Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Lars Hansen (1848-08-18)

Lars Hansen Ammindrup til sin Kone og Datter.
15de Bataillon. Nordsjælland.
Hjennem 18 August 1848.

Kjære elskede Kone og Datter!

. ... .Jeg takker Dig mange Gange for din Skrivelse, som jeg med Glæde har modtaget, og Du kan troe, at jeg var færdig baade at grine og græde, da jeg læste den. Det var jo godt, at jeg snart kunde komme hjem til Dig og min kjære lille Datter, for Du kan troe at jeg længes ester at see hende; men hvad skal man sige, man maa jo være taalmodig med Skjæbnen, og vi veed jo, at vi strider for en retsærdig Sag og for vort eget Fødeland, og den tyske Mand nil haane vort gode Modersmaal, men jeg troer, at han har allerede sortrudt det; nu vil de sige, at der skal være Vaabenstilstand i 3 Maaneder; Gud veed om det er sandt, men det var jo forskrækkelig, om det skulde vare saa længe, for saa blev det jo til Vinter, at vi skulde slaaes igjen. Men det sik jo ogsaa være det samme, naar vare jeg engang kunde nyde den Glæde at komme hjem frisk og sund som før, da Du saae mig, saa vilde nok vor Sorg glemmes igjen. — Min Søster Oline har fkrevet til mig, at hun har været hjemme for at trøste Dig lidt; men hun siger, at Du er saa vankelmodig; men, .kjære Kone, det maa Du ikke være, for jeg kommer nok med Guds Hjælp hjem til Dig, om det ogsaa varer længe, og saa vidt jeg veed, saa lider Du jo ingen Nød. Nu vil jeg bede Dig, kjære Kone, at Du fkriver mig snart til og lader mig vide, hvor-ledes at det er med min Søfter Marie, om Hun er kommen sig igjen, og kjære Kone skriv endelig, naar det er min Datters Gebuersdag, for Tanken om hende gjør mit Hjerte og Sind glad hvert Øieblik paa Dagen, og jeg tænker, at naar jeg kommer hjem igjen, saa kan hun komme mig imøde. Lad mig vide om Du s. 71 har faaet den Vise, som jeg sendte hjem i et Brev, for ellers vil jeg sende en anden. Nu vil jeg ende min Skrivelse med en slittig Hilsning til alle gode Ben-ner, det ønskes venskabeligst as din til Døden tro hengivne Mand

Lars Hansen Ammindrup.