Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Rasmus Jørgensen (1849-05-25)

Rasmus Jørgensen til sine Forældre.
3die Reserve-Jægereorps. Laaland.
Sønderborg 25 Mai 1849.

Kjære Forældre!

……. Jeg seer af Eders sidsde Brev, at I er bekymret over alle de Forberedelser, som Tyskerne gjør ligeoverfor os. Jeg kan ikke nægte, at jeg (endskjøndt jeg langtfra er istand vi at beede Eders Bekymring) dog ikke kan andet end ærgre mig over, at man saa uforstyrret lader dem fuldføre deres Værker. Vet tvivler jeg ikke paa, at vi med vore faste Batterier i Forening med Skibene let kan tilintetgjøre det Hele; men jeg er dog vis paa, at forinden dette skeer, kan Tydskerne ganske vist have gjort Sønderborg star Skade. Saavidt som jeg kan see, har Tydskerne idag begpndt at opkaste et nyt Batterie nærmere nede ved os; at man ogsaa vil lade dem fuldføre dette, betvivler jeg dog. Jeg nærer imidtertid ingen Bekymring over alt dette, thi jeg stoler paa, at den Mand, i hvis Hænder dette vigtige Punkt er givet, nok har sine lovlige Grunbe, hvorfor han saa rotig er s. 124 Vidne til alt dette, som visknok er de Fleste en Gaade. Den Beretning I har faaet om Tydskernes Blokhuse, mærker jeg nok har sat Eder i Skræk. At de har Blokhuse i deres Skandser og Batterier, det veed jeg meget vel, men at de har bevægelige Blokhuse, dette kan jeg umuligt faae i mit danske Hoved; men selv om de havde nogle saadanne, saa vilde bisse dog kun lidet være skikkede til at kunne staae for Kanonkuglerne, hvorimod et fast Blokhuus godt vil kunne være stikket til, idetmindste at udholde en Tidlang baade Geværog Kanonild. For at I kan saae en nogenlunde ordenlig Idee om bisse Blokhuse, vil jeg beskrive Eder dem, saa godt jeg kan, og I vil da let kunne forestille Eder, hvorvidt et bevægeligt Blokhuus vil kunne gavne eller ikke. Ovre paa Sundeved har vi en uhyre stor Skandse ligesor Brohovedet; denne Skandse ligger lige ud til Kanten af en høi og steil Bakke, som reiser sig næppe ti Skridt fra Vandet. I benne Skandse har vi tre stærke Blokhuse, de tre under Jordens Overflade og det ene oven paa Jorden som et andet Huns. Det er bygget paa sølgende Maade: Man har nedrammet Bjælker i Jorden saa tæt sammen som det er muligt at saae dem, saaledes ere Væggene; Lostet bestaaer ligeledes af Bjælker, som ligger saa tæt sammen som de kan lægges; oven paa dette Bjælkelost ligger atter et Lag as Bjælker, ligesaa tæt som det første, og atter der oven paa igjen to a tre Alen Jord; dette er baade Loft og Tag, og jeg tør sorsikkre, at ingen Bombe skal kunne salde igjennem Lostet ved til os, om vi skulde blive nødte til at afbenytte bisse Huse, og i saa Tilfælde er der Skybehuller rundtomkring i ethvert Blokhuus og tillige Proviant til flere Dage. De to andre Blokhuse i denne Skandse, der som før sagt er nede i Jorden, vender ud mod Gravene, som omgiver Skandsen, saaledes at man kan beskyde de Fjendtlige langs ad Gravene, hvis de skulde vove paa at storme Skandsen, som jeg dog næppe troer. Lidt længer tilvenstre as Brohovedet har vi en mindre Skandse; den ligger ligeoversor Sønderborg-Slot; i denne er der et Blokhuus, som staaer midt i Skandsen. Det er bygget paa samme Maade som det sørstomtalte, men er endnu mere sikkert, da der er opkastet s. 125 en Jordvold rundt omkring, som naaer lige op til Skydehullerne. Jeg vil nu overlade det til Eder selv at tænke, hvorvidt Tydskerne vil kunne være istand til at bevæge et saadant Blokhuus af Størrelse og Styrke, som det nødvendig maae være, et saadant Blokhuus vilde man idetmindste aldrig kunne have nogen Jordvold opkastet om, og det kunde derfor heller aldrig staae for ret mange Kanonkugler. Den 17de dennes var her en lille Samtale mellem vore og de fjenbtlige Batterier paa 1½ Time. To eller tre as deres Bomber faldt her ovre i Byen, dog uden at gjøre Skade, de fleste faldt i Sundet. Man vil i dette Øieblik med Vished vide, at der skal være indgaaet en Vaabenstilstand paa 11 Maaneder, men paa hvilke Vilkaar, ueed jeg ikke. Jeg skal hilse fra Niels Skrædder og Niels Alminde, vi ere Alle raske og har det godt. I hilses Alle kjærligst fra Eders hengivne Søn og Broder

Rasmus Jørgensen.