Danmarks Breve

W. C. Zeise og J. Jac. Berzelius Breve 1823-1847

Brevudgiver:
Clément, Charles Adolphe Antoine
Forlag:
H. H. Thieles Bogtrykkeri
Udgivelsesdato:
1921

Tekst før brevene

BREV TIL: Schouw, Joachim Frederik; FRA: Zeise, William Christopher; (1816-09-11)
Slagelse d. 9 Nov. 1816 . Gode Ven. »Vor fælleds Ven Bredesdorff beder mig for nogen Tid siden at melde Dem i et Brev, adresseret til Göttingen, om jeg venter at være der til Nytaar; da der i Tilfælde af at jeg kunde kom̅e der til den Tid, kunde træffe en for os begge fordelagtig Bestem̅else med Vær

BREV TIL: Zeise, William Christopher; FRA: Berzelius, Jöns Jacob; (1823-04-07)
Hr. Prof. Zeise Köpenhamn . Stockholm d. 7. Apr. 1823 . Förlåt, Bäste Herr Professor, at jag så länge upskjutit betygandet af min tacksamhet for den högst intressanta Afhandling1), som Herr Professoren hade den godheten at skicka mig med Lifmedicus Thelning2) i slutet af nästlidna år. Den uptäckt He

BREV TIL: Zeise, William Christopher; FRA: Berzelius, Jöns Jacob; (1831-06-10)
Till Herr Professor W. C. Zeise Fridricsbergsgade 27 i Kjøbenhavn Stockholm d. 1O. Juni 1831 : Mein lieber Zeise Ich schreibe deutsch da ich vermuthe dass Sie leichter eine schlechte deutsche, als eine schlechte swedische kand lesen. — Palmstedt6) hat mir Ihr Schreiben an Ihn mitgetheilt, aus welch

BREV TIL: Zeise, William Christopher; FRA: Berzelius, Jöns Jacob; (1831-07-12)
Till Herr Professor Zeise Chemiæ Professor vid universitet i Kjøbenhavn Fredricberggade 27 Stockholm d. 12. Juli 1831 . Jag hoppas at mit bref af d. 14. Juni Det foregaaende Brev er dateret d. 10. Juni, men maaske først afsendt d. 14.? kommit Hr Professoren tilhanda. I anledning af hvad jag der f

BREV TIL: Berzelius, Jöns Jacob; FRA: Zeise, William Christopher; (1837-02-24)
S. T. Hr Baron Berzelius ! Kjøbenhavn d. 24de Febr. 1837 . Idet jeg har den Ære ærbödigst at tilstille Hr Baronen vedlagte lille Arbeide10) giver jeg mig den Frihed at tilföie, at jeg senere ogsaa har repeteret mine Forsög med Am̅onium-Foreningen, og derved faaet Resultater, som stemme aldeles med

BREV TIL: Zeise, William Christopher; FRA: Berzelius, Jöns Jacob; (1837-10-27)
Till Herr Professoren Dr. Zeise Kjøbenhavn. Stockholm d. 27. Oct. 1837 . Högädle Herr Professor Utan tvifvel har Herr Professoren länge sedan sett vår vän Liebigs sednare critik11) af Hr. Prof. sista analyser af de brännbara platinasalterna. Jag är langt ifrån at gille så väl sjelfva critiken, som

BREV TIL: Berzelius, Jöns Jacob; FRA: Zeise, William Christopher; (1838-01-18)
(Poststempel) Kjøbenhavn 18/1 1838 Helsingborg 22/1 1838 A Monsieur Monsieur le Baron de Berzelius , Secrétaire de l’Académie des Sciences &c &c a Stockholm . S. T. Hr Baron v. Berzelius Kjöbenhavn d. 14de Jan. 1838. Höjstærede Hr Baron! Megen Tak for de to Breve: det af 1ste Aug. Synes ikke at væ

BREV TIL: Berzelius, Jöns Jacob; FRA: Zeise, William Christopher; (1839-10-14)
Til S. T. Hr. Baron v. Berzelius ! Kjöbenhavn d 14de October 1839 Endelig har jeg da den Fornöielse at tilstille Hr Baronen et Exemplar af min Afhandling om Virkningen mellem Acetone og Platinchlorid. For over et Aar siden havde jeg næsten alle de nu benyttede Materialier færdige, men udsatte besta

