist til England, kan jeg dog ei Andet end bifalde de i Deres sidste Brev derimod fremsatte Grunde og tillige tilstaae Dem, at jeg endog, inden jeg modtog Deres Brev, havde forandret min Mening

BREV TIL: Manthey, Johan Georg Ludvig; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1803-09-04)
Til Professor Mantheh ! Paris den 4de September 1803 . Jeg skammer mig ved, at jeg saa længe har forsømt at meddele Dem Efterretning om de vigtige Opdagelser af Ritter, som nu en Tid lang have sysselsat mig. Jeg opsatte det fra en Postdag til den anden, for at faae Tid til at fuldende den franske A

BREV TIL: Manthey, Johan Georg Ludvig; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1803-10-06)
Til Professor Manthey ! Paris den 6te Octbr. 1803 . Min Afreist herfra forhales mere, end jeg havde ventet. Dog haaber jeg om 3 Uger at forlade denne mærkværdige Stad, som først nu, da jeg er begyndt at stifte nærmere Bekjendtskab med den og dens Lærde, er mig saa nyttig, som den burde. Jeg har i d

BREV TIL: Manthey, Johan Georg Ludvig; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1803-11-25)
Til Samme. Rotterdam den 25de November 1803 . De ventede maaskee ikke at see saa hastigt Brev fra mig. dateret fra dette Sted. Omstændighederne have foranlediget denne Ilen. En Landsmand, Hr. Wolfhagen fra Holsteen, ønskede at gjøre Reisen igjennem Holland i mit Selsklab og jeg i hans, og denne Grun

BREV TIL: Manthey, Johan Georg Ludvig; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1803-12)
Til Samme. December 1803 . Den 1ste December reiste vi til Haarlem, hvor jeg var saa lykkelig endnu at træffe Professor Mattiæ hjemme samme Aften. Han førte mig strax til van Marum, med hvem jeg havde en lang Samtale over Ritters nyeste Forsøg. Van Marum er ingen Ven af Ritter og er især misfornøie

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1805-08-27)
Til I. P. Mynster . Kjøbenhavn den 27de August 1805 . Da jeg nyligen besøgte Professor Müller, bad han mig sige, om jeg ikke vidste en dygtig Recensent for Øhlenschlägers Oehlenschläger skrev i yngre Aar sit Navn med Ø., og denne Skrivemaade har Ørsted fulgt i dette og et af de tidligere Breve. D

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1805-10-11)
Til H. C. Ørsted . Kjære Ven! Efterdi De dog eengang har paataget Dem Underhandlingen angaaende Recensionen over Oehlenschlägers Digte, saa haaber jeg, De ikke fortryder paa, at jeg endnu engang uleiliger Dem i denne Anledning. Jeg vil strax tilstaae Dem, at min Hensigt ikke er mindre end at undsk

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1806-07-10)
Til Samme. Spiellerup den 10de Juli 1806 . Med Tak for Laan — og for sidst — sender jeg Dem hermed Schleiermachers Monologer tilbage. De havde megen Ret, da De fandt S. deri laborerende af den aandelige Hovmod; thi egentlig er Skrivtet kun for Publicum aflagte Confessions om Forfatterens Fuldkommenh

BREV TIL: Oehlenschläger, Adam Gottlieb; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1805-09-13)
Til Oehlenschläger . Kjøbenhavn den 13de September 1805 . Jeg oversender Dig hermed et Brev, som er blevet indleveret hos Schubothe. Jeg frygter rigtignok, at det kommer fra Schack-Staffeldt og attsaa ikke er Postpengene værd; men da det mutigen dog kunde komme fra nogen Anden, sendes det Dig herve

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Oehlenschläger, Adam Gottlieb; (1805-11-02)
Halle den 2den Novbr. 1805 . Kjære Hans Christian ! Jeg kjender Dit Venskab for mig, og den Iver, hvormed Du tager Dig af mine Sager, som om det kunde være Dine egne, er jeg overbeviist om; jeg er berfor ogsaa vis paa, at Du ikke med al Din Daad har endnu kunnet bringe Tingen istand til Afsenbelse.

BREV TIL: Oehlenschläger, Adam Gottlieb; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1805-12-28)
Til Oehlenschläger . Kjøbenhavn den 28de December 1805 . Lutter literaria kan jeg bog ikke skrive Dig i Dag, skjøndt jeg sidste Gang lovede det. Og sandt at sige takker jeg Gus derfor ; thi vi ere saa fattige i denne Henseende, at der kun er lidet at sige. Dog skal Du denne Gang ikkun vorde besvære

BREV TIL: Oehlenschläger, Adam Gottlieb; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1806-03-10)
Til Samme. Kjøbendavn den 10de Marts 1806 . „Du Øienskalk! Drag førsk Bjælken ud, som er i Dit eget Øie, og see da vel til, at Du uddrager Skjæven af Din Broders Øie." Over denne smukke bibelske Text ønskede jeg al holde Dig en grundig Prædiken, dersom jeg ikke var for doven dertil. Jeg vil derfor n

BREV TIL: Oehlenschläger, Adam Gottlieb; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1806-05-13)
Kjøbenhavn den 13de Mai 1806 . Kjære Adam ! Jeg har, for nogle Postdage siden, faaet et Brev fra Dig. uden Datum, hvori Du skriver, at naar jeg 14 Dage fra Dato skrev Dig til, kunde mit Brev træffe Dig i Weimar. Det havde nu vel været sikkrest strax at skrive, da jeg ikke kunde vide, hvor gammelt B

BREV TIL: ukendt FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1806-06-13)
Kjøbenhavn den 13de Juni 1806 . Den Resolution, Du har fattet, selv at indsende Dit Stykke, glæder mig. Jeg anseer den aldeles for den rigtigste og vilde ikke have faldet paa nogen anden, naar ikke hele Familien havde gjort mig fortumlet i Hovedet med deres Ophævelser. Jeg troer virkelig, at Bakkeh

BREV TIL: ukendt FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1806-08-05)
Kjøbenhavn den 5te August 1806 . Saa overvældet jeg end i Dag er med Kommissionsbreve, saa maa jeg dog lade Dig den Nyhed vide, at min Fader har kjøbt Roeskilde Apothek for 14,000 Rd. En anden Nyhed er, at jeg nu forestilles til at vorde Professor, da Becker er gaaet af. Jøvrigt kan jeg ikke Andet e

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Oehlenschläger, Adam Gottlieb; (1806-08-31)
Dresden den 31te August 1806 . Kjære Broder Ørsted ! Du har Ret, jeg skjænder virkelig for meget paa Dig, og skjøndt jeg ikke troer. Du est saa ganske uskyldig ved alle Leiligheder, endskjøndt Du godt forstaaer at prokurere Din Sag, saa seer jeg dog ved alle Leiligheder, at Du er og forbliver den g

BREV TIL: Oehlenschläger, Adam Gottlieb; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1806-09-20)
Til Oehlenschläger . Kjøbenhavn den 20de Sept. 1806 . Hav Tak for Dit sidste Brev. Det har i mange Henseender fornøiet mig. Den Lykke, der ledsager Dig paa Din Reise, glæder mig uendeligt. Jeg er overbeviist om, at Du, hvor Du kommer frem, vil finde ædle Venner og kjære Bekjendtskaber, især da Du,

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: ukendt (1807-03-01)
Den 1ste Marts 1807 . Kjære Broder H. C. Ørsted ! Derimod seer jeg gjerne, at Du og Christiane og Sophie og Karen Margaretha sende mig mine vigtigste Breve tilbage (paa en kort Tid), at jeg kan deraf uddrage alle Slags forglemte Ting i min Reise. Det er freilig grusomt, selv at forlange sine Breve

BREV TIL: Oehlenschläger, Adam Gottlieb; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1807-04-10)
Til Oehlenschläger . Kjøbenhavn den 10de April 1807 . Jeg har nu i adskillige Postdage foresat mig at tilskrive Dig, men har hver Gang faaet Hindringer. Jeg maa da nu lade Dig vide, at jeg har besørget Dig to hundrede Rigsdaler anviist, hos Generalconsul Classen. Du glemmer vel ikke i saa Henseend

BREV TIL: Oehlenschläger, Adam Gottlieb; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1807-04-18)
Til Samme. Kjøbenhavn den 18de April 1807 . Baggesens Gjenganger forfølges stærkt, af anonyme Personer, i „Dagen". Hermed følger et Par Prøver. Et, som er meget bedre end nogen af disse, har jeg seet i Manuskript. Det angriber især Baggesen for den Uforskammethed, han har havt ved at ville gjøre Dig

BREV TIL: Oehlenschläger, Adam Gottlieb; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1807-07-23)
Til Samme. Kjøbenhavn den 23de Juli 1807 . Den Pakke af Breve, som Du formodentligen har afsendt fra Paris i Midten af Juni Manned, modtog jeg den 15de Juli. Palnatoke læste jeg strax selv og forelæste den derpaa for Anders og Sophie, som hørte den med stor Fornøielse, hvorpaa jeg ufortøvet tilsendt

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Oehlenschläger, Adam Gottlieb; (1807-08-11)
Paris den 11te August 1807 . Min gode Ørsted ! Du har nylig sendt mig et Brev af en saa uventet og besynderlig Natur, at jeg ikke kan undlade strax at svare Dig derpaa, omendskjøndt Brevskriveriet ikke i Almindelighed har meget Tillokkende for mig, som Du veed. Denne Ulyst til at skrive mine Venner

BREV TIL: Oehlenschläger, Adam Gottlieb; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1807-09-08)
Til Oehlenschläger . Kjøbenhavn den 8de September 1807 . Du maa af Aviserne have erfaret, at Kjøbenhavn var beleiret og paa det Skrækkeligste blev bombarderet. Jeg iler nu at rive Dig ud af den Urolighed, hvori dette kunde sætte Dig for Dine Venner. Vi have udstaaet 3 skrækkelige Dage og Nætter, i

BREV TIL: Oehlenschläger, Adam Gottlieb; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1807-11-01)
Kjøbenhavn den 1ste November 1807 . Kjære, gode Adam ! I hvilken besynderlig Stemning maa Du have været, da Du modtog mit Brev og saa besynderligt misforstod det. Jeg maa vel nu give Dig en lang Retfærdiggjørelse, ligesom Du har troet nødvendigt mod mig. Jeg maa begynde med at takke Dig for Din. At

BREV TIL: Oehlenschläger, Adam Gottlieb; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1807-11-06)
Den 6te November . Saasnart jeg havde læst Dit sidste Brev, satte jeg mig hen og skrev det Svar, Du nu her erholder. og hvori en Mængde Skrivfeil og andre Skjødesløsheder noksom vise Jilfærdigheden, hvormeddet er affattet. Jeg har nu, for ikke at overile mig i nogen Maade, gjennemlæst Dit Brev og mi

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Oehlenschläger, Adam Gottlieb; (1807-12-06)
Paris den 6te Decbr. 1807 . Kjære Ørsted ! Hele Misforstaaelsen, som har givet Anledning til Dit Brev, kommer deraf, at Du har troet, jeg har villet offentliggjøre de Ting, jeg i et lunefuldt Øieblik skrev Dig til. Skulde jeg virkelig have yttret i mit Brev, at jeg vilde lade disse Sager trykke? Hv

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Oehlenschläger, Adam Gottlieb; (1807-12-14)
Den 14de December 1807 . Kjære Ørsted ! Jeg har havt Brevet liggende paa mit Bord og ligesom følt en Sky for at sende det bort; men Du maa dog have det; thi jeg veed ikke Andet at svare Dig derpaa. Jeg gjentager min Bøn, lad os ikke strides mere. I Dit Brev til mig siger Du eet Sted: Jeg er vis paa

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Oehlenschläger, Adam Gottlieb; (1808-02-03)
Paris den 3die Februar 1808 . Bedste Ørsted ! Skynd Dig for Alting snart at skrive mig til, ellers troer jeg, at Du er vred paa mig, og det var een af de Ting, jeg i Verden nødigst vilde have. Vær forvisset om, at Tanken om vor Forening, vor Sympathie og vort Broderskab er een af de skjønneste Uds

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Gjerlew, ; (1808-01-20)
Til H. C. Ørsted . Rendsborg den 20de Januar 1808 . Du lever altsaa! nu det er dog altid Noget — og Du skriver — det er endnu mere — og skriver endog Galanterier — lutter Særsyn — siig mig dog engang, bliver Du saadan ved til Aarets Ende? Du philosopherer og Du fortæller. Men at Du gjør Vers — alen

BREV TIL: Gjerlew, ; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1808-02-13)
Til Gjerlew . Kjøbenhavn den 13de Februar 1808 . Skjænd, band, rumsteer, sæt hele Rendsborg paa den anden Ende, jeg skriver Dig dog intet ordentligt Brev til, fordi jeg ikke kan; men for dog at fyldestgjøre Dig i Noget, vil jeg tilskrive Dig Et og Andet, som intet Brev er, paa det at Du dog kan see

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Gjerlew, ; (1808-02-19)
Til H. C. Ørsted . Rendsborg den 19de Februar 1808 . Behøver jeg vel at sige Dig, kjære Ørsted! hvor behagelig Din ægte poetiske Epistel har overrasket mig? eller troer Du, at Rendsborg og Commerce-Collegiet ganske skulde have qvalt den levende Deeltagelse for det Ædle og Skjønne, som jeg hidtil tr

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Gjerlew, ; (1808-03-22)
Til Samme. Rendsborg den 22de Marts 1808 . Midnat er nær. Den fordømte Post gaaer af imorgen Formiddag Kl. 10; staae tidlig op, for at skrive Dig til — nei! det er for meget, — lade det være — ja! det var egentlig det, jeg burde — eller i det høieste skrive: Jeg havde villet skrive Dig ret langt til

BREV TIL: Oehlenschläger, Adam Gottlieb; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1808-06-13)
Til Oehlenschläger . Kjøbenhavn den 13de Juni 1808 . Af Dine Klager over, ikke at have faaet Brev fra mig, maa jeg nødvendigen slutte, at et af mine Breve til Dig er fortommet. Det er mig kjært, ot Du reiser til Schwci; thi saa gjerne jeg vilde see Dig her, saa indseer jeg dog, at her ikke er Noget

BREV TIL: Oehlenschläger, Adam Gottlieb; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1808-12-19)
Den 19de December 1808 . Min Broder kommer i Morgen Eftermiddag Kl. 6 til en Thee hos mig. Dersom De vil komme dertil, skal det være mig kjært. Jeg ønskede tillige, at De i mit Navn vilde bede Hr. Grundtvig at komme med, da det baade vilde være min Broder og mig kjært, at gjøre hans nærmere Bekendt

BREV TIL: Oehlenschläger, Adam Gottlieb; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1809-02-14)
Den 14de Februar 1809 . I Morgen Aften ønskede jeg at faae „Axel og Valborg" forelæst for et Selskab af Venner. Jeg tager mig den Frihed hertil at indbyde Dem og Hr. Grundtvig, dog Dem paa Kondition, om De nemlig ikke er saa bekjendt med den, at De ikke ønskede nu strax igjen at høre den. Jeg beder

BREV TIL: Oehlenschläger, Adam Gottlieb; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1809-02-11)
Til Oehlenschläger . Kjøbenhavn den 11te Februar 1809 . Jeg har modtaget Dine Breve, Din Ansøgning, Din Axel og Valborg, Alt i velbeholden Stand. Alt har jeg læst med Fornøielse; men naturligviis Intet saaledes som Axel og Valborg. Den er bleven læst og atter læst af os Alle, i Samfund og ene. Saa

BREV TIL: Oehlenschläger, Adam Gottlieb; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1809-05-26)
Til Samme. Kjøbenhavn den 26de Mai 1809 . Det gjør mig ondt at erfare, at mit Brev saa meget har nedstemt de, sandeligen ikke for høie, Forventninger, Du havde om det, man vilde gjøre for Dig i Fædrelandet. Jeg nødes til at melde Dig endnu, at der ikke er skeet stort Mere, end da jeg sidst skrev; me

BREV TIL: Ørsted, Sophie Vilhelmine Bertha; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1809-07-16)
Til Sophie Ørsted , født Oehlcnschläger. (Med en Garnvinde). Kjøbenhavn den 16de Juli 1809 . Af gammel Erfaring veed jeg, hvormeget det glæder Dem at faae godt Folk i Deres Garn. At see, hvorledes de maae dreie og vende sig, eftersom Deres Villie fører Traaden, er Deres største Lyst. Kommer der o

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Oehlenschläger, Adam Gottlieb; (1809-08-20)
Til H. C. Ørsted . Rom den 20de August 1809 . Jeg var nærved intet Brev at skrive Dig til, bedste Hans Christian; men da jeg betænkte de mange indholdsrige Breve, Du paa den sidste Tid har sendt mig, fandt jeg det en reen Uretfærdighed at tie, om jeg endogsaa intet Videre havde at sige Dig end Tak.

BREV TIL: Ørsted, Sophie Vilhelmine Bertha; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1812-05-29)
Til Sophie Ørsted , født Oehlenschläger. Altona Fra Mai 1812 til Sommeren 1813 opholdt Ø. sig atter i Udlandet, fornemmelig i Berlin og Paris. den 29de Mai 1812 . De undrer Dem sikkert over ikke før at have seet Brev fra mig, og maaskee endnu mere derover, at jeg endnu ikke er kommen videre. Hvad d

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Ørsted, Sophie Vilhelmine Bertha; (1812-06-13)
Til H. C. Ørsted . Frederiksberg den 13de Juni 1812 . De kan aldrig troe, kjære Christian, hvor jeg har været vred paa Dem, fordi det varede saa længe, inden De lod os høre noget fra Dem. Havde jeg kunnet naae Deres kjære Næse, da var den sikkert bleven en god Deel spidsere, kjender jeg mine Fingre

BREV TIL: Ørsted, Sophie Vilhelmine Bertha; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1812-07-07)
Til Sophie Ørsted, født Oehlenschläger . Berlin den 7 be Juli 1812 . Jgaar modtog jeg Deres kjærkomne Brev, og i Dag svarer jeg allerede derpaa, for at holde Dem til god Orden i vor Correspondents. De undrer Dem maaskee over at see Brev fra mig endnu fra Berlin. De vil maaskee troe, at jeg er bleve

BREV TIL: Ørsted, Sophie Vilhelmine Bertha; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1812-08-18)
Til Samme. Berlin den 18de August 1812 . Naar jeg engang skriver en Moral in Beispielen, hvilket er meget mageligt, naar man kun har Lov til at laane disse Beispiele og ikke skal levere dem selv paa egen Bekostning, naar jeg skriver en saadan Bog, siger jeg, saa skal De komme til at paradere under R

BREV TIL: Ørsted, Anders Sandøe; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1812-12-11)
Til A. Ørsted . paris den 11te December 1812 . Jeg var just i Begreb med at ville skrive Dig og Sophie et Brev til, fuldt af Bebrejdelser for Eders lange Taushed, da jeg modtog et Brev fra Krumm Krumm havde overtaget Ø.’s Embedsforretninger under hans Fravæerelse; senere blev han ansat som Professo

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Ørsted, Anders Sandøe; (1812-12-29)
Til H. C. Ørsted . Kjøbenhavn den 29de December 1812 . Kjære, gode Broder! Jeg har nu allerede nogle Postdage ti æret saa vel, at jeg har kunnet tænke paa at skrive Dig et Par Linier til. Men da jeg dog stedse, naar det er kommet til Værket, har følt min Svaghed, har jeg ladet det beroe til næste P

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Ørsted, Sophie Vilhelmine Bertha; (1812-12)
Til Samme. Kjøbenhavn , December 1812 . Umuligt kunde jeg, kjære Christian , ende det gamle Aar, hvori De, nærværende og borte, har viist mig saa meget Godt, uden inderlig i mit Hjerte endnu engang at takke Dem og tillige sende Dem et Par Ord. De veed, hvad her er foregaaet; jeg vil ei beskrive De

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Ørsted, Anders Sandøe; (1813-02-06)
Til Samme. Den 6te Februar 1813 . Bedste, tjære Broder ! Siden jeg sidst tilskrev Dig, er mit Helbred i det Hele blevet bedre. Jeg kan nu, med nogen Moderation, varetage mine sædvanlige Forretninger, uden at finde mig derved synderlig udmattet. Imidlertid er jeg dog langtfra ikke kommen tilbage til

BREV TIL: Ørsted, Anders Sandøe; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1813-02-25)
Til A. S. Ørsted . paris den 25de Februar 1813 . Kjære Broder! Hav Tak for Dit kjære Brev. Det glæder mig at høre, at det gaaer bestandigt bedre med Din Helbred, at det ikke kan komme paa den gamle Fod før Foraaret, har jeg ogsaa formodet. Jeg beder Dig, anstreng Dig for Alting ikke for meget. Du s

BREV TIL: Ørsted, Sophie Vilhelmine Bertha; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1813-02-25)
Til Sophie Ørsted, født Oehlenschläger . paris den 25be Februar 1813 . Kjære Sophie! De har gjort mig en stor Foruøielse med at skrive mig til, uagtet De ei befandt Dem vel. Foruden det, at jeg derved har havt ben Glæde, at De har talt med mig, har jeg oven i Kjøbet den Fordeel at erfare adskillige

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Hansteen, Christian; (1814-08-30)
Til H. C. Ørsted . Christiania den 30te August 1814 . Hr. Professor! Efter en ret heldig, men dog noget eventyrlig Seilads er jeg ankommen her til Christiania, og har tiltraadt min nye Post. Uden mindste Banskelighed kom vi Skagen forbi, men bleve om Natten efter jagede af en svensk Kaper, der førs

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Hansteen, Christian; (1817-03-14)
Til H. C. Ørsted . Christiania den 14de Marts 1817 . Min tjære Hr. Professor! Deres Brev med Baron v. H. modtog jeg med megen Slæde, skjøndt det var over 1/2 Aar gammelt, da det kom i mine Hænder. For de medsendte Bekjendtgjørelser fra Videnskabernes Selskab takker jeg. — Det gjorde mig særdeles on

BREV TIL: Ørsted, Inger Birgitte; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1818-09-17)
Til H. C. Ørsteds Hustru . Rønne Ø. reiste baade 1818 og 1819 efter kongelig Befaling til Bornholm, hvor han i Forening med Etatsraad Esmarch og Dr. Forchhammer, der dengang var hans Amanuensis, undersøgte Landets mineralske Produkter, især Jernstenen og Steenkullene. den 17de September 1818 . Saa

BREV TIL: Ørsted, Inger Birgitte; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1818-10-13)
Til Samme. Rønne den 13de Oktober 1818 . Endnu engang maa jeg skrive Dig til, før jeg se Dig. Jeg havde haabet i Dag at kunne forlade Bornholm men Forretningerne kræve endnu et Par Dage; vi maae d lade den i Dag afgaaende Skipper seile og vente til p Fredag eller Løverdag (i Dag er det Tirsdag). Der

BREV TIL: Ørsted, Inger Birgitte; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1819-08-28)
Til Samme. Rønne den 28de August 1819 . Endnu kan jeg ikke have den Glæde selv at gaae med det Skib, der skal afreise til Kjøbenhavn, men maa nøies med at give det et Brev med. Jeg længes nu usigeligt efter mit mig saa kjære Hjem; men endnu kan jeg ikke bestemt angive, hvor længe Forretningerne vill

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Schmidten, Henrik Gerner; (1820-09-01)
Til H. C. Østed . paris den 1ste September 1820 . Skjøndt jeg for længe siden burde have tilmeldt Dem min Ankomst hertil og bevidnet min Taknemmelighed for det Held, jeg fornemmeligen skylder Dem, haaber jeg nogen Undskyldning, idet jeg blot har opsat denne Skyldighed for at kunne give mit Brev nog

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Forchhammer, Johan Georg; (1820-10-23)
Til Samme. London den 23Sten October 1820 . Seit langer Zeit bin ich Ihnen einen Brief schuldig, lieber Herr Professor, und habe seit meiner Zurückkunft nach London jeden Posttag mich zum Schreiben angeschickt, allein noch bin ich stets abgehalten. Nun mut ich Ihnen meine Freude über die Versuche mi

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Christian Frederik; (1820-10-31)
Til Samme. Neapel den 31te October 1820 . Hr. Professor og Ridder Ørsted! Deres tvende Anmeldelser i det latinske og franske Sprog angaaende Electricitetens Indvirkning paa Magnetnaalen har jeg havt den Fornøielse at modtage, og jeg kan ikke noksom takke Dem for den Opmærksomhed, De herved har viist

BREV TIL: Forchhammer, Johan Georg; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1820-11-21)
Til G. Forchhammer . Kopenhagen den 21sten November 1820 . Ganz Unrecht haben Sie wohl nicht, wenn Sie sich über die Kürze meiner Briefe beklagen; zu meiner Entschuldigung könnte ich aber doch Manches anführen: vors erste, dat ich überhaupt wortkarg im Schreiben bin, ohnerachtet ich es im Sprechen

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Forchhammer, Johan Georg; (1820-11-24)
Til H. C. Ørsted . London den 24sten November 1820 . Ich mut Ihnen, lieber Herr Professor, heute einen eiligen Brief schreiben, um Ihnen etwas mitzutheilen, das Sie interessiren wird. Den Brief der Gesellschaft der Wissenschaften zu London, der Ihnen den Dank der Societät bringt für Ihre Experiment

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Schmidten, Henrik Gerner; (1822-03-21)
Til Samme. paris den: 21de Marts 1822 . Jeg haaber, at Deres Velbaarenhed tilgiver mig min lange Taushed, idet jeg smigrer mig med, at De er for overbeviist om min Taknemmelighed og Ærbødighed, til at nogle Breve skulde være nødvendige for at forsikkre om samme, og desuden har Undseelse for ikke at

BREV TIL: Ørsted, Inger Birgitte; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1822-11-10)
Til H. C. Ørsteds Hustru . Slesvig Fra Efteraaret 1822 til det følgende Efteraar foretog Ø en tredie Udenlandsreise; paa en Deel af denne fulgtes han med Architekten Bindesbøll. den 10de November 1822, Søndag . Kjæreste Gitte! Jeg er bleven meget længere opholdt her, end jeg vilde, da Landgreven ik

