Danmarks Breve

BREV TIL: Christen Thomesen Sehested FRA: Christian 4. (1642-07-28)

28. Juli 1642.
Til Christen Thomesen Sehested.
Kongen har i Rustkammeret paa Tøjhuset tegnet et Udkast til Instrumenternes Opstilling paa Rundetaarn. Longomontanus og hans Hjælpere skulle undersøge det. — Geh. Ark.

Ieg haffuer tegnit wiielsen 1 ) aff tarait ued Regendtzen pa Riistkammerit y Tøyhussit 2 ), Derhuos Pladtzen aff huer Instrumendt, Huorfor du skaldt befahle M: Christen lumborg 3 ) cum sotiis, at dy gaar derhen Och seer, om ded saledis eller anderledis skal werre. Ieg haffuer ęligerit den Pladtz dertill, fordi ieg der kan komme sommetyd hen Och see, huad dy gør 4 ). Vale. Rossenborg den 29 Iulij Anno 1642.

Christian.

Udskrift: Chanseleren H: Christian tommissen til hande.