Danmarks Breve

Fra Herman Bangs Journalistaar ved "Nationaltidende" 1879-84 - Minder, samlede omkring breve til mine forældre

Brevudgiver:
Anna Caroline Lasenia Levin
Forlag:
Det nordiske forlag
Udgivelsesdato:
1932

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Anna Caroline Lasenia Levin; FRA: Bang, Herman Joachim; (1881-01-07)
„ Tirsdag, 24. Novb. 1880 . Søndag var en af de trivielleste Dage, jeg i lang Tid har haft. Uagtet Vejret var dejligt udenfor, saa var det Graavejr hos mig. — — — Forhaabentlig skal Prøverne paa Comedien snart begynde. Hele Mandag Formiddag tilbragte Moder og jeg med at gaa i Butikker; der skulde væ

BREV TIL: Ferslew, Jean Christian; FRA: Bang, Herman Joachim; (1881-07-16)
Schandau 16 Juli 1881 . Kære Hr. Ferslew . De havde Ret: Schandau er noget af en Drøm: Solskin over den glidende Flod, Flimmer og Glans over spillende Vand, blaalig Dunkelhed over Høiderne. Og saa om Natten. Time efter Time sidder jeg her paa min Altan og stirrer paa Floden som en dunkel Slange mel

BREV TIL: Ferslew, Jean Christian; FRA: Bang, Herman Joachim; (1881-12)
„De maa ikke blive vred, hverken De eller Deres Frue, over dette Brev, som skrives, fordi jeg, som ellers har saa mange Ord, naar det gælder raader over saa faa, og fordi jeg maa være fuldt oprigtig imod Dem. De og Deres er det eneste bogstavelig, jeg synes, at jeg har tilbage. — — —De spurgte mig

BREV TIL: Bang, Herman Joachim; FRA: Bang, Herman Joachim; (1882-01-01?/1882-01-15?)
„Herman Bang! Den der tillader sig at skrive disse Linier er en gammel Kone i sit syv og halvfjerds Aar og Grunden er, at jeg saa gerne vil takke Dem for „Vexlende Themaer“, som har foraarsaget mig stor Glæde. Deres Critiker ere fortræffelige og al den Godhed og Kjærlighed De viser for Deres stakkel

BREV TIL: Bang, Herman Joachim; FRA: Anna Caroline Lasenia Levin; (1882-02-22)
22/2 82 Det var ligesom Bang med disse Ord havde taget om mit Hjerte. Jeg syntes hans Sorger blev mine, hvad der gik ham imod, voldte mig Smerte. Og Modgang havde han nok af. Jeg følte en inderlig Trang til at være god mod ham, hjælpe ham. Slige Følelser bølgede uden bestemt Form i mit Sind. Saa var

BREV TIL: Levin, Anna Johanne Christine; FRA: Bang, Herman Joachim; (1882-06-13)
Middelfart Badehotel 13—6—82 . Kære Fru Ferslew . De vil maaske blive meget forbauset over denne Sending, men egentlig er Tingen ganske simpel. Paa mine forberedende Vandringer for at skaffe Føljetonen Stof, traf jeg paa disse Studier, som jeg vel kendte, men som paany gjorde et mægtigt Indtryk paa

BREV TIL: Ferslew, Anna Johanne Christine; FRA: Bang, Herman Joachim;
Ogsaa De, kære Fru Ferslew , vil finde mange af Deres Livserfaringer i dette, og jeg for mit Vedkommende ved, at Zola har Uret, naar han tror, denne Kvinde findes kun i Frankrig. — Dette Brev med de smaa underforstaaede Hilsener til mig hørte jeg naturligvis intet om, og de Studier, som Bang omtale

BREV TIL: Bertelsen, Caroline; FRA: Bang, Herman Joachim; (1882?)
Tirsdag . „Tilgiv dette Brev. Jeg er syg og maa blive hjemme, derfor sendes det. Jeg stoler paa Dem, kære Frøken Bertelsen Den tidligere omtalte Caroline B., hvem Bang har portræteret saa livagtigt og morsomt under Navnet „Frk. Koch“ i „Ludvigsbakke“. , at De enten vil bringe indlagte til sin Adres

BREV TIL: Ferslew, Anna Johanne Christine; FRA: Bang, Herman Joachim; (1882-12-24)
24—12—82 . — „Idag de siger, han blev født, som døde at redde Mennesket og skabe Verden Glæde — Men vi, som altfor sent fik Jordens Støv betræde til jublende om Krybben frem at møde i Kor af Englene og alle Markens Hyrder— — — Vi samle kun idag vort Jordlivs bedste Minder, Det sandeste, det kæreste

BREV TIL: Ferslew, Jean Christian; FRA: Bang, Herman Joachim; (1882-12-31)
31/12 82 . Lad Deres Hustru læse disse Linier for Dem, som jeg skriver paa Aarets sidste Dag — for at røre Deres Hjerte, eller rettere for at lade Deres Hjerte overbevise Deres Forstand. Det er om Hr. Bj erring. De ved den Gang vi talte derom, gav De mig Skyggen af et Haab: De sagde, det var umuligt

BREV TIL: Anna Caroline Lasenia Levin; FRA: Bang, Herman Joachim; (1906-03-04)
Hilsener til Alle den sidste Aften i det gamle Aar. Nytaarsaften laa jeg syg af Bronchitis. Bang kom ned sent paa Aftenen for at høre Resultatet af sit Brev og ønske glædeligt Nytaar. Desværre hørte jeg kun hans Stemme gennem den halvt aabne Dør og hvorledes han med Varme talte Bjerrings Sag. Først

BREV TIL: Anna Caroline Lasenia Levin; FRA: Bang, Herman Joachim; (1906-03-04)
4. 3. 1906 Kære Fru Levin . Jeg sender Dem dette om Deres Fader, fordi det næppe er sikkert, at De læser „København‘, Bladet, hvori jeg skriver. Nødig vil jeg tro, at jeg her har skrevet noget, som kunde krænke Deres Fader. Alt, hvad jeg tror at vide, har jeg ikke præntet ned. Men som Silhuetten er

BREV TIL: Ferslew, Anna Johanne Christine; FRA: Bang, Herman Joachim; (1884-06-24)
24—6—84 . — — Grunden til, kære Fru Ferslew , at jeg sender dette Brev til Dem og ikke til Deres Mand, skal De erfare. Jeg afsender det nu, fordi jeg er til Ende med mine Kræfter — om nogle Dage vilde jeg maaske ikke mere kunne samle mine Tanker. Tilgiv ogsaa, at det er springende og maaske forekom

BREV TIL: Ferslew, Anna Johanne Christine; FRA: Bang, Herman Joachim; (1884-06-30)
30—6—84 . Kære Fru Ferslew . De har noget misforstaaet mit Brev. Pengene er ikke Hovedsagen i denne Ting. Men jeg kan ikke vende tilbage til „Nationaltidende“ uden i min gamle Plads, og den kan jeg kun faa, enten ved en Fraværelse, som kan for Publikum forklare min Uvirksomhed, eller ved en Seir, s

BREV TIL: Ferslew, Anna Johanne Christine; FRA: Bang, Herman Joachim; (1885-01-01?/1885-12-31?)
— „De vil, kære Fru Ferslew , blive meget forbauset over at se min Haandskrift, og naar De har læst mit Brev, vil De maaske med et Suk sige, at jeg altid bliver mig selv lig. Men heri vil De tage Feil Bangs egen Ortografi er bibeholdt i Citatet af dette Brev som i de øvrige gengivne. . Den, som skr

BREV TIL: Ferslew, Anna Johanne Christine; FRA: Bang, Herman Joachim; (1886-02-19)
Meiningen 19—2—86 . Det er meget kort, jeg, kære Fru Ferslew , maa skrive, thi jeg er saa udmattet, at jeg knap kan holde en Pen. Imorges Kl. fem blev jeg vækket af Politi. Jeg gik til Raadhuset Kl. 8 og erfarede, at jeg var udvist af Meiningen. Det vil sige af Tyskland — ti Udenrigsministeriet i B

BREV TIL: Nansen, Peter ; FRA: Bang, Herman Joachim; (1886-02-24)
poste restante Wien . Først i sit Brev til Nansen, dat. Wien 24—2—86, betror han Vennen den virkelige Aarsag til hans hastige Bortrejse fra Meiningen; at han ikke — som det hedder sig — er reist „frivillig“. Han beretter om Udvisningen ganske i Overensstemmelse med Brevet til min Moder. Paa en Udenl

BREV TIL: Ferslew, Anna Johanne Christine; FRA: Bang, Herman Joachim; (1886-04-22)
Skærtorsdag, (1886) Kære Fru Ferslew . Jeg kunde ikke spille Komedie, og jeg havde ikke Lov til at takke. Derfor er jeg ikke kommet idag. Og jeg ved heller ikke, om jeg ikke heller havde slæbt min Skæbne videre, end at disse sidste Dage, i hvilke vi mødes i mange og lange Tider, skulde berøres af d

BREV TIL: Ferslew, Anna Johanne Christine; FRA: Bang, Herman Joachim; (1886-10-20)
Prag 20—10—86 . Jeg sender Dem nu, kære Fru Ferslew , denne Bog. Maatte De i „Ved Veien“ finde nogle af de gode Egenskaber, som lod Mennesket, der skrev den, finde i Deres milde Hjerte Tilgivelse for saa mange Feil. Om De gennem Hr. Bjerring vilde sige mig, hvad De synes om denne Fortælling: V. V.

BREV TIL: Ferslew, Anna Johanne Christine; FRA: Bang, Herman Joachim; (1887-04-19)
Prag 19/4 87 . Efter at have ført en lang Bataille, afbrudt baade af Sot og Syge, maa jeg nu skrive dette Brev. Arbeide har jeg søgt overalt — i Almanaker, i Aviser, i Oversættelser og Originalt. Og nu er alle mine Bladindtægter maanedlig knap tredive Gylden. Naar jeg er rask, har jeg da for min Rom

BREV TIL: ukendt FRA: Bang, Herman Joachim;
Weinberge. Jungmannsstrasse 403. Prag. Knap en Maaned efter kommer der atter et Brev fra Bang. Han har modtaget Budskabet om Victor Bjerrings Død, og straks tænker han paa, hvorledes denne Sorg kan mildnes hos Broderen, Emil Bjerring og hans gamle Moder, i hvis Hjem Bang i mange Aar havde været en v

BREV TIL: Ferslew, Anna Johanne Christine; FRA: Bang, Herman Joachim; (1887-05-17)
Prag 17. 5. 87 . Det er jo egenlig, kære Fru Ferslew , saa dumt at skrive dette Brev. Men jeg véd ikke, hvad der er at gøre — og det er i det mindste at tale. Jeg har saa ofte — og det midt som vi sad paa „Elmebo“ i gladt Lag — med Angst tænkt paa, at i dette Hus Aarene opbevarede sine sikre og sme

BREV TIL: Ferslew, Anna Johanne Christine; FRA: Bang, Herman Joachim; (1902-12-01?/1902-12-31?)
Søndag . Kære Fru Ferslew . Tilgiv den ret ulæselige Skrift, men jeg er saa syg, at jeg ellers maa diktere altid og alting. Tilgiv ogsaa at jeg skriver til Dem og ikke til Etatsraaden. Men jeg ved at han er syg. Men hvad der er sket mig er virkelig forfærdeligt. Nu hvor jeg er gammel og altid syg,

BREV TIL: ukendt FRA: ukendt
Gl. Kongevej 25 . Man maa gaa ud fra, at Hegel udløste Bang fra Forpligtelserne overfor Schubothe, thi det varede ikke længe, førend Herman Bang lagde bi i Gyldendals trygge Havn.— — I 1904 udkom „Mikaël“. Efter Poul Levins Død er jeg kommet i Besiddelse af et Brev fra Bang til ham, som kaster et li

BREV TIL: Levin, Poul Theodor; FRA: Bang, Herman Joachim; (1904-04-10)
Brockmanns Hotel . 10. 4. 1904 . Odense. Kære Levin . Hjertelig Tak for Deres Brev. Det er saa uendelig faa, der har sagt mig noget om „Mikaël“ og jeg lever i saa stor en Angst. Jeg synes, det er, som havde jeg talt ud i det tomme Rum ... Men Deres Brev var mig en stor Trøst. Ja, om jeg har mént d

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene