Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Rasmus Hansen (1848-08-16)

Rasmus Hausen kannerup til sine Venner.
Constabel. Grenaa-Egnen.
Als 16 August 1848.

Gode Venner!

Det som vi engang troede, at vi skulde komme hjem til Høst, flog os al-deles feil, og nu veed vi ikke, naar Enden stal s. 69 komme; thi nu synes vi, at det seer farligt ud, men det kan maafkee blive godt, førend vi tænker, De siger rigtignok, at Keiseren af Østerrigerne vil sende en stor Deel Hjælpetropper til Hertugdømmerne, og er det kandt, saa er jeg bange for, at de skal spise os allesammen. Men jeg tænker nok, at vi skulle vinde Seier, da vi troer dog alle, at det er en retsærdig Sag, som vi strider for, og vi vil ogsaa stride til sidste Mand. De tydske Gavtyve skal ikke troe, at vi stikker op for dem; naar de ikke vilde komme mere end 3 Tydske til hver Dansk, saa skulde vi prygle dem saaledes, at de skulde brøle som Stude. De har aldeles Intel her at destille, de gaaer vare ud paa Ran og Røveri, men det lykkes dem vist ikke.

Gode Lars Pind, vil Du ikke strive mig et Par Ord til igjen og lade mig vide, hvorledes Høsten er gaaet af hos Eder denne Gang; thi nu har I vel snart Ende paa den. Naar jeg nu kunde komme hjem og hjælpe Eder med Rngsæden, saa var det endda godt, men jeg er bange, det slaaer feil....... Nyheder om Krigen kan jeg ikke tilmelde Eder, thi nu har vi lagt stille siden den semte Juni og ikke rørt os til noget, og hvor længe det skal vare med at ligge saadant, det kan jeg ikke begribe, thi det er ingen Nytte til. De maatte hellere lade os slaae, at det kunde faae en Ende. Er det kandt, at de bliver ved at udskrive af de Ange, saa synes jeg ikke det seer ud til noget Godt. Naar I nu faaer Ende paa Høsten, saa kan I lade Mogens Eskelsen reife he-rover til os med en Tønde Gammel-Øl, thi her kan vi ikke faae andet end tyk Mælk og Vand og Brændeviin.....

Rasmus Hansen kannerup.