BREV TIL: Ørsted, Inger Birgitte; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1822-12-02)
Til Samme. Berlin den 2den December 1822 . Kjæreste Gitte ! Atter i Dag maa jeg skrive Dig til med en vis Jilsomhed. Den Iver, hvormed jeg søger at benytte Tiden her, levner mig ikkun faa Øieblikke. Jeg er her bleven modtaget paa det Allervenskabeligste. At jeg boer hos Weit, veed Du; han og hans Ko

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Christian Frederik; (1822-12-14)
Til H. C. Ørsted . Kjøbenhavn den 24de December 1822 . Hr. Professor Ørsted! Jeg oversender Dem herved forskjellige Breve, ei for at skaffe Dem Adgang, thi dertil behøver De hos Videnskabsmænd ikkun Deres Navn, og mere end tilstrækkeligt vilde dertil Deres fordums Bekjendtskaber være; mit Ønskce er

BREV TIL: Ørsted, Inger Birgitte; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1822-12-28)
Til H. C. Ørsteds Hustru . München den 28de December 1822 . Jeg er nu endelig her, kjære Gitte, og har modtaget Dine mig altid saa forønskede Breve. To laae her, da jeg kom, det tredie modtog jeg igaar; jeg saae deraf Faders Bortgang. Han gik træt til Hvile, og vi bør ikke klage derover. Havde han

BREV TIL: Ørsted, Anders Sandøe; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1823-01-09)
Til A. S. Ørsted . München den 9de Januar 1823 . Kjæreste Broder! Uagtet jeg ikke har sendt Dig noget Brev, fra den Tid jeg var kommen over Bælterne til nu, haaber jeg dog, at Du har faaet Breve nok fra mig, idet min Kone har viist Dig mine Breve til hende. At jeg ved ethvert af disse Breve har tæn

BREV TIL: Ørsted, Inger Birgitte; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1823-01-14)
Til H. C. Ørsteds Hustru . Stuttgart den 14de Januar 1823 . Kjæreste Gitte! Igaar sendte jeg Dig et langt Brev, i Dag tager jeg atter Pennen i Haanden, for at fortælle Dig, hvad jeg har hørt og seet i disse to Dage. I det Brev, jeg igaar sendte Dig, berørte jeg Intet om Stuttgart, uden at jeg var k

BREV TIL: Ørsted, Inger Birgitte; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1823-02-12)
Til H. C. Ørsteds Hustru . paris den 12te Februar 1823 . Bedste Gitte! Jeg maatte sidste Postdag slutte min Dagbog, efter at have fortalt et Par Dusin Begivenheder. Jeg griber nu Pennen Dagen for Postens Afgang, for dog om muligt at faae sagt Dig noget Mere. Imidlertid seer jeg vel, at jeg maa befl

BREV TIL: Ørsted, Inger Birgitte; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1823-02-23)
Til Samme. paris den 23de Februar 1823 . Kjæreste Gitte ! Dersom jeg ikke havde ladet hengaae to Postdage uden at skrive Dig til, fik Du i Dag intet Brev fra mig; thi al Verdens Besøg og Ærinder sætte sig derimod. Igaar vilde jeg have anvendt hele Formiddagen til at skrive; men jeg fik det ene Besø

BREV TIL: Ørsted, Inger Birgitte; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1823-03-16)
Til Samme. paris den 16de Marts 1823 . Bedste Gitte ! Jeg haaber, at dette Brev skal komme Dig tilhænde den 28de Marts, for at sige Dig, at jeg har tænkt paa denne Dag, og at jeg, naar Du læser dette, sikkert tænker paa den. Kan jeg ikke drikke Din Skaal i Kjøbenhavn, skal den drikkes i Paris; i Se

BREV TIL: Ørsted, Inger Birgitte; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1823-04-04)
Til Samme. paris den 4de April 1823 . Bedste Gitte ! Du faaer atter i Dag et kort Brev fra mig, saa at jeg næsten maa frygte, at Du vil begynde at holde mig for en uefterrettelig Brevskriver; men jeg har en Undskyldning, der maaskee endog kan passere for et godt Forsvar. Jeg har, som jeg for nogle

BREV TIL: Ørsted, Inger Birgitte; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1823-04-13)
Til Samme. paris den 13de April 1823 . Kjæreste Gitte ! Jeg venter nu snart at sende Dig mit sidste Pariser Brev. Jeg skynder mig nu at slutte alle de Forretninger, jeg endnu har at afgjøre. Jeg har rigtignok opholdt mig her længere, end jeg havde havt i Sinde. Den fornemste Aarsag hertil er dog de

BREV TIL: Ørsted, Inger Birgitte; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1823-04-25)
Til Samme. paris den 25de April 1823 . Kjæreste Gitte ! Du faaer nu endeligen mit sidste Pariser-Brev. Mit Pas er til Underskrift og alle Forberedelserne til Reisen igang. Igaar har jeg faaet en Reisefælle, en Fabrikant ved Navn Say, Broder til den berømte statsoekonomiske Skribent, hvis Hovedværk

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Christian Frederik; (1823-03-10)
Til H. C. Ørsted . Kjøbenhavn den 10de Marts 1823 . Hr. Professor Ørsted! Jeg benytter Leiligheden ved Hr. Garlieb at tilstille Dem en liden Æske med Brev til Sir Humphry Davy, hvilket jeg beder Dem at overlevere ham ved Deres Ankomst til London, med mange Hilsener fra mig. Denne berømte Physiker h

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1823-05-05)
Til Prinds Christian . London den 5te Mai 1823 . Deres Høihed modtage min hjerteligste uskrømtede Tak for be nye Beviser paa Deres Naade, De under min Reise har behaget at give mig. Uagtet jeg allerede havde den Lykke at staae i Forbindelse med mange af Udlandets Lærde, til hvem Deres Høihed havde

BREV TIL: Ørsted, Anders Sandøe; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1823-05-11)
Til A. S. Ørsted . London den 11te Mai 1823 . Bedste Ven og Broder! Uagtet Du flittigen seer og hører sra mig ved mine Breve til min Kone, maa jeg dog engang igjen skrive Dig selv til, for at lade Dig høre, hvorledes det gaaer mig i den store Stad London. Jeg begynder nu at blive temmelig hjemme he

BREV TIL: Bull, Barbara Albertine ; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1823-10-10)
Til Fru Bull, født Ørsted Ø.'s Søster var gift med Bull, dengang Amtmand i Laurvig, senere Justitiarius i Høiesteret i Christiania. . Kjøbenhavn den 10de Oktober 1823 . Kjære Søster! Uagtet Du i det Brev, min Kone nu skriver til Dig, ogsaa vil høre en Deel fra mig, saa maa jeg dog have den Fornøiel

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Heiberg, Johan Ludvig ; (1825-03-25)
Til H. C. Ørsted . Kiel den 25de Marts 1825 . I et mismodigt Øieblik, af hvilke jeg her ikke har saa faa, modtog jeg Deres Brev, Herr Professor, og det var mig som en lægende Balsam. At jeg ved mit sidste lille Skrift Om ben menneskelige Frihed. Kiel, December 1824. , der dog var mit første i et Fa

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1825-04-01)
Til I. L. Heiberg . Kjøbehavn den 1ste April 1825 . Da jeg saa snart tør haabe at see Dem her. maa jeg ile at skrive, paa det at mit Brev endnu kan træffe Dem Jeg takker Dem for Deres udførlige Svar angaaende Hegels Philosophi. Jeg tilstaaer, at De giver mig Lyst til at gjøre mig bekjenht dermed. V

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1829-04-23)
Til Samme. Den 23de April 1829 . Høistærede Ven! Jeg har nærmere overveiet vore Forhandlinger i Aftes Om Heibergs Recension af Oehlenschlägers Rolf Krake. (Prosaiske Skrifter III Bind). og troer, at det vilde være ret godt, om man engang opsætter skriftligt de Punkter, hvorom vi ikke syntes at kunn

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1829-04-24)
Til H. C. Ørsted . Kjøbenhavn den 24de April 1829 . Gode Hr. Etatsraad! Jeg maatte have glemt, hvor meget jeg skylder Dem, hvis ikke Deres venlige Brev fra igaar havde tiltalt baade min Forstand og mit Hjerte. Af Deres Mund har jeg modtaget saa mangt et nyttigt Vink, saa mangen gavnlig Advarsel, at

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1830-08-12)
Til Samme. Den 12te August 1830 . Idet jeg herved har den Ære at tilstille Hr. Etatsraaden Deres Manuscript Nyt Vaftrudnersmaal. Trykt 1830 i Kjøbenhavns flyvende Post; senere optaget i Ø.'s samlede Skrifter, 4de Bind, 1851. , samt 12 Aftryk af Artiklen, saavel af I som II, gientager jeg min Tak for

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Heiberg, Johan Ludvig ; (1831-01-05)
Til Samme. Kjøbenhavn den 5te Januar 1831 . Med megen Interesse har jeg læst bet mig laante Manuscript Anmeldelse af „Gjenganger-Breve eller poetiske Epistler fra Paradiis". (Trykt i Maanedsskrift for Literatur, 5te Bind, 1831 ; senere optagen i Ø.’s samlede Skrifter, 6te Bind, 1851). , som jeg her

