Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Rasmus Jensen (1848-08-13)

Rasmus Jensen til sin Farbroder.
Constabel ved Batteriet Marenssen. Aarhuns-Egnen.
Ulkjær pr. Veile 13 August 1848.

Kjære Farbroder!

……. Det er rigtignok undertiden meget kjedeligt saa-dan at ligge, men Tiden slyver dog hen i en lynende Fart, og man mærker næppe, man er over Midtugen, før vi allerede har Søndag igjen. Vi haver det rigtignok mageligt i denne Tid, men det faaer vel nok en Ende. Nu i en Maaned har vi lagt stille her i Byen; vi exerserer rigtignok et Par Timer om Dagen, men hvad kan dette gjøre os. Igaar høstede vi vor Værts Rug, og saadant har vi undertiden lidt at more os med; bare det nu vilde falde ind med lidt stadigt Veir, det længes I vistnok ogsaa meget ester, da det nu i saa lang en Tid haver været saa ustadig et Veir. De stakkels Infanterister haver rigtignok i denne Tid meget strengt. Naar de ikke er paa Feltvagt, som de undertiden maa marchere slere Mile ester, saa maae de dygge Batterier. Her i Nærheden er Greis Kirkegaard, som bliver omgivet med Volde og Grave ………. Jeg er forresten rask og har et temmetig godt Ovarteer. Vi s. 68 morer os med at synge og brikke Smaasnapser, spase lidt med æ Piger. Jeg var forleden Dag i Veile for at hente Naturalsorpleining; jeg tras en Garder fra Torrild, en Dragon fra Sbinsager, og vi maatte jo have os lidt at drikke. Siden tras jeg en Husar, en Sjællands Dragon og en Jnsanterist. Jeg kjendte de to første fra Christiansfeldt og den sidste fra Sønderborg, hvor vi havde lagt i Qvarteer sammen. Nu som vi i Snak om Prensserne, og det var jo saa meget herligt, at der samme Dags Formiddag var kommet 32 prenssifke Cuiraserer til Veile som Janger samt 21 Heste. 4 Mand, som vare saarede, som strax til Horsens. Vores Herregaardsstytter, hvoraf 1 død, havde ved denne lille At-takke udmarket dem. Kammeratskab maa jo alletider bekræftes ved at fylde og tømme Glassene, og da det ikke er nu, som i Fredstider, at den ene Trop-pesort purrer den anden, men vi veed alle meget vel, at den ene ikke kan unddære den anden, saa maatte jo ogsaa vi have lidt Svededrik, og jeg havde nær saaet mig en lille fiin Hat at reise hjem med. I haver vist i denne Tib me-get travlt med Høsten, men naar I engang faaer Leilighed, saa haaber jeg at I ikke undlader at sende mig et Par Ord. Jeg beder I hilser mine Jorældre ved Leilighed, jeg har nylig skrevet dem til, forresten bedes I saa mange Gange at hilse alle gode Benner, men først og fidst være I Jarbroder og Jaster hilset fra Eders forbundne

5*

Rasmus Jensen.