Danmarks Breve

Breve fra danske Krigsmænd

Brevudgiver:
Christian Walter Bruun, 1831-1906
Udgivelsessted:
Kjødenhavn

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Bonnevie, Catherine; FRA: Lundbye, Johan Thomas; (1848-03-20/1848-03-21)
Maler Joh. T. Lundby til sin Moder. Kjøbenhavn 20—21 Marts 1848 . Velsignede Moder ! Endnu veed jeg saa lidt om, hvad jeg oil meddele Dig, og dog maa jeg skvive. Da jeg var ude i Middags, hørte jeg som Rygte, at Holstenerne havde sen

BREV TIL: ukendt FRA: Jensen, Christian P.; (1848-03-22)
Chr. P. Jensen Fasterlund til sin Familie. 1ste Jægercorps. Varde Egnen. Kjøbenhavn 22 Marts 1848 . Høistelskede kjære Forældre og Sødskende ! I Dag den 22 har jeg været paa Sessionen, hvorpaa jeg, saasnart jeg havde meldt mig, blev

BREV TIL: Bonnevie, Catherine; FRA: Lundbye, Johan Thomas; (1848-03-25)
Joh. T. Lundby til sin Moder. Løverdag 25 Marts 1848 — Morgen . Elskede Moder ! Det er den mærkeligste Uge, jeg har oplevet, og jeg finber det derfor uforsvarligt at undlade at skrive endnu engang, om end det bliver flygtigt. Del var til i Tirsdags Kl

BREV TIL: Bonnevie, Catherine; FRA: Lundbye, Johan Thomas; (1848-03-25)
Brev fra Joh. T. Lundby . Kjødenhavn Løverdag 25 Marts 1848. Aften . Det gaaer saaledes i denne Tid, at den, til hvem man skviver eet Brev, maa have flere, og De har mig berfor allerede igjen, kjære Jomfru W.! for at give en og anden Beretning o

BREV TIL: Jomfru W.; FRA: Lundbye, Johan Thomas; (1848-03-26)
Bred fra Joh. T. Lundby . Kjødenhavn Søndag Form. 26 Marts 1848 . I dette Øieblik kommer jeg hjem fra Kirken; det lod as Bønnen som den Gamle Kjære er rørt og omstemt — jeg havde Lyst til iaften at bede ham om en Sang ...... Da jeg nu gik over T

BREV TIL: ukendt FRA: Schjørringe, N. P. R.; (1848-03-27)
N. P. R. Schjørvinge til sine Forældre. Laaland. Kjøbenhavn 27 Marts (1848) . Kjære elskte Forældre ! Kjære Forældre, jeg kan godt begvibe, at I vel førger over mig, men det kan jo ikke nytte. Vi veed at vi skal afsted, naar Kongen og

BREV TIL: Christiane; FRA: Søbølle, Christian; (1848-03-30)
Christian Søbølle til sin Kone. Laaland. Slagelse 30 Marts 1848 . Min kjære clskede Kone ! Da det i Aften er sidste Aften jeg er paa Sjælland, kan jeg ikke lægge mig til Hvile, inden jeg i mine Tanker har talt et Par Ord med Dig min e

BREV TIL: ukendt FRA: ukendt (1848-04-13)
Hans Jessen til sin Familie, 12te Bataillon. Kliplev Sogn ved Aabenraa. Slesvig 13 April 1848 . Kjære Moder og Søskende ! Altsaa befinder jeg mig nu paa et Sted, hvor jeg aldvig har Været før, men dog som sædvanlig munter og veltilfre

BREV TIL: Skram, Johan Christian Gustav; FRA: Svendsen, Lars; (1848-04-14)
Lars Sveudsen til Jerndanedirecteur G. Skram . Slesvig 14 April 1848 . Kjære Herre ! Efter Løfte vil jeg nu her skrive Dem til vg lade Dem vide, at jeg er lykkelig og vel kommen til Slesvig. Vi Jægere havde i Søndags den 9 dennes en

BREV TIL: Villemoes, ; FRA: Nielsen, Ole; (1848-04-21)
Ole Nielsen Hyllede til Pastor Villemoes i Herfølge . 4 Dataillon. Kjøge-Egnen. Bercht ved Slesvig 21 April 1848 . Kjære Brober Herr Pastor Villemoes ! Paa Langfredag kommer jeg ihu, at vor Frelser døde, for at om jeg snart skulde

BREV TIL: ukendt FRA: Jensen, I.F.; (1848-04-26)
I. F. Jensen Kundby til sine Forældre Han gik med Frivillig mod sine Forældres Ønske. . 2det Jægercorps. Holbæk-Egnen. Hørup paa Als 26 April 1848 . Kjære Forældre ! Bor kjære Gud har endnn styrket og bevaret mig Liv og Helbred og fvi

BREV TIL: ukendt FRA: Sørensen, Lars; (1848-04)
Lars Sørensen Eilstrup til sine Forældre. Kjøbenhavn sidst i April 1848 . Kjære Forældre ! Jeg lovede jeg skulde skrive noget, inden jeg skulde ad Holsteen til og nu begynder Tiden at nærme sig, mange paastaaer, vi skal reife i næste Uge og lære i F

BREV TIL: Enslev, Jens; FRA: Mikkelsdatter, Ane Catrine; (1848-05-02)
Ane Catrine Mikkelsdatter til sin Mand Jens Enslev , Overkonstabel ved 4be Battevi. Grenaa-Egnen. Selkjær 2 Mai 1848 . Kjære Ven ! Din Skrivelse har jeg modtaget og seer deraf, at Du er kommen til Kjødenhavn og er frisk og rask og er

BREV TIL: ukendt FRA: Knudsen, Niels; (1848-05-04)
Dragon Niels Knudsen Søndertang til sine Forældre. Lemvig-Egnen. Randers 4 Mai 1848 . Kjære Forældre ! Nu kan jeg ikke unblade at skrive Eder til og lude Eber vide min Tilstand. Jeg er frisk og rask og lever vel efter Omstændighed. Je

BREV TIL: ukendt FRA: Nielsen, Ellen; Damgaard, Jens Andresen; (1848-05-06)
Pigen Ellen Nielsen paa Als for Jens Andresen Damgaard til hans Moder. Ribe-Egnen. Mjang 6 Mai 1848 . Kjæreste Moder ! Saaledes kather jeg Eber, da jeg skriver for Eders Søn, som har bedet mig derom, da Han selv ikke kan. Han er syg

BREV TIL: ukendt FRA: Sørensen, Lars; (1848-05-14)
Lars Sørensen Eilstrup til sine Forældre. Kjøbenhavn 14 Mai 1848 . Kjære Forældre ! ……… Paa Torsdag skal vi reise: vi reiser i Tillid til Gud, han haver nu bestemt vor Skjæbne, vi vil være vor hellige Eeb tro og tjene vor Konge brav.

BREV TIL: ukendt FRA: ukendt (1848-05-15)
Poul Hansen Aunø til sin Søster . 4de Bataillon. Balsløv (i Fyn) 15 Mai 1848 . . . . Saa vil jeg lade Eder vide, at jeg havde nær blevet taget til Fange af de prøisiske Gavtyve i Christiansfelt. Der var vi ikke mere end fire Mand og hele det an

BREV TIL: ukendt FRA: Schøning, W.; (1848-05-20)
Lieutenant W. Schøning til sin Moder . 1ste Bataillon. Slesvig 20 Mai 1848 . Da to af vore Læger have erholdt Tilladelse til at dende tilbage til Armeen, vil jeg denytte mig as denne gunstige Leilighed for at tilsenbe Dig bisse Linier. Jeg bit

BREV TIL: Enslev, Jens; FRA: Mikkelsdatter, Ane Catrine; (1848-05-30)
Ane Catrine Mikkelsdatter til sin Mand Jens Enslev , Overconstabel ved 4de Battevi. Grenaa-Egnen. Selkjær Mark 30 Mai 1848 . Kjære elskede Mand ! Alle dine Breve har jeg modtaget, og det er min eneste Trøst at høre noget sra Dig, men

BREV TIL: ukendt FRA: Hansen, Lars; (1848-06-02)
Lars Hansen Ammindrup til sin Familie. 1ste Bataillon. Nordsjælland. Øen Als 2 Juni 1848 . Kjære Forældre og Søskende og Kone . Jeg takker Dig utallige Gauge for din Skrivelse, fom jeg vigtig har bekommet den 1ste Juni, for Du kan tro

