Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Hans Lassen Martensen (1871-07-13)

Fra Martensen til Laub
Skjelby, 13, Juli 1871

— — — —. Om min og min Kones inderlige Deeltagelse i Deres store Sorg *) , vil De være forvisset. Jeg talede ved Landemodet med Provst Swane, der ikke noksom kunde udtale sig om det opbyggelige Indtryk, s. 246 han havde modtaget af de Ord, de udtalede over Deres elskede Datter, og af den Nyfødtes Daab. Ak, kjære Biskop Laub, jeg veed ikke, om jeg, under en saadan Sorg, vilde være stærk nok til at opbygge Andre, hvilket dog er det Rette og Christelige. Dog kan og vil Herren jo være stærk i os, netop naar vi føle os allersvagest. Det er en stor, en himmelsk Naade! — — —.

Herren være hos Dem — — med sin Lægedom, sin Trøst. Thi jeg forstaaer, at Deres Savn maa være dybt. — —. Herren give — — os Alle, rettelig at sige: din Villie skee!

Deres inderligt hengivne H. Martensen.