Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Anders Larsen (1849-05-27)

Anders Larsen Kullerup til sine Forældre.
4de Forskærkningsbataillon. Sorø-Egnen.
Fredericia 27 Mai 1849.

Kjære Forældre!

.... Vi bivonakerer paa Marken, men dog indenfor Voldene; vi koger vor Mad under aaben Himmel, og vor Seng er ligeledes. Jeg boer ved Commandantens Have, hvor vi kan gaae ind at more os i det Grønne; men paa denne Høitidsdag havde jeg ikke ligget paa Marken at skrive, naar jeg havde været hjemme hos Eder. Det er idag første Pindsedag, vi har været flere Batailloner samlet idag til Gudstjeneste, hvor jeg fik en lille Bog, som jeg vil sende Eder til en Erindring derom, da jeg har s. 126 een foruden. Vi havde idag ventet os en lille Dyst med Fjenden, men de ere ganske rolige. Jeg var kuns i Fyen i 6 Dage, det var kuns en kort Tid, men det Gode varer sjelden længe; der blev jeg uduævnt til Undercorporal, ellers havde jeg ikke været fri for Arbeide idag, men nu har jeg ikke saa lidt Frihed.

Jeg beder at undskylde at jeg idag ikke skriver mere, da jeg ikke kunde faae Papir i Byen, men dette snavsede Stykke fik jeg hos min Kammerat. Naar I nu skriver mig til, saa beder jeg Eder at lade mig vide, hvorledes Bierne har det, og hvorledes det gaaer Eder derhjemme, og at lade mig vide hvor Jørgen er, og om der er kommet Nogen ind fornylig.

Til Slutning ønsker jeg Eder, at det maa gaae Eder vel. Jeg kan sige, at jeg Gud være lovet har ingen Nød. Naar jeg herefter kan gaae det saa godt igjennem saa er jeg veltilfreds, men skeer det, at jeg skal lide noget ondt, saa siger jeg, skee Guds og ikke min Billie. Lev Alle vel.

Indet andet end den sædvanlige Adresse.

Anders Larsen Kullerup.