BREV TIL: ukendt FRA: Nielsen, Søren; (1848-06-04)
Søren Nielsen Hemmed til sin Huusbonde. 1ste Jægercorps. Grenaa-Egnen. Stenderup 4 Juni 1848 . Meget Ærede! …….. Jeg vil nu lade Eder vide, at sorrige Søndag var vi i svær Slag med Tydskerne igjen, men vi drev dem den Dag 1 Miil tilbag

BREV TIL: ukendt FRA: ukendt (1848-06-09)
Eu Frivillig, Overjæger ved 3die Reserve-Jægercorps , til en Ven. Kolding 9 Juni 1848 . Kjære Ven! Jeg har nu ganske rigtig „— hvad man kalder — oplevet noget." Jeg har hørt Kuglerne pibe, jeg har seet Skuddene glimte, Røgsiyer hæve si

BREV TIL: Enslev, Jens; FRA: Mikkelsdatter, Ane Catrine; (1848-06-10)
Ane Catrine Mikkelsdatter til sin Mand Jens Enslev , Overconstabel ved 4de Batteri. Grenaa-Egnen. Selkjær Mack 10 Juni 1848 . Kjære elstede og uforglemmelige Mand ! Jeg seer as din Skrivelse, at Du har forladt Fyn og lig- ger ikke me

BREV TIL: ukendt FRA: Johan; (1848-06-22)
Johan Levring vi sin Svoger og Søster. 1ste Reserve-Jægercorps. Viborg-Egnen. Torning Mølle ved Haderslev 22 Juni 1848 . Kjære Svoger og Søster ! Jeg takker dig meget, kjære Softer, for dit Brev, som jeg modtog 2 Dage ester at det var

BREV TIL: ukendt FRA: Andersen, Mads; (1848-06-24)
Mads Andersen Iestrup til sine Forældre. 1ste Jægercorps. Thisted-Egnen. Sommersted 24 Juni 1848 . Kjare Forældre! …….. Om der kommer Svenske og Norske Tropper, saa jeg ikke sige Eder for vist, men jeg troer det ikke, før jeg seer det,

BREV TIL: ukendt FRA: Hansen, Christen; (1848-06-28)
Christen Hansen Herfølge til sine Venner. 3die Bataillon. Kjøge-Egnen. Øen Als Sønderborg 28 Juni 1848 . Kjære Venner! Jeg saa lade Eder vide, at jeg er sund og frisk endun og har gaaet Alting godt igjennem i den Tid jeg har været bort

BREV TIL: Villemoes, ; FRA: Nielsen, Ole; (1848-06-29)
Ole Nielsen Hyllede til Pastor Villemoes i Hersølge . 4de Bataillon. Kjøge-Egnen. Bøgeskov ved Haderslev 29 Juni 1848 . Kjære elskede Venner, Brødre og Søstre i Herren ! Igaar modtog jeg et glædeligt Budskab fra 2 kjære Benner i Fy

BREV TIL: ukendt FRA: Behrens, I. P.; (1848-07-03)
Lieutenant I. P. Behrens Faldt i sidste Krig den 18 April 1864. til sin Broder. Steenvad Mølle ved Colding 3 Juli 1848 . Kjære Broder ! Siden mit sidste Brev dateret Christiansfeldt er der fore-gaaet meget og desværre kun sørgelige Be

BREV TIL: ukendt FRA: Jensen, Peder; (1848-07-16)
Peder Jensen Fasterlund til sine Forældre. Varde-Egnen. Kjøbenhavn 16 Juli 1848 . Høist elskede kjære Forældre! Nu striver jeg Eder til og lader vide, at vi har faaet Ordre til at reise til Armeen, vi fik Ordre i Nat Kl. 3 og imorgen K

BREV TIL: ukendt FRA: Hansen, Lars; (1848-07-18)
Lars Hansen Ammindrup til sin Kone og sine Forældre. Nordsjælland. Sønder-Jylland 18 Juli 1848 . Kjære elskede Kone og Forældre ! . . . . Vi er færdig at troe, at Krigen er sorbi, for der er ingen Feltvagt nu, altsaa kan vi deras slut

BREV TIL: ukendt FRA: Hansen, Hans; (1848-07-19)
Hans Hansen Nøddebo til sin Moder og Søfter. 2det Jægercorps. Nordfjælland. Als 19 Juli 1848 . Kjære Moder og Søfter ! Ved min Skrivelse lader jeg Eder herved vide, at jeg er ved en god Helsen, og det glæder mig meget at høre det Samm

BREV TIL: Houg; FRA: Nielsen, Rasmus; (1848-08-11)
Underofficeer Rasmus Nielsen Aaderup til Godssorvalter Houg paa Gavnø. 2det Jægercorps. Nestvedkanten. Kjær paa Als 11 August 1848 . Kjære gode agtværdige Hr. Forvalter Houg! . . . . Og tillige haaber jeg, at De ikke sorkaster en simpel Rapport fra

BREV TIL: ukendt FRA: Jensen, Rasmus; (1848-08-13)
Rasmus Jensen til sin Farbroder. Constabel ved Batteriet Marenssen. Aarhuns-Egnen. Ulkjær pr. Veile 13 August 1848 . Kjære Farbroder ! ……. Det er rigtignok undertiden meget kjedeligt saa-dan at ligge, men Tiden slyver dog hen i en lyn

BREV TIL: ukendt FRA: Hansen, Rasmus; (1848-08-16)
Rasmus Hausen kannerup til sine V enner . Constabel. Grenaa-Egnen. Als 16 August 1848 . Gode Venner! Det som vi engang troede, at vi skulde komme hjem til Høst, flog os al-deles feil, og nu veed vi ikke, naar Enden stal komme; thi nu s

BREV TIL: ukendt FRA: Hansen, Lars; (1848-08-18)
Lars Hansen Ammindrup til sin Kone og Datter. 15de Bataillon. Nordsjælland. Hjennem 18 August 1848 . Kjære elskede Kone og Datter ! . ... .Jeg takker Dig mange Gange for din Skrivelse, som jeg med Glæde har modtaget, og Du kan troe, a

BREV TIL: ukendt FRA: Jensen, Morten; (1848-08-18)
Morten Jensen Vognserup til sine Venner. Nordsjælland. Veile 18 August 1848 . Gode Venner! ...... Reisen hertil gik meget godt for os. Folk vare meget slinke og forekom-mende imod os, hvor vi som frem, i Gjæstsrihed staaer Jyderne lang

BREV TIL: ukendt FRA: ukendt (1848-08-18)
Jørgen Christensen til en Ven. 1ste Iægercorps. Grenaa-Egnen. Greis 18 August 1848 . Kjære Ven! Jeg havde forteden den Fornøielse at modtage Brev fra Dig, det vil da sige i min Moders Navn, og glæder det mig jo altid at høre fra Eder,

BREV TIL: ukendt FRA: Møller, Peter Thielsen; (1848-11-19)
Peter Thielsen Møller til sin Broder. 3die Dragonregiment. Age i Nordslesoig. Aarhuus 19 Novemder 1848 . Kjære Broder ! ...... Eftersom Rygterne gaaer, kunde man snart troe, at I vare ødelagte, thi alle beklage de stakkels Nordslesvig

BREV TIL: ukendt FRA: Møller, Peter Thielsen; (1848-11-28)
Peter Thielsen Møller til sin Svoger. 3die Dragonregiment. Age i Nordslesvig. Aarhuus 28 Novemder 1848 . Gode Svoger og Ven! Esterat jeg nu otter har forandret mit Opholdssted, saa holder jeg det nu for min Pligt at lade Dig, min dyreb

BREV TIL: ukendt FRA: ukendt (1849-01-14)
Tønne Petersen til sin Kone. 1sde Forstærknings-Bataillon. Vordingborg-Egnen. Vilslev 14 Januar 1849 . Kjære elskelige bedste Kone ! Jeg kan nu, Gud være lovet, glæde Dig med den Tidende, at jeg atder er sund og frisk. Jeg forlod Syge

BREV TIL: Thomsen, Christen; FRA: Nielsen, Jakob; (1849-02-07)
Jakob Nielsen til en Ven. 8de Bataillon. Lemvig-Egnen. Tjufkjær 7 Februar 1849 . Gode Ven Christen Thomsen ! Efterdi jeg nu har skreven til dine Naboer, saa kan jeg heller ingenlunde forbigaae at melde Dig et Par Orb om min Tilstanb.

BREV TIL: ukendt FRA: Møller, Peter Thielsen; (1849-03-28)
Peder Thielsen Møller til sin Svoger. 3die Dragon-Regiment. Uge i Vordslesvig. Nørre Bjerre 28 Marts 1849 . Kjære Svoger og Ven ! Med Glæde kan jeg melde Dig, at vi nu atder har forladt Aarhuus raske og fomøiede sidst afvigde Torsdag

BREV TIL: ukendt FRA: Johan; (1849-03-29)
Johan Levring til sin Søster. 3die Reserve-Jægercorps. Biborg-Egnen. Falsled ved Bogense 29 Marts 1849 . Kjære Søster ! Med Glæde har jeg modtaget bit Kjære Brev, hvorfor jeg takker Dig meget, men vær kuns ikke bedrøvet, Kjære Søster,

BREV TIL: ukendt FRA: Jørgensen, Rasmus; (1849-04-09)
Rasmus Jørgensen til sin Kone. 1sde Reserve-Bataillon. Freberifssunb-Egnen. Viby paa Als 9 April 1849 . Kjære Kone ! Nu har jeg igjen libt bedre Leilighed til at skrive Dig til, min byrebare Ven. Jeg er endnu Gudskeelov ved en god Hel

BREV TIL: ukendt FRA: Jørgensen, Rasmus; (1849-04-10)
Rasmus Jørgensen til sine Forældre. 3die Reserve-Jægercorps. Saaland. Skovby paa Als 10 April 1849 . Kjære Forældre ! Jeg har længe vendet paa Brev fra Eder, og nu frygder jeg næsten for, at I ikke har faaet det Brev jeg sendde Eder f

BREV TIL: ukendt FRA: Lundby, S.; (1849-04-12)
Premierlieutenant S. Lundby til sin Moder. Tandslet Præstegaard paa Als 12 April 1849 . Kjære Moder ! Min Tanke søger Dig ved Dag og Nat, og det veed jeg jo, at Du bestandig er hos mig, at Du bestandig længes efter at vide noget om mi

BREV TIL: Amalia; FRA: ukendt (1849-04-12)
Brevskriveren ubekjendt. Sønderborg 12 April 1849 . Kjære Amalia ! Det var kun et kort Felttog, vi havde denne Gang, besværre, Gud bedre det! Vi ere nu atder her paa Als, aldrig en Smule videre end før Vaabenstilstandens Udløb; og det

BREV TIL: ukendt FRA: Jensen, Mads; (1849-04-12)
Mads Jensen til en Ven. Mads Iensen faldt senere ved Fredericia. 1ste lette Bataillon. Rødovre ved Kjøbenhavn. Vollerup paa Als 12 April 1849 . Gode Ven! Din Skrivelse as 4de April har jeg allerede modtaget igaar. Du s

BREV TIL: ukendt FRA: Ussing, Carl; (1849-04-24)
Lieutenant Carl Ussing til sin Forlovede Lieutenant C. Ussing faldt I Slaget ved Fredericia den 6te Juli 1849. . 6te Liniebataillon. Bredballe pr. Veile 24 April 1849 . — Bær overbeviist om, at denne Historie er kommen mig lige

BREV TIL: ukendt FRA: Jensen, Hans; (1849-04-25)
Hans Jensen Tindbech til sin Morbroder . 9de Baraillon. Randers-Egnen. Fredericia 25 April 1849 . Gode Morbroder! …………. Nu vil jeg lade Dig vide vores Stilling. Den 22de April reisde vi fra Fredericia; da vi som paa en Miil nær Koldin

BREV TIL: ukendt FRA: Lundby, S.; (1849-04-26)
Premierlieutenant S. Lundby til sin Moder. Frederits 26 April 1849 . Kjærmoder! Jeg er her i denne sorstyrrede Fæstning, hvis Volde og Omegn bærer tilfulde det alvorsfulde militairiske Anstrøg as Fæstning i Beleiringstilstand. Her inde

BREV TIL: Petersen, Anne; FRA: Rasmussen, Hans; (1849-04-28)
Hans Rasmussen Kaalsbæk til Pigen Anne Petersen , i Condition ved Frederiksborg . 1ste Jægercorps. Vester Mark 28 April 1849 . Kjære Ven! Det glæder mig meget at høre, Du er ved en god Helsen og vel kan komme til

BREV TIL: ukendt FRA: Andersen, Peder; (1849-04-27)
Peder Andersen til sine Forældre. 1ste Husar-Eskadron. Nordsjælland. ’ Skadstrop 27 April 1849 . Kjære Forældre ! …… Dersom Jørgen, som var hos Kold og som boer ved Møllen, har en Broder, som heed Nyrup til Bynavn og var Husar, da er

BREV TIL: ukendt FRA: Christensen, Niels Peter; (1849-05-01)
Niels Peder Christensen til sin Kone. 6te Reserve-Bataillon. Hjørring-Egnen. Middelfart 1 Mai 1849 . Kjære Kone ! Det gjør mig meget ondt, at jeg skal tilskrive Dig dette sørgelige Budskab, at jeg ligger haardt saaret i Middelfart. Je

BREV TIL: ukendt FRA: A., Peder; (1849-05)
Peder A. til sine Søskende. ( Mai 1849 .) Kjære Søskende ! Med inderlig Følelse glædes jeg ved at see, hvor I nu med gjensidig Hjælp med hverandre kan skrive mig til og underretde mig om Eders og mine kjære Forældres og Families Stilling, saa ikke Fremmede altid har n

BREV TIL: Thomas; FRA: Lorentsen, P. E.; (1849-05-02)
P. E. Lorensen til en Ven Brevskriveren var ved Krigens Udbrud i Udlandet, vendde hjem, indtraadte som Frivillig og befordredes fiden til Officier ved 3die Jægercorps. . 3die Jægercorps. Fredericia 2 Mai 1849 . Min kjære Thomas ! Nu h

BREV TIL: ukendt FRA: Rasmussen, Jens; (1849-05-06)
Jens Rasmussen Balle til sin Kone. 1ste Reserve-Jægercorps. Grenaa-Egnen. 6 Mai 1849 . Kjære Kone ! Jeg vil tilmelde Dig et Par Ord og lade Dig vide, at jeg lever efter Omstændighederne meget godt, og det Samme hører jeg ogsaa fra Dig, at Du og min li

BREV TIL: ukendt FRA: Knudsen, Frederik; (1849-05-18)
Frederik Knudsen til sin Kone. 1ste Reserve-Jægercorps. Sorø-Egnen. Taarup 18 Mai 1849 . Kjære elskede Kone ! Dit Brev as 11te dennes modtog jeg den 16de, og det glæder mig at jeg deraf seer, at I er ved Helsen, jeg er Gud skee Lov og

BREV TIL: ukendt FRA: Hansen, Lauris; (1849-05-21)
Lauris Hansen Kousted til sine Forældre. 5de Dragon-Regiment. Ranbers-Egnen. Hjllerup 21 Mai 1849 . Kjære Forældre ! Da jeg nu haver Tid og Leilighed, vil jeg skrive Eder til og lade Eder vide, at jeg lever vel og er ved god Helsen og

BREV TIL: ukendt FRA: Jørgensen, Rasmus; (1849-05-25)
Rasmus Jørgensen til sine Forældre. 3die Reserve-Jægereorps. Laaland. Sønderborg 25 Mai 1849 . Kjære Forældre ! ……. Jeg seer af Eders sidsde Brev, at I er bekymret over alle de Forberedelser, som Tyskerne gjør ligeoverfor os. Jeg kan

BREV TIL: ukendt FRA: Larsen, Anders; (1849-05-27)
Anders Larsen Kullerup til sine Forældre. 4de Forskærkningsbataillon. Sorø-Egnen. Fredericia 27 Mai 1849 . Kjære Forældre ! .... Vi bivonakerer paa Marken, men dog indenfor Voldene; vi koger vor Mad under aaben Himmel, og vor Seng er

BREV TIL: Maren; FRA: M., Peder Cs.; (1849-05-30)
Peder Cs. M. til sin Veninde Maren . Laaland. Sønderborg 30 Mai 1849 . Min egen Ven! Dit Brev af 27de April har jeg rigtig modtaget, med Glæde kan jeg just ikke sige, da jeg fik læst det, da jeg hørde at Du havde været syg. Du kommer

BREV TIL: Andersen, Rasmus; FRA: Pedersdatter, Ellen Johanne; (1849-06?)
Ellen Johanne Pedersdatter af Ammitsbøl til Rasmus Andersen Skjærbæk. 3die Dragon-Regiment. Ester 31 Mai 1849 Rosmus Andersen Skjæbæk blev skudt I Rytterfægtningen paa Aarhuus Mark I de same Dage, saa han modtog ikke Brevet.  .) Gode Ven!

BREV TIL: ukendt FRA: Petersen, Hans; (1849-06-05)
Hans Petersen Haarløv til sin Familie. 2det Jægercorps. Næstved-Egnen. Augustenborg 5 Juni 1849 — paa Øem Als. Kjære Morbroder og Familie ! Eders Brev af 28de Mai d. A. har jeg modtaget. — Det glæder mig meget at høre, at I er alle v

BREV TIL: ukendt FRA: Christiansen, Jens; (1849-06-05)
Jens Christiansen til sin Kone. 2det Jægercorps. Storehedinge-Egnen. Als 5 Juni 1849 . Kjære elskelige Kone ! Da jeg i Dag har bekommet dit Brev, saa vil jeg strax gribe til Pennen for at opmuntre dit kjærlige Hjerte, da jeg as dit Br

BREV TIL: ukendt FRA: Larsen, Johannes; (1849-06-07)
Johannes Larsen til sin Kone. Sønderborg 7 Juni 1849 . Kjære Kone ! Jeg længes meget efter at høre, hvorledes Du har det til-ligemed Børnene og mine gamle Forældre, om at I er ved Helsen; jeg er Gud skee Lov ved en god Helsen endnu, e

BREV TIL: Monrad, ; FRA: Hansen, Lars; (1849-06-07)
Lars Hansen til Provst Monrad i Marvede . Undercorporal ved 3die Bataillon. Næstved-Egnen Byllerup 7 Juni 1849 . Kjære Hrr. Provst Monrad ! ………. Jeg beder Dem at undstylde, at det varede saa længe, førend jeg besvarede deres Brev;

BREV TIL: ukendt FRA: Jørgensen, Rasmus; (1849-06-11)
Rasmus Jørgensen til sine Forældre. 1ste Reserve-Bataillon. Frederikssund-Egnen. Klinting paa Als 11 Juni 1849 . Kjære Forældre ! …… Det glæder mig at høre, at I dog har fisket ganske godt; men det er daarlig, at Prisen er saa ringe,

BREV TIL: ukendt FRA: Hansen, Hans; (1849-06-11)
Hans Hansen Nøddebo til sine Forældre. 1ste Forstærknings-Jægercorps. Frederiksborg-Egnen. Sønderborg 11 Juni 1849 . Kjære Forældre ! ……. Nyt er her ikke saameget af, uden at d. 6te da fyrebe de Tybske paa os, men vi sloges ikke, da v

BREV TIL: ukendt FRA: Frederiksen, Carl Johan; (1849-06-11)
Johan Peter Johansen til sin Familie. 1ste Reserve-Jægercorps. Als. Rerslev 11 Juni 1849 . Kjære Moder og Søster ! . . . . Tilstanden i Fredericia vil jeg fortælle Eder rigtig, da jeg selv med egne Øine og Øren har seet og hørt det He

BREV TIL: ukendt FRA: ukendt (1849-06-12)
Rasmus Hansen Fannerup til sine Venner. Constabel. Grenaa-Egnen. Rønhave Batteriet 12 Juni 1849 . Gode Venner! ……. Hvad Krigen angaaer, da kan jeg ikke sortælle Eder andet, end Hvad I daglig seer i Aviserne, og Hvad der er imellem, det

BREV TIL: Thomas; FRA: Lorentsen, P. E.; (1849-06-12)
P. E. Lorensen til en Ven. 3die Jægereorps. Brenderup 12 Juni 1849 . Kjære Thomas ! Ester udstanden Møie og Besværligheder af den alvorligste Slags, og ester at have været udsat for Fare fra alle mulige Sider, er det at jeg atter i Ro

BREV TIL: ukendt FRA: Knudsen, Frederik; (1849-06-13)
Frederik Knudsen til sin Kone . 1ste Reserve-Jægereorps. Sorø-Egnen. Roersløv 13 Juni 1849 . Kjære Kone ! ….. Jeg er indqvarteret i en Bondeby paa Fyen, som hedder Roslev, ikke langt fra vores forrige Qvarteer. Den Tid vi er her, lev

BREV TIL: ukendt FRA: Larsen, Johannes; (1849-06-13)
Johannes Larsen til sin Kone . 1ste Reserve-Bataillon. Sundsmark 13 Juni 1849 . Kjære Kone ! Dit Brev fra den 6te i denne Maaned haver jeg rigtig modtaget og det glæder mig meget at høre fra Dig og Eder, at I er ved en god Helsen og

BREV TIL: ukendt FRA: Møller, Peter Thielsen; (1849-06-20)
Peter Thielsen Moller til en Ven. 3die Dragon-Regiment. Uge i Nordslesvig. Vindum 20 Juui 1849 . Høitelstede Ven! . . . . Du vil vel maaskee spørge, om jeg var med ved Aarhuus den 31te Mai eller om jeg haver været i nogen Fare, siden j

BREV TIL: ukendt FRA: Hansen, Rasmus; (1849-06-24)
Rasmus Hansen Veilebye til sin Moster . 1ste Reserbe-Jægercorps. Laaland. Aaby paa Fyen 24 Juni 1849 . Kjære Moster ! . ... Jeg vil nu fortælle lidt om Fredericia. Hvad Byen angaaer, da er det dog ikke saa galt som Rygtet er gaaet; d

BREV TIL: ukendt FRA: Larsen, Anders; (1849-06-27)
Anders Larsen til sine Forældre. 4de Forstærknings-Bataillon. Sorø-Egnen. Eiby 27 Juni 1849 . mellem Odense og Middelfart. Kjære Forældre ! Eders Brev fra den 17de Juni fik jeg Dagen ester jeg havde sendt mit bort. I skriver at det ga

BREV TIL: ukendt FRA: Hansen, Rasmus; (1849-06-27)
Rasmus Hansen Veilebye til en Ven. 1ste Reserve-Jægercorps. Laaland. Aaby paa Fyen 27 Juni 1849 . Kjære Ven! …… Jeg er nu ved en god Helbred igjen, som er det nøb-vendigste, hvor man saa i Verden er. Jeg laae paa Odense Lasareth, hvor

BREV TIL: ukendt FRA: Hansen, Christen; (1849-06-30)
Christen Hansen Ballerup til sin Moder. 3die Jægercorps. Nordsjælland. Roulund pr. Middelfart 30 Juni 1849 . Kjære Moder ! Om det ogsaa sommetider varer længe, før I faaer Brev fra enten mig eller Peder, saa maae I derfor ikke tube Mo

BREV TIL: ukendt FRA: Jensen, Jørgen; (1849-07-07)
Jørgen Jensen Kyndby til en Ven. 1ste Espingol-Batteri. Nordsjælland. Fredericia 7 Juli 1849 . Min eneste tro Ven! Dit Brev modtog jeg netop ester en Kampdag, hvis Lige vi tilforn aldrig har kjendt, og jeg modtog det med fornyet Vished

BREV TIL: ukendt FRA: Knudsen, Frederik; (1849-07-08)
Frederik Knudsen til sin Kone . 1ste Referve-Jægereorps. Sorø-Egnen. Borum 8 Juli 1849 . Kjære Kone ! Du maa have mig undskyldt, fordi jeg har tøvet noget Iængere end fædvanlig med at skrive. Dit Brev af 29de f. M. fik jeg den 3die d

BREV TIL: ukendt FRA: Hansen, Rasmus; (1849-07-09)
Rasmus Hansen Veilebye til en Ven. 1ste Referve-Jægercorps. Laaland. Asperup paa Fyen 9 Juli 1819 . Kjære Ven! Da Tiden tillader mig del, vil jeg herved meddele Dig nogle faae Ord, kom vil glæde Dig. Den 30te Juni gjorde vi et Udfald f

BREV TIL: Thomas; FRA: Lorentsen, P. E.; (1849-07-09)
P. E. Lorensen til en Ven 3die Jægereorps. Svendstrup 9 Juli 1849 . Kjære Ven Thomas ! Denne Gang vil jeg holde mit Løste og skrive Dig udførlig til om den store uforglemmelige Dag ved Frederits. Det er da egentlig den første Affaire,

BREV TIL: ukendt FRA: Petersen, Hans; (1849-07-10)
Hans Pedersen Haarløv tit sin Kone . 2det Jægercorps. Næstved-Egnen. Fredericia 10 Juli 1849 . Kjære Kone ! Jeg vil lade Dig vide, jeg er ved en gob Helsen og ester Omstændigheden har jeg det meget godt i dette krigerske Liv. Jeg skr

BREV TIL: ukendt FRA: ukendt (1849-07-10)
Christopher Olsen Høsterkjøb til sine Forældre. 1ste Referve-Jægercorps. Nordsjælland. Asperup 10 Juli 1849 . Kjære gode Forældre ! Efterat have takket Eder for Eders kjærlige Brev af 24de Juni med de deri indlagte Penge, iler jeg nu

BREV TIL: ukendt FRA: Mortensen, Johan; (1849-07-12)
Johan Mortensen til en Ven. 2det Jægercorps. Ringsted-Egnen. Fredericia 12 Juli 1849 . Kjære gamle Ven! . ... Da Du rimeligviis har hørt om det store Spektakkel vi har holdt med de slesvigholsteenske Meenedere herovre ved Fæstningen, s

BREV TIL: ukendt FRA: Mikkelsen, Christen; (1849-07-12)
Christen Mikkelsen til sine Venner. Kjøge-Egnen. Fænø 12 Juli 1849 . Hjertekjære Venner! Jeg ønsker Eder Gud vor Faders Naade, Sønnens Jesu Christi Kjærlighed, og den gode hellig Aands Samfund, Amen. Mine kjære Venner, jeg kan atter me

BREV TIL: ukendt FRA: Madsen, I.C.; (1849-07-17)
I. C. Madsen til sin Familie . Røile 17 Juli 1849 . Kjære og dyrebare Broder, Svigerinde og Søster ! . . . . Kjæreste Søskende og Venner, jeg kan troe, at I nu længes ester Brev fra mig, da I veed, at der har været Slag ved Frederici

BREV TIL: ukendt FRA: Petersen, Hans; (1849-07-21)
Hans Pedersen Haarløv til sin Kone . 2det Jægercorps. Næstved-Egnen. Balsløv 21 Juli 1849 — paa Fyen. Kjære Kone ! Jeg takker Dig for dit Brev af 7de Juli, det modtog jeg iaftes. Det glæder mig meget, at jeg seer Du er ved Helsen og

BREV TIL: Olsen, Ole; FRA: Jensen, Jørgen; (1849-07-24)
Jørgen Jensen Kyndby til en Bekjendt. 1ste Espingol-Batteri. Nordsjælland. Fredericia 24 Juli 1849 . Gode Ole Olsen ! En sørgelig Tildragelse bringer mig til at skrive Dig et Par Ord til. Din Søn Ole har den 6te Juli i Kampen for Fædr

BREV TIL: ukendt FRA: Petersen, Tønne; (1849-07-26)
Tønne Pedersen til sin Morbroder og Kone . 1ste Forstækningsbataillon. Vordingborg-Egnen. Fæns 26 Juli 1849 Kjære Morbroder og Kone ! Da Tiden tillader det, vil jeg idag fortælle Eder, hvordan jeg lever. Det Allervigtig

BREV TIL: Fenger, ; FRA: Melbye, M. ; (1849-07-27)
Pastor M. Melbye til Pastor Fenger . Asperup 27 Juli 1849 . Kjære Pastor Fenger ! Endnu leve vi her under Omgivelse as en stor militair Styrke, men den er dog nu saaledes fordeelt, at vi kun har en Officeer og lO Mand her paa Gaarden

BREV TIL: ukendt FRA: Møller, Hans Peder; (1849-08-01)
Hans Peder Møller til sine Forældre. Matros. Fange fra Gefion. Tønder-Egnen. Glykstadt 1 August 1849 . Kjære Forældre ! Jeg kan ikke fuldtakke Eder for Eders Brev, som jeg modtog den 31te Jnli. Med stor Glæde læste jeg det og Taarerne

BREV TIL: Jens; FRA: Hvalgaard, Rasmus Jensen; (1849-08-01)
Rasmus Jensen Hvalgaard til en Ven. Constabel ved Batteriet Marcussen. Aarhuus-Egnen. Assms 1 August 1849 . Kjære Jens ! Det er godt efter den lange farefulde Tid, at Veien igjen er aaben, og at jeg nu igjen kan faae Brev til og fra m

BREV TIL: ukendt FRA: Møller, Peter Thielsen; (1849-08-08)
Peter Thielsen Møller til sin Familie . 3die Dragon-Regiment. Uge i Nordslesvig. Hveisel 8 August 1849 . Kjære Broder og Familie ! . . . . Jeg er endnu Gud være lovet frisk og sund og har det saa godt, som jeg efter Krigens Besværlig

BREV TIL: Trine; FRA: Gine; (1849-08-09)
Brev fra en Dame til sin Søster. Colding 9 August 1849 . Min Kjære Trine ! Det er længe siden, at vi to har corresponderet. Da jeg sidste Gang skrev til Dig, frygtede vi vel for Tyskernes Indmarsch i Iylland, men at det skulde blive af

BREV TIL: Fenger, ; FRA: Hansen, Jens; (1849-08-10)
Jens Hansen Braaby til Pastor Fenger I. F. Fenger I Liunge ved Sorø. . 4de Bataillon. Sorø-Egnen. Kjær 10 August 1849 . Høit elskede Fenger! Deres kjærlige Skrivelse af 26de f. M. har jeg med Glæde modtaget, hdorfor De være hjertelig takket, da det v

BREV TIL: Trine; FRA: Gine; (1849-08-11)
Brev fra en Dame til sin Søster. Colding 11 August 1849 . Min kjære Trine ! .... Naar jeg tænker paa den Dag (6te Juli), kan det endnu gyse i mig, hvilken skrækkelig Mængde ilde tilredte Mennesker her kom til Byen. Hvorvel vi alle i vo

BREV TIL: ukendt FRA: Jensen, Christen; (1849-08-24)
Christen Jensen til sin Broder. 3die Jægercorps. Varde-Egnen. Hygind ved Assens 24 August 1849 . Kjære Broder ! . . . . . Jeg vil bede Dig, at Du opsører Dig som en Karl paa forestaaende Session. Jeg vil nemlig advare Dig for det Blan

BREV TIL: ukendt FRA: Jensen, Christen; (1849-12-22)
Christen Jensen til sin Broder. 3die Jægercorps. Varde-Egnen. Kekkenæs 22 December 1849 . Kjære Broder ! . . . . Jeg seer af din Skrivelse at Du er blevet kasseret paa Sessionen indtil videre, som paa en Maade er ret godt, da det er s

BREV TIL: ukendt FRA: Severine, Marie; (1850-05-31)
Brev fra en Pige til en Soldat, hendes Kjæreste . Gammelgaard 31 Mai 1850 . Kjære uforglemmelige Ven! Jeg takker Dig for din Skrivelse af 24de dennes, den modtog jeg med stor Glæde den 30te; og hvor glad blev jeg ikke ved at modtage

BREV TIL: ukendt FRA: ukendt (1850-07-12)
Brev fra en Gardehusar til sin Broder. Nordsjælland. Branderup 12 Juli 1850 . Kjære Broder ! . . . . Jeg haver Gud være lovet en god Helsen, som er det Vigtigste, og det er mig fjært at høre, at Du haver helligholdt den 6te Juli. Du

BREV TIL: ukendt FRA: Mortensen, Christen; (1850-07-12)
Christen Mortensen Folehauge til sin Søster. 2det Jægercorps. Nordsjælland. Bøgballe 12 Juli 1850 . Kjære Søster ! Da at der idag gives mig Tid og Leilighed iler jeg med at besvare dit gode Brev, som jeg modtog den 6te Juli, Aarsdagen

BREV TIL: ukendt FRA: Jensen, Morten; (1850-07-26)
Morten Jensen Vognserup til sin Moder. Fodgarden. Nordsjælland. Flensborg 26 Juli 1850 . Kjære Moder ! Jeg erindrer mig, at jeg ved Slutningen af mit sidste Brev skrev, at vi Klokken 2 skulde rykke ud af Byen, hvilket ogsaa skete; vi

BREV TIL: ukendt FRA: Pedersen , P.; (1850-07-30)
P. Pedersen Grædde til en Ven. 3die Depoteompagni. Putgaarden paa Femern 30 Juli 1850 . Min kjære Jens! . . . . .Vi ankom her d. 17de om Morgenen Kl. 3 og gik i Land uden Modstand. En Deel af Landbevæbningen var dog samlet i Burg, men

BREV TIL: ukendt FRA: Nielsen, Svend; (1850-07)
Svend Nielsen til sin Kone . 1ste Depotcompagni. Nordsjælland. Sønderborg Juli 1850 . Kjære Kone ! Jeg kan ei andet end lade Dig vide, at jeg er ved Helsen og har det godt; men jeg har det paa en Maade ikke godt, naar Du rinder mig i

BREV TIL: ukendt FRA: Mortensen, Christen; (1850-08-02)
Christen Mortensen Folehauge til sin Søster. 2det Jægercorps. Nordsjælland. Store Dannevirke 2 August 1850 . Kjære Søster ! Dit Bred af 26de haver jeg modtaget igaar og derfor iler jeg strax med at skrive Dig disse Par Ord for at lade

BREV TIL: ukendt FRA: Larsen, Morten; (1850-08-03)
Morten Larsen Benneboe til sin Familie . Nordsjælland. Hollingsted 3 August 1850 . Kjære Forældre og Søskende ! Da Tiden tillader mig at skrive, saa vil jeg lade Eder vide, hvorledes jeg haver det og hvorledes det gik mig i den sidst

BREV TIL: ukendt FRA: Jensen, Jørgen; (1850-08-03)
Jørgen Jensen Kyndby til sine Forældre. 1ste Espingol-Batteri. Nordsjælland. Hørup paa Als 3 August 1850 . Kjære Forældre ! . . . . Vi venter hver Dag paa Ordre til at afgaae herfra; og da alt Skytset ligger paa Søen i smaae Fartøier,

BREV TIL: ukendt FRA: Christensen, L.P.; (1850-08-04)
L. P. Christensen Gjerløv til sin Søster. 2den lette Bataillon. Frederiksborg-Egnen. Dannevirke ved Slesvig 4 August 1850 . Kjære Søster ! Efter at jeg idag er kommet hjem fra Feltvagt, har jeg Leilighed til at skrive disse Linier. Je

BREV TIL: Christen; FRA: Jense, Lars; (1850-08-09)
Lars Jensen til sin Broder. 1ste lette Bataillon. Frederikssund-Egnen. Den 6te Brigades Leir ved Huusby Skov 9 August 1850 . Kjære Broder Christen ! Du kan troe Christen, det var ikke Spøg at marsere 22 Miil fra Glud, en Miil Østen for Horsens, til F

BREV TIL: ukendt FRA: Mortensen, Christen; (1850-08-19)
Christen Mortensen Folehauge til sin Søster. 2det Jægercorps. Nordsjælland. Store Dannevirke 19 August 1850 . Kjære Søster ! Jeg takker Dig for dit gode Brev, Du sendte mig. Jeg modtog det iaftes, og da at jeg ikke haver andet at best

BREV TIL: ukendt FRA: Hansen, H.; Hansen, P.; (1850-09-08)
Brødrene H. Hansen og P. Hansen til deres Familie . 1ste Forstærknings-Bataillon. Møen. Huusby 8 September 1850 . Kjære Forældre og Brødre ! .......... Vi flytter fra een Bye og til en anden, hvor vi faa bliver et Par Hundrede Mand

BREV TIL: ukendt FRA: Hansen, Christen; (1850-09-19)
Christen Larsen Ballerup til sin Familie . 3die Jægercorps. Nordsjælland. Cosel ved Ekernførde 19 September 1850 . Kjære Moder og Søskende ! Eders Brev af 10de ds. har jeg bekommet for et Par Dage siden. Jeg seer deraf, at I ere Alle

BREV TIL: ukendt FRA: A.; (1850-09-24)
Brev fra en Premierlieutenant ved 6te Dragonregiment til sin Søfter. Cantonnement Lyrskov 24 September 1850 . Min kjære lille Søster! Siden jeg sidst skrev hjem har jeg egentlig ikke deeltaget i nogen Affaire, hvor jeg har været i „Lebe

BREV TIL: ukendt FRA: Sønderbye, C.C.; (1850-09)
C. C. Sønderbye til en Ven. 1ste Reserve-Jægercorps. Ringkjøbing-Egnen. Omtrent sidst i September 1850 . Ærede Jens! Du nil maaskee synes, at jeg har glemt 2 af de vigtigste Dage, nemlig den 24de og 25de Juli, og af den Grund spørge: hvor jeg da var?

BREV TIL: ukendt FRA: Knudsen, Frederik; (1850-10-04)
Frederik Knudsen til sin Broder. 1ste Reserve-Jægercorps. Sorø-Egnen. Flensborg 4 Oktober 1850 . Kjære Broder ! Dit Brev af 26de f. M. har jeg rigtig modtaget, og seer derved til min store Glæde, at I er alle ved Helsen; jeg kan, Gud

BREV TIL: ukendt FRA: Nielsen, Ole; (1850-09-29/1850-10-03)
Ole Nielsen Kollerød til sine Forældre. 1ste Reserve-Bataillon. Frederiksborg-Egnen. Frederiksstad [ 29 Septemb.—] 3 Oktober 1850 . .... Kjære Forældre! Idag tegner det til, at Tiden tillader det, at jeg kan faae fuldendt dette Brev, som jeg begyndte

BREV TIL: ukendt FRA: Nielsen, Ole; (1850-10-04)
Koldenbyttel 4 Oktober 1850 . ¼ Miil fra Staden. Kjære Forældre ! Da jeg endnu ikke har faaet afsendt dette Brev fra i Søndags, vil jeg endnu skrive et Par Ord. Idag Kl. 8 marserte vi ud til den nævnte By, hvor vi blev indqvarteret, men ikke længere end til inat Kl. 2,

BREV TIL: ukendt FRA: Jørgensen, R.; (1850-10-07)
R. Jørgensen til sine Forældre. 1ste Reserve-Bataillon. Frederikssund-Egnen. Frederiksstad 7 Oktober 1850 . Kjære Forældre ! Just som jeg i mit Brev af 4de dennes havde sluttet og afsendt det, begyndte Bombardementet med en saadan Fry

BREV TIL: ukendt FRA: Nielsen, Ole; (1850-10-10)
Ole Nielsen Kollerød til sine Forældre. 1ste Reserve-Bataillon. Frederiksborg-Egnen. Frederiksstad 10 Oktober 1850 . Kjære Forældre ! Da Leiligheden idag tillader det, saa tager jeg min Pen for at skrive Eder et Par Ord til, efter at

BREV TIL: ukendt FRA: Hansen, H.; (1850-11-01)
H. Hansen til sin Familie . 1ste Forstærknings-Bataillon. Møen. Lille Dannevirke 1 November 1850 . Kjære Forældre og Brødre ! . . . . Jeg er ved Helsen og har det godt efter de Omstændigheder, man lever i, og derfor tager jeg nu til

BREV TIL: ukendt FRA: Nielsen, Niels; (1850-12-12)
Niels Nielsen Suserop til en Ven. 4de Reserve-Bataillon. Sorø-Egnen. Frederiksstad 12 December 1850 . Gode Ven! Dit Brev af 8de December haver jeg bekommet den 12te og seer deraf, at I er alle ved en god Helsen. Jeg kan tilmelde Dig, a

BREV TIL: ukendt FRA: Andreasen, Ole; (1848-03-28)
Breve fra Ole Andreasen til sin Moder, sine Søskende, Svoger og Venner. 2det Jægercorps, 2det Compagni. Jægerspriis. Dodelig saaret i Slaget ved Fredericia den 6te Juli 1849. Helsingør 28 Marts 1848 . Gode Venner! Jeg vil endnu tilskr

BREV TIL: ukendt FRA: Andreasen, Ole; (1848-04-14)
Geltoft 14 April 1848 . Kjære Venner! Jeg kan nok vide, at I længes meget efter at hore fra mig, og det glæder mig at jeg har saa megen Tid, at jeg kan give Eder en liden Meddelelse, hvorledes det gaaer mig. Jeg er ved Helsen og det takker jeg Gud for, da det ikke er go

BREV TIL: ukendt FRA: Andreasen, Ole; (1848-04-19)
Slesvig 19 April 1848 . Gode Venner! Jeg vil i denne min korte Skrivelse tilskrive Eder og lade Eder vide, at jeg Gudstelov er ved Helsen, og det skulde glæde mig at høre det Samme fra Eder igjen. Der er Adskillige, som har faaet Brev hjemmefra, og det vilde glæde mig m

BREV TIL: ukendt FRA: Andreasen, Ole; (1848-04-26)
Slesvig 26 April 1848 . Kjære Moder og Venner ! Jeg vil endnu skrive Eder til og lade Eder vide, at jeg Gud være lovet er ved Liv og Helsen, men desværre i preussisk Fangenskab, men Gudskelov det ikke er i tyrkisk Fangenskab; det er dog christne Mennesker, vi er ibland

BREV TIL: ukendt FRA: Andreasen, Ole; (1848-07-13)
Stade 13 Juli 1848 Kjære Venner ! Da Tiden her falder mig faa lang, faa vil jeg for at dræbe Kjedsomheden skrive et Par Ord til Eder, og lade Eder vide, hvorledes jeg har det i mit Fangenskab. Jeg er ved Helsen og har det efter Omstænd

