Danmarks Breve

Oplysninger om hvorledes Hr. M. A. Goldschmidt har handlet med "Rabbien og Ridderen"

Brevudgiver:
Wroblewsky, Otto B.
Forlag:
G. S. Wibes Bogtrykkeri
Udgivelsesdato:
1869

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Wroblewsky, Otto B.; FRA: Goldschmidt, Meïr Aron; (1867-11-07)
43. Vesterbrogade . Novbr. 7. 1867 . S. T. Hr. Boghandler Wroblemsky ! Tak for Deres Brev, og Med Hensyn til „Rabbi Eliezer", da kan jeg ikke nægte, at jeg har maattet henvende mig til en Skuespiller Om denne Bemærkning see Indledningen. Udgiv og spørge, om han var villig til at spille en vis Ro

BREV TIL: Wroblewsky, Otto B.; FRA: Goldschmidt, Meïr Aron; (1867-11-11)
43 Vesterbrogade . Novbr. 11. 1867 Hr. Boghandler Wroblewsky ! De meddelte mig allerede forleden, mundlig, det daarlige Resultat som Forlaget af „R. E." havde ført til, og Deres Brev tilføier intet andet Nyt end at præcisere Tallet. Jeg kan kun sige, at det gjør mig ondt, at De har lidt Tab; men s

BREV TIL: Wroblewsky, Otto B.; FRA: Goldschmidt, Meïr Aron; (1867-11-12)
Vesterbrogade 43 . Novbr. 12. 1867 . Hr. Boghandler Wroblewsky ! Tak for Deres Brev og for Deres gjentagne Løfte om, at De indtil videre ikke vil sælge noget Expl. af „R. E.". Paa en eller anden Maade komme vi vel til definitiv Enighed, da jo ingen af os vil gjøre den anden Fortræd. Jeg skal nu v

BREV TIL: Wroblewsky, Otto B.; FRA: Goldschmidt, Meïr Aron; (1868-01-18)
43. Vesterbrogade . Jan. 18. 68 . S. T. Hr. Boghandler Wroblewsky ! De vilde gjøre mig en Tjeneste ved at besøge mig en af de første Dage. Jeg er bedst hjemme imorgen, Søndag, Kl. 12—1 og 4½—5½ eller Mandag Kl. 5. Deres ærb. og hengivne M. Goldschmidt . En Samtale fandt da Sted i en af de nærmest

BREV TIL: Wroblewsky, Otto B.; FRA: Goldschmidt, Meïr Aron; (1868-02-04)
43 Vesterbrogade , Febr. 4. 68 . S. T. Hr. Boghandler Wroblewsky ! De havde ikke behøvet — ved Bemærkningen om, at jeg skulde stille mine Fordringer „som Kjøbmand" — at sætte til: sans comparaison. Det vilde jo være latterligt at nægte, at ethvert Skrift, der udgives, foruden at være et Værk af A

BREV TIL: Wroblewsky, Otto B.; FRA: Goldschmidt, Meïr Aron; (1868-02-11)
Men samme Dag, ikke Ugedagen efter at Hr. G. har skevet mig til: „Forresten er endnu Intet afgjort", paa et Tidspunkt altsaa, paa hvilket jeg er fuldt berettiget til at betragte Forhandlingerne som svævende, forinden den Samtale, Hr. G. ønsker med mig, har fundet Sted, tilbyder han — og Herr Boghand

BREV TIL: Wroblewsky, Otto B.; FRA: Goldschmidt, Meïr Aron; (1868-02-14)
43 Vesterbrogade , Febr. 14. 68 . S. T. Hr. Boghandler Wrodlewsky ! Jeg maa ligesom De, Høistærede, begynde mit Brev med en Beklagelse, nemlig over, at vi ikke have kunnet komme overens, uagtet jeg vilde bringe et pecuniairt Offer. Naar De nu truer mig med — jeg siger det ikke i Vrede, men for at

BREV TIL: Wroblewsky, Otto B.; FRA: Goldschmidt, Meïr Aron; (1868-02-16)
43 Vesterbrogade , Febr. 16. 1868 . S. T. Hr. Boghandler Wroblewsky ! Denne Correspondance skulde unægtelig have en Ende; men det er vanskeligt, naar der fremkommer noget Nyt. De indrømmer selv, at jeg har sagt Dem, at Stykket ikke skulde opføres i denne Saison. Ikke desto mindre skriver De nu, at

BREV TIL: Wroblewsky, Otto B.; FRA: Goldschmidt, Meïr Aron; (1868-08-27)
Jstedetfor nu at svare „Ja" eller „Nei" paa mit Tilbud, hvilket jo var det naturligste, kommer G. atter tilbage til sit Yndlingsforslag — en Jury af „kyndige, upartiske Mænd;" det convenerer ham aabenbart ikke at faae Sagen afgjort paa dette Tidspunkt — hverken at kjøbe det, eller see det solgt til

BREV TIL: Goldschmidt, Meïr Aron; FRA: Wroblewsky, Otto B.; (1868-08-29)
Kjøbenhavn den 29. Aug. 1868 . Herr Candidat M. Goldschmidt , hersteds. Den 15de Februar d. A. skrev jeg bl. A. til Dem saaledes: „Forøvrigt skal jeg . . . . ikkun yttre min Beklagelse over, at Stykket ikke kan ventes opført iaar; efter vore Samtaler troede jeg, at det vel ikke kunde ventes i indev

BREV TIL: Wroblewsky, Otto B.; FRA: Goldschmidt, Meïr Aron; (1868-09-02)
Herpaa fik jeg jeg følgende Svar: 43. Vesterbrogade . Sept. 2. 1868 . S. T. Hr. Boghandler Wroblewsky ! 1) Taler nogensomhelst Ret eller Billighed for, at jeg, hvis „Rabbien og Ridderen" ikke bliver opført, skal betale Dem ca. 90 Rdl. for Restoplaget af „R. E.?" 2) Jeg veed ikke, n a ar „Rabbien o

BREV TIL: Wroblewsky, Otto B.; FRA: Goldschmidt, Meïr Aron; (1868-03-28)
Herpaa modtog jeg den 29de Marts følgende characteristiske Skrivelse, hvormed denne Correspondance ender: 43. Vesterbrogade , Marts 28. 1868 . Hr. Boghandler Wroblewsky ! Eftersom De fastholder Deres eget Forslag uden at tage Hensyn til det Tilbud, jeg gjentagende har gjort, og eftersom Hr. Steen