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Schouw, Joachim Frederik; (1831-05-14)
Til Samme. Den 14de Mai 1831 . Judsluttet min Plan til det projekterede Blad Dansk Ugeskrift, udgivet af Schouw, begyndt Oktober 1831. , bestemt for Consulenterne og ikke for Publikum, jeg ønsker derover at vide Deres Mening baade i det Hele og i det Enkelte. Uagtet Affattelsen af denne Plan, er jeg

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1831-01-26)
Til Samme. London den 26de Januar 1831 . Velbaarne Hr. Etatsraad Ørsted ! Naar jeg har opsat at takke Dem herfra for Deres Anbefaling til Professor Babbage, der aabenbar var den bedste jeg kunde ønske mig, da skedte det kun for at kunne tilsøie, at hans Anbefaling gjaldt i Cambridge som rede Penge,

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Monrad, Ditlev Gothard; (1832-08-25)
Til Samme. Odense den 25de August 1832 . Højstærede Hr. Etatsraad! Jeg føler en saadan Trang og Lyst til at skrive til Dem, at jeg ikke længer kan modstaae, og uagtet De maaskee vil undre Dem, saa haaber jeg dog, stolende paa Deres Godhed, at De let vil tilgive mig, at jeg foruleiliger Dem med Læsni

BREV TIL: Lehmann, Peter Martin Orla; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1832-09-01)
Til Orla Lehmann . Den 1ste September 1832 . Jeg har nu atter modtaget Deres Afhandling om Trykkefriheden, af Schouw, og tilbagesender Dem den herved. Han vedbliver, ogsaa efter Forandringerne, ikke at finde den ganske egnet til Optagelse i hans Blad. Det gjør mig ondt, at jeg har givet Dem Anledni

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Lehmann, Peter Martin Orla; (1832-09-03)
Til H. C. Ørsted . Kjøbenhavn den 3die September 1832 . Igaar modtog jeg et Brev fra Dem, Hr. Etatsraad, som herefter skat udgjøre et af mine Klenodier. Den mig derved givne Tilladelse til at svare Dem skriftligen benytter jeg saameget hellere, fom den Ærefrygtens, jeg kunde næsten sige Frygtens Aa

BREV TIL: Lehmann, Peter Martin Orla; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1832-09-03)
Til Orla Lehmann . Den 3die September 1832 . Jeg kan ikke Andet end endnu svare et Par Ord paa Deres forbindtlige Brev fra i Dag. Vel seer jeg, at jeg har feilet i at tiltroe Dem den Hensigt at frembringe en betydelig Virkning med Aftrykket af de omtalte Sager; men ikke desto mindre maa jeg vedbliv

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Lehmann, Peter Martin Orla; (1832-09-05)
Til H. C. Ørsted . Kjøbenhavn den 5te September 1832 . Tilgiv, Hr. Etatsraad, at jeg endnu engang uleiliger Dem med et Brev, men jeg lover Dem, at det nn ogsaa skal være sidste Gang. Professor Petersen har nemlig med en forekommende Godhed, som jeg ikke noksom kan paaskjønne, havt megen Uleilighed

BREV TIL: Monrad, Ditlev Gothard; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1832-09-18)
Til D. G. Monrad . Kjøbenhavn den 18de September 1832 . De har gjort mig en sand Fornøielse med at lade mig vide, at De nu befinder Dem bedre, og jeg takker Dem ret for Deres Brev. Jeg ønsker nu hjerteligt, at Deres Sundhed maa befæste sig. De kan ikke være forsigtig nok i denne Henseende. Deres An

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Paludan-Müller, Frederik; (1833-02-24)
Til H. C. Ørsted Dette Brev er et Svar paa en — desværre bortkommen — Privatkritik over Digtet „Dandserinden", i hvilken Kritik daværende Etatsraad Ørsted paa en ligesaa human som træffende Maade havde bedømt Digtet og givet dets Forfatter gode Raad, med Hensyn til hans fremtidige Digtervirksombed.

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Andersen, Hans Christian; (1833-12-05)
Til Samme. Rom den 5te December 1833 . Kjære Hr. Etatsraad! Omtrent de ti sidste Juleaftener har jeg tilbragt i Deres kjære Kreds, hvor De alt tidlig optog mig, den Fremmede, der stod saa alene; vær overbeviist om, at jeg altid med Taknemmelighed erindrer ethvert lille Træk af Deres Godhed og Venska

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Clausen, Henrik Nicolai; (1834-01-19)
Til Samme. Kjøbenhavn den 19de Januar 1834 . Høistærede Hr. Etatsraad! Det er ikke for at skrive mere om den i disse Dage omhandlede Sag Forhandling i et Møde afRedactionen for Maanedsskrift for Literatur angaaende en Afhandling: „Om Sjælelæren og Forsagelse af Djævelen“ (XI. 23—61). Det var en Anmæ

BREV TIL: Clausen, Henrik Nicolai; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1834-01-20)
Til Professor Clausen . Den 20de Januar 1834 . Tak for Deres Brev, høistærede Ven. Det gjør mig ondt, at jeg kan have brugt Udtryk, som kunde saare Dem; men jeg seer med Fornøielse af Deres Brev, ot De tager Sagen, som den er, nemlig at man i saa hastigt affordrede Erklæringer ikke kan afveie hvert

BREV TIL: Clausen, Henrik Nicolai; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1834-01-29)
Til Samme. Den 29de Januar 1834 . Jeg har først i Dag faaet Tid til at læse det, De har skrevet i Maanedsskrift for Literatur over Djævlelæren o. s. v. og føler mig, i det Øieblik jeg lægger det fra mig, dreven til at bevidne Dem min sande Fornøielse over denne saa lærerige, christelige og mandige A

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Clausen, Henrik Nicolai; (1834-01-30)
Til H. C. Ørsted . Den 30te Januar 1834 . Hjertelig Tak, høistærede Hr. Etatsraad, for Deres venskabelige Ord! Det er ikke alene Deres Bifald, der glæder mig — hvor høit end dette glæder mig —, men det, at De just nu ikke har villet undlade at sige mig det. Hvad De enten ved denne Leilighed eller t

BREV TIL: Andersen, Hans Christian; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1834-03-08)
Til H. C. Andersen . Kjøbenhavn den 8de Marts 1834 . Jeg er ikke den rette Dommer for Deres Digt H. C. Anbersens dramatiske Digtning, Agnete og Havmanden. ; vi have, om jeg saa maa sige, en ganske forskjellig æsthetisk Religion; De synes at være af den Mening, at Digteren kan skabe, hvad han vil, n

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Hauch, Johannes Carsten; (1834-09-20)
Til H. C. Ørsted . Sorøe den 20de September 1834 . Tilgiv, at jeg uagtet Alt, hvad der offentlig er bekjendtgjort med Hensyn paa Forstexamen, dog endnu henvender mig til Dem for at faae nogle flere Oplysninger i denne Sag. Jeg er i det Tilfælde at skulle foredrage Naturlæren for en Person, der har

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Scharling, Edvard August; (1834-10-03)
Til Samme. Hamborg den 3die October 1834 . Høivelbaarne Hr. Etatsraad! Otte Dage ere nu henrundne, siden jeg forlod Dem og Deres Familie; en Strøm af nye Gjenstande og Personer have i denne Tid mødt mig, og kun min Længsel efter at henvende mig til min faderlige Velgjører lader mig forsøge at ordne

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Hauch, Johannes Carsten; (1834-10-11)
Til Samme. Sorøe den 11te October 1834 . Jeg takker Dem meget for Deres Brev og for alle devenskabelige og for mig vigtige Efterretninger, De deri giver mig. Hvad De yttrer angaaende Maanedsskriftet ogden Mande, hvorpaa den mundtlige Discussion af en eller anden Materie virker, kan jeg godt begribe,

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1834-12-20)
Til Samme. Berlin den 20de December 1834 . Da De, Herr Etatsraad, har været saa god at tillade mig at skrive Dem til for at underrette Dem om, hvorledes det gaaer mig i Udlandet, er jeg herved saa fri at benytte mig af denne Tilladelse, for tillige at faae Leilighed til at ønske Dem og Deres Familie

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Heiberg, Johan Ludvig ; (1835-11-03)
Til Samme. Kjøbenhavn den 3die November 1835 . HøistæredeHerr Etatsraad! Det smukke Digt Bernstorfferne.(Trykt i Kjøbenhavns flyvende Post, Novbr. 1835; i Trykkefrihedsselskabets Samling af fædrelandshistoriske Digte 1836; i Ø.’s samlede Skrifter, 4de Bind, 1851). , som De vil gjøre den flyvende Pos

