Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Christian Ørsted FRA: Henrik Nicolai Clausen (1834-01-30)

Til H. C. Ørsted.
Den 30te Januar 1834.

Hjertelig Tak, høistærede Hr. Etatsraad, for Deres venskabelige Ord! Det er ikke alene Deres Bifald, der glæder mig — hvor høit end dette glæder mig —, men det, at De just nu ikke har villet undlade at sige mig det. Hvad De enten ved denne Leilighed eller tidligere har meddeelt mig af Betænkninger og Betænkeligheder, har jeg vistnok altid vidst at forklare mig paa den rette Maade; netop Deres Maade at opponere paa hører til Det, jeg helst kunde ønske at tilegne mig. Ogsaa i nærværende Tilfælde vil De maaskee have bemærket, s. 455 at jeg i Stilhed har taget Meddelelserne til Hjerte, og søgt at føre mig dem til Nytte.

Deres
hengivneste og forbundne
H. N. Clausen.