Danmarks Breve

Kvindehjærter

Brevudgiver:
Nansen, Betty Anna Maria and Michaëlis, Katharina Marie Bech
Forlag:
Den Gyldendalske Boghandel
Udgivelsesdato:
1910

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Michaëlis, Karin; FRA: Nansen, Betty; (191u-06-15)
Stockholm . 15. Juni 190 . Kære Betzy Berner ! Vær ikke bange. Jeg ønsker ikke at give Dem min Medlidenhed. Deres Brev sagde mig intet om, hvad der er sket, men det er vel ogsaa ligegyldigt, thi intet kan forklare det eneste forfærdelige: at se sin egen Følelse dø. Det er saa let at miste den, man

BREV TIL: Nansen, Betty; FRA: Michaëlis, Karin; (19uu-06-24)
Sophienborg , 24. Juni . Grevinde Demidchof ! Havde jeg kunnet ane, De saaledes vilde optage mit Brev, var det aldrig blevet afsendt. De ikke blot giver Stene for Brød, De tillader Dem at forhaane mig. Det behøver jeg ikke at taale af nogen, og ikke af Dem. Det er muligt, det sker Dem selv halvt ua

BREV TIL: Michaëlis, Karin; FRA: Nansen, Betty; (19uu-06-27)
27. Juni . Kære Betzy . Det var ikke min Hensigt at saare Dem — ja, det véd jeg for Resten ikke — men ihvertfald, jeg fortryder det nu, om jeg har gjort det. Jeg véd ikke, hvad der gik af mig. Jeg har, hvad De maaske har hørt — alt rygtes jo i vort kære lille Land — skrantet hele Vinteren. Disse ev

BREV TIL: Nansen, Betty; FRA: Michaëlis, Karin; (19uu-07-01)
1. Juli . Kære Marie Louise ! Kære Veninde — for var vi det aldrig før, saa er vi det nu. Det vandt jeg da, at De igen kom til mig, og nu vil vi aldrig mere slippe hinanden. Kunde De blot komme herned i disse Maaneder .... Jeg tror, vi om Dagen holdt os hver for sig af en Slags Blufærdighed, men i

BREV TIL: Michaëlis, Karin; FRA: Nansen, Betty; (19uu-07-01)
Sthlm . 1. Juli . Kære Ven! Klokken er over tolv. Den syge Dame skulde forlængst have ligget i sin Seng, — men det er ikke til at tænke paa i et Vejr som dette. Aftnerne her mod Nord er saa skønne. Og jeg er alene. Jeg har gaaet frem og tilbage i Stuerne en hel Time, tror jeg. Jeg har drejet op for

BREV TIL: Michaëlis, Karin; FRA: Nansen, Betty; (19uu-uu-uu)
Lørdag Aften . Jeg slog mine Øjne op i Morges med Følelsen af at vaagne til noget dejligt. Jeg tror, jeg gik og sang, mens jeg gjorde mig i Stand — jeg har ikke sunget en Tone i mange Maaneder. Saa skulde jeg til Behandling paa Anstalten, bagefter var jeg saa træt, at jeg sov to fulde Timer. Efter M

BREV TIL: Nansen, Betty; FRA: Michaëlis, Karin; (19uu-07-04)
4. Juli . Kære Maizia ! Maaske er jeg ikke menneskeklog, og Menneskene skjuler jo indbyrdes deres Hjærter det bedste, de formaar — som om Hjærtet var noget ublufærdigt, der for Skams Skyld altid maa tilhylles — men jeg véd alligevel en Del om Mennesker. Ægteskabet, har jeg set, er ikke og kan ikke

BREV TIL: Michaëlis, Karin; FRA: Nansen, Betty; (19uu-07-04)
4. Juli . Betzy — om De var her nu. Nej, nej, De kunde ikke hjælpe. Ingen kan hjælpe mig. Skammen brænder mine Kinder — hvor kunde jeg — hvor kunde jeg gøre det — hvor kunde jeg faa mig til det? Jeg kan ikke forklare, ikke det, jeg har gjort, ikke det, der gaar forud. Hvad nytter Forklaring. Skamme

BREV TIL: Nansen, Betty; FRA: Michaëlis, Karin; (19uu-07-09)
9. Juli . Kære Maizia ! Jeg maa skrive til Dem. Mit Hoved er træt af at tænke. Jeg føler det, som bar jeg paa min Ryg et Lig, der blev koldere og tungere for hvert Skridt, jeg tog. Niels har nægtet at underskrive det Dokument, der giver ham hans Frihed. Mere end det, han ønsker at komme tilbage. Je

BREV TIL: Michaëlis, Karin; FRA: Nansen, Betty; (19uu-07-11)
11. Juli . Min kære Ven! Tak for Deres lange Brev. Hvor Livet er ubarmhjærtigt, Betzy, og hvor det kun lidet lader sig leve paa Teorier og Vedtægter. Altsaa det var Deres Lykke, den De gik dernede i Schweiz og begræd: en evig Angst for Opdagelse og Gengældelse. Jeg tror ikke paa Gengældelse. Jeg tro

BREV TIL: Nansen, Betty; FRA: Michaëlis, Karin; (19uu-07-15)
15. Juli . Kære Maizia ! Deres lange Brev har ikke været ude af mine Tanker et eneste Øjeblik i disse Dage. Jeg vil ikke dømme Dem uretfærdigt, jeg mindre end nogen har Ret til at dømme — kunde jeg blot forstaa Dem, men jeg kan ikke, det nytter ikke. Alt, hvad De skriver om Dem selv og Paris og Wla

BREV TIL: Michaëlis, Karin; FRA: Nansen, Betty; (19uu-07-17)
17. Juli . Betzy — jeg gør nu noget, som jeg vilde have forsvoret. Jeg røber, hvad jeg havde lovet mig selv skulde være evigt begravet. Jeg kunde, som Forsvar for, at jeg bryder mit Løfte, sige, at De har tvunget mig dertil. Det vilde være sandt til en vis Grad. Men jeg har sikkert ogsaa, uden at j

BREV TIL: Nansen, Betty; FRA: Michaëlis, Karin; (19uu-07-19)
19. Juli . Maizia . . . . Det er mig selv, der har bedt om Deres Fortrolighed, og nu ønsker jeg næsten, De ikke havde skænket mig den. Jeg har siddet med Hænderne for mine Øjne og ligesom set Deres Liv drage forbi, Deres stakkels Liv. Aah, kunde Medlidenhed her hjælpe . . . men hvor skal den ene Bl

BREV TIL: Michaëlis, Karin; FRA: Nansen, Betty; (19uu-07-21)
21. Juli . Knager det i Skuldrene Betzy ? Bryder de snart frem, de smaa hvide Vinger, der skal hæve Dem op i Forstaaelsens rene Æther? Hvor De lyver min stakkels Ven. Skal jeg være forfærdelig hjærteløs? . . . Alt det, De gør nu, Betzy, gør De for at tage Dem ud for Niels. For at han skal kysse Der

BREV TIL: Nansen, Betty; FRA: Michaëlis, Karin; (19uu-07-21)
21. Juli . Han kommer . . . Han kommer . . . Jeg kunde skrive Ordene under hinanden i det uendelige . . . Det vilde ligne et langt Digt. Men det er ogsaa et Digt. For han kommer jo, Maizia, han kommer tilbage, og bliver, altid . . . altid. Hele Tiden har han vidst det . . . Han skriver, at jeg røbed

BREV TIL: Michaëlis, Karin; FRA: Nansen, Betty; (19uu-07-22)
22. Juli . Os elskelige Betzy ! Jeg er gal. Sperantrende. Pibende, fløjtende, flintrende, piskende, gnistrende, skummende, fygende gal. Husk det nu. Slaa det op over Deres Servante, at De ser det hver Morgen. Maizia Linder gift Demidchof født 1873 død??? Savnet af Mand og seks Dusin Elskere, ble

BREV TIL: Nansen, Betty; FRA: Michaëlis, Karin; (19uu-07-24)
24. Juli . Kære Maizia ! Jeg har jo ikke andet at tage mig til, derfor skriver jeg igen. Det gør mig saa inderligt ondt for Dem. De gaar dér rundt i Verden og leder efter Dem selv — det, De tror, er Lykken, det er Dem selv, Deres eget inderste gode Jeg, det, De for længe, længe siden i en usalig St

BREV TIL: Michaëlis, Karin; FRA: Nansen, Betty; (19uu-uu-uu)
Uafsendt Brev. Betzy — jeg vilde saa gærne forsøge paa at samle mine Tanker. Alting gaar i ét inde i mit Hoved. Klokken er vist bleven tre nu. Det er allerede lyst. Men jeg har trukket Gardinerne for og tændt Lyset i Loftet — saa distraheres jeg ikke af Livet, der begynder at vaagne paa Kajen. Hvad

BREV TIL: Michaëlis, Karin; FRA: Nansen, Betty; (19uu-07-24)
24. Juli . De faar bare en Hilsen, Betzy . Jeg staar paa Springet — om ti Minutter skal jeg ud til Middag. Vejret er rent vanvittig dejligt. Hvor Sommeren er skøn her mod Nord. Luften er saa klar og ren, ikke Spor af trykkende, skønt Thermometret vist viser mange hundrede Grader. Jeg skrev et alenl

BREV TIL: Michaëlis, Karin; FRA: Nansen, Betty; (19uu-08-03)
3. August . Tilgiv mig, kære Ven, at jeg ikke har skrevet saa længe. De tror mig ikke, naar jeg siger Dem Grunden. Tænk Dem, tænk Dem at jeg skal have en Koncert! Jeg, der, siden jeg blev gift, ikke har optraadt, uden ved enkelte Privat-Soiréer. Jeg véd saamæn ikke, hvordan, det kom. Det er Velgøren

BREV TIL: Nansen, Betty; FRA: Michaëlis, Karin; (19uu-08-06)
6. August . Kære Maizia ! Tak for Deres Brev, og fordi De saa venligt beder mig komme til Koncerten, men det lader sig ikke saa godt gøre paa dette Tidspunkt. Ellers vilde det rigtig have glædet mig at høre Dem, selvom jeg jo ikke er musikalsk. Jeg kan da nu forstaa, at De — heldigvis — er blevet D

BREV TIL: Michaëlis, Karin; FRA: Nansen, Betty; (19uu-08-12)
12. Avgust . Betzy — jeg har løjet for Dem. Det er ikke sandt, at det var en fattig Familie, jeg skulde spille for. Det var for Birger. De véd slet ikke, hvem han er. Jeg har vist daarlig nok nævnet hans Navn. Det er ogsaa ligemeget. Nu kan jeg ikke give Dem en lang Forklaring. Tro, tænk, mén, hvad

BREV TIL: Michaëlis, Karin; FRA: Nansen, Betty; (19uu-08-14)
14. August . Betzy — jeg har gjort Skandale. Det er ikke nogen helt ubehagelig Fornemmelse — slet ikke saa slemt, som man tror — selvom jeg nok ser Tingene i et lidt mere nøgternt Lys nu til Morgen. Helt overskue Situationen formaar jeg ikke. Men jeg er sandelig ikke blind for, at denne Aftens fant

BREV TIL: Nansen, Betty; FRA: Michaëlis, Karin; (19uu-08-29)
29. August . De fik Ret, Maizia , De fik Ret. Nu er det forbi. Vi tog begge fejl, og vi bøder begge. Igrunden er jeg saa rolig. Jeg kan ikke rammes mere — ikke af nogen, ikke af noget. Den Bedrøvelse, der er i mig, føles snarere som Træthed efter lang Vandring. Ja, Maizia, jeg er træt. Vi har begge

BREV TIL: Michaëlis, Karin; FRA: Nansen, Betty; (19uu-08-31)
31. August . Min kære Ven! Tilgiv jeg ikke har skrevet i al denne Tid. Men havde jeg sagt Dem, hvordan det stod til med mig, da vilde De have raabt Gevalt, saa det kunde høres helt herop, og De vilde have sat Himmel og Jord i Bevægelse for at standse mig. Nu er det for sent. Naar De faar dette Brev,