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1835-11-24)
Til Samme. München den 24de November 1835 . Idet jeg er saa fri at tilskrive Dem, Herr Etatsraad, maa jeg begynde med at bede om Tilgivelse, fordi jeg saa længe har opsat at takke Dem for Deres venlige Skrivelse fra Marts Manned, som i saa høi Grad glædede mig. Anbefalingen til Dahl, som De havde de

BREV TIL: ukendt FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1836-06-11)
Til Ørsteds ældste Datter Dette og det følgende Brev ere skrevne tit Ø.’s Døttre, medens de i Stændertiden opholdt sig i Viborg hos hans Broder, der var kgl. Kommissarius. . Den 11te Juni 1836 . Kjære Karen ! Jeg havde tænkt at skrive Dig etret langt Brev til i Dag; men Tiden er knap, saa at jeg do

BREV TIL: Ørsted, Anna Dorthea Marie; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1836-06-18)
Til Ørsteds næstældste Datter. Kjøbenhavn den 18de Juni 1836 . Kjære Marie ! Da Moder saa ordentligt tilskriver Alt, hvad der foregaaer hos os, bliver der kun liden Materie tilovers for mig. Det, som jeg kan fortælle fra vort huuslige Liv, medens Moder var paa Fredensborg, er kun lidt. Jeg har havt

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Andersen, Hans Christian; (1836-09-15)
Til H. C. Ørsted . Kjøbenhavn den 15de September 1836 . Kjære Hr. Etatsraad! Fra det første Øieblik jeg selv begyndte at virke fremad, har just De, med faderligt Sind, rakt mig Haanden, hjulpet og opmuntret mig, det giver mig Mod til at bede Dem om endnu Mere, De som vistnok af Enkelte mener mig de

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1836-09-20)
Til Prinds Christian . Kjøbenhavn den 20de September 1836 . Naadigste Prinds! Først nylig er jeg bleven istand til at meddele Deres Kongelige Høihed, at jeg har fundet Leilighed til at fremsende det Kongelige Videnskabernes Selskabs Skrifter til Lissabon, hvorom jeg i et Brev, som er gaaet gjennem

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Hauch, Johannes Carsten; (1836-12-18)
Til H. C. Ørsted . Sorøe den 18de December 1836 . Jeg takker Dem inderlig for den kjære Gave, De har sendt mig, og for den velvillige og hædrende Skrivelse, hvormed De ved samme Leilighed har beæret mig. Deres Digt har igjen givet mig et nyt Beviis paa den Naturfriskhed, om jeg tør sige det, der gj

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Schwach, Conrad Nicolai; (1839-04-14)
Til Samme. Trondhjem den 14de April 1839 . Den Form, hvori De, høitærede Hr. Professor, har behandlet Luftseiladsen, har opmuntret mig til paa en lignende Maade, og efter en lidet bekjendt svensk Forfatters Forbillede, at behandle et af de Stoffer Digtets Gjenstand var Glasset. , der spille saa stor

BREV TIL: Schwach, Conrad Nicolai; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1777-08-14/1851-03-09)
Til C. N. Schwach . (Trykt efter Koncept). De modtage min hjerteligste Tak for Deres venskabelige Brev og for det skjønne Digt, som De gjør mig den Ære at tilegne mig. Endskjøndt jeg ikke, medens De som ung Student var i Kjøbenhavn, kunde blive nøie kjendt med Dem, var Mindet om Dem dog ikke udsle

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Monrad, Ditlev Gothard; (1839-04)
Til H. C. Ørsted . Sidst April 1839 . Naar man er ene, langt borte fra Frænder og Venner, saa kan det ikke feile, at man lader den forbigangne Tid passere Revü for sig, at man af og til holder Mønstring af sine Erindringer. Og naar jeg saaledes her i Staden Paris Rue de Chartres Nr. 7 og 9, 6te Eta

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Bidoulac, Josephine; (1839-12-05)
Til Samme. Torsdag den 5te December 1839 . „Aber es ist noch besser zu lieben als zu leben, und das thut man hier in so vollem Mate, dat man dem Verfasser recht herzlich für die reine Seeleufreude danken möchte“. Kjære Hr. Etatsraad! AnførteOrd har jeg engang læst i en Recension over en Bog, hvori

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1840-01-09)
Til Martenseu. Polyt. Læreanstalt den 9de Januar 1840 . Høistærede Ven! Saasnart jeg i Dag modtog Deres Svar til Superintendent Nielsen, begyndte jeg at læse det med Begjærlighed; og neppe har jeg endt Læsningen, førend jeg føler en levende Trang til at takke Dem, ikke blot personligt for den vens

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1840-05-16)
Til Kongen . Kjøbenhavn den 16de Mai 1840 . Ifølge Deres Majestæts allerhøieste Befaling opsøgte jeg igaar, strax efter min Hjemkomst til Staden, Universitetets Rektor, for at gjøre ham den befalede Meddelelse. Han havde imidlertid faaet et Circulaire hjem angaaende Studentermødet See Forhandlinger

BREV TIL: Andersen, Hans Christian; FRA: Steffens, Henrik; (1840-11-04)
Til H. C. Ørsted . Berlin den 4de November 1840 . Kjære Ørsted! Jeg er netop færdig med Afhandlingen „Over NaturphilosophiensForhold til den empiriske Naturvidenskab“, meddeelt ved de skandinaviske Naturforskeres andet Møde, der holdtes i Kjøbenhavn i Juli 1840. . Den er udarbeidet under mangfoldig

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Weyse, Christoph Ernst Friedrich; (1842-05-03)
Til Samme. Den 3die Mai 1842 . Høistærede! Det synes at være Skjæbnens allerunaadigste Villie, at jeg aldrig skal have den Fornøielse at gjæste Dem. I dette Øieblik indfandt sig min febrile Tilstand, med alle de fatale Tilfælde, der ledsagede den for 8 Dage siden. Under disse Omstændigheder maa jeg

BREV TIL: Christian Frederik; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1842-07-26)
Til Kongen . Kjøbenhavn den 26de Juli 1842 . Deres Majestæts Skib Hekla, som allernaadigst var tilstaaet de danske Naturforskere til det Stockholmer Møde, er i Aftes lykkeligt ankommet hertil. Endeel af de danske Naturforskere, som vare didkomne med dette Skib, bleve tilbage for at besee andre Dele

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Christian Frederik; (1842-08-07)
Til H. C. Ørsted . Vyk paa Føhr den 7de August 1842 . Hr. Conferenzraad Ørsted! Med megen Interesse har jeg læst Deres Beretning om Deres Ophold i Stockholm og Afskedsaudienz hos Kong CarlJohan. Det er atid meget interessant at lære en saadan Personlighed at kjende. Jeg har strax givet Tilladelse t

BREV TIL: Hauch, Johannes Carsten; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1842-07-30)
Til C. Hauch . Roeskilde den 30te Juli 1842 . Modtag, høistærede Ven, min noget sene Tak for det sidste Bind af Deres Digte. Jeg modtog det nogle Uger før min Afreise, og vi læste efterhaanden de Fleste af dem i min Familiekreds; men Reisen overraskede mig, føreud jeg fik takket. Vi glædede os snar

BREV TIL: Ørsted, Inger Birgitte; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1843-07-20)
Til H. C. Ørsteds Hustru . Berlin den 20de Juli 1843 . Bedste Gitte! Det vil være nødvendigt, at jeg efterhaanden skriver mine Breve stykkeviis, som en Dagbog; thi jeg afbrydes saa hyppigt, at der ikke er at tænke paa sammenhængende Breve. Efter at jeg i Onsdags havde skrevet Dig til, var jeg til K

BREV TIL: Ørsted, Inger Birgitte; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1843-06)
Til Samme. Berlin , Juli 1843 . Løverdagen den 22de prøvede jeg den første Reise paa Jernbane; det var til Potsdam, for at besøge Humboldt. Fra Hotellet, hvor jeg boer, til Banegaarden, hvorfra Toget gaaer ud, er der omtrent ¼ Miil; dette medfører nogen Tidsspilde. Til Potsdam er der omtrent 3½Miil

BREV TIL: Ørsted, Inger Birgitte; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1843-07)
Til Samme. Berlin , Juli 1843 . Da jeg i Søndags havde afgivet Brevet til Dig, fik jeg et Besøg af Conferentsraad Scholz, Amtmand i det sydlige Holsteen. Han boer i samme Hotel som jeg og har seet mig i Slesvig hos Spies.Det er en meget velstuderet Mand, og vor Samtale dreiede sig mest om videnskab

BREV TIL: Ørsted, Inger Birgitte; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1843-08)
Til Samme. Berlin , August 1843 . Dette Brev skrives endnu tildeels fra Berlin. Jgaar den 5te August, efter at jeg havde sendt Brevet til Dig, var jeg i det geographiske Selskab, hvor Ehrenberg indførte mig. Jeg blev her bekjendt med en ung Hr. Dieffenbach, som har været paa Nyseeland og andre Dele

BREV TIL: Ørsted, Inger Birgitte; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1843-08)
Til Samme. Leipzig , August 1843 . Du seer af Overskriften, at jeg nu er i Leipzig. hvor jeg ankom igaar Aftes, og nu om Morgenen den11te skriver jeg Dig til. Jeg maa dog, førend jeg fortæller Noget herfra, gaae tilbagc til Berlin og fuldende Dagbogen derfra. Mandagen den 7de var jeg, som sagt, ind

BREV TIL: Ørsted, Inger Birgitte; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1843-08-18/1943-08-19)
Til Samme. Berlin den 18de og 19de August 1843 . Jeg vedbliver at skrive den Deel af min Dagbog, der ikke er reen videnskabelig, som Brev til Dig, endskjøndt jeg selv kommer til at bringe det; men det gaaer mig saaledes lettere at skrive. Jeg sluttede mit Brev fra Dresden, Mandagen den 14de August.

