Danmarks Breve

Frederik den Sjettes fortrolige Brevvexling med Norge i Aaret 1809

Brevudgiver:
Sørensen, Carl Theodor
Forlag:
Gyldendalske Boghandels Forlag
Udgivelsesdato:
1889

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-02-13)
Fra Kongen til Christian August . Kjøbenhavn , den 13de Februar 1809 . Saa snart Frostvejret indtraf ved Nytaarstiden, besluttede jeg ved Hjælp af denne at angribe Skaane; 25 000 Mand har jeg samlet for i deres Spidse at gjøre Angrebet. Alt 2 Gange har Tøvejret udsat dette bedste og sikreste Mid

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Krogh, Georg Frederik von; (1809-01-07)
Fra den kommanderende General i Trondhjems Stift til Kongen . Trondhjem , den 7de Januar 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Deres Kongelige Majestæt meldes allerunderdanigst, at jeg dén 2den dennes modtog fra Oberst von Skøldebrand, der nu kommanderer den nordre svenske Armé, et Brev, hvoraf alleru

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-01-13)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 13de Januar 1809 . Allerunderdanigst Rapport. For nogle Dage siden modtog jeg Deres Majestæts Originalbefalinger af 17de og 19de f. M. og flere Dage senere Duplikaterne af Deres Majestæts Befalinger af 15de og 22de f. M., hvoraf Originalerne hi

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-01-20)
Fra Samme til Samme. Christiania , den 20de Januar 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Siden min sidste allerunderdanigste Rapport ere ingen videre Befalinger af Deres Majestæt indløben og intet forefalden, som fortjener til Deres Majestæt at indmeldes. Fjendens Stilling synes hidindtil at være ufo

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-01-27)
Fra Samme til Samme. Christiania , den 27de Januar 1809 . Allerunderdanigst Rapport. En Del sig modsigende og temmelig utilforladelige Efterretninger vover jeg vedlagt desuagtet at oversende Deres Majestæt , da de sammenholdt med andre muligen kunde give et Resultat. Ved de fjendtlige Tropper var

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Krogh, Georg Frederik von; (1809-01-28)
Fra den kommanderende General i Trondbjems Stift til Kongen . Trondhjem , den 28de Januar 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Trondhjems Stift var i afvigte Aar saa heldigt at erholde saa betydelige Tilførsler af Rug fra Archangel, at Mangelen i Nordlandene og Finmarken nogenledes er bleven afhjulp

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-02-03)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 3dje Februar 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Deres Majestæts den søudenfjældske Generalkommando tilsendte Kjendingssignaler for Krigsskibe og Batterier, samt Deres Majestæts allernaadigste Resolution i Henseende til Enken Ræder og Bekjendtgjø

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-02-10)
Fra Samme til Samme. Christiania , den 10de Februar 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Siden min sidste allerunderdanigste Rapport er intet forefaldet, som fortjente at indmeldes til Deres Majestæt. Et for nylig fra Sverig kommet Rygte siger, at Alliancetraktaten med England er bleven fornyet og Su

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-02-17)
Fra Samme til Samme. Christiania , den 17de Februar 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Siden min sidste Rapport have vi ej erholdt nogen dansk Post og altsaa ingen Befalinger fra Deres Majestæt , som jeg paa de flere Grunde maa imødesé med Længsel. Jeg er ej heller saa lykkelig at kunne indmelde no

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-02-16)
Fra den interimistiske Regeringskommission for Norge til Kongen . Christiania , den 16de Februar 1809 . Til Kongen. En tung, men hellig Pligt nøder os til atter i dybeste Underdanighed at nedlægge for Deres Kongelige Majestæts Trone en sørgelig, men sandfærdig Skildring af den Nød, under hvis Byr

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-02-17)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 17de Februar 1809 . Allerunderdanigst Forestilling. I de af den kongelige Regeringskommission og Undertegnede til Deres Kongelige Majestæt indsendte Rapporter er det allerunderdanigst bleven indmeldt, hvorledes, ved Fjenden, det ufordelagtige V

BREV TIL: Christian August; Jarlsberg, Johan Caspar Herman Wedel; Rosenkrantz, Marcus Gjøe; Kaas, Frederik Julius; Regeringskommissionen , ; FRA: Frederik 6; (1809-03-01)
Fra Kongen til Regeringskommissionen i Norge . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 1ste Marts 1809 . Jeg haver med sand Bedrøvelse modtaget Regeringskommissionens Skrivelse in originali af 16de Februar; ingen kan dele mere mine kjække Nordmænds Lidelser end jeg, og ingen kan føle derved mere end jeg

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-03-02)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 2den Marts 1809 . Til Gjensvar paa Deres Breve af 18de November og 31te December 1808 samt 13de, 20de og 27de Januar, 2den, 3dje og 17de Februar 1809 tjener følgende: Jeg kan ingenlunde tage andre Forholdsregler end de, jeg haver

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Krogh, Georg Frederik von; (1809-02-18)
Fra General Krogh i Trondhjems Stift til Kongen . Trondhjem , den 18de Februar 1809 . Allerunderdanigst Forestilling. Vel har jeg under 28de Januar dette Aar allerunderdanigst andraget for Deres Kongelige Majestæt Nødvendigheden, at den muligste Mængde Rug og andre Kornvarer fra Archangel maatte

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-02-24)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 24de Februar 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Siden min sidste allerunderdanigste Rapport er intet forefaldet, som fortjener at indmeldes til Deres Majestæt. Saa ubegribeligt det end er ved den i de sidste Dage hafte fordelagtige Vind, savnes

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-02-03)
Fra Samme til Sammme. Christiania , den Sdje Marts 1809 . Allerunderdanigst Rapport. I en vedlagt allerunderdanigst Melding Denne Melding findes ikke bilagt Rapporten. ) ere de med sidste Poster til mig indløbne Deres Majestæts Befalinger anførte, og af samme vil Deres Majestæt erfare, at de for

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-03-03)
Fra den søndenfjæld ske Generalkommando i Norge til Kongen . Christiania , den 3dje Marts 1809 . Den udi Deres Majestæts Befaling af 21de December forrige Aar Se „Meddelelser fra Krigsarkiverne“ IV, S. 20, Noten. allernaadigst forlangte Opgave skulde Generalkommandoen ikke undlade herhos allerund

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-03-11)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 11te Marts 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Jeg har allerunderdanigst at indmelde til Deres Majestæt Imodtagelsen af Allerhøjstsammes Befaling af 2den d. M. ved Søpremierlieutenant Seidelin. Det er tillige en ubehagelig Pligt for mig at indmel

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-03-21)
Fra Kongen til Christian August . Kiel , den 21de Marts 1809 . Jeg haver rigtig modtaget Deres Durchlauchts Rapporter af 3dje, 10de og 24de Februar samt af 3dje og 11te d. M. Jeg beklager meget, at ej alt det, som var bestemt for Norge, er ankommet, men jeg tør haabe, at mine Bestræbelser til at

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-03-24)
Fra Samme til Samme. Kiel , den 24de Marts 1809 . Feltmarskalk Klingspor haver tilskrevet den højstkommanderende General for den danske Armé og berettet, at Hertugen af Sødermanland havde ad interim overtaget Regeringen i Sverig, og at dette var sket efter enstemmigt Forlangende af Folket, Armeen,

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-03-17)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 17de Marts 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Siden min sidste allerunderdanigste Rapport er General Staffeldt bleven meddelt en Afskrift af en Proklamation Adlersparres Proklamation, dat. Carlstad 7de Marts 1809, til hans Tropper forinden March

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-03-18)
Fra Samme til Samme. Christiania , den 18de Marts 1809 . Allerunderdanigst Rapport. I dette Øjeblik modtog jeg de i Afskrift vedlagte Bilager fra General Staffeldt, som jeg iler med at afsende til Deres Majestæt De fremsendte Bilag vare det hos Ræder III, S. 294 trykte Brev fra Adlersparre til Sta

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-03-24)
Fra Samme til Samme. Christiania , den 24de Marts 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Den i Afskrift vedlagte Relation om Revolutionen i Sverig En Beretning om Begivenhederne i Stockholm den 13de, skreven Dagen efter, men i øvrigt udateret. Den indeholder intet, som ikke er bekjendt nu. er mig tilk

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-04-05)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 5te April 1809 . Jeg haver med al den Opmærksomhed igjennemgaaet Deres Rapporter af 17de I Kongens originale Sifferdepeche staar „11te“; men der kan ikke være Tvivl om, at det skal være „17de“, som ogsaa Kopibogen har. , 18de og 2

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-03-31)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 31te Marts 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Jeg er pligtig at indmelde Imodtagelsen af Deres Majestæts allernaadigste Befalinger af 21de d. M., og jeg tør haabe, at Deres Majestæt nu vil have modtaget mine senere Rapporter. Et Skib, som lykkel

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-04-12)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 12te April 1809 . Deres Rapport af 31te Marts har jeg rigtig imodtaget, og næppe kunde nogen Efterretning have været mig glædeligere end at erfare, at Korn- og Proviantskibe ankomme til Norge. Det glæder at vide med sig selv, at d

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-04-07)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 7de April 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Jeg er pligtig at indmelde Erholdelsen af Deres Majestæts Befaling af 25de f. M. med Lieutenant Krogh af 1ste aggershusiske Infanteriregiment. Paa den i min sidste Rapport ommeldte Skrivelse til Overa

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-04-09)
Fra Samme til Samme. Christiania , den 9de April 1809 . Allerunderdanigst Rapport. I Følge min i Gaar og for 8 Dage siden indsendte allerunderdanigste Rapport, hvoraf Duplikatet af den først bemeldte vedlægges, overrækkes Deres Majestæt denne allerunderdanigste Rapport med Major von Darre, som jeg

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-04-10)
Fra Samme til Samme. Christiania , den 10de April 1809 . Allerunderdanigst Rapport. I det Major von Darre var færdig til at afgaa, imodtog jeg Deres Majestæts Befaling af 5te d. M. ved Divisionsadjudant Brock. Jeg opholder ham for at tilføje det af samme foranledigede og i min Rapport manglende. Je

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-04-18)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 18de April 1809 . Deres Durchlauchtigheds Rapporter af 7de, 9de og 10de d. M. modtog jeg den 16de hujus med Overkvartermester Darre. Jeg takker Dem meget for Deres Iver, De viser for Foreningen af de tre nordiske Riger. Jeg kan ej

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-04-12)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 12te April 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Nærmere Overvejelse af Deres Majestæts Befaling af 5te d. M. haver foranlediget følgende Bemærkninger: Ej tilstrækkelig orienteret, har det været mig hidindtil umuligt at anvende Penge til det ommeld

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-04-25)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 25de April 1809 Afsendt s. D. med Stiftamtmand Thygeson. . Da Stiftamtmand Thygeson rejser til Norge, saa benytter jeg denne Lejlighed for at tilskrive Dem. Overkvartermester Darre beholder jeg her, indtil at jeg kan erholde beste

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-04-22)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 22de April 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Ved svensk Oberst Platen, som overleverede de i svensk Krigsfangenskab værende Nordmænd, som bestod af 1 Kjøbmand, 10 Skippere, 12 Styrmænd, 124 Matroser og af Landetaten 8 Underofficerer og 110 Geme

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-04-25)
Fra Samme til Samme. Christiania , den 25de April 1809 Allerunderdanigst Rapport. Jeg er pligtig at anmelde Modtagelsen af Deres Majestæts allernaadigste Befalinger af 12te og 16de d. M. Jeg tilskriver Major Darre med denne Kurér, som jeg haaber vil træffe ham i eller paa den anden Side af Gothenbo

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-04-04)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 4de Maj 1809 Afsendt s. D. med Maanedslieutenant Knap. . Deres Durchl.s Depecher af 22de og 25de April haver jeg rigtig imodtaget ved Kjøbmand Neuman og Kurér Røsler. De ytrede, at det nu herskende Parti ej var tilfreds med mit Sv

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-05-01)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 1ste Maj 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Kancellipræsident Kaas vil under ét indmelde til Deres Majestæt hans Ankomst Kaases første Brev til Kongen er af samme Dag som denne Rapport, den 1ste Maj, og indeholder de Betragtninger, som han har h

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-05-12)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 12te Maj 1809 Afsendt s. D. med Overkvartermester Darre. ). Deres Durchlauchtigheds Depeche af 1ste Maj haver jeg rigtig imodtaget. Det glæder mig, at De er overbevist om min Tillid og sande Agtelse, som De saa aldeles fortjener,

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-05-07)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 7de Maj 1809 . Allerunderdanigst Rapport! En svensk Parlementær overbragte mig i Gaar den i Afskrift vedlagte Skrivelse fra Oberstlieutenant Adlersparre med det tillige i samme ommeldte og i Gjenpart følgende Bilag Brevet fra Adlersparre, hvis

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-05-15)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 15de Maj 1809 Afsendt s. D. med Underlieutenant P. Torstenson. . Deres Durchlauchtigheds Depeche af 7de Maj haver jeg rigtig imodtaget, men det, som angaar den i Forslag bragte Konstitution, er mig mest paafaldende. 1) At naar Kon

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Kaas, Frederik Julius; (1809-05-07)
Fra Kaas til Kongen . Christiania , den 7de Maj 1809 . Allernaadigste Konge! Jeg tillader mig ved disse Linjer at berøre en Gjenstand, som er min Embedsstilling aldeles uvedkommende, men som saa højligen interesserer mit Hjærte, min grænseløse Hengivenhed for Deres Majestæts allerhøjeste Person

BREV TIL: Kaas, Frederik Julius; FRA: Frederik 6; (1809-05-15)
Fra Kongen til Kaas . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 15de Maj 1809 Afsendt s. D. med Underlieutenant P. Torstenson. . Min kjære Kaas! Omendskjønt den foreslagne Konstitution aldeles ej behager mig, saa tror jeg dog at burde bringe Staten dette Offer at imodtage den, dog altid med den Betingelse

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-05-14)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 14de Maj 1809 . Allerunderdanigst Rapport! Deres Majestæts Befaling af 4de d. M. har jeg modtaget ved Maanedslieutenant Knap. I Bilaget tager jeg mig den allerunderdanigste Frihed at oversende det fra den svenske Oberst Posse i disse Dage modta

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-05-17)
Fra Samme til Samme. Christiania , den 17de Maj 1809 . Allerunderdanigst Rapport! Et fra Oberstlieutenant Adlersparre til General Staffeldt indløbet Brev maatte jeg i nedenstaaende Oversættelse allerunderdanigst indsende til Deres Kongelige Majestæt : „Stockholm, den 10de Maj 1809. Til Hr. General

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-05-22)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 22de Maj 1809 Afsendt ved Premierlieutenant P. O. Rosenørn Grüner af nordenfjældske Infanteriregiment den 23de Maj 1809. . Jeg takker Dem meget for Deres Depecher af 14de og 17de Maj. Den Varme, De deri ytrer for den gode Sag, kan

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-05-28)
Fra Samme til Samme. Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 28de Maj 1809 Afsendt s. D. med Kapitajn Dødderlein. . I Sverig er da Aristokratiet paa sin højeste Spidse, og den hele Tendens synes at være, hellere at opofre deres Fædrelands Vel, end at give efter i et System, som Erfarenhed haver lært at vær

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-05-24)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 24de Maj 1809 . Allerunderdanigst Rapport! At jeg har imodtaget Deres Majestæts allernaadigste Befalinger af 12te, 15de denne Maaned, er jeg pligtig allerunderdanigst at indmelde. Den sidst indsendte svenske Konstitution er ej bleven antagen, m

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-05-28)
Fra Samme til Samme. Frederikshald , den 28de Maj 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Efter at min Rapport var sluttet, erholdt jeg Deres Majestæts Befaling af 22de d. M. med Lieutenant Grüner. Tvende Breve, denne Officer erholdt i Sverig af de paa Anholt fangne Officerer, vover jeg at vedlægge, da d

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-06-05)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 5te Juni 1809 Afsendt s. D. med Kurér Røsler. . Jeg haver rigtig modtaget Deres Rapporter, daterede den 24de og 28de Maj. De ere mig et nyt Bevis paa Deres Venskab for mig personlig og paa Deres Hengivenhed for Fædrelandet; men pa

BREV TIL: Kaas, Frederik Julius; FRA: Frederik 6; (1809-06-05)
Fra Kongen til Kaas . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 5te Juni 1809 Afsendt s. D. med Kurér Røsler. . Min kjære Kaas! Jeg takker Dem meget for Deres Skrivelse af 26de Maj Denne Skrivelse af 26de Maj mangler; men dens Indhold er af Jessen i den af ham førte hemmelige Extraktprotokol angivet saale

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-06-03)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 3dje Juni 1809 . Allerunderdanigst Rapport! Siden min sidste Rapport er intet at indmelde. Maatte et Rygte, at en fjendtlig Landgang paa Sjælland er afslaaet med betydelig Tab for Fjenden, blive stadfæstet; thi det vilde være af den heldigste

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-06-08)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 8de Juni 1809 . Afsendt s. D. med Major Hommel. Deres Depeche af 3dje Juni haver jeg rigtig imodtaget. Jeg frygter, at mine foregaaende Befalinger enten ej maa have været tydelige, eller i det mindste ej have kunnet indflyde Dem d

BREV TIL: Kaas, Frederik Julius; FRA: Frederik 6; (1809-06-08)
Fra Kongen til Kaas . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 8de Juni 1809 . Afsendt s. D. med Major Hommel. Min kjære Kaas! Alt viser mig mere og mere de Svenskes Falskhed. Den Maade, de ytrer paa, er alt for indlysende, til at jeg skulde sætte deres Sleskhed i Tvivl. Deres Ønske er at forene sig ente

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-06-10)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 10de Juni 1809 . Allerunderdanigst Rapport! Jeg er pligtig at erkjende Modtagelsen af Deres Majestæts Befaling af 5te d. M. ved Kurér Røsler. Med stor Glæde har jeg ved samme Lejlighed erfaret det heldige Udfald af Expeditionen mod Stralsund un

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-06-17)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 17de Juni 1809 . Afsendt 8. D. med Sekretær Juel. Deres Durchlauchtigheds Depeche af 10de Juni modtog jeg den 15de hujus. Jeg maa befrygte, at De aldeles ej forstaar de af mig givne Befalinger. Til den Ende giver jeg Dem følgende

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-06-17)
Fra Samme til Samme. Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 17de Juni 1809 . Afsendt s. D. med Lieutenant Sigvard Schiøtz af 2det trondhjemske Infanteriregiment. Deres Durchlauchtighed vil have modtaget et Brev fra Os af Dags Dato, mærket Nr. 1, og hvis De, efter at have gjort sig bekjendt med dets Indho

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Kaas, Frederik Julius; (1809-06-14)
Fra Kaas til Kongen . Christiania , den 14de Juni 1809 . Allernaadigste Konge! Den under 9de Juni ankomne Kurér bragte mig Deres Majestæts allernaadigste Skrivelse af 5te d. M. Fra Sverig modtager man ingen paalidelig Efterretning, og de, som jeg efter min Stilling og med mine Hjælpemidler kan e

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-06-14)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 14de Juni 1809 . Allerunderdanigst Rapport! Jeg er pligtig at erkjende Imodtagelsen af Deres Majestæts Befaling ved Major Hommel og tillige at igjentage min allerunderdanigste Melding om at have imodtaget Deres Majestæts Befalinger af 28de f. M

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-06-22)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 22de Juni 1809 . Afsendt s. D. med Borgerkapitajn Mariboe. ) Jeg haver med megen Glæde imodtaget Deres Durchlauchtigheds Rapport, dateret den 14de d. M. Det glæder mig, at blot Udtryk havde kunnet et Øjeblik tilvejebringe en Uove

BREV TIL: Kaas, Frederik Julius; FRA: Frederik 6; (1809-06-22)
Fra Kongen til Kaas . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 22de Juni 1809 . Afsendt s. D. med Borgerkapitajn Mariboe. ) Min kjære Kaas! Efter at have adtrykt mig med al den Bestemthed, som jeg i Kraft af min Stilling burde det, er jeg bleven tilfreds nu; thi enten føler man sig selv af Vedkommende s

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Kaas, Frederik Julius; (1809-06-20)
Fra Kaas til Kongen . Christiania , den 20de Juni 1809 . Allernaadigste Konge! Fra den kongelige interimistiske Regeringskommission vil Deres Majestæt allernaadigst modtage en Forestilling angaaende et Forslag fra en nordamerikansk Kjøbmand, som befandt sig om Bord paa et af denne Nations til No

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Jarlsberg, Johan Caspar Herman Wedel; Christian August; Kaas, Frederik Julius; Rosenkrantz, Marcus Gjøe; Regeringskommissionen , ; (1809-06-20)
Fra Regeringskommissionen til Kongen . Christiania , den 20de Juni 1809 . Allerunderdanigst Forestilling. Handelshuset Mathiesen & Schmidt i Christianssand har andraget for Regeringskommissionen, at en amerikansk Kiøbmand, som er ankommen til Christianssand med et af de mange til norske Havne o

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-06-21)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 21de Juni 1809 . Allerunderdanigst Rapport. En i Gaar erholdt svensk Avis vedlægges allerunderdanigst Findes ikke vedlagt. ). Desuden har jeg følgende at melde: 1) Efter indkomne Efterretninger skal en Del af den svenske Skjærgaardsflaade, omt

BREV TIL: Jarlsberg, Johan Caspar Herman Wedel; Christian August; Kaas, Frederik Julius; Rosenkrantz, Marcus Gjøe; Regeringskommissionen , ; FRA: Frederik 6; (1809-06-28)
Fra Kongen til Regeringskommissionen . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 28de Juni 1809 Afsendt s. D. med Kommandørkapitajn Sølling. ). Regeringskommissionens Forslag bevilges saaledes, at samme herved berettiges til at udstede for nevtrale og med Os allierede Magters Skibe Lejdebreve for at bring

BREV TIL: Kaas, Frederik Julius; FRA: Frederik 6; (1809-06-28)
Fra Kongen til Kaas . Brevet er ikke i Kopi- bogen opført med Dato, men den skal utvivlsomt være 28de Juni, paa hvilken Dag det er afsendt til Norge med Kommandørkapitajn Sølling. ) Jeg takker Dem meget for Deres Opmærksomhed og Iver. Jeg haaber, at min i Dag afgivne Resolution vil skaffe gode F

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-06-28)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 28de Juni 1809 Afsendt s. D. med Kommandørkapitajn Sølling. ). Jeg takker Dem meget for Deres Rapport af 21de d. M., som jeg imodtog med Artillerimajor, Ridder af Danebroge, Hommel. Det er saare vigtigt at erfare med Sikkerhed, h

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-06-27)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 27de Juni 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Deres Majestæts Befaling af 17de d. M. har jeg imodtaget i Gaar ved Kureren. Jeg tør haabe, at mine med Kommandør Sølling og Major Hommel afsendte Rapporter nu vil være indløbne, og at disse vil give

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-07-04)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 4de Juli 1809 Afsendt s. D. med Kapitajn Fleischer. ). Deres Depeche af 27de Juni imodtog jeg med Kurér Røsler. Jeg er Dem meget erkjendtlig for at lade komme nogen fra Norge i dette Øjeblik. Hvor interessant det end var, tror je

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Kaas, Frederik Julius; (1809-07-02)
Fra Kaas til Kongen . Christiania , den 2den Juli 1809 . Allernaadigste Konge! Ved den Anledning, som jeg daglig har til at kjende og bedømme en vis Mands Anskuelse af Tingenes Forfatning og Gang i Sverig samt hans derpaa grundede Fremgangsmaade, tror jeg aldeles at kunne bestyrke den Mening, so

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-07-03)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 3dje Juli 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Over vedlagte Skrivelse fra den svenske Oberst Posse, som jeg modtog i disse Dage Skrivelsen lyder saaledes: Högqvarteret Wenersborg, den 26de Juni 1809. Sedan flere priser blifvit gjorde utaf sven

BREV TIL: Kaas, Frederik Julius; FRA: Frederik 6; (1809-07-09)
Fra Kongen til Kaas . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 9de Juli 1809 Afsendt den 10de Juli med Amtmand, Kammerjunker Løvenskjold. ). Min kjære Kaas! Jeg haver modtaget med megen Fornøjelse Deres Depeche af 2den Juli. Det er en stor Lykke, at Tænkemaaden saaledes har forandret sig hos Prinsen. I S

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-07-09)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 9de Juli 1809 Afsendt 10de Juli med Amtmand, Kammerjunker Løvenskjold. ). Deres Rapport af 3dje Juli haver jeg imodtaget med Kureren, Lieutenant Frost. Oberst Posses Forslag tror jeg ej, at man bør indlade sig videre paa, end at f

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Kaas, Frederik Julius; (1809-07-08)
Fra Kaas til Kongen . Christiania den 8de Juli 1809 . Allernaadigste Konge! Deres Kongelige Majestæts seneste allernaadigste Resolution, den nevtrale Skibsfart betræffende, har opvakt og kan ikke andet end frembringe taknemmelige Glædesfølelser hos et Folk, som paaskjønner Deres Majestæts faderli

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-07-08)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 8de Juli 1809 . Allerunderdanigst Rapport! Siden min sidste allerunderdanigste Rapport er intet forefalden, soin var at indmelde. Jeg er pligtig at erkjende Imodtagelsen af Deres Majestæts Befaling ved Kommandør Sølling. Et Exemplar al de svens

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Krogh, Georg Frederik von; (1809-07-01)
Fra General Krogh til Kongen . Trondhjem , den 1ste Juli 1809 . Allerunderdanigst Rapport! Jeg fordrister mig allerunderdanigst at tilmelde Deres Kongelige Majestæt, at efter Overlæg med Hs. Højfyrstelige Durchlauchtighed Prins Christian til Slesvig-Holsten, kommanderende General i den norske Ar

BREV TIL: Krogh, Georg Frederik von; FRA: Frederik 6; (1809-07-14)
Fra Kongen til Krogh . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 14de Juli 1809 . Afsendt s. D. med Ritmester Baron Wedel Jarlsberg til Christian August, der skulde dechiffrere det og derpaa sende det til General Krogh (se næste Brev). ) Jeg takker Dem meget for Deres Rapport af 1ste d. M., hvoraf jeg se

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-07-14)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 14de Juli 1809 . Afsendt s. D. med Ritmester Baron Wedel Jarlsberg. ) Deres Rapport, som jeg modtog ved Kureren, Lieutenant Klee, dateret den 8de d. M., har jeg modtaget den 12te hujus. Det er saare ubehageligt, at man ingen sikr

BREV TIL: Kaas, Frederik Julius; FRA: Frederik 6; (1809-07-14)
Fra Kongen til Kaas . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 14de Juli 1809 . Afsendt s. D. med Ritmester Baron Wedel Jarlsberg. ) Det glæder mig altid at blive forsikret om den herlige Stemning i den norske Nation; den Arbejdsomhed og de Fremskridt, Agerbruget alt haver gjort, vil betydelig bidrage t

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-07-21)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 21de Juli 1809 . Afsendt s. D. med Ritmester Baron Wedel Jarlsberg. ) Omendskjønt jeg intet har at underrette Dem om, som angaar Tjenestesager, saa ansér jeg det dog for fornødent at holde Dem i Løbet af de store Begivenheder. B

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-07-15)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 15de Juli 1809 . Allerunderdanigst Rapport! Siden min sidste Rapport er intet forefaldet, som fortjener at indmeldes til Deres Majestæt. Fra Sverig haves des værre ingen anden Efterretning, end de sidst ommeldte, og den, at deres Flotille var h

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-07-16)
Fra Samme til Samme. Christiania , den 16de Juli 1809 . Allerunderdanigst Rapport! Kort forinden Kureren, Lieutenant Friis, skulde afgaa, erholdt jeg følgende Efterretninger, hvorved han er bleven opholdt. 1. En Oberstlieutenant Skøldebrand, som ankom med Depecher fra Statsraad Adlersparre nogle Ti

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Kaas, Frederik Julius; (1809-07-16)
Fra Kaas til Kongen . Christiania , den 16de Juli 1809 . Allernaadigste Konge! Jeg er bleven særdeles overrasket ved at læse de Depecher, som ere ankomne fra Stockholm, og som Prinsen meddeler mig. Jeg tror det min allerunderdanigste Pligt at nedlægge for Deres Majestæts Trone de Bemærkninger, s

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-07-25)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 25de Juli 1809 Afsendt s. D. i 2 Exemplarer: Originalen med Lieutenant Mansbach af Livgarden til Fods, som rejste igjennem Sverig, Duplikatet med Sekondlieutenant Bull, som rejste gjennem Jylland. . Jeg haver rigtig modtaget Deres

BREV TIL: Kaas, Frederik Julius; FRA: Frederik 6; (1809-07-25)
Fra Kongen til Kaas . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 25de Juli 1809 Afsendt i Original og Duplikat med de samme 2 Kurerer, som bragte foranstaaende Brev til Christian August. . Min kjære Kaas! De bedømmer alt aldeles efter min Maade at bedømme Sagen paa. Dersom det lykkes mig at give de Svenske

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-07-21)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 21de Juli 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Fra General Krogh er indløben vedlagte Melding De vedlagte Aktstykker ere en Skrivelse fra General Krogh til Prinsen af 14de Juli, hvori meldes en Del om Indfaldet i Jemteland, og hvori han udbeder s

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-07-28)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 28de Juli 1809 Afsendt Dagen efter, den 29de, i 2 Exemplarer, Originalen med Lieutenant Frost, Duplikatet med Feltposten gjennem Jylland. . Deres Rapporter af 21de Juli haver jeg rigtig modtaget. Det er unægteligt, at Beholdninger

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Kaas, Frederik Julius; (1809-07-21)
Fra Kaas til Kongen . Christiania , den 21de Juli 1809 . Allernaadigste Konge. Prinsen er ikke at bevæge til at rykke ind i Sverig. Hans Grunde overtyde mig ikke, og mine virke ikke paa ham. Han øjner Vanskeligheder og Farer, som jeg ikke finder; men jeg tror derimod, at meget taler for denne M

BREV TIL: Kaas, Frederik Julius; FRA: Frederik 6; (1809-07-28)
Fra Kongen til Kaas . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 28de Juli 1809 Afsendt Dagen efter, den 29de Juli, paa samme Maade i 2 Exemplarer som foranstaaende Brev til Prinsen. . Deres Depeche af 21de Juli haver jeg rigtig modtaget. Jeg beklager meget den Frygt, Prins Christian August har for at udfø

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-07-24)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 24de Juli 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Etter at det sidst ommeldte Svar var givet, meldte sig Oberst Grev Mørner som Kurér med den i Afskrift vedlagte Skrivelse af Hans svenske Majestæt Denne Skrivelse er i Oversættelse trykt hos Ræder II

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Kaas, Frederik Julius; (1809-07-24)
Fra Kaas til Kongen . Christiania , den 24de Juli 1809 . Allernaadigste Konge. Norges Stilling bliver hver Dag mere og mere betænkelig. Det er nødvendigt, at Deres Kongelige Majestæt erholder snart en sand og nøjagtig Skildring deraf, og da jeg tror at kunne nogenlunde opfylde dette vigtige Æren

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; Kaas, Frederik Julius; Jarlsberg, Johan Caspar Herman Wedel; Rosenkrantz, Marcus Gjøe; Regeringskommissionen , ; (1809-07-25)
Fra Regeringskommissionen til Kongen . Christiania , den 25de Juli 1809 . Til Kongen. Alt ofte har det været en tung Pligt for os at saare Deres Majestæts landsfaderlige Følelser med allerunderdanigste Forestillinger om den Nød, som siden Krigens Begyndelse har trykket det norske Folk, og om de

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Kaas, Frederik Julius; (1809-07-31)
Fra Kaas til Kongen . Kjøbenhavn , den 31te Juli 1809 . Adskillige sammenstødende Omstændigheder og Tildragelser, hvilke fulgte saare hastig paa hinanden og forekom mig at staa i nøje Forbindelse med hinanden, gjorde Norges Stilling i mine Tanker meget betænkelig og hurtige Beslutninger nødvendi

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-08-01)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 1ste Avgust 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Lieutenant Mansbach har overbragt mig Deres Majestæts Befaling af 25de f. M., hvis Indhold er for mig et trøstende Bevis paa Deres Majestæts Tillid, som jeg sikkert skal søge altid at bevise mig vær

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-08-06)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 6te Avgust 1809 Afsendt den 7de Avgust med Kancellipræsident Kaas. . Jeg haver rigtig modtaget saa vel Deres Depecher af 24de Juli med Præsident Kaas som den af 1ste Avgust med Kureren, Kapitajn Fleischer. Forfatningen, hvori Norg

BREV TIL: Christian August; Kaas, Frederik Julius; Jarlsberg, Johan Caspar Herman Wedel; Rosenkrantz, Marcus Gjøe; Regeringskommissionen , ; FRA: Frederik 6; (1809-08-06)
Fra Kongen til Regeringskommissionen . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 6te Avgust 1809 . Vi have ved Kancellipræsident Kaas modtaget Vor Regeringskommissions Skrivelse, som ej var sat i Sifre. Vi finde Os ej foranlediget til at indgaa en Vaabenstilstand. Regeringskommissionens Ressort var det og

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-08-07)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 7de Avgust 1809 . Allerunderdanigst Rapport. For nogle Dage lod sig atter en Parlementær melde, men da jeg, indtil jeg erholder Deres Majestæts nærmere Befaling, ej agter hverken mundtlig eller skriftlig at afgive mig med disse Herrer, saa send

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Kaas, Frederik Julius; (1809-08-14)
Fra Kaas til Kongen . Ladegaardsøen , den 14de Avgust 1809 . Allernaadigste Konge! Efter megen Ophold i Sverig, som foraarsages ved den nye Skydsanordning, saa snart man nødes til at benytte flere end de tvende Kurérheste, som staa til alle Tider paa Skiftestederne, og hvilken Anordning Bondesta

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-08-14)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 14de Avgust 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Vedlagt tager Undertegnede sig den Frihed allerunderdanigst at indrække til Deres Majestæt: 1) En officiel Rapport af Kapitajn S. Bille over en for vores Flotille meget hæderfuld Træfning samt Gjene

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-08-20)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 20de Avgust 1809 Afsendt s. D. med Kureren, Lieutenant Wegener tillige med de to følgende Breve. ). Deres Durchlauchtigheds Depecher af 7de og 14de Avgust haver jeg rigtig imodtaget. 20* Det gjør mig meget ondt at have skrevet, sa

BREV TIL: Kaas, Frederik Julius; FRA: Frederik 6; (1809-08-20)
Fra Kongen til Kaas . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 20de Avgust 1809 . Jeg kan ej andet end takke Dem for Deres Omhu, med hvilken De haver behandlet den bevidste delikate Sag. Jeg er, for saa vidt mig angaar, meget vel tilfreds med Prins Christian Augusts Svar til Kongen af Sverig og til Adle

BREV TIL: Frederik; FRA: Frederik 6; (1809-08-20)
Fra Kongen til Frederik af Hessen . Hovedkvarteret Kjøbeuhavn , den 20de Avgust 1809 . Jeg haver intet nyt at underrette Deres Durchlauchtighed om, men mig er i dette Øjeblik intet saa vigtigt som Efterretningen om Deres lykkelige Ankomst til Norge. Prins Christian August har jeg tilskrevet og a

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Frederik; (1809-08-17)
Fra Frederik af Hessen til Kongen . Christiania , den 17de Avgust 1809 . Allernaadigste Konge! Deres Kongelige Majestæt indberettes allerunderdanigst, at jeg i Aftes Kl. 10½ den 16de dennes lykkelig er ankommen til Christiania efter at have tilbragt 44 Timer paa Rejsen imellem Fladstrand og Tron

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-08-18)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 18de Avgust 1809 . Allerunderdanigst Rapport. De i min sidste Rapport indmeldte Depecher bleve ved Grev Mørner afsendte. Jeg skrev tillige det en chiffres vedlagte Brev til Statsraad Adlersparre Dette Brev lød saaledes: „I Følge den fra Genera

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-08-27)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenliavn , den 27de Avgust 1809 Afsendt med Kystanfører Rørbye. ). Jeg kan aldeles ej finde en Vaabenstilstands Afsluttelse fornøden eller raadelig, først fordi vi alt have en saadan, for det andet fordi vi underhandle om Fred. Jeg tror ej hell

BREV TIL: Frederik; FRA: Frederik 6; (1809-08-27)
Fra Kongen til Frederik af Hessen . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 27de Avgust 1809 Afsendt med Kystanfører Rørbye. ). Prins Christian har atter begyndt at negociere. For det første er det upassende, men særdeles i den dobbelte Stilling, han selv har indarbejdet sig i. Jeg har atter maattet tag

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Frederik; (1809-08-27)
Fra Frederik af Hessen til Kongen . Christiania , den 27de Avgust 1809 . Deres Kongelige Majestæts Depecher har jeg modtaget. Jeg har flere Gange søgt at overbevise Feltmarskalken, at det var bedst, at han forlod Norge for derved at tilintetgjøre alle over ham udspredte Rygter; men han vedbliver

BREV TIL: Frederik; FRA: Frederik 6; (1809-09-04)
Fra Kongen til Frederik af Hessen . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 4de September 1809 Afsendt med Lieutenant Birch. )• Deres Depeche af 27de Avgust haver jeg rigtig modtaget. Feltmarskalk Prins Christian Augusts Ønske at forlænge Vaabenstilstanden, for saa vidt det Terminen af Opsigelsen betræf

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-08-28)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 28de Avgust 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Jeg er pligtig at erkjende Modtagelsen af Deres Majestæts Befaling af 20de d. M. ved Lieutenant Wegener. Efter at have modtaget Deres Kongelige Majestæts i denne Befaling ommeldte Ordre til General

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-09-04)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 4de September 1809 Afsendt med Lieutenant Birch. ). Deres Durchlauchtigheds Depeche af 28de Avgust har jeg rigtig modtaget. De Grunde, jeg haver anført for, at ingen fornyet Vaabenstilstand bør sluttes, kan jeg aldeles ej fravige.

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Kaas, Frederik Julius; (1809-08-22)
Fra Kaas til Kongen . Christiania , den 22de Avgnst 1809 . Allernaadigste Konge! Uagtet der ikke er bestemt nogen Kurérs Afgang til Kjøbenhavn, saa tillader jeg mig dog allerunderdanigst at udfærdige denne Depeche for det Tilfælde, at en Kurér maatte afgaa før min Tilbagekomst fra en Rejse, som

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Kaas, Frederik Julius; (1809-08-26)
Fra Samme til Samme. Svinesund , den 26de Avgust 1809 . Allernaadigste Konge ! General Armfelt forlader mig i dette Øjeblik, og jeg haster med at nedskrive det vigtigste af vor Samtale for at kunne faa denne Depeche afsendt med den Kurér, som skal afgaa i Morgen fra Christiania, hvor hen jeg ufort

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Kaas, Frederik Julius; (1809-08-28)
Christiania , den 28de Avgust 1809 . Da Kurerens Afgang er bleven udsat til denne Dags Aften formedelst en Deliberation, som fandt Sted i Gaar i Følge hans Durchlauchtighed Feltmarskalkens Anmodning, saa tillader jeg mig at tilføje noget til min forestaaende allerunderdanigste Depeche. Prins Christ

BREV TIL: Kaas, Frederik Julius; FRA: Frederik 6; (1809-09-04)
Fra Kongen til Kaas . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 4de September 1809 2). Min kjære Kaas! Jeg haver rigtig imodtaget Deres Depeche af 22de og 26de Avgust. Jeg ser deraf den Samtale, De haver haft med Baron Armfelt. Jeg maa aabenhjærtigen bekjende, at jeg ej ret véd, hvad Armfelt vil, om han

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Kaas, Frederik Julius; (1809-09-03)
Fra Kaas til Kongen . Christiania , den 3dje September 1809 . Deres Kongelige Majestæt ville allernaadigst tilgive, at jeg endnu en Gang bringer den Materie paa Bane, som var Gjenstand for mine seneste Depecher af 26de og 28de Avgust. Den kan ikke være lige gyldig for nogen sand Fædrelandsven o

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Kaas, Frederik Julius; (1809-09-09)
Fra Samme til Samme. Ladegaardsøen , den 9de September 1809 . Allernaadigste Konge ! Da jeg har ligget nogle Dage syg paa Ladegaardsøen af den her almindelig herskende Sygdom, en meget stærk Diarrhoe, som hos mange udarter til Blodgang og bortrykker mange Mennesker af alle Klasser, saa modtog jeg

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Kaas, Frederik Julius; (1809-09-10)
Fra Samme til Samme. Ladegaardsøen , den 10de September 1809 . Allernaadigste Konge ! Da Kurerens Afgang er bleven udsat til i Dag, saa tillader jeg mig allerunderdanigst at indberette Udfaldet af den Samtale, som jeg havde i Gaar Aftes med Hans Durchlauchtighed Feltmarskalken. Den var meget alvor

BREV TIL: Kaas, Frederik Julius; FRA: Frederik 6; (1809-09-26)
Fra Kongen til Kaas . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 26de September 1809 Afsendt med Overkvartermester du Plat. ). Det gjør mig ondt at vide Dem i den Uenighed med Prins Christian August. Der hører stor Forsigtighed til at omgaas ham; thi det er vist unægteligt, at han har mangen Tanke, som maa

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-09-03)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 3dje September 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Som sidst til Deres Majestæt allerunderdanigst er bleven iudmeldt, blev Major Darre sendt til Kongsvinger, hvor han havde Sammenkomst med Grev Anckarsvärd, hvis Hovedopdrag var Komplimenter om mi

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-09-10)
Fra Samme til Samme. Christiania , den 10de September 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Jeg er pligtig at erkjende Imodtagelsen af Deres Majestæts Befaling af 4de d. M. ved Lieutenant Birch. Jeg har og jeg skal fremdeles vise mig ved god Vilje og Bestræbelse at erholde Deres Kongelige Majestæts Bif

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-09-26)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 26de September 1809 Afsendt med Overkvartermester du Plat. ). Deres Rapporter af 3dje og 10de September haver jeg rigtigt modtaget. Jeg ser deraf Deres Ønske snart at faa en Forandring i Deres Stilling. Jeg ønsker det Dem af Hjært

BREV TIL: Frederik; FRA: Frederik 6; (1809-09-26)
Fra Kongen til Frederik af Hessen . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 26de September 1809 Afsendt med Overkvartermester du Plat. ). Deres Durchlauchtigheds Rapporter fra 3dje og 9de September Disse Rapporter indeholde intet af Interesse, hvorfor de ikke meddeles. ) haver jeg rigtig erholdt. Magasi

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Kaas, Frederik Julius; (1809-09-20)
Fra Kaas til Kongen . Christiania , den 20de September 1809 . Allernaadigste Konge! Jeg modtager i dette Øjeblik den Efterretning, at en Kurér skal afgaa i Aften til Frederikshald, hvor nu Deres Durchlauchtigheder Prinserne Christian August og Frederik af Hessen opholde sig, for der fra at exped

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-09-22)
Fra Christian August til Kongen . Frederikshald , den 22de September 1809 . Allerunderdanigst Rapport. I Bilagene tager Undertegnede sig den allerunderdanigste Frihed at overrække den sluttede Konvention Konventionen til Magnor lød saaledes: Paa Grund af foregaaende Overenskommelse imellem Hs

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-10-08)
Fra Samme til Samme. Christiania , den 8de Oktober 1809 . Allerunderdanigst Rapport! Jeg er pligtig at indmelde Imodtagelsen af Deres Majestæts Befaling af 26de f. M. ved Major du Plat. I øvrigt er siden min sidste Rapport intet forefaldet, som fortjener at indmeldes til Deres Majestæt . Fra Sveri

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-10-21)
Fra Kongen til Christian August . Kiel , den 21de Oktober 1809 . Jeg takker Dem meget for Deres Depeche, af 8de Oktober. Jeg vil aldeles henstille til Dem, om De vil rejse eller ikke. Det kommer an paa, hvad Indflydelse det kunde have paa alt; thi intet bør ske, som kan hindre eller vanskeliggjø

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Frederik; (1809-10-08)
Fra Frederik af Hessen til Kongen . Christiania , den 8de Oktober 1809 . Allernaadigste Konge! Deres Majestæts Depecher og Breve af 26de September haver jeg ved Overkvartermester du Plat rigtig modtaget. Prins Christian August tror nu snart at kunne se sin nye Bestemmelse i Møde, og da han i den

BREV TIL: Frederik; FRA: Frederik 6; (1809-10-21)
Fra Kongen til Frederik af Hessen . Kiel , den 21de Oktober 1809 . I Gjensvar paa Deres Durchlauchtigheds Depeche tjener, at Prins Christian August kan gjærne rejse lige fra Norge til Sverig og tiltræde sin nye Post, saa snart han først formelig er afgaaet af Tjenesten og [har] erholdt sin Afske

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Kaas, Frederik Julius; (1809-10-08)
Fra Kaas til Kongen . Christiania , den 8de Oktober 1809 . Allernaadigste Konge! Den Skaansel, hvormed Deres Kongelige Majestæt allernaadigst har betragtet saa vel mine heftige Udtalelser ved Dejeuneren i Svinesund, som de uforsigtige Ytringer, som jeg allerunderdanigst tillod mig at fremføre i

BREV TIL: Kaas, Frederik Julius; FRA: Frederik 6; (1809-10-21)
Fra Kongen til Kaas . Kiel , den 21 de Oktober 1809 Sendt med Artillerilieutenant Krogh til Kjøbenhavn, og der fra med Overkrigskommissær Budde til Norge. ). Min kjære Kancellipræsident Kaas! De maa aldeles afbryde al Konnexion med Armfelt, og at give ham Kopi af Samtalerne, De har haft med ham,

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-10-18)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 18de Oktober 1809 . Allerunderdanigst Rapport! Siden min sidste allerunderdanigste Melding er en svensk Parlementær med en Skrivelse fra Statsraad Adlersparre bleven mig tilstillet. Skrivelsen saa vel som Svaret vedlægges allerunderdanigst i ve

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-10-25)
Fra Samme til Samme. Christiania , den 25de Oktober 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Siden min sidste allerunderdanigste Rapport er intet forefaldet, som fortjener at indmeldes til Deres Majestæt , end at et ej ubetydeligt Antal Skibe, hvoriblandt flere Kornskibe, saa vel fra Danmark som fra Sver

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-11-04)
Fra Samme til Samme. Christiania , den 4de November 1809 . Allerunderdanigst Rapport! Jeg erkjender med allerunderdanigst Taknemmelighed Imodtagelsen af Deres Majestæts Befaling af 21de f. M. I Følge heraf haver jeg opgivet min forehavende Rejse til Danmark, og imødesér jeg Deres Majestæts videre a

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-11-08)
Fra Samme til Samme. Christiania , den 8de November 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Jeg holder det for en hellig Pligt uden Ophold at tilstille Deres Majestæt vedlagte nøjagtige Afskrift af en Artikel af en engelsk Avis, som jeg har vovet at lade tilføje en Oversættelse. Artiklen, der findes i

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-11-09)
Fra Samme til Samme. Christiania , den 9de November 1809 . Allerunderdanigst Rapport. I dette Øjeblik, da Kureren Lieutenant Holten skulde afgaa, erholder jeg under Haanden fra Statsraad Adlersparre det Bilag, hvoraf Afskrift allerunderdanigst vedlægges, i hvilken Henseende jeg maa ansøge om Deres

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-11-15)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 15de November 1809 Afsendt med Kurér Lieutenant Bull. ). Deres Rapporter af 18de og 25de Oktober samt af 3dje og 10de Skal være 4de og 8de. ) November haver jeg rigtig modtaget. Jeg tror, at Øjeblikket er kommet, hvor Freden med

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-11-21)
Fra Samme til Samme. Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 21de November 1809 Afsendt med Kureren Lieutenant Krogh. ). Vi have denne Gang blot at underrette Dem om, at Fredsunderhandlingerne i Jønkøping ere i fuld Gang, og at de Svenske søge at lette alt. I Anledning af det, som har staaet i det engelske

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-11-22)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 22de November 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Siden min sidste allerunderdanigste Melding er intet forefaldet, som fortjener at indmeldes til Deres Majestæt. Fra Provideringskommissionen vil med denne Kurér ske Indberetning til Provideringsko

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-11-22)
Fra Samme til Samme. Christiania , den 22de November 1809 . Allerunderdanigst Rapport. I det samme Øjeblik, da Kureren, Lieutenant Vahrendorff, skulde afgaa, var jeg saa lykkelig at modtage Deres Majestæts naadigste Befaling af 15de d. M. ved Lieutenant Bull, som ved det slette Vejr saa længe unde

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-11-29)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 29de November 1809 Afsendt med Kureren Lieutenant Beichmann af jyske Skarpskyttekorpses 1ste Bataillon. ). Deres Kapporter af 22de November haver jeg rigtig modtaget. Det bedrøver mig meget, at saa mange Korn- og Proviantskibe ere

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-11-28)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 28de November 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Da jeg modtog Deres Majestæts allernaadigste Befaling af 15de d. M., løb et temmelig almindeligt Rygte, som paa de anførte Grunde foranledigede min under A i Afskrift allerunderdanigst vedlagte Sk

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-12-06)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 6te December 1809 Afsendt med Kureren Lieutenant Vahrendorff. ). Jeg haver med megen Fornøjelse imodtaget Deres Skrivelse, betræffende Kancellipræsident Kaas, som et nyt Bevis paa Deres Moderation og ædle Tænkemaade ved at glemme

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-12-07)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 7de December 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Deres Majestæts allernaadigste Befaling af 29de f. M. er mig bleven overleveret ved Kureren, Lieutenant Beichmann. Jeg har holdt det for Pligt at meddele Regeringskommissionen sammes Indhold. Denne

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-12-13)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 13de December 1809 Afsendt med Baron Wedel Jarlsberg. ). Deres Rapport af 7de December haver jeg rigtig modtaget. Da Freden i disse Dage vil være undertegnet, saa indsér jeg ingen Vanskelighed mer for, at De indtræder i Deres nye

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-12-13)
Fra Samme til Samme. Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 13de December 1809 Afsendt med Lieutenant Richtern af søndenfjældske Regiment, med Lieutenant Andersen. ). Herved tilstilles Dem Traktaten med Sverig. Jeg haaber, at dette er et vist og sikkert Skridt til en vedvarende Forening mellem Danmark og

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-12-19)
Fra Samme til Samme. Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 19de December 1809 Afsendt ). Nyt véd jeg aldeles intet at berette Dem. Jeg har truffet den Foranstaltning, at De strax bliver fra Gehejmekonferensraad Baron Rosenkrantz underrettet om Fredsratifikationen. Jeg stoler aldeles paa, at De forinden D

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-12-14)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 14de December 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Med allerunderdanigst Erkjendtlighed har jeg imodtaget Deres Majestæts allernaadigste Befaling af 6te d. M., da den bevidner Deres Majestæts allerhøjeste Tilfredshed med min Fremgang og saaledes g

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-12-24)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 24de December 1809 Afsendt med Lieutenant Kjerulff. ). Jeg takker Dem meget for Deres Skrivelse af 14de December. Jeg er aldeles enig med Dem i at bedømme det norske Folk, og til visse var jeg kommen til Norge, dersom ej højere Pl

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-12-24)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 24de December 1809 . Allerunderdanigst Rapport. I Gaar Aftes erholdt jeg ved Kancellist Borch, som qua Kurér af Kammerherre Rosenkrantz var afsendt fra Jønkøping, den officielle Kommunikation, at den ratificerede Traktat der var bleven udvexlet

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-12-29)
Fra Samme til Samme Christiania , den 29de December 1809 . Deres Majestæts sidste naadigste Skrivelse er mig bleven overleveret ved Kureren, Lieutenant Andersen. Jeg haver hidindtil ej erholdt Svar fra Sverig paa min Proposition, under visse Konditioner at indtræffe i svensk Svinesund den 6te næst

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1810-01-03)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 3dje Januar 1810 Afsendt med Lieutenant Ancher. ). Deres Durchlauchtigheds Skrivelser af 24de og 29de December f. A. indtraf begge paa én Gang i Gaar Aftes, endskjønt de vare afsendte ved tvende forskjellige Kurerer. Vi takke Dere

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-12-30)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 30te December 1809 . Deres Majestæt er jeg pligtig at indmelde Imodtagelsen af Deres Majestæts naadigste Skrivelse af 24de December. Den Tiltro og naadige Bevaagenhed, Deres Majestæt giver mig Bevis paa, haver været mig en Trøst og Beroligelse