Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Hans Lassen Martensen (1871-02-20)

Fra Martensen til Laub
Kjøbenhavn, 20. Februar 1871

Kjære Biskop Laub! Hjertelig Tak for Deres Brev. Hvad De skriver om Ørsteds Breve kan jeg ganske samstemme med. Ogsaa mig gaaer det som Dem, at „jeg savner en grundigere Indsigt i Naturvidenskaberne“, hvilket vilde yde mangen Glæde og vilde give nye Midler til Udviklingen af Eens Tanker. Men i apologetisk Henseende holder jeg mig til de første og de sidste Ting, hvor Naturvidenskaben maa erkjende sin Uvidenhed, eller idetmindste kan tvinges til at bekjende den, da det her ikke kommer an paa Physik og Erfaring, men paa det, som ligger udenfor vore Erfaringer, og hvor kun Aabenbaringen kan give Svaret. Hvad Ørsted selv angaaer, saa har jeg jo kjendt ham personlig og er kommen meget i hans Huus, og jeg tiltræder ganske, hvad De siger om hans barnlige Sind. Jeg tager ikke i Betænkning at kalde ham en from Mand, skjøndt hans Fromhed ikke var den christelige. Men selve hans Anskuelser, der foreligge i „Aanden i Naturen“, ere halv deistiske og halv pantheistiske, — thi et virkeligt Hele er det ikke, s. 234 hvorom man bedst kan overbevise sig ved at undersøge hans Gudsbegreb, der er en Mellemting mellem det pantheistiske og det deistiske — tjene til hos mange Læsere at modarbeide Christendommens Sag, og føre idetmindste mere bort derfra end dertil. Mynster har med al Føie protesteret derimod, hvorom vi sikkert ere enige. Den hele Anskuelse lider af en falsk Optimisme, der lukker Øiet, eller ikke endnu har faaet det opladt, for Tilværelsens Afgrunde, Nød og Smerter, og mener, at Alt er godt og skjønt, naar det kun kan opløses i Lovmæssighed. — — —.

Gud befalet! Deres hengivne H. Martensen.