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Lind, Peter Engel; (1843-12-02)
Til H. C. Ørsted . Berlin den 2den December 1843 . Kjære Onkel! Deres Skrivelse af 20de November og de Anbefalinger, som fulgte med den, modtog jeg i Søndags; de erindrede mig levende om den Velvillie for mig, hvorpaa De har givet mig saa mange Beviser; og jeg vil tilstaae Dem, at dette Tegn paa De

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Hansteen, Christopher; (1844-05-24)
Til Samme. Christiania den 24de April 1844 . Det er jo ret ubehageligt, at saa mange Omstændigheder forene sig til at gjøre vor 4de skandinaviske Naturforskerforsamling Afbræk. Thronskiftet og den deraf følgende Rigsdag og Kroning i Sverrig vil afholde flere svenske Notabiliteter, som Berzelius, Eks

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Hansteen, Christopher; (1844-11-08)
Til Samme. Christiania den 8de November 1844 . Kjære Ven! De har i kort Tid sendt mig tre høist forskjellige Arbeider, som ligemeget vidne omDeres alsidige Udvikling og om Deres usvækkede Aandskraft: Talen i Efterslægtsselskabet, Foredraget i Naturforskernes Møde og den første Deel af Deres physiske

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Bidoulac, Josephine; (1844-11-04)
Til Samme. Christiania den 4de November 1844 . Jeg har bedet Professor Hansteen om Tilladelse til at lægge et lille Brev inden i hans til Dem, da det var mig en hjertelig Trang at takke Dem, kjære Hr. Conferentsraad, baade for den venlige Godhed, der har bragt Dem til at erindre mig, og sende mig de

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Hauch, Johannes Carsten; (1844-12-01)
Til Samme. Sorøe den 1ste December 1844 . Jeg er dem yderst taknemmelig for Deres to Skrifter. Deres Physik er en uendelig vigtig Gave, der vil lette Arbeidet for os Alle. Det lille Skrift om Tænkningens og Indbildningskraftens Naturopfatning har glædet mig, og det kom netop til mig i det rette Øieb

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Schouw, Joachim Frederik; (1845-04-08)
Til Samme. Den 8de Apil 1845 . Jeg modtager med Fornøielse Deres Artikel „Thorvaldsen og hans Fødeland", trykt i Dansk Ugeskrift 1845 og Ø.'s samlede Skrifter 1852. til Ugeskriftet, men sender den dog hermed, fordi der er et Hovedpunkt, hvori jeg aldeles ikke kan være af Deres Mening, og anseer for

BREV TIL: Hauch, Johannes Carsten; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1845-07-29)
Til C. Hauch . Kjøbenhavn den 29de Juli 1845 . Bedste Ven! De maa vist undre Dem over mit sene Svar; men vær forsikkret, at jeg kun har gjort Opsættelse i det Haab at udrette Noget, og at kunne fortælle Dem det. Desværre trækker Tingen sig umaadeligt ud. Kongens Sygdom kan bære nogen Skyld, men ude

BREV TIL: Hauch, Johannes Carsten; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1845-11-08)
Til Samme. Kjøbenhavn den 8de November 1845 . Bedste Ven! Dersom De ikke kjendte mig, maatte De sikkert holde mig for ligegyldig, da jeg saa længe har ladet Dem vente paa Svar. Men først idag har det været mig muligt at faae nogen Efterretning om Professoratet i Kiel, en Efterretning, der dog endnu

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Schouw, Joachim Frederik; (1846-07-02)
Til H. C. Ørsted . Den 2den Juli 1846 . Min forbindtligste Tak for Deres Meddelelser angaaende Klimatets Indflydelse paa Folkecharakteren. Jeg troer, at vore Meninger i Grunden staae meget nær. De indrømmer, at Hovedaarsagen til Folkecharakteren maa søges i Afstamningen; jeg nægter ingenlunde Indfl

BREV TIL: Scharling, Edvard August; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1846-07-29)
Til E. A. Scharling . paris Fra Midten af Juli 1846 til Slutningen af September samme Aar foretog Ø. sin sidste Udenlandsreise, paa hvilken hans yngste Datter fulgte ham. De reiste i Selskab med Conferentsraad Forchhammer og dennes Hustru. Gjennem Tydskland og Belgien toge de til Paris, og efter en

BREV TIL: ukendt FRA: ukendt (1847-03-01)
Til Hr. N. N . Kjøbenhavn den 1ste Marts 1847 . Jeg har meddeelt Statssekretairen for Naadessager Deres Attester, ja jeg har i Fortrolighed ogsaa meddeelt Deres sidste Brev, som saa stærkt udtaler Deres store Trang. Selv kunde jeg intet Videre tilføie, da jeg ikke kjender den uden af Deres egne Bre

BREV TIL: Thisted, Valdemar Adolph; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1847-10-04)
Til V. Thisted . Kjøbenhavn den 4de Oktober 1847 . De to Bøger, De har været saa god at sende mig, ankom ikke, førend jeg havde tiltraadt en Reise til Odense og Kolding Skoler, i Anledning af Examinerne. Jeg har derfor ikke kunnet svare Dem saa snart, som jeg ellers vilde. Jeg har endnu kun gjennem

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Christian Frederik; (1847-05-22)
Til H. C. Ørsted . Kjøbenhavn den 22de Mai 1847 . Hr. Etatsraad Ørsted ! Det har foruroliget mig at bemærke, hvor angrebet Deres Hr. Broder i Dag var af sit fordums Krampetilfælde i Mund-Musklerne, saa at han ei var i Stand til at fuldende Referatet i Statsraadet. Jeg beder Dem indstændigen at sørg

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Thisted, Valdemar Adolph; (1848-11-18)
Til Samme. Aarhuus den 18de November 1848 . Jeg oversender herved Deres Høivelbaarenyed 1ste Deel af min Roman: Tabt og vunden, — som et ufuldkomment Tegn paa min dybe Ærbødighed, paa min inderlige Anerkjendelse af den hjertelige Velvillie, hvormed De har opmuntret og støttet min Stræben. Ikke uden

BREV TIL: Thisted, Valdemar Adolph; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1849-01-26)
Til V. Thisted . Kjøbenhavn den 26de Januar 1849 . De faaer her meget seent min Tak for Deres sidste mig tilstillede skjønne Gave ; men jeg haaber, at De vil undskylde mig, naar De erfarer, at jeg ved en Feiltagelse af Boghandlerens Folk ikke fik første Bind og Deres med samme følgende Brev, førend

BREV TIL: Mynster , Frederik Ludvig; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1849-06-23)
Til F. L. Mynster . Kjøbenhavn den 23de Juni 1849 . Modtag min Tak for Deres skjønne Oversættelse af første Sang af Ossians Fingal. Jeg har læst den adskillige Gange og hver Gang med Fornøielse. Det Ossian saa eiendommelige Digtersprog synes mig særdeles heldigt gjengivet i det Danske. Det valgte V

BREV TIL: Mynster , Frederik Ludvig; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1849-07-15)
Til Samme. Kjøbenhavn den 15de Juli 1849 . Fortalen til Deres Oversættelse har jeg nu med Fornøielse gjennemlæst. Jeg har i Anledning af samme nedskrevet nogle Smaabemærkninger, efterhaanden som jeg læste. De vedkomme ikkun Ubetydeligheder; men jeg lægger dem dog hos, paa det at De kan see, at jeg h

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Bremer, Fredrika; (1849-07-04)
Til H. C. Ørsted . Köpenhamn den 4de Juli 1849 . Min vördade vän och lärare ! En af de brister här i verlden, som föranletit mig att fordra af Skaparen (men det är på grund af den djupaste vördnad for Skaparen och hans gåfvar, som jag så fordrar) en fortsättning oeh fullkomning af vår tillvarelse b

BREV TIL: Bremer, Fredrika; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1777-08-14/1851-03-09)
Til Fredrika Bremer . (Efter Koncept). Kjære Veninde! Jeg føler en inderlig Trang til at udtrykke Dem min hjerteligste Taknemmelighed for Deres af de skjønneste Følelser opfyldte aandrige Brev, og den medfulgte lysende Gave. Endskjøndt jeg føler dybt, at det Billede, De har dannet Dem af min aandi

