Danmarks Breve

BREV TIL: Peder Vibe FRA: Christian 4. (1642-07-18)

18. Juli 1642.
Til Peder Vibe.
Kongen vil kun bevilge den franske Resident i Stockholm Sundtoldfrihed for, hvad han bruger til sit eget Huses Fornødenhed, hvis det kan bevises, at Gesandter og Residenter andre Steder nyde lignende Begunstigelser. — Geh. Ark.

Dyn skriffuelse sub dato den 2 Huius Er mig ydag til hande kommen, Och deraff forstanden, At den fransøssiske Resident y Stockholm 2 ) begerer ded tolfrii, som hand til hans hussiis fornødenhed behøffuer. Huorpa ieg dig inted forholder, At nar Ieg Erfahrer, in quo loco sliigdt skeer, da skal ded hannem Ochsa vedderfahris. Myne gesandter Och Resiidenter haffuer altiid maat betale, Epthersom gemen køb werrit haffuer, wden maa skee at du Niider sliigdt, mig waffuydendis 3 ).

s. 234 Dy rosser dem Io selffuer y Suerrig, at dii haffuer ingen tiilførssel fornøden uden aff Saaldt och wiin, Nu komme begge dii thuende slags tolfrii Igennom Sundit, sauydt ded beuyssis at uerre Suenskens Eiigen godtz, Saat man for hans begering skiild intid Niitt haffuer behoff att gørre. Der ligger uyst nogiit andiit derunder begraffuen, gud giiffue, huad ded och Er.

Aff Rossenborg den 18 Iulij Anno 1642.

Christian.

Udskrift: A M.: M.: wiibe.