Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Peter Thielsen Møller (1848-11-19)

Peter Thielsen Møller til sin Broder.
3die Dragonregiment. Age i Nordslesoig.
Aarhuus 19 Novemder 1848.

Kjære Broder!

...... Eftersom Rygterne gaaer, kunde man snart troe, at I vare ødelagte, thi alle beklage de stakkels Nordslesvigere og de vilde alle gjerne beskytte Eder, naar det kun var mulig; men Kongen tør ikke sende Krigsfolk derop, thi det strider imod Lov og Vaabenstilstand; men til Foraaret vil vi vistnok komme op til Eder; thi den 26 Marts skal Krigen atter tage sin Begyndelse; thi der er slet ingen Adveie at see til Fred; thi Tyskerne og Englænderne vil have Her-tugdømmet Slesvig deelt ved Gjenner Bugt; men da svarede vores elskede Konge, nei, før dette skal skee, at jeg skal see mit Rige og min Faders Arv adsplittet, da vil jeg før nedlægge min Krone, og fra alle Sider indgives der Skrifter til Kongen, at alle vil kæmpe til det sidste Aandedræt, naar de kun kan see de stakkels Slesvigere befriede. I Vinter bliver der lært i Danmark 30,000 Mand, saa at vores Armee til Foraaret skal udgjøre 60,000 Mand, og da haaber jeg nok med Guds Hjælp, at vi vil faae Tyskerne drevne as Eders Grændser .... Nu er jeg kommen til at ligge hos en Oberst Guldberg, som jeg haader bliver mit Vinterqvarteer, dersom vi bliver her; men det er ikke vist, thi vi ligger altid reisefærdig, saasnart Tyskerne gjør Oprør; men jeg frygter slet ikke for Krigen; thi jeg veed jo, at Gud er almægtig, han gjør alt hvad ham behager. Sørger derfor ikke over mig, om jeg endog skal nedlægge min Sa-bel for Fjendernes Fødder eller mit Legeme paa Valpladsen; naar jeg gjør mit, da haaber jeg ogsaa at Gud vil gjøre hans. — Jeg lever ogsaa ret fornøiet, men jeg er dog aldrig saa glad, som naar jeg seer et Brev fra Eder eller fra en anden god Ven, hvorfor jeg takker Eder meget for hvert Brev og hvert Ønske I har s. 75 skrevet til mig . . . . Nu en slittig Hilsen til Eder alle, jeg er og forbliver

Eders oprigtige
Ben og Broder
Peter Thielsen Møller.