Danmarks Breve

Digte og Breve

Brevudgiver:
Meier, Johannes
Forlag:
Henrik Erbs- Jensens Bogtrykkeri
Udgivelsesdato:
1905

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: ukendt FRA: Meier, Johannes; (1899-02-09)
A København , 9/2 1899 Jeg selv er i poetisk Henseende saare gold for Tiden; i Aaret 1899 har jeg overhovedet ikke faaet fuldendt noget Digt. Jeg kunde vel nok blive ved ”das alte Lied zu leiern“, men det bliver i Længden trættende baade for mig selv og mest for dem, der skal læse det. Og til at sk

BREV TIL: ukendt FRA: Meier, Johannes; (1899-06-24)
A København , 24/6 1899 Jeg er ikke bund-uenig med dig i din Dom over Brandes o.s.v.; det synes mig blot, at vi frisindede Mennesker for Tiden har ganske andre Ting at tænke paa. Saa længe ”det anerkendte Idioti“ har Riget og Æren og Magten inde, og Folket og Intelligensen trædes under Ridestøvler

BREV TIL: ukendt FRA: Meier, Johannes; (1899-11-14)
A København , 14/11 1899 Kære L. ….! Tak for dit Brev, hvortil jeg først skal bemærke, at jeg intetsomhelst vil have med din Religion af skaffe. Vorherre, eller Jahwe, eller Zeus, eller Buddha eller Vizlipuzli fri og bevare mig for at have nogen Andel i, at Verden faar en ny Vizlipuz 1 i, ellr Bud

BREV TIL: ukendt FRA: Meier, Johannes; (1899-12-25)
Kerteminde , Juledag [1899] Jeg vil blot sige, at Zarathustra kan være meget god, men jeg kan blot ikke finde ham; naar jeg raaber hans Navn, er det kun Knud Hjortø, som svarer, og ham længes jeg ikke efter. Jeg synes, at vi er saa passende smaa allesammen, og det vilde klæde os bedre at tage hina

BREV TIL: ukendt FRA: Meier, Johannes; (1900-02-15)
A København , 15/2 1900 [I Anledning af Ibsens ”Naar vi døde vaagner“] … hvad Kunstneren selv som Menneske angaar, saa tror jeg, at Ibsen har Ret i, at han i de fleste Tilfælde vil angre at have vraget Livet for Kunsten. Men jeg nærer ikke mindste Tvivl om, at han vil fortryde det lige saa bittert,

BREV TIL: ukendt FRA: Meier, Johannes; (1900-04-04)
B. Kerteminde , 4/4 1900 Kære Ven! Der var en Gang en dejlig, gammel Ost, og i den boede mange smaa, dejlige Dyr, saa lækre og fede og dumme, saa graa og elskelige, som man kan tænke sig. De ernærede sig skikkeligt af Ostens Safter, naar de ikke netop kunde komme afsted med at æde hverandre; — og d

BREV TIL: ukendt FRA: Meier, Johannes; (1900-04-22)
B Kerteminde , 22/4 1900 Kære Ven! Hejsa for et Solskin i disse Dage! Naar Stormen hyler ved St. Hans, og Regnen plasker hen mod Høst, saa kan vi dog sige, at vi har haft Sommer i Aar. Jeg har gaaet ude og drukket Sol, — glemt alle Sorger, følt mig som eet med alt det vaagnende Liv, — Solen og Skye

BREV TIL: ukendt FRA: Meier, Johannes; (1900-06-08)
C Grinderslev Kloster pr. Jebjærg , 8/6 1900 Kære Frk. *** Hele Verden veed, at Henrik Gerhard en Nat rejste ud „for at tjene sig op gennem de meniges Rækker“. Derimod veed næppe hele Verden endnu, at Johannes Meier har gjort det samme. Jeg er sluppen lykkelig væk fra hele Sippschaftet, fra alt, so

BREV TIL: ukendt FRA: Meier, Johannes; (1900-06-26)
B Grinderslev Kloster , 26/6 1900 Jeg oplever intet, kan derfor intet fortælle dig Jeg øver mig i stoisk Resignation ved at ryge „Het Wapen van Glyngøre“ og underviser i Religion med uforlignelig Stupiditet.— — — Tænk paa mig, hver Gang du har en Dimmelim. Din hengivne Johannes Meier .

BREV TIL: ukendt FRA: Meier, Johannes; (1900-07-06)
C Grinderslev Kloster , 6/7 1900 Kære Frk. *** Hvorledes skal jeg takke Dem for den Venlighed, De har vist mig ved at sende mig alle de dejlige Blomster! De ligger i Æsken endnu, thi som alle Valmuer er de noget skørhovedede og kan ikke tages op uden at fælde Kronbladene, og det vilde være Synd. Me

BREV TIL: ukendt FRA: Meier, Johannes; (1900-08-20)
C Grinderslev Kloster , 2/8 1900 Kære Frøken! Hvad Valmuedrengens alter ego angaar, saa har han tilbragt tre kedelige Uger i Kerteminde, og haft en dejlig Tur til Lemvig og Vesterhavet, — befinder sig nu som Blommen i etÆg her paa Klostret. Sommetider frygter jeg, at han har det altfor godt. Han ka

BREV TIL: ukendt FRA: Meier, Johannes; (1900-09-03)
D Grinderslev Kloster , 3/9 1900 Jeg fik dit sidste Brev ved Begyndelsen af min Sommerferie; og nu er Sommeren ledet, Blæsten rusker i Klosterhavens gamle Lindetræer og fortæller, at Efteraaret begynder. Og med Efteraaret begynder Hjemveen… efter København — efter Gaderne og Stræderne og Brostenene

BREV TIL: ukendt FRA: Meier, Johannes; (1900-09-05)
A Grinderslev Kloster , 5/9 1900 Ligegyldighed ved det hele — man kan ogsaa kalde det skeptisk Filosofi. Til den er jeg bleven noget forfalden. Min Tanke er et Spindelvæv, hvori alle mulige anerkendte Begreber hænger som døde Insekter. Lykke og Ulykke, — godt og ondt, — stort og smaat, — Sandhed og

BREV TIL: ukendt FRA: Meier, Johannes; (1900-09-24)
C Grinderslev Kloster , 24/9 1900 Kære Frk. *** Det krabadser mig i høj Grad, at De har et saa alvorligt og indremissionært Indtryk af mit Udseende og Væsen. Vore hyggelige Klikeaftner i Samfundet sidste Vinter har altid staaet for mig som nogle af mine lysere Øjeblikke; og naar jeg nu faar at vid

BREV TIL: ukendt FRA: Meier, Johannes; (1900-11-05)
B Søgaard pr. Humble , 5/11 1900 Kære Ven! Klosteræventyret sluttet; — og Finalen, som Toghjulene under den lange Rejse hertil bankede og dundrede ind i Øret paa mig, var denne Bjørnsonske Strofe: Kør langsomt; thi saadan kørte Ejnar altid — og vi kommer tidsnok hjem… Selv bortset fra, at de først

BREV TIL: ukendt FRA: Meier, Johannes; (1900-11-18)
A Søgaard pr. Humble, Langeland , 18/11 1900 Jeg er ikke beskeden nok til at antage, at du brænder mine Breve. I dem har du jo efterhaanden faaet adskillige af mine bedste Frembringelser; nogle har du jo ogsaa i ”Vagten“. Gør mig den Tjeneste at læse dem igennem og sige mig uforbeholdent, om Du pa

BREV TIL: ukendt FRA: Meier, Johannes; (1900-11-19)
C Søgaard pr. Humble , 19/11 1900 Kære Frk. *** — — — — Jeg er altsaa havnet her og spiser som sædvanlig tre Gange om Dagen. Jeg har een Elev, hvem jeg oplærer i Tugt og Herrens Formaning, dog navnlig i det sidste, thi Tugten har hans Forældre energisk frabedt sig… det er ikke umuligt, at jeg med T

BREV TIL: ukendt FRA: Meier, Johannes; (1900-12-05)
A Søgaard , 5/12 1900 Mit Maal er for saa vidt det bestaaende Samfunds Undergang, som jeg vilde foretrække denne Undergang, selv uden efterfølgende Fornyelse — altsaa ”Torpedoen under Arken“ — for Samfundets Bestaaen. Men skønt jeg ikke har megen Tro til en lykkelig Fremtid for Menneskeslægten, men

BREV TIL: ukendt FRA: Meier, Johannes; (1900-12-14)
C Søgaard , 14/12 1900 Kære Frk. *** — — — Hvad ”Kvindehad“ angaar, saa er det selvfølgelig meningsløst at hade Kvinder saavel som Mænd, Bakterier eller Tændstikker; den Kvinde, der forraader mig, og den Bi, der stikker mig, er lige uansvarlige. Imidlertid — for godt et Aar siden havde jeg lært vis

BREV TIL: ukendt FRA: Meier, Johannes; (1900-12-17)
A Søgaard , 17/12 1900 Det forbavsede og glædede mig at finde Dig lige saa overbevist om Nødvendigheden af Samfundets Omdannelse til socialistisk Stat, som jeg selv er. Derimod stiller Du Dig skeptisk overfor mine Idéer om Familielivets fuldstændige Ophævelse og Børnenes Fællesopdragelse. Du kalder

BREV TIL: ukendt FRA: Meier, Johannes; (1901-01-14)
B Søgaard , 14/1 1901 Kære Ven! Om mit Brev skulde være noget tyndt, saa skyldes det den Omstændighed, at jeg har været til Bal i Nat, — hvilket for saa vidt var en Dumhed, som jeg ingenlunde kan danse, og det ellers er mit Princip kun at indlade mig paa Situationer, som jeg kan beherske. Imidlerti

BREV TIL: ukendt FRA: Meier, Johannes; (1901-02-14)
A Søgaard , 14/12 190 Kære Ven! Straalende Solskin over islagte Veje og snesmykte Marker — Fanden med Marker og Veje! Jeg sidder her paa min uselig Kvist og fanger Lyset fra den skraa Rude med en Glasklods; og jeg danner Regnbuer og sætter dem paa mine støvgraa Vægge, hvor jeg vil, og jeg leger, at

BREV TIL: ukendt FRA: Meier, Johannes; (1901-06-16)
A Kerteminde , 16/6 1901 At den Tort skulde overgaa Dig, Thøger Larsen, i den Ungdom taabeligen kaldet Underbjerg og Forfatter til en yderligt slet Digtsamling ”Vilde Roser“, — at et formentligt sammesteds offentliggjort Digt, ”Skærsommersangen“ skulde blive læst, stjaalet og optrykt af Vilhelm Be

BREV TIL: ukendt FRA: Meier, Johannes; (1901-12-22)
D Kerteminde , 22/12 1901 Kære Ven! Siden vi sidst bragte vore kære Jeg’er perlende Vinofre paa Bernina eller hvor det nu var, er jeg gaaet i Hundene eller, for at bruge et mere dannet Udtryk, ad H … til; men det skal ikke skille os ad. Jeg haaber, du fører et fornøjeligt og indholdsrigt Liv… Selv

BREV TIL: ukendt FRA: Meier, Johannes; (1901-12-23)
B Kerteminde , 23/12 1901 Kære Ven! Det undrer dig vel at høre en Røst fra Dødsriget, det skal ikke heller ske mere end denne ene Gang, da baade den almindelige Glædes- og Familiefest og din private Fødselsdag bringer mig dig i Erindring. jeg er tabt for Kulturen og Menneskeheden, i heldigste Tilf

BREV TIL: ukendt FRA: Meier, Johannes; (1902-02-03)
D Skaarup , 3/2 1902 … Min eneste fortrolige og stadige Ledsager er cand. phil. Johannes Meier, og ham har jeg efterhaanden set mig gal paa og vilde helst skille mig af med ham, men Fyren hænger paa som Gadesnavs paa Galoscher; der er kun eet Middel til at slippe af med ham, og det er temmelig radi

BREV TIL: ukendt FRA: Meier, Johannes; (1902-02-14)
A Skaarup , 14/2 1902 Den vigtigste Grund til ikke at lade nogle Digte trykke i » Det XXde Aarh.« Udg. er selvfølgelig, at det ikke morer mig at spille Helterollen videre, efter at jeg har befundet mig selv at være elendig og jammerlig og fattig og blind og nøgen. Mig selv kan jeg dog ikke længere

BREV TIL: ukendt FRA: Meier, Johannes; (1902-03-08)
A Skaarup , 8/3 1902 Det har behaget de Magter, der gør Træernes Vækst rank eller kroget, at skænke dig Arbejdskraft, Stolthed og Ære, A Kirketro og fredelig Lykke, B Sindssygdom og mig Vanmagt og Desperation, — hvorfra Overgangen til B’s Tilstand vel kun er et Tidsspørgsmaal… Træffer du nogen, som

BREV TIL: ukendt FRA: Meier, Johannes; (1902-09-01)
B Mern Lægebolig pr. Præstø , 1/9 1902 Ilde kom jeg til Skaarup, værre fo’r jeg derfra: Drik og Utugt, — Stedets Traditioner truede, — Spark i Røven, — Gloria Deo in excelsis. Nu sidder jeg her: 500 Krus, — Snaps til Frokosten, — rigelig Fritid, — ”Politiken“ og alle mulige nye Bøger. Alle Ting tj

BREV TIL: ukendt FRA: Meier, Johannes; (1902-09-11)
B Mern , 11/9 1902 Du ønsker Besked om min Fortid, Nutid og Fremtid. Angaaende den sidste skal jeg meddele dig alt, hvad jeg selv ved, nemlig at jeg engang skal dø. Min momentane Tilstand har jeg vistnok let skitseret for dig paa mit Kort forleden Dag. Tilbage staar min Fortid eller det sidste Kapi

BREV TIL: ukendt FRA: Meier, Johannes; (1902-09-16)
D Mern Lægebolig pr. Præstø 16/9 1902 … blot en Hilsen med Meddelelse om, at jeg ikke har begaaet Selvmord, saaledes som der vistnok kunde være Grund til at haabe efter mine sidste Udgydelser, — saa naar jeg om et Par Dage træder ind i Stuen til dig, behøver du ikke at gøre Korsens Tegn, men kan tag

BREV TIL: Jochum; FRA: Meier, Johannes; (1902-10-05)
E Mern , 5/10 1902 Dyrebare Jochurn ! I en saare hyggelig Tilstand — Søndag Formiddag, med en god Frokost i Maven og en bedre Middag for Øje, med Blus i Kakkelovnen og tykke mørkerøde Gardiner trukne halvt hen for de dobbelte Vinduer — søger jeg at samle saa mange Reminiscenser af mig selv, som ud

BREV TIL: ukendt FRA: Meier, Johannes; (1902-10-11)
F Mern , 11/10 1902 Kære Hr. G. …! Jeg smigrer mig ikke med, at De skulde nære nogen særlig Forlængsel efter at høre fra mig, og dog har jeg længe gerne villet skrive til Dem, navnlig for at udslette det Billede af vandrende Elendighed, De maa have bevaret fra vort sidste Møde paa Bernina, en Dag,

BREV TIL: ukendt FRA: Meier, Johannes; (1902-10-12)
A Mern , 12/10 1902 … der er ikke den Ting mellem min Navle og Mælkevejen, som jeg tror usvigelig sikker, ikke et Forhold til Mennesker eller Idéer, ikke en Stemning i mit eget Hjerte. I øvrigt troede jeg selvfølgelig ikke, at du havde opgivet mig; kun i min Bevidstheds Baggrund krøb Skyggen lurend

BREV TIL: ukendt FRA: Meier, Johannes; (1902-10-15)
D Mern , 15/10 1902 … Stormen og Vaaren —. Ja, blot man kunde tro ham, den gode Gorki; om han og hans Landsmænd — som jo i hvert Fald er de eneste, man endnu kan vente sig lidt af — havde et lille forfriskende Blæsevejr at slippe ud over Evropa. Jeg synes, I Tilværelsen bliver mere og mere lummer.

BREV TIL: Jochum; FRA: Meier, Johannes; (1902-10-16)
E Mern , 16/10 1902 Kære Jochum ! En saadan uforlignelig Spiritusduft som den, der slog op af hver Linje i Deres sidste Skrivelse, kan jeg ikke i Øjeblikket skaffe til Veje. I Stedet har jeg kun den Inspiration at byde, der stammer fra Æblesuppe og Kødbudding, som jo ganske vist ogsaa er Vorherre

BREV TIL: ukendt FRA: Meier, Johannes; (1902-10-20)
B Mern , 20/10 1902 Kære Ven! Modtag min Forsikring om, at jeg foragter den militære Stand uendelig dybt, — saa dybt, at jeg ikke vilde lade et Fnug af min Følelse for en Ven berøres af samme Stands Eksistens. — Hvor kunde du dog tro det om mig? For det første har, som du let antyder, min egen Livs

BREV TIL: ukendt FRA: Meier, Johannes; (1902-10-22)
A Mern , 22/10 1902 Kære Ven! Jeg kunde svare meget paa Enkelthederne i din Kritik af ”Tidspunktet“, men den dybe Animositet, du røber overfor dette Blad og hele den Kres, der staar i Forbindelse med det, giver mig Ulyst dertil. Det er naturligt, at en skuffet Ungdom, der er henvist til at rende Pa

BREV TIL: ukendt FRA: Meier, Johannes; (1902-10-29)
F Mern , 29/10 1902 Kære G. ..! … Jeg foretrækker Benævnelserne konservativ og radikal, — naar man ved konservative forstaar dem, der i det væsentlige vil bevare det nuværende Samfund, og ved radikale dem, der vil have det omformet fra Grunden. Der gives jo dog en Del Mennesker, som under Paavirk