Danmarks Breve

Biskop Otto Laubs Levnet - En livsskildring i breve (2. bind)

Brevudgiver:
Mynster , Frederik Ludvig and Schepelern, Georg Sophus Frederik
Forlag:
Karl Schønbergs Forlag
Udgivelsesdato:
1886

Tekst før brevene

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1856-10-13)
Fra Laub til Martensen Viborg , 13. October 1856 Kjære Biskop Martensen! Jeg maa strax bringe Dem min Tak for den lille Bog I Anledning af Pastor Grundtvigs Oplysninger om „Alterbogs- Daaben.“ , De har givet mig og alle danske Præster og Menigheder, som jeg modtog igaar og læste med stor Glæde o

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1857-01-23)
Fra Laub til Martensen Viborg , 23. Januar 1857 Tak, kjære Biskop Martensen, for Deres sidste Indlæg Et Gjensvar i Striden om „Alterbogsdaaben.“ , som ikke har kunnet Andet end gjøre mig glad, og tillige for Deres Brev [dette Brev er gaaet tabt], som lidt tidligere maatte have samme Virkning paa

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1858-12-13)
Fra Laub til Martensen Viborg , 13. December 1858 Kjære Biskop Martensen! Jeg har i lang Tid længtes efter at høre Noget fra Dem — ikke i et Brev, thi dertil v eed jeg, Deres lid er for knap, og der vilde jeg dog ikke finde det, jeg især ønskede; jeg tænkte paa de Spørgsmaal, som i de sidste Aar

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1859-01-16)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 16. Januar 1859 Lad mig, kjære Biskop Laub, først hjertelig takke Dem for Deres sidste Skrivelse og for de venlige Ord, De har tilskrevet mig i Anledning af mine Prædikener. Det skulde glæde mig, om De ved fortsat Læsning maatte finde en idetmindste noget frem

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1860-04-06)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 6. April 1860 Kjære Biskop Laub! Guds Fred og Velsignelse i denne Paaskehøitid. Denne stille Tid har ogsaa den Velsignelse, at man ogsaa i det Ydre fornemmer, at Riget, som ikke er af denne Verden, cndnu har nogen Magt over Riget af denne Verden. Først lad mig

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1860-04-13)
Fra Laub til Martensen Viborg , 13. April 1860 Tak, hjertelig Tak, kjære Biskop Martensen! for Deres „lange“ Brev, som dog ikke var længere, end at jeg igjen vil forsøge paa, om De har Tid og Lyst til at indlade Dem mere med mig angaaende den Sag, som udgjorde Gjenstanden for den sidste Halvdeel

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1860-04-18)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 18. April 1860 Hjertelig Tak for Deres sidste Brev. Jeg fortsætter med Glæde, skjøndt jeg intet Væsentligt har at sige, som jeg ikke allerede har sagt. Først en Bemærkning i Almindelighed: Vi sympathisere aldeles i Ulysten til, hvad Schelling kalder „ein jährl

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1860-04-26)
Fra Laub til Martensen Viborg , 26. April 1860 Kjære Biskop Martensen! Jeg har igjen modtaget et langt og indholdsrigt Brev fra Dem. Interessant vil jeg ikke kalde det, og jeg vilde ogsaa hellere give det et bedre Navn. De har, som De bemærker, egentlig ikke sagt Andet, end hvad allerede Deres f

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1860-08-16)
Fra Laub til Martensen Viborg , 16. August 1860 Jeg har endnu ikke takket Dem for Deres Tale over Ørsted. Jeg læste den i et af Mellemrummene imellem Visitatsreiserne, da jeg ikke følte mig meget oplagt til at skrive mere end nødvendigt, men derfor lige fuldt kunde have godt af, hvad jeg læste.

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1860-08-20)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 20. August 1860 Min inderlig kjære Biskop Laub! Hjertelig Tak for Deres Brev, for Deres Yttringer om min Gravtale over Ørsted og de fortræffelige Tanker, De udtaler om det fjerde Bud, hvori jeg af ganske Hjerte samstemmer. Ved Landemodet har jeg jo ikke kunnet

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1860-09-20)
Fra Laub til Martensen Viborg , 20. September 1860 Kjære Biskop Martensen! Jeg har endnu ikke takket Dem for Deres sidste kjære Brev, og først nu, ligesom jeg skal begynde en Visitatsreise, falder det mig ind, at De dog vel har ønsket, at jeg ikke for længe vilde udsætte Besvarelsen af eet Spørg

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1860-12-13)
Fra Laub til Martensen . Viborg 13. December 1860 . Kjære Biskop Martensen! Endnu er jeg vel ikke saa vidt, at jeg kan skrive egentlige Breve, men jeg kan dog ikke længer udsætte at takke Dem, fordi De saa kjærligt har tænkt paa mig. Jeg kan nu være oppe omtrent den halve Dag, og trænger kun til

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1860-12-26)
Fra Laub til Martensen Viborg , 26. December 1860 Kjære Biskop Martensen! Neppe havde jeg sendt mine sidste Linier til Dem bort, førend Posten bragte mig en Pakke fra Dem. Hvor De dog overvælder mig — eller os! forrige Vinter den herlige Prædikensamling, og inden Aaret er omme denne, jeg vil ikk

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1861-01-02)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 2. Januar 1861 Kjære Biskop Laub! Lad mig, idet jeg hjertelig takker Dem for det gamle Aar og tilønsker Dem og Deres et velsignet Nytaar, tillige særligt takke Dem for Deres sidste kjære Brev i det gamle Aar, som inderligt har glædet mig. Særlig Tak for den K

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1861-01-12)
Fra Laub til Martensen Viborg , 12. Januar 1861 Kjære Biskop Martensen! Jeg sender Dem hermed noget Trykt, tildeels af samme Art, som De tidligere nogle Gange har faaet, men tildeels ogsaa af en ny [„Til Menighederne i Viborg Stift“. 6te Januar 1861]. Jeg behøver ikke at sige Dem, hvormeget jeg

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1861-02-13)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn 13. Februar 1861 Kjære Biskop Laub! — — Jeg takker Dem hjerteligt tor Deres Rundskrivelse og maae i Eet og Alt samstemme. De har talt det rette Ord og i rette Tid. Loven om Sognebaandets Løsning misbruges paa flere Steder i ikke ringe Grad. Lad mig dernæst i Anle

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1861-02-25)
Fra Laub til Martensen Viborg 25. Februar 1861 Kjære Biskop Martensen ! — — Men lige saa meget maa jeg takke Dem for det øvrige Indhold af Deres Brev, og da først for, hvad De fortæller om Deres Prædiken paa Fastelavnssøndag. Den vilde jeg gjerne kjende og haaber ogsaa engang at naae dertil, naar

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1861-05-07)
Fra Laub til Martensen Viborg , 7. Mai 1861 Kjære Biskop Martensen! Jeg har nu faaet Provsternes Yttringer angaaende Forslaget til en udvidet Stemmeret paa Landemoderne. Tre af dem ere meget vel tilfredse hermed. To have erklæret sig imod Forslaget, den ene fra et Clausensk Standpunkt. En har In

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1861-05-11)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 11. Mai 1861 Kjære Biskop Laub ! Hvad De skriver mig om Deres Provster, har ikke overrasket mig, da det er naturligt, at Provsterne i Grunden ikke ynde dette Forslag, idet de frygte, at det skal bidrage til at svække deres Anseelse og Dignitet. Hos mig have d