BREV TIL: Berzelius, Jöns Jacob; FRA: Zeise, William Christopher; (1843-02-24)
Med megen Skamfuldhed over ei tidligere efter mit minderige Ophold i Stockholm at have tilskrevet Dem, Hr. Baron, begiver jeg mig nu endelig dertil. Grunden til denne Udsættelse er i Sandhed ene den Omstændighed, at jeg önskede med det samme at kunne meddele lidt videnskabeligt nyt, hvilket jeg troe

BREV TIL: Zeise, William Christopher; FRA: Berzelius, Jöns Jacob; (1843-06-20)
Till Herr Professoren og Riddaren W. Zeise . (Nörregade 231) i Kjöbenhavn Stockholm d. 20 Juni 1843 . För Herr Professorens vänskapsfulla och interessante skrifvelse af d. 24 April, tackar jag på det förbindtligaste, med anhållan om vänskapsfull ursägt at jag har så långe dröjt att besvara den; me

BREV TIL: Berzelius, Jöns Jacob; FRA: Zeise, William Christopher; (1845-03-13)
(Stempel). Helsingborg 15/3 1845 Kiøbenhavn 13/.. 1845 À Monsieur le Baron de Berzelius Secrétaire de l’Académie royale des sciences de Stockholm &c &c à Stockholm . Höistærede Hr Baron! Jeg har en lille chemisk Nyhed at kunne meddele; og da den muligen endnu kan komme tidligt nok til at blive bek

BREV TIL: Berzelius, Jöns Jacob; FRA: Zeise, William Christopher; (1845-03-22)
Undskyld, Hr Baron, at jeg uleiliger Dem med endnu et Par Ord angaaende Svovelkulstofætheren. Jeg omtalte, at den træder i Vexelvirkning med Kali i Alcohol, men viste ei den Gang Virkemaaden; denne opklarede sig imidlertid snart. Der udskiller sig nemlig ved Henstand af en Oplösning af Svovelkulstof

BREV TIL: Berzelius, Jöns Jacob; FRA: Zeise, William Christopher; (1845-11-11)
Kjöbenhavn d. 11te Novemb. 1845 . Höistærede Ven! Med megen Fornöielse har jeg erfaret at De er vendt tilbage fra en Udenlandsreise med forbedret Helbred; at jeg er en af de mange, som önske at den maae vedblive god, behöver jeg næppe at tilföie. Min lille Afhandling om Svovelkulstofætheren samt en

BREV TIL: Berzelius, Jöns Jacob; FRA: Zeise, William Christopher; (1847-02-24)
A Monsieur. Monsieur le Baron de Berzelius à Stockholm . Kjöbenhavn d 24de Febr 1847 . Höiædle Hr Baron Berzelius! Af det ene af de to Hefter, som jeg herved tager mig den Frihed at tilsende Hr Baronen vil De see, at jeg for nu snart eet Aar siden har undersögt Methyloxyd-Sulfocarbonatet. Da jeg h

BREV TIL: Zeise, William Christopher; FRA: Berzelius, Jöns Jacob; (1847-03-30)
Stockholm d. 30 Mars 1847 . Högtärade Herr Professor! Emottag min hjertliga tacksägelse för det vänskapsfulla brefvet af d. 26 febr. som jag först feck ensamt, sedan efter et par veckor Oversigten och efter ännu en flaskan med Carotin, för hvilka interessanta meddelanden jag är i hög grad erkänsam.

BREV TIL: Berzelius, Jöns Jacob; FRA: Zeise, William Christopher; (1847-04-08)
A Monsieur Monsieur le Baron de Berzelius à Stockholm . Undskyld, Höistærede Hr. Baron, at jeg uleiliger Dem med et Par Linier i Anledning af en Urigtighed i min Afhandling om Methyloxydsulfocarbonat! S. 7 staar nemlig urigtigt, at Æthyloxydsulfocarbonatets og Methyloxydsulfo-carbonatets specifike

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene