Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: W. Schøning (1848-05-20)

Lieutenant W. Schøning til sin Moder.
1ste Bataillon.
Slesvig 20 Mai 1848.

Da to af vore Læger have erholdt Tilladelse til at dende tilbage til Armeen, vil jeg denytte mig as denne gunstige Leilighed for at tilsenbe Dig bisse Linier. Jeg bit nu, kjære Moder, saafremt Kræfterne tillade det; da det jo er temmelig anstrængende at skrive med venstre Haand, forsøge at give Dig en kort Beskvivelse om min Tilværelse siden Paaskedag den 23 April 1848.

Efterat Bataillonen havbe bæret saa heldig ved et rask Angreb at kaste Fjenden tilbage fra Dannevirke, maatte vi dog snart trække os til tilbage for den overlegne Styrke, Preusserne kastede imod os. Det var paa dette Tildagetog, at Skjæbnen var mig saa ngunstig at sende mig en Kugle i min høire Arm. Som en Følge as det stærke Slag, faldt jeg naturligdiis overende, men jeg reiste mig dog strax igjen, og nu først mærkede jeg, at Skuddet dar gaaet igjennem min Albue, og da gjennemfoer mig ogsaa strax den Tanke, at jeg maatte miste Armen. Jeg søgte nu, bærende den sønderskudte Arm i den venstre Haand, at trække mig ud as Jlden, og efterat have tilbagelagt en 100 Skridt var jeg saa heldig at træffe min Oppasser, der førte mig hen til vor Læge Berg, som vi kandt dag en Bakke ifærd med, og det nagtet en hæftig Kugleregn, at forbinde de Saarede. Her blev jeg, efter at have faaet Armen forbundet, lagt paa en Baare og nu gik det med Preusserne i Hælene og Kuglerne om Ørene ad Slesvig til. Her blev jeg indlagt paa Hospitalet, s. 35 og efterat Lægerne i nogen Tid med rystende Hoveder havde undersøgt min Arm, erklærede de mig, at den maatte assættes. Siden Amputationen har jeg befundet mig ret vel; jeg er bleven uhyre afkræftet, men har dog ikke havt synderlige Smerter. Hvad Pleien angaaer, da er den saa god, som jeg kan ønske mig den, og det er en Trøst for os Alle, at vi her ligge under preussisk Herredømme. Jeg er nu, hvad min Helbredelse angaaer, kommen saa langt frem, at jeg kan være en 6 a 7 Timer oppe as Sengen om Dagen og haader om et Par Dage at komme ud i Lusten. Der blev ikke noget as Fangernes Udvexling, saa at jeg vel kommer til at vandre til Rensborg, naar jeg bliver helbredet. Vil bu takke Maria og Vilhelm for beres 3 tilsendte Breve. Hits Fader og Søskende fra din hengivne Søn

W. Schøning.

I en heel anden Stiil og Tone er en tydsk Læges Brev til den Saarebes Familie, skrevet i den Saarebes Navn. Nogle Linier til Prøve:

„In bieser Jahreszeit wo alles lebt und lacht, in den Genussen der verjungten Natur schwelgt, die Freuden bes schonen holden Majes geniet, sehne auch ich mich hinaus in bie schone sreie Lust. Ach! ich beneide Euch fast!"