Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Peter Thielsen Møller (1849-03-28)

Peder Thielsen Møller til sin Svoger.
3die Dragon-Regiment. Uge i Vordslesvig.
Nørre Bjerre 28 Marts 1849.

Kjære Svoger og Ven!

Med Glæde kan jeg melde Dig, at vi nu atder har forladt Aarhuus raske og fomøiede sidst afvigde Torsdag Morgen den 22 Marts. Vi forlode Byen under Sang og Hurraraab og bleve fulgde over ¼ Miil ud paa Landet af Byens Borgere, hvor de siden toge Afsked med os under en stor Deel vaiende Dannebrogsflag og et lystigt Hurraraab. Vi reisde ud fra Aarhuus i den Forventning, at vi strax ved Vaabenstilstandens Ende skulde rykke ind i vort Kjære Hertugdømme Slesvig for at forløse dem as det saa længe truede Aag; men af, denne Glæde varede funs fort. Denne Aften reisde vi til Byen Hverring imellem Aarhuus og Horsens, næsde Dag fortsatde vi Reisen igjennem Horsens og her til Bjerre, som ligger 1 Miil svdlig for Horsens. Her ersarede vi nu, at Vaabenstilstanden atder skulde forlænges, og Gud veed nu, hvorlænge vi skal blive liggende her, thi nu har vi begyndt her at holde Øvelse.

Hvad vores elskelige Familier og Denner i Hjemmet angaaer, da har jeg nylig modtaget et Brev dateret den 6 Marts, hvoraf jeg seer, at de ere alle, Gud være lovet, friske og sunde og lever bestandig i det Haab snart at see os Danskere, men Gud veed nu, hvomaar det nu vil blive, thi vi faaer ingen Ting at vide; vi ligger her som i en Ørk og faaer ikke at vide, enten vi skal frem eller tilbage; men vi haaber dog daglig snart at komme til at fortsætde Reisen videre Syd paa. — Kjære Ven, naar jeg betænker mig, da er det et vigtigt Punkt vi nu staaer paa; vi have sledet vores Sabel og saaledes sat os i Anmars, uvidende om, hvis Liv detde Aars Blodbad skulde gjælde; men detde skal slet ikke ængsde mig, thi jeg vil s. 84 gaae saavel Krigen som Døden imøde med den Tanke, at hvem Gud nil spare er uden at Fare. da, kjære Svoger, beed med mig og for mig, at Gud vil give mig Kraft og Styrke til at føre Retfærdighedens Sværd, saa at vi engang kunde vende tilbage med Seier, Ære og Agtelse; og skulde det være den almægtige Guds Billie, at jeg i detde Aars Krig skulde segne ned for Fjendernes Fødder, da vil jeg haabe, at Gud vil være mig arme Synder naadig; og skulde det være den Almægtiges Billie, at jeg skulde naae den værsde Lod, enten at komme tilbage som Krøbling eller tages til Fange, da vil jeg bede til den Almægtige, at han vil give mig Trøst i Nøden og Taalmodighed i Lidelser....

6*

Siden vil jeg ønske Dig en glædelig og lykkelig Paaskefest, hvad enten Du tilbringer den paa Als eller i vores Hjem, og skulde Du komme hjem, da beder jeg Dig at hilse alle Familier og gode Venner, tilsidst være Du paa det Benligsde hilset fra

din oprigtige Ven
P. T. Møller.