Danmarks Breve

BREV TIL: Carsten Tank Anker FRA: Christian Frederik (1814-03-07)

Moss
d. 7. Marts 1814.

10.

Min kjære Anker.

Jeg haaber ikke, at dette Brev træffer Dem i Norge, men skulde det være Tilfældet, da har det ingen anden Hensigt end førend Deres Afreise endnu. engang at sige Dem, med hvor megen Tillid og Tilfredshed jeg ved Dem nærmere Maalet for denne Reise.

Merkelige er de sidste Tidender om Napoleons Nederlag og hans Magts Tilintetgjørelse. De er indløbne fra Danmark og fra Holland. De Allierede skal være i Paris og Freden, dikteret af Rusland og England, er nok udenfor al Tvivl en nmiddelbar Følge heraf. Man kan ikke negte, at Norges Skjæbne er voldgivet i disse Magters Hænder; det er altsaa af yderste Vigtighed at erfare deres sande Sindelag, og endnu vigtigere om muligt at vinde dem til Fordel for vor retfærdige Sag. Give Gud, De maa komme tidsnok til at bibringe det første fordelagtige Indtryk.

Jeg bar skrevet til Prinsen af Oranien og sender Brevene med Konsul Konow fra Bergen til Holland, alt for at knytte fordelagtige Forbindelser med denne Stat.

Han eller hvem der i hans Sted maatte reise, hvis han er syg, er beordret at sætte sig i Forbindelse med Dem.

Idag kommer jeg til Hafsmnd og erfarer der Indholdet af Grev Schmettows Samtale med Essen.

Rosenkrantz og Thygeson reiser imorgen til Kjøbenhavn med svensk Pas. De Svenske har efter Rosens Tilbagekomst givet Handelen og Samfærdselen med Norge fri, selv Kornvarer indføres.

Kronprinsen af Sverige har endnu d. 19. Febrnar været i Lübeck; han har altsaa holdt sig tilbage fra alle offensive Foretagender mod Frankrige. De Allierede har afgjort alt uden ham, behøver ham altsaa ikke og er, haaber jeg, kjede af ham. s. 19 Herpaa maa appuyeres [maa man støtte sig], naar det gjælder om ham. Lad mig nu snart faa gode Tidender fra Dem.

Deres Ven

C. F.