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Reedtz, Holger; (1849-08-26)
Til H. C. Ørsted . Berlin den 26de August 1849 . For en 14 Dage siden blev jeg af en Bekjendt adspurgt, om det forholdt sig saa, at det ikke var Deres Høivelbaarenhed, men mig, som tilfældigviis først var bleven opmærksom paa det electromagnetiske Hovedphænomen. Jeg svarede ham derpaa, at jeg haabe

BREV TIL: Reedtz, Holger; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1849-09-08)
Til Kammerherre Reedtz . (Efter Koncept). Den 8de September 1849 . Høivelbaarne Herr Kammerherre! De modtage min forbindligste Tak for Deres Meddelelser. Det ligesaa ilde villende som ilde betænkte Angreb paa mig, hvorom De skriver, er først kommet til min Kundskab ved Deres ærede Skrivelse. Endnu

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Hasle, Niels Søren Peter; (1849-09-17)
Til H. C. Ørsted . Asnæs den 17de September 1849 . Min inderlig kjære Svigerfader! Da jeg kjender din Velvillie mod mig, haaber jeg at turde uleilige Dig med at give mig et godt Raad; jeg stoler ganske paa Din Indsigt og Erfaring i saa Henseende og troer, at Du kjender mine Svagheder saa vel, at D

BREV TIL: Hasle, Niels Søren Peter; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1849-09-18)
Til Pastor Hasle . Kjøbenhavn den 18de September 1849 . Kjære Hasle! Det glæder mig og os Alle her meget, at Du og Marie have havt en behagelig Hjemreise. Om alle Sager her hos os, vil jeg overlade til de Andre at skrive, og derimod ile til den vigtige Sag, hvorom Du med sædvanlig kjærlighedsfuld T

BREV TIL: Bidoulac, Josephine; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1845-04-25)
Til Josephine Bidoulac Dette Brev skulde havt sin Plads Side 222, men er ved en Feiltagelse blevet forsinket. . Kjøbenhavn den 25de April 1845 . Modtag min hjerteligste Lykønskning til Deres Forbindelse med Welhaven. Jeg behøver neppe at sige Dem, at Alt, hvad der henhører til Deres Lykke, er mig o

BREV TIL: ukendt FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1850-02-08)
Til en yngre Forfatter, der havde fremsat nogle Indvendinger i Anledning af „Aanden i Naturen". (Efter Koncept.) Den 8de Februar 1850 . Modtag min Tak for Sendelsen af det hermed tilbagefølgende Digt. Jeg paaskjønner ganske Deres velvillige Følelser mod mig og kan ikke gjengjælde disse bedre end ve

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1850-03-14)
Til H. C. Ørsted . Den 14de Marts 1850 . Høistærede Ven! Hosfølgende Blade Bemærkninger ved Skrivtet „Aanden i Naturen", 1ste Deel. ville vise Dem, at jeg temmelig nøie har læst den Bog, De senest har havt den Godhed at skjænke mig, men ogsaa, at der er Adskilligt, hvori vore Anskuelser divergere

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1850-03-15)
Til J. P. Mynster . Kjøbenhavn den 15de Marts 1850 . Høistærede Ven! De modtage min forbindtligste Tak for Meddelelsen af Deres Bemærkninger over min Bog. De ere skrevne med al den ædle Klarhed og Værdighed, som man venter af Dem, og alt det Venskab imod mig, hvorved jeg i saa mange Aar har glædet

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1850-07-01)
Til Samme. (Efter Koncept). Den 1ste Juli 1850 . Høistærede Ven! De første Afsnit af medfølgende Bog*) ere fremkaldte ved Deres mig velkomne Bemærkninger. Da der under Skrivningen ingen fjendtlig Tanke har været i mit Sind, veed jeg, at der heller intet uvenskabeligt Meent kan være i Bogen, og jeg

BREV TIL: Andersen, Hans Christian; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1850-07-18)
Til eH. C. Andersen . Kjøbenhavn den 18de Juli 1850 . Kjære Ven! Det er mig en sand Fornøielse, at De ikke vil bie efter min Bog Aanden i Naturen, 2den Deel. , til De kommer hjem; jeg sender Dem den derfor. Jeg tør ikke haabe, at den skal gjøre det samme gunstige Indtryk paa Dem, som jeg havde den

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Hansteen, Christopher; (1850-07-28)
Til H. C. Ørsted . Observatoriet ved Christiania den 28de Juli 1850 . Kjære Ven! Jeg har saa mange Ting, jeg kunde ønske at udlade mig over i Anledning af Deres senere indholdsrige og interessante Meddelelser, at jeg ikke i dette Brev kan indlade mig paa Andet end det for Øieblikket meest paatræn

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Bremer, Fredrika; (1850-08-10)
Til Samme. Den 10 August 1850 Dette Brev er trykt fuldstændigt i 2den Deel af „Hemman i den nya verlden“ af Fredrika Bremer. . Huru ofta, min vördade vän, har jag icke tänkt på Er i denna verldsdel, så aflägsen från Ert land och hemvist ; huru ofta önskat att kunna tala med Er och säga Er något om d

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Ørsted, Anders Sandøe; (1850-11-07)
Til Samme. Kjøbenhavn den 7de November 1850 Paa denne Dag var det 50 Aar, siden Ø. fik offenlig Ansættelse som Adjunkt ved det medicinske Fakultet. . Min inderlig clskede Broder ! Af alt det Gode. som Forsynet har tildeelt mig, er der Intet, som gaaer over det Forhold, hvori jeg ved den guddommelige

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Holten, Carl Valentin; Liebe, Georg Julius; Forchhammer, Johan Georg; Sporon, Poul Egede; Carl Peter; (1850-11-07)
Til Samme. Paa en Dag, da vort Fædreland bringer en af sine store Mænd, der har ladet Danmarks Navn gjenlyde i hele Verden, sin Hyldest, idet De, efter et sjældent Liv i Aandens og Videnstabens Tjeneste, feirer Deres Embedsjubilæum, maa det være os tilladt i Studenterforeningens Navn som en svag Ane

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1850-11-12)
Til Samme. Den 12te November 1850 . Ved at fremsende disse Blade Bemærkninger ved Skrivtet: „Aanden i Naturen" 1ste og 2den Deel", af Biskop Dr. I. P. Mynster. vil jeg ikke gjentage, hvad i Tilegnelsen er sagt, men blot bemærke, at denne Tilegnelse, ikke blot var skreven, men ogsaa trykt, inden de

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1850-11-13)
Til I P. Mynster . (Efter Koncept). Den 13de November 1850 . De modtage min varmeste Tak for det mig tilstillede Skrift, hvis mig forhen ubekjendte Deel allerede vilde have været mig velkommen, om end ikke den skjønne Tilegnelse endnu havde givet det Hele en saa stor værdi for mig og været mig et

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Molbech, Christian; (1850-11-20)
Til H. C. Ørsted . Kjøbenhavn den 20de November 1850 . Med stor Interesse har jeg læst de Bemærkninger over Schak Staffeldt som Digter og over hans poetiske Charakteer, som jeg i Dag har havt den Ære at modtage fra Deres Excellence. Det er en i sin Korthed og Concentrering meget prægnant æsthetisk-

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1777-08-14/1851-03-09)
Til Etatsraad Molbech . (Efter Koncept). Tak for Deres venskabelige Brev. Deres Bifald er mig meget smigrende. Hvis jeg havde Tid til at udarbeide mine Bemærkninger over Schak Staffeldts Digterværker, vilde dette Bifald være mig en stærk Drivefjeder dertil; men mine Arbeider have nu og for en læng

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Schwach, Conrad Nicolai; (1850-11-27)
Til H. C. Ørsted . Bratsberg pr. Skien den 27de November 1850 . Hr. Geheimeconferentsraad Ørsted ! En dobbelt Anledning bringer mig denne Gang til at gribe Pennen for at tilskrive Deres Excellence. Nys og omtrent paa samme Tid modtog jeg gjennem Overlærer, nu Rector ved Christianssands lærde Skole,

BREV TIL: Schaw, Norton; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1851-01-11)
Til Norton Schaw . (Efter Koncept). Den 11te Januar 1851 . Det har været mig en stor Fornøielse at modtage et Brev i mit Modersmaal fra en engelsk Videnskabsmand, og det endog skrevet med den fuldkomneste Sprogrigtighed. — — — Jeg griber Leiligheden til at sende Dem den anden Udgave af mit Skrift

BREV TIL: Schwach, Conrad Nicolai; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1851-02-01)
Til C. N. Schwach . (Efter Koncept). Kjøbenhavn den 1ste Februar 1851 . Deres Brev af 27de Novbr. f. A., som jeg nu saa seent besvarer, at jeg meget man bede om Undskyldning, har gjort mig en stor Fornøielse. .De vedbliver venligt at mindes mig; jeg har fra min Side ofte tænkt paa Dem, uagtet min