BREV TIL: ukendt FRA: Andreasen, Ole; (1848-09-16)
Faaborg 16 September 1848 . Kjære Moder ! Jeg kan nok tænke at I længes efter at høre fra mig, da jeg ikke i saa lang Tid har skrevet hjem, men Aarsagen har været, at jeg bestandig troede at jeg mundtlig sknlde melde Eder min Befrielse fra det tydske Fangenskab, som Gu

BREV TIL: ukendt FRA: Andreasen, Ole; (1848-10-23)
Barnehøigaard pr. Faaborg 23 Oktober 1848 . Kjære Moder og Søskende ! Da jeg i den sidste Tid har faaet adfkillige Breve fra gode Bekjendtere, baade fra Hjemmet og fra Jylland, faa forundrer det mig dog meget, at jeg ikke i faa lang Tid har faaet noget fra Jer Haand, u

BREV TIL: ukendt FRA: Andreasen, Ole; (1848-11-01)
Bjernegaard 1 November 1848 . Gode Venner! Med Længsel har jeg ventet den Dag, da jeg kunde meddele Jer den glædelige Efterretning, at jeg snart med Guds Hjælp kunde hilse Jer i mit kjære Hjem. Jeg er nu, Gud nære lovet, kommet paa Sjællands Grund igjen; den 29de Oktobe

BREV TIL: ukendt FRA: Andreasen, Ole; (1849-03-19)
Mels pr. Nordborg 19 Marts 1849 . Gode Venner! Jeg vil tillige lade Dem vide, at jeg er indqvarteret hos en Fisker tæt ved Stranden, og at jeg imellem fordriver Tiden med at gaae paa Jagt og Fiskerie, især gaaer jeg paa Jagt efter Maager og Storkeunger

BREV TIL: ukendt FRA: Andreasen, Ole; (1849-04-04)
Avenbyl paa Sundeved 4 April 1849 . Kjære Venner! Ved min Afreise lovede jeg at skrive Eder til, saasnart fom der havde været noget Slag, og da saadant er forefaldet igaar, saa vil jeg skrive Eder til og lade Jer vide, at jeg er, Gud være lovet, kommet derfra med Liv og

BREV TIL: ukendt FRA: Andreasen, Ole; (1849-04-21)
Vestermark pr. Sønderborg 21 April 1849 . Kjære Svoger ! Det Første, jeg har at underrette Dig om er, at jeg er ved Helsen, og jeg ønsker at spørge det Samme fra Dig og Familie igjen. Jeg har, som Du nok har feet af de Breve, som jeg har sendt hjem, allerede været i to

BREV TIL: ukendt FRA: Andreasen, Ole; (1849-05-20)
Barakkerne ved Kjær paa Als 20 Mai 1849 . Kjære Svoger ! Din meget velkomne Skrivelse af 13de ds. har jeg med Fornøielse modtaget idag, og det glæder mig meget at fee deraf, at I alle er ved Helsen, hvilket Du ogfaa kan spørge fra mig igjen. Det glæder mig tillige at

BREV TIL: ukendt FRA: Andreasen, Ole; (1849-05-30)
Vollerup ved Augustenborg 30 Mai 1849 . Gode Venner! . . . . Jeg lever vel her i et Land, som Naturen har velsignet med alle de Andigheder, som den er istand til at frembringe i de nordlige Lande i denne behagelige Aarstid og paa en Plet, som er en af de meest indtagend

BREV TIL: ukendt FRA: Andreasen, Ole; (1849-06-16)
Vollerup 16 Juni 1849 . Det Gode vi har er jo rigtignok snart overseet, men naar man under disse Omstændigheder har Helsen, saa kalder jeg det godt. Der tales nu om, at vi, som er paa Als, skal snart reise til Jylland til at understæøtte General v. Ryes Brigade, hvilket især skul

BREV TIL: ukendt FRA: Andreasen, Ole; (1849-06-24)
Dreslette 24 Juni 1849 . Gode Venner! Hvad jeg i mit sidste Brev skrev om, at jeg ventede at komme til Jylland, stadsæstede sig før jeg faa at sige havde ventet det. Den 21de Juni om Eftermiddagen fik vi pludselig Ordre til at bryde op strax, og I kan troe, at der blev

BREV TIL: ukendt FRA: Andreasen, Ole; (1849-06-28)
Dreslette 28 Juni 1849 . Kjære Svoger ! . . . . . . Jeg veed ikke om Du har hørt om den mærkelige Spaadom, som Pigen Fanny i Apenrade har forudsagt, som skal skee og tildeels er skeet. Det er angående Krigen og Krigens Udfald, som skal blive meget godt. Hun har nemlig

BREV TIL: ukendt FRA: Andreasen, Ole; (1849-07-10)
Fredericia 10 Juli 1849 . Kjære Moder og Søskende ! Jeg beder Eder ikke at blive forskrækkede ved at see denne simple Skrivelse, men Omstændighederne tillade ikke at gjøre det bedre. I har formodentlig allerede hørt Tale om det store Slag ved Frederits den 6te Juli, og

BREV TIL: ukendt FRA: Andreasen, Ole; (1849-07-17)
Fredericia 17 Juli 1849 . Kjære Svoger ! Din Skrivelse af 12te ds. har jeg idag modtaget, og det glæder mig, at I saastnart fik mit simple Brev, famt at I er ved Helsen. Jeg har det, Gub nære lovet, efter Omstændighederne godt; jeg kan ikke sige, at jeg føler Smerter i

BREV TIL: ukendt FRA: Andreasen, Ole; (1849-08-03)
Felthospitalet i Frederits 3 August 1849 . Kjære Moder, Søstende og Venner ! . . . . . Jeg vil nu lade Eder vide, at jeg, Gud oære lovet, befinder mig meget vel efter Omstændighederne; vel maa jeg ligge i samme Stilling som forhen, men alligevel er jeg godt i Bedring,

BREV TIL: ukendt FRA: Andreasen, Ole; (1849-08-14)
Fredericia 14 August 1849 . Kjære elskelige Moder ! Det gjør mig meget ondt at høre, at I er saa bedrøvet for min Skjæbne, men jeg beder Jer at være ved et godt Mod, du Gud nok vil vende Alt til det Bedste. Hvad mig angaaer, da har jeg rigtignok i forrige Uge havt Kold

BREV TIL: ukendt FRA: Larsen, L.H.; (1849-08-19)
Fredericia 19 August 1849 . Kjære Forældre ! Jeg maa idag med et sorrigfuldt Hjerte nødes til at bedrøve Eder ved denne Efterretning. Jeg har hidtil i mine forrige Breve trøstet Eder i Henseende til Ole og har ogsaa selv havt en god Tro, men da jeg for 8 Dage siden kom

BREV TIL: ukendt FRA: Larsen, L.H.; (1849-08-22)
Fredericia 22 August 1849 . Gode Venner! Jeg bringer Eder her den sørgelige Tidende, at i Søndags Aftes Klokken 9 den 19de behagede den algode Gud at hjemkalde Eders elskelige og kjære Søn og Broder. O kjære Moster, vær tålmodig og vær stolt af ham som Moder, og vær trø

BREV TIL: ukendt FRA: Sørensen, Ole Christian; (1848-05-07)
Breve fra Ole Christian Sørensen til sin Kone . 3die Reserve-Jægercorps, senere 1ste Reserve-Jægercorps. Hjørring-Egnen. Af Profession Skomager. Nyborg 7 Mai 1848 . Kjære, elskede Kone! Jeg kan nu ikke længere undlade at skrive Dig t

BREV TIL: ukendt FRA: Sørensen, Ole Christian; (1848-06-01)
Haderslev 1 Juni 1848 . Inderlig elskede Kone! Jeg takker Dig mange Gange for dit Brev, som jeg med stor Glæde modtog i Leiren ved Christiansfeld den 31te Mai, just da vi skulde bryde op til Afmars. Det glæder mig meget at høre, at I alle lever vel, og det Samme kan jeg

BREV TIL: ukendt FRA: Sørensen, Ole Christian; (1848-06-08)
Colding 8 Juni 1848 . Allerkjæreste Kone! Da jeg sidste Gang skrev Dig til, var jeg i Haderslev; jeg vil nu lade Dig vide, hvorledes det siden er gaaet os. Vi reiste fra Haderslev næste Morgen et Par Miil Vester derfra, der blev 120 Jægere og 40 Husarer indqvarteret i e

BREV TIL: ukendt FRA: Sørensen, Ole Christian; (1848-07-06)
Leirskov 6 Juli 1848 . Høitelskede Kone! Dit venlige Brev fra 28de Juni har jeg med stor Glæde modtaget den 5te Juli, og jeg takker Dig hjertelig, fordi Du skriver faa snart, thi jeg er aldrig ret glad, uden naar jeg faaer Brev fra Dig. Det smerter mig meget, at min Nøl

BREV TIL: ukendt FRA: Sørensen, Ole Christian; (1848-07-26)
Haraldskjær 26 Juli 1848 . Inderlig elskede Kone! . . . . . . Jeg kan ogsaa tilmelde Dig, at jeg har, Gud være lovet, ogsaa Helbred, som er det eneste Gode, jeg kan rose mig af; men det er jo ogsaa det Vigtigste af Alt; der er saa mange af vores Kammerater, der lider sa

BREV TIL: ukendt FRA: Sørensen, Ole Christian; (1848-08-07)
Vraae 7 August 1848 . Høitelskede Kone ! Dit Brev af 2den August har jeg med Glæde modtaget, og jeg takker Dig, at Du skriver saa snart; det glæder mig meget, at alle Ting staaer saavidt godt til hjemme. Kjære Kone, lad det ikke ængste Dig, at jeg har sendt Dig mine Pe

BREV TIL: ukendt FRA: Sørensen, Ole Christian; (1848-08-18)
Kjærbølle 18 August 1848 . Høitelskede Kone ! Jeg takker Dig mange Gange for bit Brev af 13de dennes, som jeg med stor Glæde har modtaget, da jeg deraf seer, at I alle lever vel, og at det staaer saavidt godt til hjemme, og jeg kan ogsaa tilmelde Dig, at jeg endnu, Gud

BREV TIL: ukendt FRA: Sørensen, Ole Christian; (1849-05-02)
Stoustrup 2 Mai 1849 . Høitelskede Kone ! . . . . . . I disse Tider har vi det forresten godt nok, thi vi har ingen lange Marser, og faaer vores Naturalforpleining, hvoraf vi med Tarvelighed nok kan leve, og nu bliver Nætterne kortere og ikke saa kolde, som de har være

BREV TIL: ukendt FRA: Sørensen, Ole Christian; (1849-05-09)
Fredericia 9 Mai 1849 . Høitelskede Kone ! Endskjøndt Tiden er meget knap for mig, vil jeg dog skrive et Par Linier til Dig, kjære Kone, og lade Dig vide, at jeg endnu, Gud være lovet, er sund og frist, og det har jeg ikke Andre at takke for end den gode Gud; thi iforg

BREV TIL: ukendt FRA: Sørensen, Ole Christian; (1849-06-17)
Fredericia 17 Juni 1849 . Høitelskede Kone ! Jeg takker Dig for dit Brev af 2den Juni,som jeg med Glæde modtog den 15de, da jeg deraf saae, at I alle levede vel; jeg lever ogsaa godt. Idag er vi rigtignok kommet herover igjen og stal være her i sex Dage (paa Vand og Br

BREV TIL: ukendt FRA: Sørensen, Ole Christian; (1849-06-29)
Fredericia 29 Juni 1849 . Høitelskede Kone ! Endstjøndt Tiden er knap for mig i disse Tider, vil jeg dog nu anvende en Timestid til at skrive et Par Linier til Dig og lade Dig vide, at jeg endnu Gudskelov er sund og frisk og lever godt. Jgaar holdt jeg din Geburtsdag p

BREV TIL: ukendt FRA: Sørensen, Ole Christian; (1849-07-08)
Baaring 8 Juli 1849 . Min høitelskede Kone ! Jeg takker Dig sor bit Brev as 25be Juni, fom jeg har med Glcede modtaget, da jeg deras faae, at I havde Helbred og levede godt; o Gub lad os altid spørge dette fra hverandre. Der er faa mange stakkels Solbat-erkoner, som i

BREV TIL: ukendt FRA: Sørensen, Ole Christian; (1850-09-01)
Hollingstedt 1 September 1850 . Høitelskede Kone ! Dit Brev af 25de August har jeg med ubeskrivelig Glæde modtaget, og jeg takker Dig hjertelig, fordi Du skriver saa snart, og jeg ønsker Dig til Lykke med vores lille nye Datter. Jeg fik igaar Brev fra min Broder Jørgen

BREV TIL: ukendt FRA: Rasmussen, Niels Peter; (1848-04-27)
Breve fra Niels Peter Rasmussen Viemose til sine Forældre og Søskende. Først Menig ved 4de Bataillon, senere Sergeant ved 1ste Forstærknings-Bataillon. Laaland. Af Profession Snedker. Qvarteen Storebro, Igen Sogn, paa Øen Als 27 April 1848 . Kjære Pige, mine

BREV TIL: Morten; FRA: Rasmussen, Niels Peter; (1848-05-04)
HuuSby ½ Miil Rord for Assens 4 Mai 1848 . Kjære Morten ! . ... Vi ere nu snart krigsvante Soldater, der lee ad Kampen; jeg havde næppe troet det, at den Koldblodighed kunde være tilstede hos os, som der virkelig er tilstede. Kanonernes Torden og Kuglernes Piben rokker

BREV TIL: ukendt FRA: Rasmussen, Niels Peter; (1848-05-09)
Balslev 9 Mai 1848 . Kjære Brødre ! . . . . . . Det kjeder naturligviis, det eensomme Liv i Qvartererne, hvor man Intet hører uden Hornets Toner, naar det kalder til Opbrud, i samme Øieblik skal vi saa være færdige og gaae efter Commandoen videre, uden at vide hvorhen.

BREV TIL: ukendt FRA: Rasmussen, Niels Peter; (1848-05-19)
Balslev i Fyen 19 Mai 1848 . Kjære Forældre og Søskende ! . . . . En heldig Skjæbne har ført mig sammen med gode Venner og Bekjendtere i dette Qvarteer; Muurmester N. og C. V. ere indqvarterebe her i Nabobyen. Vi besøger hinanden imellem og tager os en fornuftig Bolle

BREV TIL: ukendt FRA: Rasmussen, Niels Peter; (1848-05-30)
Ulkebølle Sogn paa Øen Als 30 Mai 1848 . Kjære Forældre, Søskende og Bekjendte! Atter ere vi her paa Als med næsten hele den danske Armee. Ved vor Afmarch fra Balslev heed det, at vi skulde indskibes i Nyborg og til Jylland; men 1 Miils Vei fra Odense kom en hemmelig

BREV TIL: ukendt FRA: Rasmussen, Niels Peter; (1848-06-03)
Feltvagten i Satrup i Sundeved 3 Juni 1848 . Kjære Forældre og Søskende ! Jeg modtog igaar i Sønderborg Eders Brev af 27de Mai, hvorfor jeg takker Eder meget. Det glæder mig at I ere ved Helbreden og befinder Eder vel. Men med største Forundring maa j

BREV TIL: ukendt FRA: Rasmussen, Niels Peter; (1848-06-08)
Maibøl paa Als 8 Juni 1848 . Kjære Forældre og Søskende ! Jeg har atter oplevet en af hine Dage, som aldrig glemmes, en Dag, som vil blive omtalt med Hæder i Dannemark, naar vi alle forlængst ere hensmuldrede i Graven. Den 5te Juni havde vi et Compagnie paa Feltvagt, o

BREV TIL: ukendt FRA: Rasmussen, Niels Peter; (1848-12-08)
Skodborghuus 8 December 1848 . Kjære Fader og Moder ! Jeg har nu en Tidlang ikke hort Noget fra Eder, det skulde derfor glæde mig meget, om det snart maatte behage Eder at strive mig til, hvorledes I har det, og om der er passeret nogle Nyheder paa Eders Egn. Fra mig v

BREV TIL: ukendt FRA: Rasmussen, Niels Peter; (1849-05-17)
Roerslev ved Strib 17 Mai 1849 . Kjære Forældre og Søstende ! Rolig og veltilfreds vendte jeg tilbage til mit Qvarteer hos min reformerte Vært, der altid havde meget travlt med at skjænke Cichorievand og Kartoffelbrændeviin til sin Jndqvartering, der bestaaer as 56 Man

BREV TIL: ukendt FRA: Rasmussen, Niels Peter; (1849-06-27)
Fænø i Lille Belt 27 Juni 1849 . Kjære Forældre ! Da jeg saa ofte skriver, maa det blive en Selvfølge, at jeg ikke kan have Noget hver Gang at skrive om, der kan kaldes Nyt og have Interesse. I Fredericia er der ikke noget skeet af Betydenhed de sidste Gange vi har v

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene