Danmarks Breve

BREV TIL: Christen Thomesen Sehested FRA: Christian 4. (1642-07-17)

17. Juli 1642.
Til Christen Thomesen Sehested.
Da den Kommission, som skal dømme i en Strid mellem Kongen og Hertugen af Gottorp angaaende en Inddigning, sikkert ikke vil bringe Sagen til Ende, vil Kongen strax efter dens Kjendelse appellere til den Voldgiftsret af Raader fra begge Sider, som er fastsat i Unionen mellem Hertugdømmerne og Kongeriget. Kongen angiver, hvilke Raader han vil udnævne dertil. — Geh. Ark.

Eptherdi der falder en striid for Imellom mig och hertug frederich om Et dyguessendt, huor myne bønder tillige med hertugens haffuer Inddygit Ett anseendtlig støcke land, huoraff hans bønder Nu inted uyl vnde myne aff, Sa Endog der er aff os begge beuylgit En Commission at dømme parterne ymellom, da Er ieg dog uys paa, at der bliiffuer inted aff, fordi att dii morę solito Riider thu weiie och lader werckiit stycke. Huorfor Ieg strax, Eptherat commissionen, som sagdt Er, Er forrettit in loco, uyl Appellere for Vnionen der at føre sagen vd, Och Neffne dyn person, Iørgen Seefeldt, Iørgen wiind, gregers krabbe, Hans lyndenou den wnge Och detloff Reuendtlou dertil att møde y kolding, fiiordten dag Eptherat samme Commission Er End, som Er ansat y dag Otte dage, Och begere aff hertugen derymod, at hand y liige made mig lader uyde, huem hand pa syn siide dertiil bruge uyl, Och derhuos sende mig derris Edtz s. 235 opladelsse, liigelydendis med Eders. Vale. Aff Rossenborg den 18 Anno 1642.

Christian.

Udskrift: Chanseleren H: Christian Tommissen til hande.