Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: ukendt (1849-07-10)

Christopher Olsen Høsterkjøb til sine Forældre.
1ste Referve-Jægercorps. Nordsjælland.
Asperup 10 Juli 1849.

Kjære gode Forældre!

Efterat have takket Eder for Eders kjærlige Brev af 24de Juni med de deri indlagte Penge, iler jeg nu med at fortælle Eder, at jeg endnu er rask og har hele Lemmer ester den varme Dag den 6te Juli. Om Ratten Kl. 1 rykkede vi ud af Frederits imod Tydskerne og leverede dem et Slag, som var det meest haardnakkede, som endnu har fundet Sted siden Krigens Udbrud. Vi stormede deres Batterier og Løbegrave (eller Rævekuler), som var saa godt anlagte, at det synes et Guds Mirakkel, at Tydskerne maatte vige for os ... . Tydskerne eller Slesvigholstenerne vare meget haarde i Sjælen, thi der var mange, som før lod sig skyde end tage til Fange; og nogle have endog bekjendt, at de var eedsvorne til ikke at vige fra Batterierne eller at overgive sig. Der var mange som laae og sprællede i Græsset og bad os om Hjælp og kaldte os Brødre og Kammerater; men saa var det for sildig at blive dansk-sindet. Mange Tydske havde sagt: om der aldrig kom saa mange Danske, saa kunde de ikke tage deres Batterier; men nu fik de at see — at sige dem, som lever —, at vi ikke allene tog deres Batterier, men endog jagede dem over Kongeaaen, thi om Aftenen var en Afdeling af vore Dragoner i Kolding, og paa den hele Vei dertil var ikke en tydsk Sjæl at see. Efterat s. 168 have asbrændt Tydskernes Batterier og Leirhytter og gjort reent Bord, kom vi over til Fyen for at hvile os ester den Tur.

Eders hengivne Søn
Christopher Olsen.