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1861-11-11)
Fra Laub til Martensen Viborg , 11. November 1861 Kjære Biskop Martensen! Det, hvorom De skrev til mig den 11. Maj, — og siden den Tid har De Intet hørt fra mig, — har nu været forhandlet paa Landemodet (i Roeskilde), og Resultatet der kjender jeg af den trykte Meddelelse. Jeg venter nu paa, hva

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1861-12-10)
Fra Martensen til Laub Kbhvn. 10. Decbr. 1861 Tak for Deres Meddelelse til Ministeriet. Jeg frygter desværre, at ikke alle Biskopper ville afgive en for mig saa gunstig Erklæring, hvilket Ministeren da vil kunne benytte for at afslaae Sagen, for hvilken han, som jeg ventede, ikke er gunstig stemt

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1862-01-14)
Fra Laub til Martensen Viborg 14. Januar 1862 Kjære Biskop Martensen! Hvad jeg her sender Dem, faaer De kun som et Beviis paa, at De ved enhver Leilighed er i mine Tanker. Og saa Tak for Deres udførlige Udtalelse om Rothes Ethik, hvorved De har udfyldt Savnet af en Samtale, men vel vakt det paany

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1862-01-19)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 19. Januar 1862 Lad mig, kjære Biskop Laub, idet jeg takker Dem for Deres opbyggelige Nytaarshilsen til Menighederne, tillige takke Dem for Deres Brev og de deri indeholdte ethiske Bemærkninger. Julius Müllers Bog om Synden er et fortræffeligt Værk, der med Re

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1862-03-13)
Fra Laub til Martensen Viborg , 13. Marts 1862 Kjære Biskop Martensen! Siden jeg modtog Deres seneste Brev, hvorfor jeg endnu ikke — efter snart 2 Maaneders Forløb — har takket Dem, har jo baade De og jeg faaet en Skrivelse fra Ministeren angaaende Kirkernes Benyttelse af uvedkommende Præster,

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1862-03-30)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 30. Marts 1862 Kjære Biskop Laub! Da jeg seer, at der allerede er forløbet en ikke ringe Tid, siden jeg modtog Deres kjære Brev, sætter jeg mig til Besvarelsen. Jeg deler i det Væsentlige ganske Deres Anskuelse af de omhandlede Sager. Sagen om Kirkernes Benytt

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1862-04-29)
Fra Laub til Martensen Viborg , 29. April 1862 Kjære Biskop Martensen! Hvad der blev forhandlet i Aarhuus Ugen før Paaske, har jo Biskop Brammer meddeelt Dem. Til noget egentligt Resultat kom det vel denne Gang endnu mindre end ellers ved lignende Leiligheder, hvor Hensigten jo heller ikke er, a

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1862-05-14)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 14. Mai 1862 Kjære Biskop Laub! Først nu kommer jeg til at besvare Deres Brev angaaende Forhandlingerne ved Bispemødet. Jeg for min Deel vedbliver at være af den Formening, som jo ogsaa synes at deles af Biskoppernes Fleertal, at man ved Kirkernes Benyttelse a

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1862-06-19)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 19. Juni 1862 — — Det nyeste Phænomen i vor Litteratur er da Brevene fra og til J. L. Heiberg. Jeg vil haabe, at disse Breve skulle gjøre et godt og forfriskende Indtryk, og for Mange skulle tjene til en fuldkomnere og rigtigere Opfatning af Heibergs Personli

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1862-08-20)
Fra Laub til Martensen Viborg , 20. August 1862 Kjære Biskop Martensen! Deres Meddelelse om Landemodet i Roeskilde har jeg opsat at takke Dem for, indtil jeg kunde antage, at De var kommen hjem fra Bornholm. Hvad vort Landemode angaaer, da er det gaaet med de to Sager omtrent som hos Dem. I Sage

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1862-08-28)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 28. August 1862 Hjertelig Tak, kjære Biskop Laub, for Deres sidste Brev. Jeg gaaer strax over til at meddele Dem Noget om min bornholmske Reise, paa hvilken jeg i det Hele har havt det fortræffeligt, og som jeg maae henregne til mine interessanteste Visitatser

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1862-09-13)
Fra Laub til Martensen Viborg , 13. September 1862 Kjære Biskop Martensen! Jeg maa herved bringe Dem en hjertelig Tak for Deres udførlige Meddelelse angaaende Trandberg og de bornholmske Forhold. — — — Hvad jeg har faaet at vide svarer ganske til den Forestilling, jeg selv havde dannet mig herom

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1862-12-31)
Fra Martensen til Laub Kjøbenbavn , 31. December 1862 Paa Aarets sidste Dag maa jeg, kjære Biskop Laub, skrive Dem disse Linier for at takke Dem for Deres sidste Brev, hvilket jeg saa skammeligt har opsat at besvare, takke Dem for Deres Venskab i de henrundne Aar, hvilket De vil bevare mig i de

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1863-01-12)
Fra Laub til Martensen Viborg , 12. Januar 1863 Tak, kjære Biskop Martensen, fordi De vilde være iblandt de Første, som hilste paa mig i det nye Aar. De veed, hvor høi Priis jeg sætter paa Deres Venskab, paa at kunne høre Deres Stemme ved enhver betydningsfuld Overgang i Tiden — eller Standsning

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1863-02-08)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 8. Februar 1863 — — — Hermansens Oversættelse af Psalmerne er vistnok et meget dygtigt og værdifuldt Værk. Dog troer jeg, at man maa sige, at Lindbergs, uagtet de mange Pletter, smager mere af Kjærnen. En stor Mangel hos Hermansen — hvilken ogsaa findes hos Li

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1863-03-25)
Fra Laub til Martensen Viborg , 25. Marts 1863 Jeg maa begynde denne Gang med en Tak, fordi De har tænkt paa mig i Anledning af min Broders Død. Han var 12 Aar yngre end jeg, og vor første Omgang bestod i, at jeg gik med ham paa mine Arme; og da jeg var bleven Præst i Nærheden af Frørup, inden h

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1863-03-30)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 30. Marts 1863 Kjære Biskop Laub ! Med sand Glæde og Opbyggelse har jeg læst den Skildring, De giver mig af Deres afdøde Broder, og jeg mindes ham nu tydeligt blandt mine første Tilhørere. Maatte ogsaa vi, naar Timen kommer, saaledes kunne „sige Verden ret Far

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1863-04-12)
Fra Laub til Martensen Viborg , 12. April 1863 — — Og saa maae jeg, om end kun med et Par Ord, takke Dem for, hvad De nylig saa aabent og udførligt og snart har yttret om Diaconissesagen. Det er fuldstændigt hvad jeg trængte til at høre af Dem. Jeg trængte ikke blot til at bestyrkes i den Beslu

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1863-04-30)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn . 30. April 1863 Hermed, kjære Biskop Laub, sender jeg Dem en liden Tale, som jeg ikke har kunnet holde tilbage Apostlenes Inspiration. Tale ved Præstevielse. . — — — Gud befalet! Deres hengivne H. Martensen.

