Danmarks Breve

Breve fra H. Steffens til Baronesse Stampe

Brevudgiver:
Schrøder, Ludvig
Forlag:
Konrad Jørgensens Forlag
Udgivelsesdato:
1893

Tekst før brevene

BREV TIL: Stampe, Christine Marguerite Salome; FRA: Steffens, Henrik; (1840-10-01)
Berlin , d. 1. Oktbr. 1840 . Kiæreste Veninde ! Hvorledes skal jeg værdig i mit Navn, i min Kones og min Datters, Steffens Datter Clara, Clärchen, der døde ugift 1865, synes at have været mere for ham end hans Hustru, Hanna Reichardt. »Det er en ufortjent Guds Naade,« sagde han, »med den Datter, j

BREV TIL: Stampe, Christine Marguerite Salome; FRA: Steffens, Henrik; (1841-02-12)
Berlin , den 12te Febr. 1841 . Kiæreste Veninde ! De har Ret til at dadle mig. Deres venskabelige Brev havde fortient strax at blive besvaret og jeg bebreider mig selv saalænge at have opsat at skrive Dem til. Men at leve [i] en Hovedstad, medens alt om os forandrer sig, er ingen let Sag. — Begeis

BREV TIL: Stampe, Christine Marguerite Salome; FRA: Steffens, Henrik; (1841-05-03)
Berlin , d. 3die Mai 1841 . Theuerste Freundinn! »Bedste Veninde«. Denne tydske Overskrift er nu engang kommen til at staae her og maae nu blive staaende. De kan deraf slutte Dem til, hvorledes det gaaer en stakkels dansk Mand, som efter en saa lang Tid er heel og holden oversat i det Tydske, saa a

BREV TIL: Stampe, Christine Marguerite Salome; FRA: Steffens, Henrik; (1841-09-02)
Berlin , d. 2den Septbr. 1841 . Kiæreste Veninde! Med hvilken Glæde vi have modtaget Deres Brev fra Maynz, kann De tænke Dem. Hvor ofte har jeg tænkt paa, hvad vi skylder Dem; thi endskiønt Thorwaldsen vel ikke havde glemt sin tidlige Ungdoms-Ven, saa havde vi dog, dersom De ikke havde ført os til

BREV TIL: Stampe, Christine Marguerite Salome; FRA: Steffens, Henrik; (1842-12-05)
Berlin , d. 5. Decbr. 1842 . Kiæreste Frue Baronesse! Jeg skulde egentlig skrive Dem meere formeligt, Da De kalder mig Hr. Geheimeraad, hvilket klinger mig meget fremmed. Egentlig hører jeg mig helst nævnt ved mit Navn, ja ønskede, at den italienske Brug, at nævne skikkelige Folk ved deres Døbenav

BREV TIL: Stampe, Christine Marguerite Salome; FRA: Steffens, Henrik; (1843-01-01?/1843-12-31?)
[Udateret, men fra 1843 .] Deres Brev, kiæreste Baronesse, har næsten forskrækket os, ligesaameget, som det overraskede os. Forskrækket, hører jeg Dem udraabe: men De maae — have Taalmodighed og lade mig tale — eller rigtigere skrive ud først og førend De bliver vred — doppelt forskrækket, thi jeg

BREV TIL: Stampe, Christine Marguerite Salome; FRA: Steffens, Henrik; (1844-04-06)
Berlin , d. 6te April 1844 . Og altsaa — Thorvaldsen er død — man var tilbøyelig til at troe, at den, hvis Værker ere udødelige, maatte være udødelig, som det Marmor, han gav guddommelig Betydning. Vandrede han dog — den skiønne Statue, fast og sund og uforanderlig — mellem os, hævet over alle. Hv