Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Jens Christiansen (1849-06-05)

Jens Christiansen til sin Kone.
2det Jægercorps. Storehedinge-Egnen.
Als 5 Juni 1849.

Kjære elskelige Kone!

Da jeg i Dag har bekommet dit Brev, saa vil jeg strax gribe til Pennen for at opmuntre dit kjærlige Hjerte, da jeg as dit Brev seer, at Du førger saa meget for mig. Men jeg beder Dig, kjære Kone, af mit inderligste Hjerte, at Du vil see at neddæmpe disse Sorger, da det er heel nødvendig for os allesammen. Vi vil i Stedet for Sorger fatte et bedre Mod og deele Sorgen og Glæden med Pennen, for naar jeg blot har en Snaps og noget Spise, saa morer jeg mig med mine Karnmerater, saaledes maa Du ogsaa. for jeg haaber at den Dag snart vil komme, da jeg skal samles med Eder alle der hjemme igjen. Kjære Kone, det gjør mig ondt, at de tænker saa lidt paa os, da jeg dog veed, at de meste af dem har Børn og ikke veed, hvab de skal komme til at lide, da vi ligge saa nær Tydskerne, at vi ikke veed, hvilken Dag vi faaer Kamp med dem, for de bombarderer omkring os hver Dag. Altsaa kan vi ikke andet end bedrøves; thi vi kan slutte os til, at mange Mennesker der-veb maae opoffre Livet, hvad enten det er Ven eller Fjende. Dersom det skulde lykkes Tydskerne, at de skulde faae Magt over os, da synker vort gamle kjære Dannemark i evig Spot og Skjændsel, da er det ude med det gamle Modersmaal og al Danskhed, da skal vi ikke mere synge Dannemarks beiligste Bang og Vænge, lukt med Bølgen blaa. — . . . Nu beder jeg at undskylde min daarlige Skrift; thi jeg ligger her pan Marken og har min Tornyster til Skriverpult; jeg maatte forlade mit Arbeide, da Klokken var 7 og nu er den 9, i den Tid har jeg været paa Post. Idag for et Aar Siden var her et svært Slag paa Dybbelbanke, som jeg er sikker paa, at Tydskerne ikke har glemt endnu; i det Mindste har de helligholdt Dagen; her har s. 133 tordnet og blæst hele Dagen, saa man kunde næppe styre sine Been. Nu har jeg ikke Plads til mere denne Gang. Nu beder jeg at hilse Jens Hansen fra mig og sige, at jeg længes meget efter Brev fra ham. Du være kjærlig hilset fra din hen-givne Mand

Jens Christiansen.