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1863-05-05)
Fra Laub til Martensen Viborg , 5. Mai 1863 Kjære Biskop Martensen! Det er kun tilfældige Omstændigheder — —, der indtil nu have forhindret mig i at meddele Dem, at jeg allerede i Løverdags havde den Tale, som De holdt Onsdagen forud, og allerede samme Aften læste den anden Gang i min lille Kred

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1863-07-18)
Fra Laub til Martensen Viborg , 18. Juli 1863 Kjære Biskop Martensen! Den Tale Over Arveprinds Frederik Ferdinand. som De sidst har sendt mig, og hvorfor jeg først nu, imellem Landemodet og en Visitatsreise, kan komme til i al Hast at bringe Dem min Tak, hører jo til dem, om hvilke man i Almin

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1863-07-29)
Fra Martensen til Laub Udby ved Holbæk , 29. Juli 1863 Hjertelig Tak, kjære Biskop Laub, for Deres Brev, som jeg besvarer med disse Linier, der skrives i Hast, paa Visitats. — — Hvad De skriver om Christianis Optræden paa Landemodet, er jo mærkeligt. At Kragballe ikke kunde faae Ordet, var jo f

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1863-09-11)
Fra Laub til Martensen Viborg , 11. September 1863 Kjære Biskop Martensen! I det Brev, som De allerede for 1½ Maaned siden sendte mig fra Udby Præstegaard, — — var der især Eet, som meget maatte glæde mig; det var Deres Antydning af, at De nok vil optage det grundtvigske Spørgsmaal paany. Det vi

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1863-10-10)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 10. October 1863 Hermed, kjære Biskop Laub, sender jeg Dem hosfølgende Skrift Til Forsvar mod den saakaldte Grundtvigianisme. , om hvilket uden Vanskelighed kan forudsees, at det ikke vil skaffe mig personlige Behageligheder, men som jeg har skrevet for Sagens

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1863-10-28)
Fra Laub til Martensen Viborg , 28. October 1863 Kjære Biskop Martensen! Jeg har lige siden jeg ved min Hjemkomst fra en Visitats forefandt Deres lille Bog, trængt til at skrive til Dem, men har ikke kunnet komme dertil, saaledes som jeg vilde. Og jeg kan det endnu ikke; jeg kan ikke sige Dem, h

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1863-11-04)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 4. November 1863 Inderlig og hjertelig Tak, kjære Biskop Laub, tor Deres indholdsrige Brev. Jeg veed Ingen, der saaledes forstaaer at læse, som De, og De veed ikke, i hvor høi Grad De har glædet mig ved Deres Betragtninger i Anledning af Skriftet og Sagen. Sær

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1863-11-27)
Fra Laub til Martensen Viborg , 27. November 1863 Kjære Biskop Martensen! Strax efterat jeg havde modtaget Deres sidste Brev, som gav mig Meget at tænke paa, indtraf den store Begivenhed, hvorved Alles Tanker fik en ganske uventet Retning. Ja, hvor lidt tænke vi dog derover, selv naar vi mene, a

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1863-12-26)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 26. December 1863 — — — Jeg indskrænker mig derfor til at ønske Dem en glædelig Juul og et lyksaligt Nytaar, idet jeg tillige beder om den vante venlige Modtagelse for disse Prædikener og Sørgetalen over Kongen. Herren lade i sin Naade snart lysere Tider oprin

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1863-12-31)
Fra Laub til Martensen Viborg , 31. December 1863 Kjære Biskop Martensen! Endskjøndt jeg endnu ikke kjender det hele Indhold af Deres sidste Julegave, kan jeg dog ikke lade Aaret gaae heelt til Ende, uden at sige Dem Noget af min Tak derfor. Jeg har i mange Aar ikke været saa vel beredt til at h

BREV TIL: Menighederne i Viborg Stift, ; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1864-01)
Fra Laub til Menighederne i Viborg Stift Viborg Bispegaard i Januar 1864 Fred være med Eder! — Dersom dette kun var et menneskeligt Ønske, da var der liden Udsigt til, at det i dette Aar skulde gaae i Opfyldelse; men det er vor Herres Jesu Christi egen Forjættelse. Og skulde jeg da ikke med fu

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1864-01-05)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 5. Januar 1864 Kjære Biskop Laub! Et lyksaligt, eller dog et al Herren velsignet Nytaar for Dem og Deres med hjertelig Tak for Deres kjære Brev. Jeg troer ikke, at jeg har nogen bedre Læser end Dem. Deres ligesaa fine og træffende, som velvillige og kjærlige

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1864-01-25)
Fra Laub til Martensen Viborg , 25. Januar 1864 Kjære Biskop Martensen! En Yttring i Deres sidste kjære Brev har bragt mig paa den Tanke at skrive en Anmeldelse af Deres sidste Samling af Prædikener, og jeg har idag foreløbig skrevet til Cand. Stochholm, for at sikkre mig en Plads i Ev. Ugeskr.

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1864-02-20)
Fra Laub til Martensen Viborg , 20. Februar 1864 Kjære Biskop Martensen! Endelig er jeg kommen saa vidt, at jeg idag kan sende Stochholm en Anmeldelse af Deres Prædikener See Evang. Ugeskrift 1864, Nr. 10—11 . Det har jo ikke været let i denne Tid at finde den „gemytlige Ro,“ som De I et her ude

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1864-03-02)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 2. Marts 1864 Kjære Biskop Laub! Hjertelig Tak for Deres fortræffelige Anmeldelse af mine Prædikener, som jeg nu har læst gjentagne Gange. Den er det Grundigste og Dybestgaaende, som er skrevet om den hele Sag, og De har derved givet os et høist værdifuldt Bi

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1864-05-26)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 26. Mai 1864 — — —. Hvor Meget er dog skeet, siden jeg sidst hørte fra Dem! Hvor tunge og uheldvarslende ere dog de Skyer, der have leiret sig om vort Fædreland! Jeg kan imidlertid ikke Andet end ogsaa her fastholde det gamle: „Med Haab, mod Haab“. Jeg kan ikk

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1864-06-07)
Fra Laub til Martensen Viborg , 7. Juni 1864 Kjære Biskop Martensen! Da der er Tale om, at Postgangen allerede imorgen kan ventes standset, maa jeg ikke udsætte længere at bringe Dem, om og kun i et Par Linier, min Tak for Deres sidste venlige og deeltagende Brev, og meddele Dem, inden maaskee

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1864-06-11)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 11. Juni 1864 — — — For menneskelige Øine blive Udsigterne vistnok mørkere og mørkere. Skulde det virkelig komme til en saadan Udsondring af Holsteen og Deling af Slesvig, at dette skal afstaaes til Preussen eller Augustenborgeren, da vil jeg jo vistnok kun me

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1864-07-14)
Fra Laub til Martensen Viborg , 14. Juli 1864 Kjære Biskop Martensen! For Deres kjærkomne Brev af 11te Juni fik jeg ikke sagt Dem Tak, inden Postgangen igjen blev afbrudt, og nu er det jo tvivlsomt, naar det, som jeg her skriver, vil kunne naae Dem. Alligevel er det mig i denne Eensomhed en Tran

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1864-09-30)
Fra Laub til Martensen Viborg , 30. September 1864 De har, kjære Biskop Martensen, glædet mig inderligt — — ved den Tale Den lærde Skole. Tale ved Reetorindsættelse. , som laa til mig, da jeg kom hjem fra min Visitats. Hvad De har sagt i denne Tale, er sagt ganske ud af mit Hjerte, og De har vid

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1864-11-01)
Fra Laub til Martensen Viborg , 1. November 1864 — — — Der har paa Deres Landemode været forhandlet om interessante Gjenstande. — — Med Rothe er jeg ganske enig. Han finder noget Reformeert i Ønsket om Præsternes Selvcommunion. Jeg mener, at man ligesaavel kan see noget Katholsk deri, og frygte

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1864-11-15)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 15. November 1864 — — — Men ganske særligt maa jeg takke Dem for Deres Tale over Bispinde og Biskop Øllgaard Sé Brammers Kirkelige Leilighedstaler S. 575 og 729. , som baade jeg og min Kone have læst med den inderligste Tilfredsstillelse. Isærdeleshed er Tale

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1864-11-25)
Fra Laub til Martensen Viborg , 25. November 1864 Kjære Biskop Martensen! Vistnok har det været mig meget kjært at modtage Deres Moralphilosophie fra Deres egen Haand, uagtet jeg i mange Aar har kjendt og eiet den. Denne Bog fører mine Tanker meget langt tilbage, til den Tid, da jeg begyndte at

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1865-11-06)
Fra Laub til Martensen Viborg , 6. November 1865 — — —. I Provst M’s Præstegaard, hvor K. og (tilfældigviis) ogsaa Christiani vare, bragte den Sidste Efterretningen om Birkedals Afskedigelse. Den vakte naturligviis megen Sensation: han og Menigheden beklagedes, der yttredes Betænkeligked med Hen

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1865-11-23)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 23. November 1865 — — —. Med Hensyn paa Birkedals Sag glæder det mig, at vor nye Cultusminister har taget det eneste rette Parti, at afslaae Andragendet om Birkedals Gjenindsættelse, borgerlig Anerkjendelse o.s.v. Den nye Cultusminister synes at være en retsin

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1865-12-22)
Fra Laub til Martensen Viborg , 22. December 1865 — — —. Ja, det er en Lykke, at der i denne Verden er et andet Liv at leve end det i den store Verden med alle dens store Bevægelser. Jeg lever paa en Maade langt borte, og er i mange Henseender kun Tilskuer, eller faaer Tid til at betænke mig, in

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1866-01-03)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 3. Januar 1866 Glædeligt og lyksaligt Nytaar, kjære Biskop Laub, og Tak for Deres Venskab i de henrundne Aar, og særlig Tak for den tilsendte Prædikensamling H. O. C. Laub. Prædikener. . Jeg har endnu kun kunnet komme til at læse enkelte Prædikener, nemlig den

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1866-03-27)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn 27. Marts 1866 — — —. Jeg har yderligere beskjæftiget mig med Deres Prædikener, og der fundet den samme stille og dybe Opbyggelsens Aand, som jeg allerede i mit Foregaaende har omtalt. De vil imidlertid, at jeg isærdeleshed skal sige Dem, hvad jeg har savnet. Jeg

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1866-05-13)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 13. Mai 1866 — — —. Biskop Brammer har skrevet mig til om Deres Bispemøde i Aarhuus. Havde jeg kunnet være der, vilde jeg have forenet mine indstændige Ønsker med Braminers om en Fælledsadresse til Kongen angaaende Rigsdagens Overgreb. At det ikke skulde være

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1866-07-07)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 7. Juli 1866 — — —. Man maa iøvrigt skikke sig i, at man i sine egne Forholde befinder sig i vanskelige Situationer, naar man seer hen til den Situation, i hvilken den hele Verden med alle dens Riger og Herligheder befinder sig. Nu er Verdenssituationen da att

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1866-11-30)
Fra Laub til Martensen Viborg , 30. November 1866 —.— —. At R. Nielsen og Zeuthen ikke ville komme hinanden nærmere, ihvor meget de Begge stræbe at holde sig i hinandens Nærhed, er vel allerede klart; og saaledes maa det dog ende med, at de gaae hver til sin Side. Gid dette maa staae klart og af

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1866-12-07)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 7. December 1866 — — —. Hvilke Tider! I Folkethinget er der den mest afgjorte Stemning for Frimenigheder. Casse og Hall synes at være slaaede om og at beile til Grundtvigianernes Venskab, — — —. Ministeren staaer vaklende som et Rør, der svaier hid og did. Hvo

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1866-12-09)
Fra Laub til Martensen Viborg , 9. December 1866 Kjære Biskop Martensen! Jeg maa strax skrive et Par Linier til Dem, efterat have modtaget Deres Brev, hvormed De meget har glædet mig, skjøndt det ikke indeholder noget Trøsteligt med Hensyn paa den Sag, som stærkest beskjæftiger mine Tanker i di

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1867-01-14)
Fra Laub til Martensen Viborg , 14. Januar 1867 Hermed sender jeg Dem, kjære Biskop Martensen! hvad De pleier at faae fra mig ved Aarets Begyndelse. Biskop Brammer havde meddeelt mig, at han denne Gang i sit Nytaarsbrev vilde tage Spørgsmaalet om Frimenigheder for, og ønskede, at jeg vilde gjøre

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1867-03-01)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 1. Marts 1867 Kjære Biskop Laub! Hermed sender jeg Dem et Skrift Om Tro og Viden. , som De vel neppe havde ventet. Det R. Nielsenske Uvæsen blev mig for galt. Ogsaa følte jeg Drift til engang at fremlægge mine egne ikke blot theologiske men philosophiske Princ

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1867-03-30)
Fra Laub til Martensen . Viborg , 30. Marts 1867 Et tidligere Brev fra Laub om Martensens Skrift „Om Tro og Viden“ er gaaet tabt. . — — —. Deres Bestemmelse af Theologien som den centrale Videnskab, findes jo ganske rigtigt, og fuldstændig belyst i Deres Dogmatik (§ 35), og Deres Svar paa, hvad

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1867-05-21)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 21. Mai 1867 — — —. R. Nielsens Modskrift: „Om den gode Villie som Magt i Videnskaben“ fik jeg igaar og gjennemlæste det strax. Det er et Opkog af alt det Gamle med de sædvanlige Anfald paa min Dogmatik, hvilken han gjør mig den Ære at betragte = al Theologie

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1867-11-20)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 20. Novbr. 1867 Kjære Biskop Laub! De havde ganske Ret i Deres sidste Brev Dette Brev er gaaet tabt. , at jeg var sysselsat med at skrive en Bog. Her er den da Den danske Folkekirkes Forfatnings-Spørgsmaal, paany betragtet som mit: Dixi et liberavi an imam! M

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1868-02-14)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 14. Februar 1868 — — —. Vor Fælledsudtalelse har gjort stort Indtryk, og en Crise er nær forestaaende. Dersom det alene dreiede sig om Kierkegaard, da antager jeg, dersom jeg ikke er falsk underrettet, at Landsthinget lader ham falde; men desværre er Minister

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1868-03-02)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 2. Marts 1868 — — —. Krieger var hos mig i Formiddags og yttrede, at han og Flere i Udvalget, for at undgaae den totale Ministercrisis, hvormed der trues, ville istedetfor den Kierkegaardske Lov foreslaae, at Regjeringen bemyndiges til at optage Nazarethmenigh

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1868-03-10)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 10. Marts 1868 — — — Jeg har idag besøgt Kierkegaard, for at see, hvorledes han havde det, idet jeg under de stedfindende Omstændigheder fandt, at jeg lettere kunde besøge ham, end han mig. Hans Helbredstilstand er betydeligt bedre, men han agter at gjøre en U

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1868-04-18)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 18. April 1868 — — — Hvor mange Uqvemsord vi end have maattet høre for denne (Fælledsudtalelsen), ville vi dog ingenlunde fortryde hvad vi have gjort, men altid deri kunne finde en stor Beroligelse, i hvad der saa skeer. Den fortræffelige Fleertalsbetænkning a

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1868-05-03)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 3. Mai 1868 — — — Det er vanskeligt at forstaae, hvorledes man har kunnet komme til denne Overeenskomst i Valgmenighedssagen. Vore Venner i Landsthinget foer op som Løver og faldt ned som Faar, og det Samme kan siges om Ministeriet. Det er Daarlighed og Elendi

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1870-09-04)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 4. September 1870 — — — Hvilke Begivenheder! Frankrig paa Afgrundens Rand, og Napoleon Fange. Jeg for min Deel kan heri kun see en Dom, der har skullet udgaae over Frankrig, og til hvis Udførelse Preusserne ere Redskaberne. At der i Frankrig var stor Demorali

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1870-11-16)
Fra Laub til Martensen Viborg , 16. November 1870 Kjære Biskop Martensen! Jeg har nu læst „Kirkecommissionens Forhandlinger“ omtrent til Ende; thi hvad der er tilbage, kan ikke indeholde noget væsentligt Nyt, da Resultaterne ere bekjendte. Denne store Bog har taget mig en Deel Tid fra Andet, hvo

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1871-02-06)
Fra Laub til Martensen Viborg , 6. Februar 1871 — — — Hvad jeg har skrevet om det Eiendommelige ved Deres Skrift og Tale, er ikke et Resultat af Reflexion, men af en mangeaarig Erfaring. Der er iblandt de Levende Ingen, med hvem jeg mere beskjæftiger mig, ikke blot for at raadføre mig i det Enke

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1871-02-20)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 20. Februar 1871 Kjære Biskop Laub! Hjertelig Tak for Deres Brev. Hvad De skriver om Ørsteds Breve kan jeg ganske samstemme med. Ogsaa mig gaaer det som Dem, at „jeg savner en grundigere Indsigt i Naturvidenskaberne“, hvilket vilde yde mangen Glæde og vilde gi

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1871-03-22)
Fra Laub til Martensen Viborg , 22. Marts 1871 — — — —. Og nu Tak, kjære Biskop Martensen! for Deres Brev, for hvad De skrev om Forholdet imellem den almindelige Dannelse, navnlig forsaavidt dertil kan regnes et Indblik i Naturens Hemmeligheder — paa den ene Side og Christendom og Theologie paa

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1871-05-08)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 8. Mai 1871 Her, kjære Biskop Laub, har De da Ethiken Den christelige Ethik. Almindelig Deel. . At De saa længe Intet har hørt fra mig, grunder sig, som De vel kan tænke, deri, at jeg har været optagen af dens Udgivelse. Og nu maa den foreløbig gjælde for et B

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1871-05-11)
Fra Laub til Martensen Viborg 11. Mai 1871 Kjære Biskop Martensen! Medens jeg bereder mig til en Visitatsreise, kommer Deres Ethik ind ad Døren til mig, og jeg kan ikke Andet end strax med et Par Hastværkslinier at bringe Dem min foreløbige, men inderlige Tak for denne saa længselsfuldt imødeseet

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1871-05-31)
Fra Laub til Martensen Viborg , 31. Mai 1871 Kjære Biskop Martensen! Jeg har længtes efter at komme til at sige Dem Noget om Deres Ethik; gid jeg nu maa kunne gjøre det forstaaeligt ! Bedst havde De forstaaet mig, naar De havde kunnet høre, hvad jeg har sagt Dem hver Dag i mit Hjerte, men saaled

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1871-06-05)
Fra Martensen til Laub Slotsbjergby , 5. Juni 1871 Kjære Biskop Laub! Skjøndt jeg (paa Visitats) ikke har Tid til at skrive et ordentligt Brev, maa jeg dog med et Par Linier hjertelig takke Dem for Deres Sidste, som jeg idag har faaet tilsendt. At det inderligt har glædet mig, at De saaledes kan

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1871-07-13)
Fra Martensen til Laub Skjelby , 13, Juli 1871 — — — —. Om min og min Kones inderlige Deeltagelse i Deres store Sorg Laubs næstældste Datters, Pastor E. Jespersens Hustrus, Død. , vil De være forvisset. Jeg talede ved Landemodet med Provst Swane, der ikke noksom kunde udtale sig om det opbyggeli

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1871-08-03)
Fra Laub til Martensen Viborg , 3. August 1871 Kjære Biskop Martensen! De har saa hjertelig forstaaet og deelt Sorgen ved vor kjære Hannes Død; saa vil De ogsaa med Deeltagelse læse de Ord, som bleve talte den Dag, da hun blev begraven. Det har en stor Betydning, naar paa saadanne Dage det, der

BREV TIL: Jespersen, Hanne; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1871-06-29)
Laub s Gravtale over sin Datter , d. 29. Juni 1871 Det var mit Ønske, at jeg paa denne Dag maatte tie og høre, — jeg er jo selv En af dem, som trænge til Trøst, men jeg maatte sige mig, at det Samme gjælder om de Andre. Det Bedste er ogsaa, naar de, som ere fælles om Sorgen, kunne trøste hverandre

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1871-09-13)
Fra Laub til Martensen Viborg , 13. September 1871 Kjære Biskop Martensen! Inden jeg begynder en Visitatsreise, maa jeg i et Par Linier bringe Dem min hjertelige Tak for den rare Dag, jeg i forrige Uge tilbragte hos Dem I Middelfart, hvor Laub besøgte Martensen, hvem Sygdom havde forhindret i at

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1871-09-18)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn . 18. September 1871 Det er mig, kjære Biskop Laub, der maa takke Dem for den gode Dag, De skjænkede mig i Middelfart, der for mig staaer som et Lyspunkt i Erindringen. — — —. Forøvrigt deler jeg ganske Deres Anskuelse, at det neppe vilde have gjort godt, dersom

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1871-10-20)
Fra Laub til Martensen . Viborg , 20. October 1871 . Kjære Biskop Martensen! Deres sidste kjærkomne og indholdsrige Brev, som jeg endnu ikke har takket Dem for, var endnu bleven liggende ubesvaret, indtil jeg om 8 Dage kommer tilbage fra en Visitas-Restance, hvormed jeg imorgen skal begynde, der

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1871-10-29)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 29. October 1871 Kjære Biskop Laub! Hjertelig Tak for Deres Sidste. Jeg deler ganske Deres Anskuelse om Apokryphspørgsmaalet. — — — Jeg for min Deel kan ikke komme til andet Resultat end forrige Gang, og har stor Betænkelighed ved her at gjøre mig medansvarlig

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1871-11-27)
Fra Laub til Martensen Viborg , 27. November 1871 — — — — —. Fra Zeuthen har jeg faaet — ikke Fr. Baaders Dagbøger, men hans Biographie og Breve, og jeg er vel tilfreds med at begynde saaledes, med først at gjøre et personligt Bekjendtskab. Af Biographien faaer man en levende og tiltrækkende For

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1872-01-03)
Fra Laub til Martensen Viborg . 3. Januar 1872 — — — — —. Jeg har elsket Shakespeare fra min Barndom af, da jeg hørte min Fader forelæse, hvad man dengang havde i Foersoms Oversættelse; og jeg vilde dengang udentvivl have anseet det som formasteligt, om nogen vovede at lægge Haand paa disse Arbe

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1872-01-15)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 15. Januar 1872 — — — — · Forøvrigt kan jeg ikke frigjøre mig for den omtalte Bekymring — —. Jeg kan kun holde mig til hvad De — — udtaler, at vi, naar vi ikke længere tør bære Ansvaret for at gjennemføre vor oprindelige Tanke, bør haabe, at et Instinct har le

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1872-02-07)
Fra Laub til Martensen Viborg , 7. Februar 1872 — — — —. Og nu en hjertelig Tak for Deres sidste Brev! Deres Breve høre til det Bedste, jeg faaer i denne Verden. De skriver aldrig om noget nok saa Enkelt uden at gaae tilbage til de første Grunde og de store Forhold, og derved sætte mine Tanker

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1872-02-29)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 29. Februar 1872 — — — —. De nuværende Tider ere tilvisse forfærdelige, jo mere man betragter dem. Ligeoverfor Frafaldet og Vantroen maa tilvisse det Ønske opstige, at de Christne af alle Confessioner kunde blive forenede. Men Opfyldelsen af dette Ønske er jo

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1872)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 26. Marts 1872 — — —. Schepelerns Brochure mod Holstein har jeg læst og finder, at han i det Væsentlige har skilt sig meget godt derfra. — — —. Et og andet kunde man vel have ønsket noget anderledes. At han fremdrager Læren om Skjærsilden, finder jeg ikke held

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1872-04-03)
Fra Laub til Martensen Viborg , 3. April 1872 — — — —. Paa mit Spørgsmaal angaaende Union har De, som sædvanlig, givet et Svar, som i faa Ord omfatter det Hele: at enhver Confession maa vedblive „at føre sin egen Huusholdning,“ men ikke glemme, at denne kun er et Led i den store Huusholdning, al

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1872-04-07)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 7. April 1872 Kjære Biskop Laub! Det er en fortræffelig Bemærkning, De gjør i Deres sidste Brev, at man ved at uddanne den forsømte Lære om Mellemtilstanden kommer til at lægge en større Vægt paa Helliggjørelsen end sædvanligt i den lutherske Kirke. Den retfær

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1872-04-15)
Fra Laub til Martensen Viborg , 15. April 1872 Kjære Biskop Martensen! Jeg maa inden jeg om et Par Dage begynder en Visitatsreise, bringe Dem min Tak for Deres udmærkede, lange og indholdsrige Brev. som kom længe før jeg turde vente det. Det hører til det Bedste ved Deres Breve, at jeg hver Gang

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1872-05-25)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 25. Mai 1872 — — —. Det vil interessere Dem at erfare, at Ethiken udkommer paa Engelsk. Boghandler Clarke i Edingburg har tilskrevet mig, for at udbede sig mit Samtykke til at lade den oversætte. Han har allerede Dogmatiken. Dog til noget Andet. De har vel faa

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1872-11-07)
Fra Laub til Martensen Viborg , 7. November 1872 Der er saa Meget, jeg har at takke Dem for, kjære Biskop Martensen, idet jeg tænker tilbage paa de 3 Uger, jeg nu igjen har levet i samme By som De; men denne Gang er der dog Eet især, som stiller sig forrest. Et Besøg i Kjøbenhavn har i den hele

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1872-11-16)
Fra Martensen til Laub . Kjøbenhavn , 16. November 1872 . Tak, kjære Biskop Laub, for Deres kjærlige Brev. Ogsaa os har det inderligt glædet, at vi have kunnet være samlede med Dem og Deres Nærmeste, navnlig med Deres Svigerinde, der har gjort et saa godt og velsignet indtryk paa os Alle. Maatt

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1872-12-16)
Fra Laub til Martensen Viborg , 16. December 1872 — — — —. Jeg blev forunderlig overrasket ved i Bladene at læse om J. A. Hansens Henvendelse til Ministeren i Anledning af Fibigers Prædiken, og den Maade, hvorpaa Ministeren havde taget denne Sag, at Berl. Tidende fandt den aldeles correct, meden

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1872-12-30)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 30. December 1872 Kjære Biskop Laub! Inden Aaret ganske synker i Forgangenheden, maa jeg med nogle Linier takke Dem for Deres Sidste. — — — — —. Har De seet det nysudkomne nye Bind af S. Kierkegaards efterladte Papirer? Det er en altfor stor Masse, der meddele

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1873-01-03)
Fra Laub til Martensen Viborg , 3. Januar 1873 — — — —. Jeg kan ikke sige, hvorledes De har glædet og vederqvæget min Sjæl ved Deres Tale over Sibbern. Jeg trængte til, at der i alle hans snart gamle Disciples Navn skulde udtales en forstaaelig, fyldig og varm Tak for, hvad han har været for dem

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1873-01-11)
Fra Laub til Martensen Viborg , 11. Januar 1873 Kjære Biskop Martensen! Jeg har med stor Interesse (jeg kan ikke kalde det Glæde) læst S. Kierkegaards soliloqviske Udtalelser om sit Forhold til Mynster. Til Forklaring af det sørgelige og uhyggelige Omslag, hvormed det endte, kan der neppe siges

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1873-01-13)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 13. Januar 1873 Kjære Biskop Laub! Jeg maa strax takke Dem for Deres to sidste Breve. Jeg maa ganske samstemme med, hvad De siger om Kierkegaard. – – –. At der – – har fundet noget Personligt Sted mellem ham og Mynster, veed jeg, vel ikke fra Mynster selv, men

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1873-02-19)
Fra Laub til Martensen Viborg , 19. Februar 1873 Kjære Biskop Martensen ! Hvor løber dog Tiden med en forfærdelig Hast, og hvor svært er det at naae Alt, hvad man gjerne vilde! Saaledes seer jeg nu, at Deres sidste kjære Brev er blevet over en Maaned gammelt, uden at De har faaet Tak derfor; og

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1873-02-20)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 20. Februar 1873 — — — —. Siden Grev Holsteins Skrift er udkommet, har jeg været opfyldt, ikke af dette i Grunden middelmaadige Skrift, men af det store Spørgsmaal, der nu atter har reist sig ved den jesuitiske Katholicismes Fremtrængen allevegne. I mine ethi

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1873-08-03)
Fra Martensen til Laub Strandlyst . 3. August 1873 – – – –. Og dernæst, kjære Biskop Laub, lad mig af Hjertet lykønske Dem til Deres Fødselsdag, og takke Dem for Alt, hvad De har været og er for saa Mange, mig inclusive. Herren velsigne Dem og opholde Dem end længe for den danske Kirke, for Dere

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1873-08-05)
Fra Laub til Martensen Viborg , 5. August 1873 — — — —. Tak for (Deres Brev), og særlig for Deres kjærlige Ønsker i Anledning af min Fødselsdag imorgen. Endskjøndt Tiden gaaer som en Strøm, hvori der ikke er Standsninger eller kjendelige Overgange, saa man med Forundring kan see, hvor langt man

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1873-10-14)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 14. October 1873 — — — —· Det forholder sig desværre saaledes, at det er gamle Fenger paa Christianshavn, der har udgivet den forfalskede Katechismus. Imidlertid har jeg i min Skrivelse til Ministeriet, der afgaaer i disse Dage, ikke taget Hensyn til ham, om h

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1873-11-13)
Fra Laub til Martensen Viborg , 13. November 1873 — — — — Tak for Deres sidste Brev om Katechismusudgaven, som allerede har ligget en Maaned ubesvaret hos mig. Imidlertid har jeg læst Deres Indberetning og indsendt min Erklæring. I denne har jeg ganske sluttet mig til Deres Indstilling, og i det

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1873-11-15)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 15. November 1873 — — — —· Nu ere da Valgene foretagne. Den samme Historie igjen! Finansloven vil man vel denne Gang neppe nægte, men paa enhver Maade berede Ministeriet Fortrædeligheder. Ministeriet hviler ikke paa Roser. Men jeg har ikke kunnet undlade at tæ

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1873-12-09)
Fra Laub til Martensen Viborg , 9. December 1873 — — —· De har i Deres Brev – – mindet mig om Mynster og de Faa, som stode sammen med ham, da Grundloven blev til. Der vil nok komme en Tid, da de igjen ville blive nævnede, men den er endnu ikke kommen, og hvormeget Adskillige af dem, som dengang

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1873-12-25)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 25. December 1873 Kjære Biskop Laub! Efterat jeg idag har holdt min Juleprædiken i Slotskirken, skriver jeg disse Linier, for at takke Dem for Deres Sidste, og for at tilønske Dem en glædelig Juletid og et lyksaligt Nytaar. Herren opholde Dem end længe for os

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1874-01-03)
Fra Laub til Martensen Viborg , 3. Januar 1874 Tak, kjære Biskop Martensen, for Deres sidste Brev! Naar De saa hjerteligt og varmt omtaler det personlige Forhold, hvori vi ere komne til hinanden, da er det mig en stor Glæde, at De kan skrive saaledes; men det gjør mig tillige meget undseelig. T

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1874-02-14)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 12. Februar 1874 — — — —. Nu kommer da det Hallske Circulaire, et til Skoledirectionerne og et til Biskopperne om Katechismussagen. Det første, seer jeg, er allerede indrykket i Berlingeren for i Aften. Grundtanken er Kierkegaards, at denne Katechismus ikke ma

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1874-03-14)
Fra Laub til Martensen Viborg , 14. Marts 1874 Kjære Biskop Martensen! Gid jeg nu maa kunne bringe Dem min Tak saa forstaaelig, som jeg gjerne vilde, for Deres sidste Skrift Katholicisme og Protestantisme. og al den Glæde, det har gjort mig! men jeg kan det kun, naar De vil læse bedre, end jeg

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1874-05-30)
Fra Laub til Martensen Viborg , 30. Mai 1874 — — — —. Brandt har i Kirketidenden erklæret, at „Slaget ved Katechismen“ endnu ikke er og ikke maa være tilende Sé Dansk Kirketidende 1874, Nr. 18. . Dersom dette betyder, at en alvorlig Forhandling om Sagen, hvorved da Deres Sidste ikke kan blive ud

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1874-06-02)
Fra Martensen til Laub Qvislemark , 2. Juni 1874 — — — —. De taler, kjære Biskop Laub, om „Forhandling“ med Grundtvigianismen, og synes at antage en saadan som forestaaende eller dog som mulig. Jeg troer, at dette beroer paa en Skuffelse. Disse Folk kunne og ville ikke forhandle og egne sig kun

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1874-06-23)
Fra Laub til Martensen Viborg , 23. Juni 1874 Kjære Biskop Martensen! Deres sidste Brev modtog jeg paa en Visitats, og De var selv paa Visitats, da De skrev det. Jeg paaskjønner hjertelig, at De har taget Dem Tid dertil, og jeg beundrer Dem, fordi De har kunnet det. Jeg kan ikke følge Dem heri,

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1874-06-30)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 30. Juni 1874 Kjære Biskop Laub! Vor i sig selv uvæsentlige Differents om Grundtvigianismen lader sig formulere saaledes: at De har nogle Grader Optimisme mere end jeg, eller, hvad der er det Samme, at jeg har nogle Grader Pessimisme mere end De i Opfatningen

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1874-07-06)
Fra Laub til Martensen Viborg , 6. Juli 1874 Kjære Biskop Martensen! Da jeg var kommen hjem fra en lille Visitats her i Nærheden, fik jeg Deres sidste Brev, som jeg har læst og læst om igjen med Glæde og Taknemlighed for Deres trofaste Venskab. Der er mig altid noget inderlig Beroligende ved at

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1874-07-12)
Fra Martensen til Laub Nørre-Jernløse , 12. Juli 1874 Kjære Biskop Laub! Deres Brev har atter truffet mig paa Visitats. Det har gjort mig en stor Glæde. Særdeles træffende finder jeg, hvad De siger om Grundtvigianismen, at den virker som en vis mystisk, halv physisk Magt. Dette er slaaende sandt

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1874-07-31)
Fra Laub til Martensen Viborg , 31. Juli 1874 Kjære Biskop Martensen! Siden jeg modtog Deres sidste Brev, have vi her havt Landemode, Kongebesøg, og jeg har været paa en lille Visitatsreise, Alt Slag i Slag, og De kjender mine Skrøbeligheder under saadanne Omstændigheder. Ellers skulde De tidlig

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1874-08-26)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 26. Avgust 1874 — — — — —. At Birkedal tilligemed flere assisterende Præster har ordineret Skolelærer Appel, har De naturligviis hørt. Med saadanne Friheder kan man vistnok ikke ønske at beholde Grundtvigianerne i Folkekirken. Man vil nu kunne see, hvad der ko

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1874-09-11)
Fra Laub til Martensen Viborg , 11. September 1874 — — —. Om Begivenheden i Askov hørte jeg snart og temmelig directe fra Een, som havde været nærværende. Jeg blev i høi Grad overrasket og var meget spændt paa at erfare, hvad Regjeringen vilde gjøre. — — — Den ulovlige Ordination maa for Regjeri

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1874-10-20)
Fra Laub til Martensen Viborg , 20. October 1874 — — — — —. Jo tiere mine Tanker komme tilbage til Begivenheden i Askov — og hertil gives der stadig Anledning — — —, desto mere maa den forekomme mig som et (maaskee for nogle Deeltagere aldeles ubevidst) Forsøg paa at constituere den grundtvigian

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1874-11-21)
Fra Laub til Martensen Viborg , 21. November 1874 Kjære Biskop Martensen! De har mægtigt overrasket mig ved fra Deres — om ikke Sygeleie, saa dog Reconvalescens at sende mig en Bog Socialisme og Christendom. , og en saadan Bog, og jeg maa strax med et Par Ord takke Dem for denne nye Gave. Det er

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1874-11-27)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 27. November 1874 — — — —. Som altid, kjære Biskop Laub, har De ogsaa i mit sidste Skrift truffet min inderste Tanke. Netop dette er min Mening, der vil blive aldeles klar, dersom det forundes mig at gjennemføre Ethiken, at det først er Staten selv, der maa e

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1874-12-30)
Fra Laub til Martensen Viborg , 30. December 1874 — — — — — — Af alle Aandens Gebeter har Politiken, og hvad dermed hænger sammen, altid hørt til dem, hvor jeg meest følte mig fremmed og nødigst kom ind. Jeg har med besynderlig Glæde læst, hvad Schelling et Sted siger, at den lykkeligste Statsfo

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1875-03-19)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 19. Marts 1875 Kjære Biskop Laub! Før Paaskeugen maa jeg dog skrive Dem nogle Linier og takke Dem – – – for den skjønne og vistnok sande Tale over Zeuthen. Det vækker Veemod, naar De siger om hans sidste Dage: vi saae Mildheden og Kjærligheden — men Glæden saa

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1875-04-13)
Fra Laub til Martensen Viborg , 13. April 1875 — — — — —. Mynsters „Efterladte Prædikener“ har jeg ikke kunnet modtage og læse uden en dyb Bevægelse. Jeg blev sat tilbage i den Tid, som jeg i saa mange Henseender maa betragte som et af de vigtigste Afsnit i mit Liv. Iblandt dem, som dengang udøv

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1875-04-20)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 20. April 1875 — — — — — Har De seet Grüders papistiske Skrift imod mig? Det protestantiske og det katholske Troesprincip. De kan godt undvære at læse det. Thi det er tomt, kjedsommeligt, fuldt af trivielle Citater. Protestantismen naturligviis fremstillet i

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1875-06-26)
Fra Laub til Martensen Viborg , 26. Juni 1875 — — — — — —. Jeg maa dog endnu fortælle, at jeg har læst Grüders Bog, d. v. s. med mange Forbigaaelser, thi naar man har læst Begyndelsen af et Afsnit, veed man det Følgende forud, og jeg har paa intet Sted følt mig ude af Sammenhængen (hvad jo er et

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1875-10-13)
Fra Laub til Martensen Viborg , 13. October 1875 — — — — —. Hvad der i den sidste Tid optager mig meget, er et Foredrag, som jeg holdt ved det udvidede Landemode i Sommer og lovede at gjengive i Landemodeacten saa fuldstændigt som muligt. Jeg kom først temmelig sildigt til at begynde paa dette A

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1875-11-22)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 22. November 1875 Kjære Biskop Laub! Ved at læse Bladene af Mynsters Liv og Tid, kommer jeg til at tænke paa, at jeg ikke har gratuleret Dem til Deres 70de Fødselsdag, der dog er et saa vigtigt Punkt i det menneskelige Liv. Modtag da min inderlige og hjertelig

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1875-12-04)
Fra Laub til Martensen Viborg , 4. December 1875 Kjære Biskop Martensen! Efter i denne Uge at have endt en Ordination med hvad dertil hører, og faaet det Vigtigste fra Haanden, af hvad der imidlertid maatte ligge, kommer jeg nu til Dem med en hjertelig Tak for Deres sidste Brev, hvormed De selv

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1875-12-29)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 29. December 1875 Kjære Biskop Laub! Tak for den fortrinlige Afhandling, som jeg nu har læst. De har heri givet os et virkeligt Bidrag til en dybere Indtrængen i Sagen. Jeg kan ganske samstemme med Deres Betragtning af Gjenfødelsen, Syndsforladelsen og Naademi

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1876-01-03)
Fra Laub til Martensen Viborg , 3. Januar 1876 Kjære Biskop Martensen! Jeg vilde skrive strax, da jeg havde modtaget Deres sidste Brev; saa kom disse mange smaae Forstyrrelser, hvormed Aaret saa let ender, og berøvede mig den Tid og Ro, som jeg behøver, naar jeg skal kunne skrive noget Forstaael

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1876-02-16)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 16. Februar 1876 Kjære Biskop Laub! Vor Brevvexling bør visselig ikke gaae istaae, og derfor griber jeg Pennen, om jeg end dennegang kun har lidet at meddele. Jeg har nu i næsten en Maaned været Patient, lidende af en høist smertefuld Hudsygdom (Zona — alias H

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1876-02-28)
Fra Laub til Martensen Viborg , 28. Februar 1876 Kjære Biskop Martensen! Jeg har aldeles ingen Anelse havt om Deres Sygdom, førend De selv meddeelte, og ved Indholdet og Længden af det kjærkomne Brev godtgjorde, at den nu turde ansees som væsentlig overvunden, hvad jeg tør haabe — trods den mind

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1876-08-30)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 30. August 1876 — — — — — —. Inderlig gjerne kom jeg til Viborg Domkirkes Indvielse, til hvilken jeg efter Deres venlige Meddelelse vil faae en Indbydelse. Vistnok vilde jeg ikke kunne faae noget egentligt Samliv med Dem i disse Dage. Men jeg vilde faae det Sa

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1876-09-01)
Fra Laub til Martensen Viborg , 1. September 1876 — — — — — —. Tak for Deres Ønsker med Hensyn til det her Forestaaende. Jeg glæder mig til den Dag. Jeg har havt mine Tvivl og Ængstelser for det, jeg skal, er heller ikke ude over Alt; jeg veed, hvad jeg vil, men ikke, hvad jeg formaaer: her er f

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1876-09-14)
Fra Laub til Martensen Viborg . 14. September 1876 Kjære Biskop Martensen! Jeg trænger til selv at fortælle Dem Noget om den 10de, og hvad der er gaaet iforveien. Maaskee Kongen allerede har fortalt Dem om min Sygdom; han har aldeles rigtig forstaaet, at Enden hedder Chloralberuselse, og hvad de

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1876-09-19)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 19. September 1876 Kjære Biskop Laub! Jeg behøver ikke at sige Dem, hvor bekymret jeg blev, da jeg erfarede, at De ikke vilde kunne udføre Domkirkens Indvielse. Noget beroliget blev jeg ved Telegrammet, som jeg modtog i Hirschholm; i Birkerød fik jeg et Brev f

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1877-09-17)
Fra Laub til Martensen Viborg , 17. September 1877 Kjære Biskop Martensen! Endelig kommer det Svar paa Deres indholdsrige Brev Ikke optaget her. , hvorpaa De længe har ventet. De slutter Deres Brev med en „Følelse som dens, der skriver paa sit Testamente“. Jeg troer at forstaae disse Ord rigtigt

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1877-12-14)
Fra Laub til Martensen Viborg , 14. December 1877 Tak, kjæreste Biskop Martensen, for Deres fortsatte Deeltagelse i Alt, hvad der vedkommer mig og Mine. Min Svigersøns Fabrikant Wanscher. † 27. Novbr. 1877 Død er det haardeste Stød under min Sygdom. Min Svigerdatter Overlæge Laubs Hustru, født

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1879-04-20)
Fra Martensen til Laub Kjøbenhavn , 20. April 1879 – – – – – – – – Tak, kjære Biskop Laub, og atter Tak for hvad De har været mig og er mig. De er tilvisse en Correspondent, til hvem jeg gjerne skrev et længere Brev, fordi vore Sjæle og Aander ere i væsentlig Correspondens. Herren skjænke os end