Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Morten Jensen (1848-08-18)

Morten Jensen Vognserup til sine Venner.
Nordsjælland.
Veile 18 August 1848.

Gode Venner!

...... Reisen hertil gik meget godt for os. Folk vare meget slinke og forekom-mende imod os, hvor vi som frem, i Gjæstsrihed staaer Jyderne langtfra ikke tilbage for Sjællænderne, men omkring hvor Krigsfolkene er, har de mange Besværligheder. Bønderne maae holde paa en Plads her i Byen i 24 Timer ad Gangen med Heste og Vogne færdige til at kjøre hvornaar det paakræves med Fourage, Brød og Kjød og andre Dele, som nddeles til Armeen. Det er visselig ikke behageligt og det gaaer paa to Gange om Agen. Borgerne ere ogsaa haardt nok læssede med Jndqvartering; men man hører ingen Klager derover, de bærer alle Byrder med den bedste Billie, og de ere rede til at opofre Alt for Fædrenelandet. Jeg kan nu ikke fortælle Eder stort mere om de Gjenstande; men jeg vil beskrive Eder noget om, hvorledes det ellers staaer til i Jylland. Egnen, hvorigjennem jeg er kommen, er meget smuk, især omkring Skanderborg. Der er det meget behageligt, uden for Byen er en temmelig høi Bakke, hvorpaa Frederik den Sjettes Mindestøtte er opreist; den er ndmærket smuk. Støtten selv er as Steen med mange smukke Marmor-Figurer, og oven paa s. 72 Støtten staaer Kongens Brystbillede med den nedlagte Krone og Scepter og Hovedet omslynget med en Laurbærkrands; paa den ene Side staaer Fri-heds-Engelen med det brudte Aag i Hænderne, paa den anden Side staaer en Engel med Retsærdighedens Vægtskaal. Der er ogsaa mange smnkke Indskrifter; jeg beklager kun, at jeg ikke havde Skrivetøi ved Haanden, da jeg var ude at besee den. Men jeg havde nær forglemt Pladsen, den er smukt indhegnet og anlagt med Gange og Blomsterbed, og paa denne Høi seer man ud over en stor og herlig Ferskvandssø, som næsten heelt omgiver Byen, asvexlende Skove og Bakker og flade Enge. Nu maa jeg fortælle Christen lidt om Agerdyrkningen. Den staaer, saavidt jeg har seet, langt tilbage for Sjælland. Det seer daarligt ud som Sæden ligger og flyder paa Markerne, Brakmarkerne seer heller ikke ret godt ud, og Sæden er simpel de fleste Steder jeg har seet; Heste og Qvæg troer jeg nok over det hele taget er bedre end paa Sjælland. Men, gode Venner, I er vel snart kjed af dette, og jeg har ikke noget mere Interessant at skrive om. Jeg beder Eder at hilse Eders gode Venner fra mig og til Slutning være I og Eders kjære Børn venligt hilsede fra Eders stedse hengivne Ven

Morten Jensen Vognserup