Danmarks Breve

BREV TIL: Christen Thomesen Sehested FRA: Christian 4. (1642-07-29)

29. Juli 1642.
Til Christen Thomesen Sehested.
Om Forhandlingerne med de russiske Gesandter angaaende Valdemar Christians Ægteskab samt om den svenske Residents Forebringende angaaende Fredstraktaten og Nedsættelse i Sundtolden for Liflænderne. — Geh. Ark.

Ieg haffuer aff dyn skriiffuelse forstanden, huad dii Muskouyterske gesandter haffuer forregiiffuen Om greffue waldemar Christians giifftermal, Huorpa ieg dig inted forholder, Att, naar altiing, som oss ymellom Er, først Er klaardt, da er ded tiilig nock at tale Om sliigdt 1 ).

Den Suenske kluuder 2 ) uaar huos mig ygar och snackede En hab om friidtz tradaterne och tollens forlettering for dii Riiger och dem aff Reffuel, huorpa ieg gaff hannem til suar, at, naar hand gaff mig hans anbringen skrifftlig, daa skulle hand faa suar derpa, Huorfor du skaldt sliigdt skaldt (!) aff hannem lade affoddere, paded man sig derpa kan Erkleere 3 ). Vale. Aff Ibstrup den 29 Iulij Anno 1642.

Christian.

Udskrift: Chanseleren H: Christian tommissen til hande.